1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

1 Corinthians 15

The Resurrection of Christ

1Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν, καὶ παρελαβετε, ἐν καὶ ἑστήκατε, 2δι᾽ οὗ καὶ σῴζεσθε: τινι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατεχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 3Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρωτοις, καὶ παρελαβον, ὅτι χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφας: 4καὶ ὅτι ἐτάφη: καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφας: 5καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δωδεκα: 6ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσιοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλειους μενουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν: 7ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν: 8ἔσχατον δὲ παντων, ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι, ὤφθη κἀμοί. 9Ἐγὼ γαρ εἰμι ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διοτι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ. 10Χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι εἰμι, καὶ χαρις αὐτοῦ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσοτερον αὐτῶν παντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δε, ἀλλ᾽ χαρις τοῦ θεοῦ σὺν ἐμοί. 11Εἴτε οὖν ἐγώ, εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρυσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

20Νυνὶ δὲ χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημενων ἐγένετο. 21Ἐπειδὴ γὰρ δι᾽ ἀνθρώπου θανατος, καὶ δι᾽ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. 22Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ παντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ χριστῷ παντες ζῳοποιηθήσονται. 23Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ ταγματι: ἀπαρχὴ χριστος, ἔπειτα οἱ τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 24Εἶτα τὸ τελος, ὅταν παραδῷ τὴν βασιλειαν τῷ θεῷ καὶ πατρι, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δυναμιν. 25Δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλευειν, ἄχρι οὗ ἂν θῇ παντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς ποδας αὐτοῦ. 26Ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται θανατος. 27Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς ποδας αὐτοῦ. Ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι Πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ παντα. 28Ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ παντα, τοτε καὶ αὐτὸς υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ παντα, ἵνα θεὸς τὰ παντα ἐν πᾶσιν.

The Resurrection Body

35Ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροι; Ποίῳ δὲ σωματι ἔρχονται; 36Ἄφρον, σὺ σπειρεις, οὐ ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ: 37καὶ σπειρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησομενον σπειρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κοκκον, εἰ τυχοι, σιτου τινος τῶν λοιπῶν: 38 δὲ θεὸς αὐτῷ διδωσιν σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερματων τὸ ἴδιον σῶμα. 39Οὐ πᾶσα σὰρξ αὐτὴ σαρξ: ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πτηνῶν. 40Καὶ σωματα ἐπουράνια, καὶ σωματα ἐπίγεια: ἀλλ᾽ ἑτέρα μὲν τῶν ἐπουρανίων δοξα, ἑτέρα δὲ τῶν ἐπιγείων. 41Ἄλλη δοξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δοξα σεληνης, καὶ ἄλλη δοξα ἀστέρων: ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφερει ἐν δόξῃ. 42Οὕτως καὶ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ: 43σπειρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ: σπειρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυναμει: 44σπειρεται σῶμα ψυχικον, ἐγείρεται σῶμα πνευματικον. Ἔστιν σῶμα ψυχικον, καὶ ἔστιν σῶμα πνευματικον. 45Οὕτως καὶ γεγραπται, Ἐγένετο πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν. ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν. 46Ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικον, ἀλλὰ τὸ ψυχικον, ἔπειτα τὸ πνευματικον. 47 πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοικος: δευτερος ἄνθρωπος κυριος ἐξ οὐρανοῦ. 48Οἷος χοικος, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοικοι, καὶ οἷος ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι: 49καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορεσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

Mystery and Victory

50Τοῦτο δε φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλειαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δυνανται, οὐδὲ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ. 51Ἰδού, μυστηριον ὑμῖν λεγω: παντες μὲν οὐ κοιμηθησομεθα, παντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, 52ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σαλπιγγι: σαλπισει γαρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. 53Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. 54Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τοτε γενησεται λογος γεγραμμενος, Κατεπόθη θανατος εἰς νῖκος. 55Ποῦ σου, Θάνατε, τὸ κεντρον; Ποῦ σου, ᾍδη, τὸ νῖκος; 56Τὸ δὲ κεντρον τοῦ θανατου ἁμαρτία: δὲ δυναμις τῆς ἁμαρτίας νομος: 57τῷ δὲ θεῷ χαρις τῷ διδοντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυριου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ. 58Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γινεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσευοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυριου παντοτε, εἰδότες ὅτι κοπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ.