1. Read
  2. Byzantine NT

Hebrews 12

Do Not Grow Weary

1Τοιγαροῦντοιγαροῦν particleconsequently, therefore καὶκαί conjand, also, even ἡμεῖςἐγώ pers. pronounI, τοσοῦτοντοσοῦτος dem pronounso great, so much, so many (plural) ἔχοντεςἔχω verbhave, hold, possess περικειμενονπερίκειμαι verbbe around, surround, wear ἡμῖνἐγώ pers. pronounI νεφοςνέφος acc s ncloud, multitude, great company μαρτυρωνμάρτυς gen p mwitness, ὄγκονὄγκος acc s mbulk, encumbrance, impediment ἀποθέμενοιἀποτίθημι verbput off, lay aside, lay off or aside πανταπᾶς acc s mall, every, all things καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe εὐπερίστατονεὐπερίστατος acc s feasily ensnaring, easily entangling, easily encircling ἁμαρτίανἁμαρτία acc s fsin, δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ὑπομονῆςὑπομονή gen s fendurance, perseverance, steadfastness τρεχωμεντρέχω verbrun, exercise myself τὸν articlethe προκειμενονπρόκειμαι verbbe set before, be exhibited, am set before ἡμῖνἐγώ pers. pronounI ἀγῶναἀγών acc s mstruggle, fight, contest, 2ἀφορῶντεςἀφοράω verbfix one's eyes, see, look away from εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe τῆς articlethe πιστεωςπίστις gen s ffaith, belief, trust ἀρχηγὸνἀρχηγός acc s mfounder, leader, prince καὶκαί conjand, also, even τελειωτὴντελειωτής acc s mperfecter, completer ἸησοῦνἸησοῦς acc s mJesus, Joshua, ὅςὅς rel. pronounwho, which, that, ἀντὶἀντί prepinstead of, in place of, for (gen) τῆς articlethe προκειμενηςπρόκειμαι verbbe set before, be exhibited, am set before αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it χαρᾶςχαρά gen s fjoy, delight, gladness, ὑπέμεινενὑπομένω 3s aor act indtarry, endure, remain behind σταυρονσταυρός acc s mcross, αἰσχύνηςαἰσχύνη gen s fshame καταφρονησαςκαταφρονέω verbthink little of, despise, scorn, ἐνἐν prepin (dat), in, on δεξιᾷδεξιός dat s fright, on the right hand, right hand τετέ particleand, both τοῦ articlethe θρονουθρόνος gen s mthrone, seat τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god κεκαθικενκαθίζω 3s pf act indseat, sit, set. 3Ἀναλογίσασθεἀναλογίζομαι verbconsider, think upon, consider attentively γὰργάρ conjfor, because τὸν articlethe τοιαυτηντοιοῦτος dem pronounsuch, of such a kind ὑπομεμενηκόταὑπομένω verbtarry, endure, remain behind ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by τῶν articlethe ἁμαρτωλῶνἁμαρτωλός gen p msinner εἰςεἰς prepinto (acc), into, in αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἀντιλογίανἀντιλογία acc s fdispute, contradiction, hostility, ἵναἵνα conjin order that, that, so that μὴμή not, no, lest καμητεκάμνω verbbe weary, ill, am weary ταῖς articlethe ψυχαῖςψυχή dat p fsoul, life, self ὑμῶνσύ pers. pronounyou ἐκλυόμενοιἐκλύω verbam unstrung, become weak, fail. 4Οὔπωοὔπω not yet μεχριμέχρι advuntil, as far as (gen), as far as αἵματοςαἷμα gen s nblood ἀντικατέστητεἀντικαθίστημι 2p 2aor act indoppose, resist πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὴν articlethe ἁμαρτίανἁμαρτία acc s fsin ἀνταγωνιζόμενοιἀνταγωνίζομαι verbstruggle, strive, resist: 5καὶκαί conjand, also, even ἐκλέλησθεἐκλανθάνομαι 2p pf pas indforget (altogether), forget entirely τῆς articlethe παρακλησεωςπαράκλησις gen s fexhortation, consolation, comfort, ἥτιςὅστις rel. pronounwho, whoever, what ὑμῖνσύ pers. pronounyou ὡςὡς advas, like, so that υἱοῖςυἱός dat p mson, descendent διαλεγεταιδιαλέγομαι 3s pres mid/pas inddispute, reason, converse, Υἱέυἱός voc s mson, descendent μουἐγώ pers. pronounI, μὴμή not, no, lest ὀλιγώρειὀλιγωρέω verbregard lightly, despise, make light of παιδειαςπαιδεία gen s ftraining, discipline κυριουκύριος gen s mlord, master, sir, μηδὲμηδέ but not, nor, not even ἐκλύουἐκλύω verbam unstrung, become weak, fail ὑπ᾽ὑπό prepby (gen), under (acc), by αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐλεγχόμενοςἐλέγχω verbconvict, reprove, rebuke: 6ὃνὅς rel. pronounwho, which, that γὰργάρ conjfor, because ἀγαπᾷἀγαπάω 3s pres act indlove κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir παιδευειπαιδεύω 3s pres act indteach, chastise, discipline: μαστιγοῖμαστιγόω 3s pres act indscourge, flog δὲδέ conjbut, and, now πανταπᾶς acc s mall, every, all things υἱὸνυἱός acc s mson, descendent ὃνὅς rel. pronounwho, which, that παραδεχεταιπαραδέχομαι 3s pres mid/pas indreceive, accept, acknowledge. 7Εἰςεἰς prepinto (acc), into, in παιδειανπαιδεία acc s ftraining, discipline ὑπομένετεὑπομένω 2p pres act indtarry, endure, remain behind, ὡςὡς advas, like, so that υἱοῖςυἱός dat p mson, descendent ὑμῖνσύ pers. pronounyou προσφερεταιπροσφέρω 3s pres pas indbring to, offer articlethe θεοςθεός nom s mGod, god: τιςτίς interr. pronounwho?, which?, what? γαργάρ conjfor, because ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist υἱὸςυἱός nom s mson, descendent ὃνὅς rel. pronounwho, which, that οὐοὐ not, no παιδευειπαιδεύω 3s pres act indteach, chastise, discipline πατηρπατήρ nom s mfather, ancestor ; 8Εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now χωριςχωρίς advseparate, apart from (gen), apart from ἐστεεἰμί 2p pres act indam, exist παιδειαςπαιδεία gen s ftraining, discipline, ἧςὅς rel. pronounwho, which, that μετοχοιμέτοχος nom p mpartaker, partner, sharer γεγονασινγίνομαι 3p 2pf act indbecome, be, come into being παντεςπᾶς nom p mall, every, all things, ἄραἄρα particleso, then, therefore νοθοινόθος nom p millegitimate child, illegitimate, bastard ἐστὲεἰμί 2p pres act indam, exist καὶκαί conjand, also, even οὐχοὐ not, no υἱοίυἱός nom p mson, descendent. 9Εἶταεἶτα advthen, thereafter, next τοὺς articlethe μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly τῆς articlethe σαρκὸςσάρξ gen s fflesh, body ἡμῶνἐγώ pers. pronounI πατεραςπατήρ acc p mfather, ancestor εἴχομενἔχω 1p impf act indhave, hold, possess παιδευταςπαιδευτής acc p minstructor, one who disciplines, καὶκαί conjand, also, even ἐνετρεπόμεθαἐντρέπω 1p impf pas indturn about, reverence, put to shame: οὐοὐ not, no πολλῷπολύς dat s nmuch, many, often μᾶλλονμᾶλλον advmore, rather ὑποταγησόμεθαὑποτάσσω 1p 2fut pas indsubject, put in subjection, place under τῷ articlethe πατρὶπατήρ dat s mfather, ancestor τῶν articlethe πνευματωνπνεῦμα gen p nspirit, Spirit, wind, καὶκαί conjand, also, even ζησομενζάω 1p fut act indlive ; 10Οἱ articlethe μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly γὰργάρ conjfor, because πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) ὀλίγαςὀλίγος acc p flittle, few, small ἡμέραςἡμέρα acc p fday κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὸ articlethe δοκοῦνδοκέω verbthink, seem, appear αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐπαίδευονπαιδεύω 3p impf act indteach, chastise, discipline: articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὸ articlethe συμφερονσυμφέρω verbbring together, it is profitable, collect, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe μεταλαβεῖνμεταλαμβάνω 2aor act indpartake of, share, share in τῆς articlethe ἁγιότητοςἁγιότης gen s fholiness αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 11Πᾶσαπᾶς nom s fall, every, all things δὲδέ conjbut, and, now παιδειαπαιδεία nom s ftraining, discipline πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly τὸ articlethe παρὸνπάρειμι verbbe present, have arrived, am present οὐοὐ not, no δοκεῖδοκέω 3s pres act indthink, seem, appear χαρᾶςχαρά gen s fjoy, delight, gladness εἶναιεἰμί pres act indam, exist, ἀλλὰἀλλά conjbut, except λυπηςλύπη gen s fpain, grief, sorrow: ὕστερονὕστερον advlastly, afterward δὲδέ conjbut, and, now καρπὸνκαρπός acc s mfruit, result, gain εἰρηνικὸνεἰρηνικός acc s mpeaceable, peaceful, disposed to peace τοῖς articlethe δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it γεγυμνασμενοιςγυμνάζω verbtrain, undergo discipline, train by physical exercise ἀποδίδωσινἀποδίδωμι 3s pres act indgive back, pay, sell (middle) δικαιοσυνηςδικαιοσύνη gen s frighteousness, justice, justness. 12Διὸδιό conjtherefore, wherefore τὰς articlethe παρειμεναςπαρίημι verbneglect, weaken, omit χεῖραςχείρ acc p fhand καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe παραλελυμεναπαραλύω verbrelax, enfeeble γοναταγόνυ acc p nknee ἀνορθώσατεἀνορθόω verbrestore, strengthen, rebuild: 13καὶκαί conjand, also, even τροχιὰςτροχιά acc p fwheel-track, path, way ὀρθὰςὀρθός acc p fstraight, upright ποιησατεποιέω verbdo, make τοῖς articlethe ποσὶνπούς dat p mfoot ὑμῶνσύ pers. pronounyou, ἵναἵνα conjin order that, that, so that μὴμή not, no, lest τὸ articlethe χωλὸνχωλός nom s nlame, deprived of a foot ἐκτραπῇἐκτρέπω verbturn aside, wander, forsake, ἰαθῇἰάομαι verbheal δὲδέ conjbut, and, now μᾶλλονμᾶλλον advmore, rather.

14Εἰρήνηνεἰρήνη acc s fpeace, peace of mind διωκετεδιώκω verbpursue, persecute μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with παντωνπᾶς gen p mall, every, all things, καὶκαί conjand, also, even τὸν articlethe ἁγιασμόνἁγιασμός acc s mconsecration, holiness, sanctification, οὗὅς rel. pronounwho, which, that χωρὶςχωρίς advseparate, apart from (gen), apart from οὐδεὶςοὐδείς nom s mno one, none, nothing ὄψεταιὁράω 3s fut mid indsee, look upon, experience τὸν articlethe κυριονκύριος acc s mlord, master, sir: 15ἐπισκοποῦντεςἐπισκοπέω verblook upon, oversee, exercise oversight μημή not, no, lest τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ὑστερῶνὑστερέω verblack, need, am lacking ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῆς articlethe χαριτοςχάρις gen s fgrace, favor, kindness τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god: μημή not, no, lest τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ῥίζαῥίζα nom s froot, that which comes from the root πικριαςπικρία gen s fbitterness ἄνωἄνω advup, above, things above φυουσαφύω verbgrow up, spring up, come up ἐνοχλῇἐνοχλέω verbtrouble, annoy, disturb, καὶκαί conjand, also, even διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ταυτηςοὗτος dem pronounthis, he, she μιανθῶσινμιαίνω verbstain, defile, pollute πολλοιπολύς nom p mmuch, many, often: 16μημή not, no, lest τιςτις indef. ponounone, certain one, someone πορνοςπόρνος nom s mfornicator, immoral person, particleor, than βεβηλοςβέβηλος nom s mworldly, profane, secular, ὡςὡς advas, like, so that ἨσαῦἨσαῦ indclEsau, ὃςὅς rel. pronounwho, which, that ἀντὶἀντί prepinstead of, in place of, for (gen) βρωσεωςβρῶσις gen s feating, food, rust μιᾶςεἷς gen s fone ἀπέδοτοἀποδίδωμι 3s 2aor mid indgive back, pay, sell (middle) τὰ articlethe πρωτοτοκιαπρωτοτόκια acc p nbirthright αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 17Ἴστεοἶδα 2p pf act indknow, remember γὰργάρ conjfor, because ὅτιὅτι conjthat, because, since καὶκαί conjand, also, even μετεπειταμετέπειτα advafterwards, θελωνθέλω verbwill, wish, want κληρονομῆσαικληρονομέω aor act indinherit, obtain τὴν articlethe εὐλογίανεὐλογία acc s fblessing, adulation, praise, ἀπεδοκιμάσθηἀποδοκιμάζω 3s aor pas indreject, reject after testing, disqualify: μετανοιαςμετάνοια gen s frepentance, change of mind γὰργάρ conjfor, because τοποντόπος acc s mplace οὐχοὐ not, no εὗρενεὑρίσκω 3s 2aor act indfind, καιπερκαίπερ conjalthough μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with δακρυωνδάκρυον gen p ntear ἐκζητήσαςἐκζητέω verbseek out, inquire, require αὐτήναὐτός pers. pronounhe, she, it.

