1. Read
  2. Byzantine NT

Hebrews 6

1Διόδιό conjtherefore, wherefore, ἀφέντεςἀφίημι verbsend away, let go, permit τὸν articlethe τῆς articlethe ἀρχῆςἀρχή gen s fbeginning, ruler τοῦ articlethe χριστοῦχριστός gen s mChrist, Messiah, Anointed One λογονλόγος acc s mword, message, speech, ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὴν articlethe τελειοτητατελειότης acc s fperfection, completeness, maturity φερωμεθαφέρω verbbring, bear, carry, μὴμή not, no, lest παλινπάλιν advback, again, further θεμελιονθεμέλιος acc s mfoundation, belonging to the foundation καταβαλλομενοικαταβάλλω verbstrike down, found, lay (a foundation) μετανοιαςμετάνοια gen s frepentance, change of mind ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from νεκρῶννεκρός gen p ndead, corpse ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor, καὶκαί conjand, also, even πιστεωςπίστις gen s ffaith, belief, trust ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) θεονθεός acc s mGod, god, 2βαπτισμῶνβαπτισμός gen p mwashing, cleansing, baptism διδαχῆςδιδαχή gen s fteaching, instruction, doctrine, ἐπιθέσεώςἐπίθεσις gen s flaying on, assault τετέ particleand, both χειρῶνχείρ gen p fhand, ἀναστάσεώςἀνάστασις gen s fresurrection, rising again τετέ particleand, both νεκρῶννεκρός gen p mdead, corpse, καὶκαί conjand, also, even κριματοςκρίμα gen s njudgment, verdict, lawsuit αἰωνίουαἰώνιος gen s neternal, unending. 3Καὶκαί conjand, also, even τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she ποιησωμενποιέω verbdo, make, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃἐπιτρέπω verbpermit, allow articlethe θεοςθεός nom s mGod, god. 4Ἀδύνατονἀδύνατος nom s nimpossible, unable, powerless γὰργάρ conjfor, because τοὺς articlethe ἅπαξἅπαξ advonce, once for all φωτισθενταςφωτίζω verbgive light, enlighten, illuminate, γευσαμενουςγεύομαι verbtaste, experience τετέ particleand, both τῆς articlethe δωρεᾶςδωρεά gen s fgift, free gift τῆς articlethe ἐπουρανίουἐπουράνιος gen s fheavenly, celestial, καὶκαί conjand, also, even μετοχουςμέτοχος acc p mpartaker, partner, sharer γενηθενταςγίνομαι verbbecome, be, come into being πνευματοςπνεῦμα gen s nspirit, Spirit, wind ἁγίουἅγιος gen s nholy, saints (plural noun), set apart, 5καὶκαί conjand, also, even καλὸνκαλός acc s ngood, beautiful, worthy γευσαμενουςγεύομαι verbtaste, experience θεοῦθεός gen s mGod, god ῥῆμαῥῆμα acc s nword, saying, thing spoken, δυναμειςδύναμις acc p fpower, might, marvelous works τετέ particleand, both μελλοντοςμέλλω verbam about to, will αἰῶνοςαἰών gen s mage, cycle of time, 6καὶκαί conjand, also, even παραπεσονταςπαραπίπτω verbfall away, commit apostasy, παλινπάλιν advback, again, further ἀνακαινίζεινἀνακαινίζω pres act indrenew, restore εἰςεἰς prepinto (acc), into, in μετανοιανμετάνοια acc s frepentance, change of mind, ἀνασταυροῦνταςἀνασταυρόω verbcrucify again ἑαυτοῖςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself τὸν articlethe υἱὸνυἱός acc s mson, descendent τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god καὶκαί conjand, also, even παραδειγματιζονταςπαραδειγματίζω verbexpose, make an example of, put to shame. 7Γῆγῆ nom s fearth, land, soil γὰργάρ conjfor, because articlethe πιοῦσαπίνω verbdrink, imbibe τὸν articlethe ἐπ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it πολλακιςπολλάκις advoften, many times ἐρχόμενονἔρχομαι verbcome, go ὑετόνὑετός acc s mrain, καὶκαί conjand, also, even τικτουσατίκτω verbgive birth to, bear, bring forth βοτανηνβοτάνη acc s fherb, plant, vegetation εὔθετονεὔθετος acc s fuseful, fit, suitable ἐκείνοιςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) οὓςὅς rel. pronounwho, which, that καὶκαί conjand, also, even γεωργεῖταιγεωργέω 3s pres pas indcultivate, till, work the soil, μεταλαμβανειμεταλαμβάνω 3s pres act indpartake of, share, share in εὐλογίαςεὐλογία gen s fblessing, adulation, praise ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god: 8ἐκφέρουσαἐκφέρω verbcarry out, bring forth, bring out δὲδέ conjbut, and, now ἀκάνθαςἄκανθα acc p fthorn, thorn bush, prickly plant καὶκαί conjand, also, even τριβολουςτρίβολος acc p mthistle, briar, ἀδόκιμοςἀδόκιμος nom s fnot passing the test, rejected, unreputable (metaphorical) καὶκαί conjand, also, even καταραςκατάρα gen s fcurse, cursing ἐγγύςἐγγύς advnear, ἧςὅς rel. pronounwho, which, that τὸ articlethe τελοςτέλος nom s nend, purpose, tax εἰςεἰς prepinto (acc), into, in καῦσινκαῦσις acc s fburning, burning up.

