1 Corinthians 7

8Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ. 9Εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν: κρεῖσσον γάρ ἐστιν γαμῆσαι πυροῦσθαι. 10Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ᾽ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι: 11ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος, τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω-καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12Τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ κύριος: εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν. 13Καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν. 14Ἡγίασται γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί: ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 15Εἰ δὲ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. Οὐ δεδούλωται ἀδελφὸς ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις: ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς θεός. 16Τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 17Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν θεός, ἕκαστον ὡς κέκληκεν κύριος, οὕτως περιπατείτω. Καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι. 18Περιτετμημένος τις ἐκλήθη; Μὴ ἐπισπάσθω. Ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη; Μὴ περιτεμνέσθω. 19 περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ. 20Ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω. 21Δοῦλος ἐκλήθης; Μή σοι μελέτω: ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 22 γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος, ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν: ὁμοίως καὶ ἐλεύθερος κληθείς, δοῦλός ἐστιν χριστοῦ. 23Τιμῆς ἠγοράσθητε: μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 24Ἕκαστος ἐν ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ.

The Unmarried and the Widowed

25Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω: γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 26Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 27Δέδεσαι γυναικί; Μὴ ζήτει λύσιν. Λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; Μὴ ζήτει γυναῖκα. 28Ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, οὐχ ἥμαρτες: καὶ ἐὰν γήμῃ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. Θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι: ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 29Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, καιρὸς συνεσταλμένος: τὸ λοιπόν ἐστιν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν: 30καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες: καὶ οἱ χαίροντες, ὡς μὴ χαίροντες: καὶ οἱ ἀγοράζοντες, ὡς μὴ κατέχοντες: 31καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὡς μὴ καταχρώμενοι: παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. 32Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ κυρίῳ: 33 δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί. 34Μεμέρισται καὶ γυνὴ καὶ παρθένος. ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι: δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί. 35Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω: οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπρόσεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως. 36Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, θέλει ποιείτω: οὐχ ἁμαρτάνει: γαμείτωσαν. 37Ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ. 38Ὥστε καὶ ἐκγαμίζων καλῶς ποιεῖ: δὲ μὴ ἐκγαμίζων κρεῖσσον ποιεῖ. 39Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ἀνὴρ αὐτῆς: ἐὰν δὲ καὶ κοιμηθῇ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ. 40Μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην: δοκῶ δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν.

  1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT