1. Read
  2. Byzantine NT

Hebrews 1

The Supremacy of God’s Son

1Πολυμερῶςπολυμερῶς advin various parts, in many parts καὶκαί conjand, also, even πολυτροπωςπολυτρόπως advin many ways παλαιπάλαι advlong ago, of old articlethe θεὸςθεός nom s mGod, god λαλησαςλαλέω verbspeak, say τοῖς articlethe πατρασινπατήρ dat p mfather, ancestor ἐνἐν prepin (dat), in, on τοῖς articlethe προφηταιςπροφήτης dat p mprophet, poet, ἐπ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἐσχάτουἔσχατος gen s mlast, at the last, finally τῶν articlethe ἡμερῶνἡμέρα gen p fday τουτωνοὗτος dem pronounthis, he, she ἐλάλησενλαλέω 3s aor act indspeak, say ἡμῖνἐγώ pers. pronounI ἐνἐν prepin (dat), in, on υἱῷυἱός dat s mson, descendent, 2ὃνὅς rel. pronounwho, which, that ἔθηκεντίθημι 3s aor act indplace, put κληρονομονκληρονόμος acc s mheir, inheritor παντωνπᾶς gen p nall, every, all things, δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) οὗὅς rel. pronounwho, which, that καὶκαί conjand, also, even τοὺς articlethe αἰῶναςαἰών acc p mage, cycle of time ἐποίησενποιέω 3s aor act inddo, make, 3ὃςὅς rel. pronounwho, which, that ὢνεἰμί verbam, exist ἀπαύγασμαἀπαύγασμα nom s nradiance, effulgence, reflection τῆς articlethe δοξηςδόξα gen s fglory, brightness, greatness καὶκαί conjand, also, even χαρακτὴρχαρακτήρ nom s mimpress, exact representation, exact likeness τῆς articlethe ὑποστάσεωςὑπόστασις gen s fsubstance, confidence, assurance αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, φερωνφέρω verbbring, bear, carry τετέ particleand, both τὰ articlethe πανταπᾶς acc p nall, every, all things τῷ articlethe ῥήματιῥῆμα dat s nword, saying, thing spoken τῆς articlethe δυναμεωςδύναμις gen s fpower, might, marvelous works αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ἑαυτοῦἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself καθαρισμὸνκαθαρισμός acc s mcleansing, purification, purifying ποιησαμενοςποιέω verbdo, make τῶν articlethe ἁμαρτιῶνἁμαρτία gen p fsin ἡμῶνἐγώ pers. pronounI, ἐκάθισενκαθίζω 3s aor act indseat, sit, set ἐνἐν prepin (dat), in, on δεξιᾷδεξιός dat s fright, on the right hand, right hand τῆς articlethe μεγαλωσυνηςμεγαλωσύνη gen s fgreatness, majesty ἐνἐν prepin (dat), in, on ὑψηλοῖςὑψηλός dat p nhigh, lofty, 4τοσούτῳτοσοῦτος dem pronounso great, so much, so many (plural) κρειττωνκρείττων nom s mstronger, more excellent γενομενοςγίνομαι verbbecome, be, come into being τῶν articlethe ἀγγέλωνἄγγελος gen p mangel, messenger, ὅσῳὅσος corr. pronounas great as, as many as, how much διαφορωτερονδιάφορος acc s nvarious, different, excellent παρ᾽παρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it κεκληρονομηκενκληρονομέω 3s pf act indinherit, obtain ὄνομαὄνομα acc s nname, character, reputation. 5Τίνιτίς interr. pronounwho?, which?, what? γὰργάρ conjfor, because εἶπένλέγω 3s 2aor act indsay, speak ποτεποτέ particleonce, at some time, ever τῶν articlethe ἀγγέλωνἄγγελος gen p mangel, messenger, Υἱόςυἱός nom s mson, descendent μουἐγώ pers. pronounI εἶεἰμί 2s pres act indam, exist συσύ pers. pronounyou, ἐγὼἐγώ pers. pronounI σημερονσήμερον advtoday, now γεγεννηκαγεννάω 1s pf act indgive birth to, beget, bring forth σεσύ pers. pronounyou ; Καὶκαί conjand, also, even παλινπάλιν advback, again, further, Ἐγὼἐγώ pers. pronounI ἔσομαιεἰμί 1s fut mid indam, exist αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πατεραπατήρ acc s mfather, ancestor, καὶκαί conjand, also, even αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist μοιἐγώ pers. pronounI εἰςεἰς prepinto (acc), into, in υἱόνυἱός acc s mson, descendent ; 6Ὅτανὅταν conjwhenever, when, whensoever δὲδέ conjbut, and, now παλινπάλιν advback, again, further εἰσαγάγῃεἰσάγω verblead in, bring in τὸν articlethe πρωτοτοκονπρωτότοκος acc s mfirst-born εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe οἰκουμένηνοἰκουμένη acc s f(inhabited) world, inhabited (Roman) world λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak, Καὶκαί conjand, also, even προσκυνησατωσανπροσκυνέω verbworship αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it παντεςπᾶς nom p mall, every, all things ἄγγελοιἄγγελος nom p mangel, messenger θεοῦθεός gen s mGod, god. 7Καὶκαί conjand, also, even πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly τοὺς articlethe ἀγγέλουςἄγγελος acc p mangel, messenger λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak, articlethe ποιῶνποιέω verbdo, make τοὺς articlethe