1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Acts 15

The Jerusalem Council

1Καί τινες κατελθοντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν μὴ περιτεμνησθε τῷ ἔθει Μωϋσέως, οὐ δυνασθε σωθῆναι. 2Γενομένης οὖν στασεως καὶ ζητησεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν και τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτερους εἰς Ἱερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητηματος τουτου. 3Οἱ μὲν οὖν, προπεμφθεντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διηρχοντο τὴν Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν, ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν: καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγαλην πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 4Παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱερουσαλήμ, ἀπεδέχθησαν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτερων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα θεὸς ἐποίησεν μετ᾽ αὐτῶν. 5Ἐξανέστησαν δε τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκοτες, λεγοντες ὅτι Δεῖ περιτεμνειν αὐτούς, παραγγελλειν τε τηρεῖν τὸν νομον Μωϋσέως.

12Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν θεὸς σημεῖα καὶ τερατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν. 13Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτούς, ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λεγων,

Ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου: 14Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 15Καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λογοι τῶν προφητῶν, καθὼς γεγραπται, 16Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω, καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν: καὶ τὰ κατεσκαμμενα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω, καὶ ἀνορθώσω αὐτήν: 17ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ καταλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κυριον, καὶ παντα τὰ ἔθνη, ἐφ᾽ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς, λεγει κυριος ποιῶν ταῦτα παντα. 18Γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνός ἐστιν τῷ θεῷ παντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. 19Διὸ ἐγὼ κρινω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεον: 20ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνειας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος. 21Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πολιν τοὺς κηρυσσοντας αὐτὸν ἔχει, ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σαββατον ἀναγινωσκόμενος.

The Councils Letter to Gentile Believers

22Τότε ἔδοξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτεροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πεμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Βαρσαββᾶν, καὶ Σίλαν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 23γραψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν ταδε, Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβυτεροι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν, χαιρειν: 24ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λογοις, ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λεγοντες περιτεμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν νομον, οἷς οὐ διεστειλαμεθα: 25ἔδοξεν ἡμῖν γενομενοις ὁμοθυμαδόν, ἐκλεξαμένους ἄνδρας πεμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, 26ἀνθρώποις παραδεδωκοσιν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυριου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ. 27Ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λογου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 28Ἔδοξεν γὰρ τῷ ἁγίῳ πνευματι, καὶ ἡμῖν, μηδὲν πλεον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βαρος, πλὴν τῶν ἐπάναγκες τουτων, 29ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνειας: ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτούς, εὖ πραξετε. Ἔρρωσθε.