1. Read
  2. Byzantine NT

Hebrews 4

God's Rest

1Φοβηθῶμενφοβέομαι verbfear, am terrified οὖνοὖν conjtherefore, then μηποτεμήποτε never, lest perchance, lest at any time καταλειπομενηςκαταλείπω verbleave, leave behind, abandon ἐπαγγελίαςἐπαγγελία gen s fpromise εἰσελθεῖνεἰσέρχομαι 2aor act indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe καταπαυσινκατάπαυσις acc s frest, resting αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, δοκῇδοκέω verbthink, seem, appear τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ὑμῶνσύ pers. pronounyou ὑστερηκέναιὑστερέω pf act indlack, need, am lacking. 2Καὶκαί conjand, also, even γαργάρ conjfor, because ἐσμενεἰμί 1p pres act indam, exist εὐηγγελισμένοιεὐαγγελίζω verbbring good news, preach good tidings, καθαπερκαθάπερ adveven as, just as, as κἀκεῖνοικἀκεῖνος dem pronounand he, she, it: ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except οὐκοὐ not, no ὠφέλησενὠφελέω 3s aor act indprofit, help, benefit articlethe λογοςλόγος nom s mword, message, speech τῆς articlethe ἀκοῆςἀκοή gen s fhearing, report, news ἐκείνουςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder, μὴμή not, no, lest συγκεκραμενουςσυγκεράννυμι verbblend, unite, compose τῇ articlethe πιστειπίστις dat s ffaith, belief, trust τοῖς articlethe ἀκούσασινἀκούω verbhear, listen. 3Εἰσερχόμεθαεἰσέρχομαι 1p pres mid/pas indgo into, come in, enter γὰργάρ conjfor, because εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe καταπαυσινκατάπαυσις acc s frest, resting οἱ articlethe πιστευσαντεςπιστεύω verbbelieve, have faith (in), believe (in), καθὼςκαθώς advas, just as, even as εἴρηκενἐρεῶ 3s pf act indsay, speak, Ὡςὡς advas, like, so that ὤμοσαὀμνύω 1s aor act indswear, take an oath ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ὀργῇὀργή dat s fwrath, anger, passion μουἐγώ pers. pronounI, Εἰεἰ condif εἰσελεύσονταιεἰσέρχομαι 3p fut mid indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe καταπαυσινκατάπαυσις acc s frest, resting μουἐγώ pers. pronounI: καιτοικαίτοι conjyet, although, and yet τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from καταβολῆςκαταβολή gen s ffoundation, depositing, sowing κοσμουκόσμος gen s mworld, universe γενηθεντωνγίνομαι verbbecome, be, come into being. 4Εἴρηκενἐρεῶ 3s pf act indsay, speak γαργάρ conjfor, because πουπού advsomewhere, about, approximately περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) τῆς articlethe ἑβδόμηςἕβδομος gen s fseventh οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner, Καὶκαί conjand, also, even κατεπαυσενκαταπαύω 3s aor act indcause to rest to rest, stop, rest articlethe θεὸςθεός nom s mGod, god ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ἡμέρᾳἡμέρα dat s fday τῇ articlethe ἑβδόμῃἕβδομος dat s fseventh ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from παντωνπᾶς gen p nall, every, all things τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it: 5καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on τούτῳοὗτος dem pronounthis, he, she παλινπάλιν advback, again, further, Εἰεἰ condif εἰσελεύσονταιεἰσέρχομαι 3p fut mid indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe καταπαυσινκατάπαυσις acc s frest, resting μουἐγώ pers. pronounI. 6Ἐπεὶἐπεί conjwhen, since, after οὖνοὖν conjtherefore, then ἀπολείπεταιἀπολείπω 3s pres pas indleave, leave behind, abandon τινὰςτις indef. ponounone, certain one, someone εἰσελθεῖνεἰσέρχομαι 2aor act indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in αὐτήναὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe προτερονπρότερον formerly, before εὐαγγελισθέντεςεὐαγγελίζω verbbring good news, preach good tidings οὐκοὐ not, no εἰσῆλθονεἰσέρχομαι 3p 2aor act indgo into, come in, enter δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ἀπείθειανἀπείθεια acc s fdisobedience, willful unbelief, obstinacy, 7παλινπάλιν advback, again, further τινὰτις indef. ponounone, certain one, someone ὁρίζειὁρίζω 3s pres act indmark off by boundaries, determine, define ἡμέρανἡμέρα acc s fday, Σήμερονσήμερον advtoday, now, ἐνἐν prepin (dat), in, on ΔαυὶδΔαυίδ indclDavid λεγωνλέγω verbsay, speak, μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τοσοῦτοντοσοῦτος dem pronounso great, so much, so many (plural) χρονονχρόνος acc s mtime, occasion, particular time, καθὼςκαθώς advas, just as, even as εἴρηταιἐρεῶ 3s pf pas indsay, speak, Σήμερονσήμερον advtoday, now ἐὰνἐάν condif τῆς articlethe φωνῆςφωνή gen s fsound, voice, noise αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀκούσητεἀκούω verbhear, listen, μὴμή not, no, lest σκληρυνητεσκληρύνω verbharden τὰς articlethe καρδιαςκαρδία acc p fheart, inner life, intention ὑμῶνσύ pers. pronounyou. 