ἀγγέλουςἄγγελος acc p mangel, messenger αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it πνευματαπνεῦμα acc p nspirit, Spirit, wind, καὶκαί conjand, also, even τοὺς articlethe λειτουργοὺςλειτουργός acc p mminister, servant αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it πυρὸςπῦρ gen s nfire, trials φλογαφλόξ acc s fflame: 8πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) δὲδέ conjbut, and, now τὸν articlethe υἱόνυἱός acc s mson, descendent, articlethe θρονοςθρόνος nom s mthrone, seat σουσύ pers. pronounyou, articlethe θεοςθεός nom s mGod, god, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe αἰῶνααἰών acc s mage, cycle of time τοῦ articlethe αἰῶνοςαἰών gen s mage, cycle of time: ῥάβδοςῥάβδος nom s fstaff, rod εὐθύτητοςεὐθύτης gen s frighteousness, uprightness, straightness articlethe ῥάβδοςῥάβδος nom s fstaff, rod τῆς articlethe βασιλειαςβασιλεία gen s fkingdom, royal rule, kingship σουσύ pers. pronounyou. 9Ἠγάπησαςἀγαπάω 2s aor act indlove δικαιοσυνηνδικαιοσύνη acc s frighteousness, justice, justness, καὶκαί conjand, also, even ἐμίσησαςμισέω 2s aor act indhate, detest ἀνομίανἀνομία acc s flawlessness, iniquity: διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she ἔχρισένχρίω 3s aor act indanoint σεσύ pers. pronounyou articlethe θεοςθεός nom s mGod, god, articlethe θεοςθεός nom s mGod, god σουσύ pers. pronounyou, ἔλαιονἔλαιον acc s nolive oil ἀγαλλιάσεωςἀγαλλίασις gen s fdelight, great joy, gladness παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τοὺς articlethe μετοχουςμέτοχος acc p mpartaker, partner, sharer σουσύ pers. pronounyou. 10Καίκαί conjand, also, even, Σὺσύ pers. pronounyou κατ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ἀρχάςἀρχή acc p fbeginning, ruler, κυριεκύριος voc s mlord, master, sir, τὴν articlethe γῆνγῆ acc s fearth, land, soil ἐθεμελίωσαςθεμελιόω 2s aor act indlay a foundation, found, establish, καὶκαί conjand, also, even ἔργαἔργον nom p nwork, deed, labor τῶν articlethe χειρῶνχείρ gen p fhand σουσύ pers. pronounyou εἰσινεἰμί 3p pres act indam, exist οἱ articlethe οὐρανοίοὐρανός nom p mheaven, sky: 11αὐτοὶαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀπολοῦνταιἀπόλλυμι 3p fut mid inddestroy, perish (middle), lose, σὺσύ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now διαμενειςδιαμένω 2s pres act indremain, continue: καὶκαί conjand, also, even παντεςπᾶς nom p mall, every, all things ὡςὡς advas, like, so that ἱμάτιονἱμάτιον nom s ngarment, cloak, outer garment παλαιωθησονταιπαλαιόω 3p fut pas indmake or become old, obsolete, make old, 12καὶκαί conjand, also, even ὡσεὶὡσεί advlike, about, as if περιβολαιονπεριβόλαιον acc s ncovering, cloak, wrapper ἑλίξειςἑλίσσω 2s fut act indroll up, coil, roll αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἀλλαγήσονταιἀλλάσσω 3p 2fut pas indchange, alter: σὺσύ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now articlethe αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it εἶεἰμί 2s pres act indam, exist, καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe ἔτηἔτος nom p nyear σουσύ pers. pronounyou οὐκοὐ not, no ἐκλείψουσινἐκλείπω 3p fut act indfail, cease, come to an end. 13Πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τινατίς interr. pronounwho?, which?, what? δὲδέ conjbut, and, now τῶν articlethe ἀγγέλωνἄγγελος gen p mangel, messenger εἴρηκένἐρεῶ 3s pf act indsay, speak ποτεποτέ particleonce, at some time, ever, Κάθουκάθημαι verbsit, am seated ἐκἐκ prepout of, from (gen), by δεξιῶνδεξιός gen p nright, on the right hand, right hand μουἐγώ pers. pronounI, ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent θῶτίθημι verbplace, put τοὺς articlethe ἐχθρούςἐχθρός acc p mhating, enemy (as a noun), hated σουσύ pers. pronounyou ὑποπόδιονὑποπόδιον acc s nfootstool τῶν articlethe ποδῶνπούς gen p mfoot σουσύ pers. pronounyou ; 14Οὐχὶοὐχί not, no, by no means παντεςπᾶς nom p mall, every, all things εἰσὶνεἰμί 3p pres act indam, exist λειτουργικὰλειτουργικός nom p nengaged in special service, ministering πνευματαπνεῦμα nom p nspirit, Spirit, wind, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in διακονιανδιακονία acc s fwaiting at table, service, ministry ἀποστελλόμεναἀποστέλλω verbsend, send forth, send away διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τοὺς articlethe μελλονταςμέλλω verbam about to, will κληρονομεῖνκληρονομέω pres act indinherit, obtain σωτηριανσωτηρία acc s fsalvation, deliverance ;