1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Acts 7

Stephen’s Speech

1Εἶπεν δὲ ἀρχιερεύς, Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; 2 δὲ ἔφη,

Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατερες, ἀκούσατε. θεὸς τῆς δοξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενειας σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δειξω. 4Τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν: κἀκεῖθεν, μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατερα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταυτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε: 5καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομιαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδος: καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατασχεσιν αὐτήν, καὶ τῷ σπερματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τεκνου. 6Ἐλάλησεν δὲ οὕτως θεος, ὅτι ἔσται τὸ σπερμα αὐτοῦ παροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλωσουσιν αὐτὸ καὶ κακωσουσιν, ἔτη τετρακοσια. 7Καὶ τὸ ἔθνος, ἐὰν δουλευσωσιν, κρινῶ ἐγώ, εἶπεν θεος: καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται, καὶ λατρευσουσιν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 8Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθηκην περιτομῆς: καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, καὶ περιετεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ: καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δωδεκα πατριαρχας. 9Καὶ οἱ πατριαρχαι ζηλωσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον: καὶ ἦν θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, 10καὶ ἐξείλετο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλιψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χαριν καὶ σοφιαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλεως Αἰγύπτου, καὶ κατεστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 11Ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν Αἰγύπτου καὶ Χαναάν, καὶ θλιψις μεγαλη: καὶ οὐχ εὕρισκον χορτασματα οἱ πατερες ἡμῶν. 12Ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σῖτα ἐν Αἰγύπτῳ, ἐξαπέστειλεν τοὺς πατερας ἡμῶν πρῶτον. 13Καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γενος τοῦ Ἰωσήφ. 14Ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλεσατο τὸν πατερα αὐτοῦ Ἰακώβ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγενειαν, ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πεντε. 15Κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατερες ἡμῶν: 16καὶ μετετεθησαν εἰς Συχέμ, καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνηματι ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἐμμὸρ τοῦ Συχέμ. 17Καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρονος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὤμοσεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ, 18ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 19Οὗτος κατασοφισαμενος τὸ γενος ἡμῶν, ἐκάκωσεν τοὺς πατερας ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρεφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι. 20Ἐν καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ: ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρος. 21Ἐκτεθέντα δὲ αὐτόν, ἀνείλετο θυγατηρ Φαραώ, καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν. 22Καὶ ἐπαιδεύθη Μωσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων: ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λογοις καὶ ἔργοις. 23Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρονος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδιαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 24Καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον, ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ, παταξας τὸν Αἰγύπτιον: 25ἐνόμιζεν δὲ συνιεναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ διδωσιν αὐτοῖς σωτηριαν: οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. 26Τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομενοις, καὶ συνηλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών, Ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε ὑμεῖς: ἵνα τι ἀδικεῖτε ἀλλήλους; 27 δὲ ἀδικῶν τὸν πλησιον ἀπώσατο αὐτόν, εἰπών, Τίς σε κατεστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς; 28Μὴ ἀνελεῖν με σὺ θελεις, ὃν τροπον ἀνεῖλες χθὲς τὸν Αἰγύπτιον; 29Ἔφυγεν δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο παροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δυο. 30Καὶ πληρωθεντων ἐτῶν τεσσαρακοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος κυριου ἐν φλογὶ πυρὸς βατου. 31 δὲ Μωσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζεν τὸ ὅραμα: προσερχομενου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ κυριου πρὸς αὐτόν, 32Ἐγὼ θεὸς τῶν πατερων σου, θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ. Ἔντρομος δὲ γενομενος Μωσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 33Εἶπεν δὲ αὐτῷ κυριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου: γὰρ τοπος ἐν ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 34Ἰδὼν εἶδον τὴν κακωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα: καὶ κατεβην ἐξελέσθαι αὐτούς: καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστελῶ σε εἰς Αἴγυπτον. 35Τοῦτον τὸν Μωσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, Τίς σε κατεστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστην; τοῦτον θεὸς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 36Οὗτος ἐξήγαγεν αὐτούς, ποιησας τερατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαρακοντα. 37Οὗτός ἐστιν Μωσῆς εἰπὼν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κυριος θεὸς ἡμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ. 38Οὗτός ἐστιν γενομενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατερων ἡμῶν: ὃς ἐδέξατο λογον ζῶντα δοῦναι ἡμῖν: 39 οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενεσθαι οἱ πατερες ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἀπώσαντο, καὶ ἐστράφησαν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 40εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορευσονται ἡμῶν: γὰρ Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τι γεγονεν αὐτῷ. 41Καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσιαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 42Ἔστρεψεν δὲ θεος, καὶ παρεδωκεν αὐτοὺς λατρευειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ: καθὼς γεγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ σφαγια καὶ θυσιας προσηνεγκατε μοι ἔτη τεσσαρακοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ; 43Καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολόχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥεμφάν, τοὺς τυπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς: καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος. 44 σκηνὴ τοῦ μαρτυριου ἦν τοῖς πατρασιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διεταξατο λαλῶν τῷ Μωσῇ, ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τυπον ὃν ἑωράκει. 45Ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξαμενοι οἱ πατερες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχεσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν θεὸς ἀπὸ προσωπου τῶν πατερων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ: 46ὃς εὗρεν χαριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκηνωμα τῷ θεῷ Ἰακώβ. 47Σολομῶν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 48Ἀλλ᾽ οὐχ ὕψιστος ἐν χειροποιητοις ναοῖς κατοικεῖ, καθὼς προφητης λεγει, 49 οὐρανός μοι θρονος, δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου: ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; λεγει κυριος: τις τοπος τῆς καταπαυσεως μου; 50Οὐχὶ χειρ μου ἐποίησεν ταῦτα παντα;