8Εἰεἰ condif γὰργάρ conjfor, because αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua κατεπαυσενκαταπαύω 3s aor act indcause to rest to rest, stop, rest, οὐκοὐ not, no ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) ἄλληςἄλλος gen s fother, another, different ἐλάλειλαλέω 3s impf act indspeak, say μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with ταῦταοὗτος dem pronounthis, he, she ἡμέραςἡμέρα gen s fday. 9Ἄραἄρα particleso, then, therefore ἀπολείπεταιἀπολείπω 3s pres pas indleave, leave behind, abandon σαββατισμὸςσαββατισμός nom s msabbath rest, sabbath observance, Sabbath rest τῷ articlethe λαῷλαός dat s mpeople, crowd τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god. 10 articlethe γὰργάρ conjfor, because εἰσελθὼνεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe καταπαυσινκατάπαυσις acc s frest, resting αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it κατεπαυσενκαταπαύω 3s aor act indcause to rest to rest, stop, rest ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ὥσπερὥσπερ advjust as, even as, as ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῶν articlethe ἰδίωνἴδιος gen p nhis, one’s own, one's own articlethe θεοςθεός nom s mGod, god. 11Σπουδάσωμενσπουδάζω verbhasten, be eager οὖνοὖν conjtherefore, then εἰσελθεῖνεἰσέρχομαι 2aor act indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἐκείνηνἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder τὴν articlethe καταπαυσινκατάπαυσις acc s frest, resting, ἵναἵνα conjin order that, that, so that μὴμή not, no, lest ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ὑποδείγματιὑπόδειγμα dat s ncopy, example, figure πέσῃπίπτω verbfall, fall under τῆς articlethe ἀπειθείαςἀπείθεια gen s fdisobedience, willful unbelief, obstinacy. 12Ζῶνζάω verblive γὰργάρ conjfor, because articlethe λογοςλόγος nom s mword, message, speech τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god, καὶκαί conjand, also, even ἐνεργήςἐνεργής nom s meffective, active, powerful, καὶκαί conjand, also, even τομωτεροςτομώτερος nom s msharper, keener ὑπὲρὑπέρ prepin behalf of (gen), above (acc), in behalf of πᾶσανπᾶς acc s fall, every, all things μαχαιρανμάχαιρα acc s fsword διστομονδίστομος acc s ftwo-edged, καὶκαί conjand, also, even διικνουμενοςδιϊκνέομαι verbpierce, penetrate, pass through ἄχριἄχρι advas far as, up to (gen), until (as conjunction) μερισμοῦμερισμός gen s mdivision, distribution, separation ψυχῆςψυχή gen s fsoul, life, self τετέ particleand, both καὶκαί conjand, also, even πνευματοςπνεῦμα gen s nspirit, Spirit, wind, ἁρμῶνἁρμός gen p mjoint, joint of the body τετέ particleand, both καὶκαί conjand, also, even μυελῶνμυελός gen p mmarrow, καὶκαί conjand, also, even κριτικὸςκριτικός nom s mable to judge, critical ἐνθυμήσεωνἐνθύμησις gen p fdeliberation, thought, idea καὶκαί conjand, also, even ἐννοιῶνἔννοια gen p fthought, intention, purpose καρδιαςκαρδία gen s fheart, inner life, intention. 13Καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἔστινεἰμί 3s pres act indam, exist κτισιςκτίσις nom s fcreation, creature, institution ἀφανὴςἀφανής nom s finvisible, hidden ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it: πανταπᾶς nom p nall, every, all things δὲδέ conjbut, and, now γυμνὰγυμνός nom p nnaked, wearing only the under-garment, bare καὶκαί conjand, also, even τετραχηλισμενατραχηλίζω verbam laid bare, laid open τοῖς articlethe ὀφθαλμοῖςὀφθαλμός dat p meye αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) ὃνὅς rel. pronounwho, which, that ἡμῖνἐγώ pers. pronounI articlethe λογοςλόγος nom s mword, message, speech.