9Πεπείσμεθαπείθω 1p pf pas indtrust in, trust, persuade δὲδέ conjbut, and, now περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) ὑμῶνσύ pers. pronounyou, ἀγαπητοίἀγαπητός voc p mbeloved, loved, τὰ articlethe κρεισσονακρείσσων acc p nstronger, more excellent καὶκαί conjand, also, even ἐχόμεναἔχω verbhave, hold, possess σωτηριαςσωτηρία gen s fsalvation, deliverance, εἰεἰ condif καὶκαί conjand, also, even οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner λαλοῦμενλαλέω 1p pres act indspeak, say: 10οὐοὐ not, no γὰργάρ conjfor, because ἄδικοςἄδικος nom s munjust, unrighteous articlethe θεὸςθεός nom s mGod, god ἐπιλαθέσθαιἐπιλανθάνομαι 2aor mid indforget, neglect τοῦ articlethe ἔργουἔργον gen s nwork, deed, labor ὑμῶνσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even τοῦ articlethe κοπουκόπος gen s mlabor, trouble, toil τῆς articlethe ἀγάπηςἀγάπη gen s flove ἧςὅς rel. pronounwho, which, that ἐνεδείξασθεἐνδείκνυμι 2p aor mid indshow forth, show, demonstrate εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe ὄνομαὄνομα acc s nname, character, reputation αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, διακονησαντεςδιακονέω verbserve, minister, wait upon τοῖς articlethe ἁγίοιςἅγιος dat p mholy, saints (plural noun), set apart καὶκαί conjand, also, even διακονοῦντεςδιακονέω verbserve, minister, wait upon. 11Ἐπιθυμοῦμενἐπιθυμέω 1p pres act inddesire, long for, covet δὲδέ conjbut, and, now ἕκαστονἕκαστος acc s meach, every, every one ὑμῶνσύ pers. pronounyou τὴν articlethe αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνδείκνυσθαιἐνδείκνυμι pres mid indshow forth, show, demonstrate σπουδὴνσπουδή acc s fhaste, diligence, earnestness πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὴν articlethe πληροφοριανπληροφορία acc s ffull assurance, certainty τῆς articlethe ἐλπίδοςἐλπίς gen s fhope, expectation ἄχριἄχρι advas far as, up to (gen), until (as conjunction) τελουςτέλος gen s nend, purpose, tax: 12ἵναἵνα conjin order that, that, so that μὴμή not, no, lest νωθροὶνωθρός nom p mlazy, sluggish, dull γενησθεγίνομαι verbbecome, be, come into being, μιμηταὶμιμητής nom p mimitator δὲδέ conjbut, and, now τῶν articlethe διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) πιστεωςπίστις gen s ffaith, belief, trust καὶκαί conjand, also, even μακροθυμιαςμακροθυμία gen s flong-suffering, patience, forbearance κληρονομουντωνκληρονομέω verbinherit, obtain τὰς articlethe ἐπαγγελίαςἐπαγγελία acc p fpromise.