A Kingdom That Cannot Be Shaken

18Οὐοὐ not, no γὰργάρ conjfor, because προσεληλυθατεπροσέρχομαι 2p 2pf act indcome to, go to, approach ψηλαφωμένῳψηλαφάω verbfeel or grope around, touch, handle ὄρειὄρος dat s nmountain, καὶκαί conjand, also, even κεκαυμένῳκαίω verbburn, ignite, light πυριπῦρ dat s nfire, trials, καὶκαί conjand, also, even γνόφῳγνόφος dat s mdarkness, gloom, καὶκαί conjand, also, even σκότῳσκότος dat s mdarkness, καὶκαί conjand, also, even θυέλλῃθύελλα dat s fstorm, whirlwind, tempest, 19καὶκαί conjand, also, even σαλπιγγοςσάλπιγξ gen s ftrumpet ἤχῳἦχος dat s mnoise, sound, rumor, καὶκαί conjand, also, even φωνῇφωνή dat s fsound, voice, noise ῥημάτωνῥῆμα gen p nword, saying, thing spoken, ἧςὅς rel. pronounwho, which, that οἱ articlethe ἀκούσαντεςἀκούω verbhear, listen παρῃτήσαντοπαραιτέομαι 3p aor mid indmake excuse, refuse, reject μὴμή not, no, lest προστεθῆναιπροστίθημι aor pas indadd, add to, put to αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it λογονλόγος acc s mword, message, speech: 20οὐκοὐ not, no ἔφερονφέρω 3p impf act indbring, bear, carry γὰργάρ conjfor, because τὸ articlethe διαστελλομενονδιαστέλλομαι verbset apart, fig. to distinguish, charge expressly, Κἂνκἄν and if, even if θηριονθηρίον nom s nwild beast, animal θίγῃθιγγάνω verbtouch, handle τοῦ articlethe ὄρουςὄρος gen s nmountain, λιθοβοληθησεταιλιθοβολέω 3s fut pas indpelt with stones, stone, cast stones at: 21καικαί conjand, also, even, οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner φοβερὸνφοβερός nom s nfearful, terrible, dreadful ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist τὸ articlethe φανταζομενονφαντάζω verbcause to appear, ΜωϋσῆςΜωσῆς nom s mMoses εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak, Ἔκφοβόςἔκφοβος nom s mterrified, greatly terrified εἰμιεἰμί 1s pres act indam, exist καὶκαί conjand, also, even ἔντρομοςἔντρομος nom s mterrified, trembling, trembling through fear. 22Ἀλλὰἀλλά conjbut, except προσεληλυθατεπροσέρχομαι 2p 2pf act indcome to, go to, approach ΣιὼνΣιών indclZion ὄρειὄρος dat s nmountain, καὶκαί conjand, also, even πολειπόλις dat s fcity θεοῦθεός gen s mGod, god ζῶντοςζάω verblive, ἹερουσαλὴμἹερουσαλήμ indclJerusalem ἐπουρανίῳἐπουράνιος dat s fheavenly, celestial, καὶκαί conjand, also, even μυριασινμυριάς dat p ften thousand, myriad ἀγγέλωνἄγγελος gen p mangel, messenger, 23πανηγυρειπανήγυρις dat s ffestal gathering, festival assembly καὶκαί conjand, also, even ἐκκλησίᾳἐκκλησία dat s fassembly, congregation, church πρωτοτοκωνπρωτότοκος gen p mfirst-born ἐνἐν prepin (dat), in, on οὐρανοῖςοὐρανός dat p mheaven, sky ἀπογεγραμμένωνἀπογράφω verbregister, enroll, inscribe in a register, καὶκαί conjand, also, even κριτῇκριτής dat s mjudge θεῷθεός dat s mGod, god παντωνπᾶς gen p mall, every, all things, καὶκαί conjand, also, even πνευμασινπνεῦμα dat p nspirit, Spirit, wind δικαιωνδίκαιος gen p mrighteous, just, right τετελειωμενωντελειόω verbfill, fulfill, make perfect, 24καὶκαί conjand, also, even διαθηκηςδιαθήκη gen s fcovenant, will, testament νεαςνέος gen s fnew, young, fresh μεσίτῃμεσίτης dat s mmediator, go-between ἸησοῦἸησοῦς dat s mJesus, Joshua, καὶκαί conjand, also, even αἵματιαἷμα dat s nblood ῥαντισμοῦῥαντισμός gen s msprinkling, purification κρεῖττονκρείττων acc s nstronger, more excellent λαλοῦντιλαλέω verbspeak, say παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τὸν articlethe ἌβελἍβελ indclAbel. 