Jesus The Ultimate Priest

14Ἔχοντεςἔχω verbhave, hold, possess οὖνοὖν conjtherefore, then ἀρχιερέαἀρχιερεύς acc s mchief priest, high priest μεγανμέγας acc s mlarge, great, διεληλυθοταδιέρχομαι verbcross over, pass through τοὺς articlethe οὐρανούςοὐρανός acc p mheaven, sky, ἸησοῦνἸησοῦς acc s mJesus, Joshua τὸν articlethe υἱὸνυἱός acc s mson, descendent τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god, κρατῶμενκρατέω verbgrasp, lay hold of, obtain τῆς articlethe ὁμολογίαςὁμολογία gen s fconfession, profession. 15Οὐοὐ not, no γὰργάρ conjfor, because ἔχομενἔχω 1p pres act indhave, hold, possess ἀρχιερέαἀρχιερεύς acc s mchief priest, high priest μὴμή not, no, lest δυναμενονδύναμαι verbbe powerful, able, am powerful συμπαθῆσαισυμπαθέω aor act indsympathize with, have compassion on ταῖς articlethe ἀσθενείαιςἀσθένεια dat p fweakness, want of strength, illness ἡμῶνἐγώ pers. pronounI, πεπειραμενονπειράω verbtry, attempt δὲδέ conjbut, and, now κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to πανταπᾶς acc p nall, every, all things καθ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ὁμοιότηταὁμοιότης acc s flikeness, similarity, resemblance, χωρὶςχωρίς advseparate, apart from (gen), apart from ἁμαρτίαςἁμαρτία gen s fsin. 16Προσερχώμεθαπροσέρχομαι verbcome to, go to, approach οὖνοὖν conjtherefore, then μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with παρρησιαςπαρρησία gen s fboldness, confidence, outspokenness τῷ articlethe θρόνῳθρόνος dat s mthrone, seat τῆς articlethe χαριτοςχάρις gen s fgrace, favor, kindness, ἵναἵνα conjin order that, that, so that λαβωμενλαμβάνω verbtake, receive ἔλεονἔλεος acc s mpity, mercy, compassion, καὶκαί conjand, also, even χαρινχάρις acc s fgrace, favor, kindness εὕρωμενεὑρίσκω verbfind εἰςεἰς prepinto (acc), into, in εὔκαιρονεὔκαιρος acc s ftimely, suitable βοηθειανβοήθεια acc s fhelp, assistance.