1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Acts 10

Peter and Cornelius

1Ἀνὴρ δε τις ἦν ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπειρης τῆς καλουμενης Ἰταλικῆς, 2εὐσεβὴς καὶ φοβουμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ, καὶ δεομενος τοῦ θεοῦ διὰ παντος. 3Εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτόν, καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. 4 δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενομενος εἶπεν, Τί ἐστιν, κυριε; Εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαι σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημοσυνον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 5Καὶ νῦν πεμψον εἰς Ἰόππην ἄνδρας, καὶ μεταπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον: 6οὗτος ξενιζεται παρα τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ἐστιν οἰκία παρὰ θαλασσαν. 7Ὡς δὲ ἀπῆλθεν ἄγγελος λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ, φωνησας δυο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ, καὶ στρατιωτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερουντων αὐτῷ, 8καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.

Gentiles Hear the Good News

17Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπορει Πέτρος τι ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν, καὶ ἰδού, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου, διερωτησαντες τὴν οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 18καὶ φωνησαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων, ἐπικαλούμενος Πέτρος, ἐνθάδε ξενιζεται. 19Τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμενου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδού, ἄνδρες ζητοῦσίν σε. 20Ἀλλὰ ἀναστὰς καταβηθι, καὶ πορευου σὺν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινομενος: διοτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. 21Καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδού, ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε: τις αἰτία δι᾽ ἣν παρεστε; 22Οἱ δὲ εἶπον, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δικαιος καὶ φοβουμενος τὸν θεον, μαρτυρουμενος τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπεμψασθαι σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 23Εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν.

Τῇ δὲ ἐπαύριον Πέτρος ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, και τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ. 24Καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν. δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσαμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φιλους. 25Ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντησας αὐτῷ Κορνήλιος, πεσὼν ἐπὶ τοὺς ποδας, προσεκυνησεν. 26 δὲ Πέτρος αὐτὸν ἤγειρεν λεγων, Ἀνάστηθι: κἀγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. 27Καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθοτας πολλους, 28ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσερχεσθαι ἀλλοφύλῳ: καὶ ἐμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδενα κοινὸν ἀκάθαρτον λεγειν ἄνθρωπον: 29διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθεις. Πυνθάνομαι οὖν, τινι λόγῳ μετεπεμψασθε με. 30Καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τεταρτης ἡμέρας μεχρι ταυτης τῆς ὥρας ἤμην νηστευων, καὶ τὴν ἐνάτην ὥραν προσευχομενος ἐν τῷ οἴκῳ μου: καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, 31και φησιν, Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου προσευχη, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 32Πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην, καὶ μετακαλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος: οὗτος ξενιζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσεως παρὰ θαλασσαν: ὃς παραγενομενος λαλησει σοι. 33Ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα προς σε: συ τε καλῶς ἐποίησας παραγενομενος. Νῦν οὖν παντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ παρεσμεν ἀκοῦσαι παντα τὰ προστεταγμενα σοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ. 34Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στομα εἶπεν,

Ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβανομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωποληπτης θεος: 35ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει φοβουμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσυνην, δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν. 36Τὸν λογον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ- οὗτός ἐστιν παντων κυριος- 37ὑμεῖς οἴδατε, τὸ γενομενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βαπτισμα ἐκήρυξεν Ἰωάννης: 38Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν θεὸς πνευματι ἁγίῳ καὶ δυναμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος παντας τοὺς καταδυναστευομενους ὑπὸ τοῦ διαβολου, ὅτι θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 39Καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μαρτυρες παντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ: ὃν καὶ ἀνεῖλον κρεμασαντες ἐπὶ ξυλου. 40Τοῦτον θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενεσθαι, 41οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μαρτυσιν τοῖς προκεχειροτονημενοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφαγομεν καὶ συνεπιομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 42Καὶ παρηγγειλεν ἡμῖν κηρυξαι τῷ λαῷ, καὶ διαμαρτυρασθαι ὅτι αὐτός ἐστιν ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζωντων καὶ νεκρῶν. 43Τούτῳ παντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ παντα τὸν πιστευοντα εἰς αὐτόν.