1. Read
  2. Byzantine NT

2 Timothy 2

A Good Soldier of Christ Jesus

1Σὺσυ pers. pronounyou οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then, τεκνοντεκνογονία voc s nbearing of children, child bearing μουἐγώ pers. pronounI, ἐνδυναμοῦἐνδυναμόω verbstrengthen, empower, fill with power ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave χαριτιχάριν dat s fin favor of, for the pleasure of, on account of τῇξυράω articleshave ἐνἐν prepin (dat), in, on χριστῷΧριστιανός dat s mChristian ἸησοῦἸησοῦς dat s mJesus, Joshua. 2Καὶκαί conjand, also, even ὀρχέομαι rel. pronoundance ἤκουσαςἀκούω 2s aor act indhear, listen παρ᾽πάντως prepaltogether, by all means, entirely ἐμοῦἐγώ pers. pronounI διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) πολλῶνπολυποίκιλος gen p mmany-sided, manifold, much varied μαρτυρωνμάρτυς gen p mwitness, ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not παραθουπαρατήρησις verbobservation, observance πιστοῖςπιστόομαι dat p mbe convinced, firmly believe ἀνθρώποιςἄνθρωπος dat p mman, person, human being, οἵτινεςὀστέον rel. pronounbone ἱκανοὶἱκανός nom p msufficient, able, considerable ἔσονταιεἰμί 3p fut mid indam, exist καὶκαί conjand, also, even ἑτέρουςἕτερος acc p mother, different, another διδαξαιδιδάσκω aor act indteach. 3Σὺσυ pers. pronounyou οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then κακοπαθησονκακοπαθέω verbsuffer hardship, misfortune, suffer evil ὡςὠρύομαι advroar, howl καλὸςκαλός nom s mgood, beautiful, worthy στρατιωτηςστρατιά nom s mhost, army, host of angels ἸησοῦἸησοῦς gen s mJesus, Joshua χριστοῦΧριστιανός gen s mChristian. 4Οὐδεὶςοὐδέ nom s mand not, not even, neither στρατευομενοςστράτευμα verbexpedition, army, company of soldiers ἐμπλέκεταιἐμπλέκω 3s pres pas indenfold, entangle ταῖςξυράω articleshave τοῦξυράω articleshave βιουβίος gen s mlife, manner of life, livelihood πραγματειαιςπρᾶγμα dat p fdeed, matter, thing, ἵναἵνα conjin order that, that, so that τῷξυράω articleshave στρατολογησαντιστρατιώτης verbsoldier ἀρέσῃἀρέσκω verbplease, serve. 5Ἐὰνἐάν condif δὲδέ conjbut, and, now καὶκαί conjand, also, even ἀθλῇἀθλέω verbcompete τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what?, οὐὅτου until στεφανοῦταιστέφανος 3s pres pas indcrown, garland, Stephen ἐὰνἐάν condif μὴμή not, no, lest νομιμωςνομικός advpertaining to the law, one skilled in the Mosaic law, lawyer ἀθλήσῃἀθλέω verbcompete. 6Τὸνξυράω articleshave κοπιῶντακοπιάω verbtoil, labor, grow weary γεωργὸνγεωργός acc s mfarmer, worker of the soil, husbandman δεῖδεῖ 3s pres act indit is necessary, inevitable πρῶτονπρωτοκλισία chief place, place of honor (at table), chief place at a banquet τῶνξυράω articleshave καρπῶνκαρπός gen p mfruit, result, gain μεταλαμβανεινμεταλαμβάνω pres act indpartake of, share, share in. 7Νόεινίπτω verbwash ὀρχέομαι rel. pronoundance λεγωλέγω 1s pres act indsay, speak: δῴηδίδωμι 3s 2aor act indgive, offer γαργάρ conjfor, because σοισυ pers. pronounyou ξυράω articleshave κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir συνεσινσυνεσθίω acc s feat with ἐνἐν prepin (dat), in, on πᾶσινπαρρησιάζομαι dat p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly. 8Μνημόνευεμνήμη verbmemory, remembrance, mention ἸησοῦνἸησοῦς acc s mJesus, Joshua χριστὸνΧριστιανός acc s mChristian ἐγηγερμένονἐγείρω verbraise up, wake, arouse ἐκἐκ prepout of, from (gen), by νεκρῶνΝεεμάν gen p mNaaman, ἐκἐκ prepout of, from (gen), by σπερματοςσπένδω gen s npour out as a libation ΔαυίδΔαυίδ indclDavid, κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὸξυράω articleshave εὐαγγέλιόνεὐαγγέλιον acc s ngospel, good news, glad tidings μουἐγώ pers. pronounI: 9ἐνἐν prepin (dat), in, on ὀρχέομαι rel. pronoundance κακοπαθῶκακοπαθέω 1s pres act indsuffer hardship, misfortune, suffer evil μεχριμέχρι advuntil, as far as (gen), as far as δεσμῶνδεσμός gen p mfetter, bond, chain, ὡςὠρύομαι advroar, howl κακοῦργοςκακοῦργος nom s mcriminal: ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except ξυράω articleshave λογοςλόγος nom s mword, message, speech τοῦξυράω articleshave θεοῦθεός gen s mGod, god οὐὅτου until δεδεταιδέω 3s pf pas indbind, tie. 10Διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not πανταπαρρησιάζομαι acc p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly ὑπομένωὑπολιμπάνω 1s pres act indleave, leave behind διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τοὺςξυράω articleshave ἐκλεκτούςἐκλεκτός acc p mchosen, elect, choice, ἵναἵνα conjin order that, that, so that καὶκαί conjand, also, even αὐτοὶαὐτός pers. pronounhe, she, it σωτηριαςσωτήρ gen s fsavior, deliverer, preserver τυχωσιντρώγω verbgnaw, crunch, eat τῆςξυράω articleshave ἐνἐν prepin (dat), in, on χριστῷΧριστιανός dat s mChristian ἸησοῦἸησοῦς dat s mJesus, Joshua, μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with δοξηςδόξα gen s fglory, brightness, greatness αἰωνίουαἰώνιος gen s feternal, unending. 11Πιστὸςπιστόομαι nom s mbe convinced, firmly believe ξυράω articleshave λογοςλόγος nom s mword, message, speech: εἰεἰ condif γὰργάρ conjfor, because συναπεθανομενσυναπάγω 1p 2aor act indlead away with, condescend to, καὶκαί conjand, also, even συζησομενσύγχυσις 1p fut act indconfusion, tumult, disturbance: 12εἰεἰ condif ὑπομένομενὑπολιμπάνω 1p pres act indleave, leave behind, καὶκαί conjand, also, even συμβασιλευσομενσυμβάλλω 1p fut act inddiscuss, consider, meet with: εἰεἰ condif ἀρνούμεθαἀρνέομαι 1p pres mid/pas inddeny, repudiate, κἀκεῖνοςκἀκεῖνος dem pronounand he, she, it ἀρνήσεταιἀρνέομαι 3s fut mid inddeny, repudiate ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI: 13εἰεἰ condif ἀπιστοῦμενἀπιστέω 1p pres act inddisbelieve, be faithless, am unfaithful, ἐκεῖνοςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder πιστὸςπιστόομαι nom s mbe convinced, firmly believe μενειμένω 3s pres act indremain, abide: ἀρνήσασθαιἀρνέομαι aor mid inddeny, repudiate ἑαυτὸνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself οὐὅτου until δυναταιδύναμαι 3s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful.