25Βλέπετεβλέπω verbsee, look μὴμή not, no, lest παραιτησησθεπαραιτέομαι verbmake excuse, refuse, reject τὸν articlethe λαλοῦνταλαλέω verbspeak, say. Εἰεἰ condif γὰργάρ conjfor, because ἐκεῖνοιἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder οὐκοὐ not, no ἔφυγονφεύγω 3p 2aor act indflee, escape, shun, τὸν articlethe ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) γῆςγῆ gen s fearth, land, soil παραιτησαμενοιπαραιτέομαι verbmake excuse, refuse, reject χρηματιζονταχρηματίζω verbinstruct, reveal, answer, πολλῷπολύς dat s nmuch, many, often μᾶλλονμᾶλλον advmore, rather ἡμεῖςἐγώ pers. pronounI οἱ articlethe τὸν articlethe ἀπ᾽ἀπό prepfrom (gen), away from, from οὐρανῶνοὐρανός gen p mheaven, sky ἀποστρεφόμενοιἀποστρέφω verbturn away, turn back, restore: 26οὗὅς rel. pronounwho, which, that articlethe φωνὴφωνή nom s fsound, voice, noise τὴν articlethe γῆνγῆ acc s fearth, land, soil ἐσάλευσενσαλεύω 3s aor act indshake, excite τοτετότε advthen, at that time, νῦννῦν advnow, already, at present δὲδέ conjbut, and, now ἐπήγγελταιἐπαγγέλλομαι 3s pf mid/pas indpromise, profess, λεγωνλέγω verbsay, speak, Ἔτιἔτι advstill, yet, even ἅπαξἅπαξ advonce, once for all ἐγὼἐγώ pers. pronounI σειωσείω 1s pres act indshake οὐοὐ not, no μονονμόνον advalone, but, only τὴν articlethe γῆνγῆ acc s fearth, land, soil, ἀλλὰἀλλά conjbut, except καὶκαί conjand, also, even τὸν articlethe οὐρανόνοὐρανός acc s mheaven, sky. 27Τὸ articlethe δεδέ conjbut, and, now, Ἔτιἔτι advstill, yet, even ἅπαξἅπαξ advonce, once for all, δηλοῖδηλόω 3s pres act indshow, make clear, reveal τῶν articlethe σαλευομενωνσαλεύω verbshake, excite τὴν articlethe μεταθεσινμετάθεσις acc s fchange, removal, transformation, ὡςὡς advas, like, so that πεποιημενωνποιέω verbdo, make, ἵναἵνα conjin order that, that, so that μείνῃμένω verbremain, abide τὰ articlethe μὴμή not, no, lest σαλευομενασαλεύω verbshake, excite. 28Διὸδιό conjtherefore, wherefore βασιλειανβασιλεία acc s fkingdom, royal rule, kingship ἀσάλευτονἀσάλευτος acc s fimmovable, unshakable, unshaken παραλαμβανοντεςπαραλαμβάνω verbreceive, take, ἔχωμενἔχω verbhave, hold, possess χαρινχάρις acc s fgrace, favor, kindness, δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ἧςὅς rel. pronounwho, which, that λατρευομενλατρεύω 1p pres act indserve, worship εὐαρέστωςεὐαρέστως advacceptably τῷ articlethe θεῷθεός dat s mGod, god μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with αἰδοῦςαἰδώς gen s fmodesty, shame καὶκαί conjand, also, even εὐλαβείαςεὐλάβεια gen s fawe, reverence, piety: 29καὶκαί conjand, also, even γὰργάρ conjfor, because articlethe θεὸςθεός nom s mGod, god ἡμῶνἐγώ pers. pronounI πῦρπῦρ nom s nfire, trials καταναλισκονκαταναλίσκω verbconsume, consume utterly.