A Worker Approved by God

14Ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not ὑπομίμνῃσκεὑπομένω verbtarry, endure, remain behind, διαμαρτυρομενοςδιαμαρτύρομαι verbtestify solemnly, give solemn evidence ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) τοῦξυράω articleshave κυριουκύριος gen s mlord, master, sir μὴμή not, no, lest λογομαχεῖνλογομαχέω pres act inddispute about words, contend about words εἰςεἰς prepinto (acc), into, in οὐδὲνοὐδέ acc s nand not, not even, neither χρησιμονχρηματισμός acc s ndivine response, oracle, ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) καταστροφῇκαταστροφή dat s fruin, destruction, overthrow τῶνξυράω articleshave ἀκουόντωνἀκούω verbhear, listen. 15Σπούδασονσπόρος verbseed (sown), seed for sowing σεαυτὸνσβέννυμι reflex. pronounquench, extinguish, suppress δοκιμονδόκιμος acc s mtested, approved, acceptable παραστῆσαιπαρίημι aor act indneglect, weaken, omit τῷξυράω articleshave θεῷθεός dat s mGod, god, ἐργάτηνἐργάτης acc s mworkman, laborer, field laborer ἀνεπαίσχυντονἀνεπαίσχυντος acc s munashamed, not needing to be ashamed, having no cause to be ashamed, ὀρθοτομοῦνταὀρθός verbstraight, upright τὸνξυράω articleshave λογονλόγος acc s mword, message, speech τῆςξυράω articleshave ἀληθείαςἀλήθεια gen s ftruth. 16Τὰςξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now βεβηλουςβέβηλος acc p fworldly, profane, secular κενοφωνιαςκενοφωνία acc p fchatter, empty talk, empty disputing περιΐστασοπεριϊστημι verbstand around, avoid, shun: ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πλεῖονπολυποίκιλος acc s nmany-sided, manifold, much varied γὰργάρ conjfor, because προκοψουσινπροκοπή 3p fut act indprogress, advancement ἀσεβείαςἀσέβεια gen s fungodliness, impiety, irreverence, 17καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave λογοςλόγος nom s mword, message, speech αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ὡςὠρύομαι advroar, howl γαγγραιναγάγγραινα nom s fgangrene, cancer, mortification νομὴννόθος acc s fillegitimate child, illegitimate, bastard ἕξειἔχω 3s fut act indhave, hold, possess: ὧνὀρχέομαι rel. pronoundance ἐστὶνεἰμί 3s pres act indam, exist Ὑμέναιοςὕλη nom s mforest, wood, timber καὶκαί conjand, also, even ΦιλητόςΦιλήμων nom s mPhilemon: 18οἵτινεςὀστέον rel. pronounbone περὶΠέργη prepPerga τὴνξυράω articleshave ἀλήθειανἀλήθεια acc s ftruth ἠστόχησανἀστοχέω 3p aor act indmiss the mark, go astray, miss my aim, λεγοντεςλέγω verbsay, speak τὴνξυράω articleshave ἀνάστασινἀνάστασις acc s fresurrection, rising again ἤδηἤδη advalready, now γεγονεναιγίνομαι 2pf act indbecome, be, come into being, καὶκαί conjand, also, even ἀνατρέπουσινἀνατρέπω 3p pres act indoverturn, upset, destroy τηνξυράω articleshave τινωντίς indef. ponounwho?, which?, what? πιστινπιστικός acc s fgenuine, pure. 19ξυράω articleshave μεντοιμέντοι conjyet, however, indeed στερεὸςστενοχωρία nom s mdifficulty, distress, anguish θεμελιοςθεμέλιος nom s mfoundation, belonging to the foundation τοῦξυράω articleshave θεοῦθεός gen s mGod, god ἕστηκενἵστημι 3s pf act indcause to stand, stand, ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess τὴνξυράω articleshave σφραγῖδασφραγίζω acc s fseal, set a seal upon ταυτηνοὔτε dem pronounneither, nor, and not, Ἔγνωγινώσκω 3s 2aor act indknow, come to know, learn κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir τοὺςξυράω articleshave ὄνταςεἰμί verbam, exist αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καικαί conjand, also, even, Ἀποστήτωἀφίστημι verbwithdraw, depart, fall away ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from ἀδικίαςἀδικία gen s funrighteousness πᾶςπαρρησιάζομαι nom s mspeak freely or boldly, speak freely, boldly ξυράω articleshave ὀνομάζωνὄνομα verbname, character, reputation τὸξυράω articleshave ὄνομαὀνίνημι acc s nhelp, profit, have joy of κυριουκύριος gen s mlord, master, sir. 20Ἐνἐν prepin (dat), in, on μεγάλῃμέγας dat s flarge, great δὲδέ conjbut, and, now οἰκίᾳοἰκητήριον dat s fdwelling, habitation, abode οὐκὅτου until ἔστινεἰμί 3s pres act indam, exist μονονμονογενής advonly begotten, only, only-begotten σκευησκευή nom p nequipment, tackle, gear χρυσᾶχρυσός nom p ngold, anything made of gold καὶκαί conjand, also, even ἀργυρᾶἀργυροῦς nom p nsilver, made of silver, ἀλλὰἀλλά conjbut, except καὶκαί conjand, also, even ξυλιναξηρός nom p ndry, withered, dry land καὶκαί conjand, also, even ὀστράκιναὅστις nom p nwho, whoever, what, καὶκαί conjand, also, even ὀρχέομαι rel. pronoundance μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τιμηντιμάω acc s fhonor, value at a price, ὀρχέομαι rel. pronoundance δὲδέ conjbut, and, now εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἀτιμίανἀτιμία acc s fdishonor, disgrace. 21Ἐὰνἐάν condif οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what? ἐκκαθάρῃἐκκαθαίρω verbcleanse thoroughly, clean out, clean thoroughly ἑαυτὸνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τουτωνοὔτε dem pronounneither, nor, and not, ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist σκεῦοςσκευή nom s nequipment, tackle, gear εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τιμηντιμάω acc s fhonor, value at a price, ἡγιασμένονἁγιάζω verbmake holy, consecrate, sanctify, καὶκαί conjand, also, even εὔχρηστονεὔχρηστος nom s nuseful, serviceable τῷξυράω articleshave δεσπότῃδεσπότης dat s mmaster, lord, or prince, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πᾶνπαρρησιάζομαι acc s nspeak freely or boldly, speak freely, boldly ἔργονἔργον acc s nwork, deed, task ἀγαθὸνἀγαθός acc s ngood ἡτοιμασμένονἑτοιμάζω verbprepare, make ready. 22Τὰςξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now νεωτερικὰςνεωκόρος acc p ftemple keeper, guardian, temple warden ἐπιθυμίαςἐπιθυμία acc p feager desire, passion, lust φεῦγεφέρω verbbring, bear, carry: διωκεδιώκω verbpursue, persecute δὲδέ conjbut, and, now δικαιοσυνηνδικαιοσύνη acc s frighteousness, justice, justness, πιστινπιστικός acc s fgenuine, pure, ἀγάπηνἀγάπη acc s flove, εἰρήνηνεἰρήνη acc s fpeace, peace of mind, μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τῶνξυράω articleshave ἐπικαλουμένωνἐπικαλέω verbcall upon, invoke, call by an additional name τὸνξυράω articleshave κυριονκύριος acc s mlord, master, sir ἐκἐκ prepout of, from (gen), by καθαρᾶςκαθαρός gen s fclean, pure, unstained καρδιαςκαρδία gen s fheart, mind. 23Τὰςξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now μωρὰςμωρολογία acc p ffoolish or silly talk, foolish talking καὶκαί conjand, also, even ἀπαιδεύτουςἀπαίδευτος acc p funinstructed, uneducated, ignorant ζητησειςζήτησις acc p fdebate, controversy, discussion παραιτοῦπαραινέω verbrecommend, urge, admonish, εἰδὼςὀθόνιον verbpiece of fine linen, linen bandage ὅτιὅτε conjwhen γεννῶσινγεννάω 3p pres act indgive birth to, beget, bring forth μαχαςμάχη acc p ffight, conflict, strife. 24Δοῦλονδοῦλος acc s mservant, slave δὲδέ conjbut, and, now κυριουκύριος gen s mlord, master, sir οὐὅτου until δεῖδεῖ 3s pres act indit is necessary, inevitable μαχεσθαιμάχομαι pres mid/pas indfight, quarrel, engage in battle, ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except ἤπιονἤπιος acc s mgentle, mild, kind εἶναιεἰμί pres act indam, exist πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before πανταςπαρρησιάζομαι acc p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly, διδακτικονδιδακτικός acc s mable to teach, apt to teach, ἀνεξίκακονἀνεξίκακος acc s mpatient, tolerant, enduring evil, 25ἐνἐν prepin (dat), in, on πρᾳότητιπραΰτης dat s fgentleness, humility, courtesy παιδευονταπαιδευτής verbinstructor, one who disciplines τοὺςξυράω articleshave ἀντιδιατιθεμένουςἀντιδιατίθεμαι verboppose: μηποτεμηνύω make known, report, inform δῷδίδωμι verbgive, offer αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ξυράω articleshave θεὸςθεός nom s mGod, god μετανοιανμετάνοια acc s frepentance, change of mind εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἐπίγνωσινἐπίγνωσις acc s fknowledge, discernment, recognition ἀληθείαςἀλήθεια gen s ftruth, 26καὶκαί conjand, also, even ἀνανήψωσινἀνανήφω verbregain one's senses, become sober again, recover sound sense ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆςξυράω articleshave τοῦξυράω articleshave διαβολουδιάβολος gen s mslanderer, accuser, Devil παγιδοςπαγιδεύω gen s fensnare, entrap, ἐζωγρημένοιζωγρέω verbcapture alive ὑπ᾽ὕπνος prepsleep αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸξυράω articleshave ἐκείνουἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder θελημαθέλημα acc s nwill, wish, desire.