The Certainty of God’s Promise

13Τῷ articlethe γὰργάρ conjfor, because ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham ἐπαγγειλάμενοςἐπαγγέλλομαι verbpromise, profess articlethe θεοςθεός nom s mGod, god, ἐπεὶἐπεί conjwhen, since, after κατ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to οὐδενὸςοὐδείς gen s mno one, none, nothing εἶχενἔχω 3s impf act indhave, hold, possess μειζονοςμέγας gen s mlarge, great ὀμόσαιὀμνύω aor act indswear, take an oath, ὤμοσενὀμνύω 3s aor act indswear, take an oath καθ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ἑαυτοῦἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself, 14λεγωνλέγω verbsay, speak, particletruly, surely μὴνμήν particlemonth, certainly εὐλογῶνεὐλογέω verbbless εὐλογήσωεὐλογέω 1s fut act indbless σεσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even πληθυνωνπληθύνω verbmultiply, increase πληθυνῶπληθύνω 1s fut act indmultiply, increase σεσύ pers. pronounyou. 15Καὶκαί conjand, also, even οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner μακροθυμησαςμακροθυμέω verbbe patient, suffer long, have patience ἐπέτυχενἐπιτυγχάνω 3s 2aor act indobtain, attain, acquire τῆς articlethe ἐπαγγελίαςἐπαγγελία gen s fpromise. 16Ἄνθρωποιἄνθρωπος nom p mman, person, human being μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly γὰργάρ conjfor, because κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τοῦ articlethe μειζονοςμέγας gen s mlarge, great ὀμνύουσινὀμνύω 3p pres act indswear, take an oath, καὶκαί conjand, also, even πασηςπᾶς gen s fall, every, all things αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀντιλογίαςἀντιλογία gen s fdispute, contradiction, hostility περαςπέρας nom s nlimit, end, boundary εἰςεἰς prepinto (acc), into, in βεβαιωσινβεβαίωσις acc s fconfirmation, ratification, establishment articlethe ὅρκοςὅρκος nom s moath. 17Ἐνἐν prepin (dat), in, on ὅς rel. pronounwho, which, that περισσοτερονπερισσός acc s nexcessive, abundant, greater βουλομενοςβούλομαι verbwish, will, intend articlethe θεὸςθεός nom s mGod, god ἐπιδεῖξαιἐπιδείκνυμι aor act indshow, prove τοῖς articlethe κληρονομοιςκληρονόμος dat p mheir, inheritor τῆς articlethe ἐπαγγελίαςἐπαγγελία gen s fpromise τὸ articlethe ἀμετάθετονἀμετάθετος acc s nunchangeable, unchanged τῆς articlethe βουλῆςβουλή gen s fcounsel, purpose, deliberate wisdom αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ἐμεσίτευσενμεσιτεύω 3s aor act indguarantee, mediate, interpose ὅρκῳὅρκος dat s moath, 18ἵναἵνα conjin order that, that, so that διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) δυοδύο indcltwo, 2 πραγματωνπρᾶγμα gen p ndeed, matter, thing ἀμεταθέτωνἀμετάθετος gen p nunchangeable, unchanged, ἐνἐν prepin (dat), in, on οἷςὅς rel. pronounwho, which, that ἀδύνατονἀδύνατος nom s nimpossible, unable, powerless ψευσασθαιψεύδομαι aor mid indlie θεονθεός acc s mGod, god, ἰσχυρὰνἰσχυρός acc s fstrong, mighty, powerful παρακλησινπαράκλησις acc s fexhortation, consolation, comfort ἔχωμενἔχω verbhave, hold, possess οἱ articlethe καταφυγοντεςκαταφεύγω verbflee, take refuge, flee for refuge κρατῆσαικρατέω aor act indgrasp, lay hold of, obtain τῆς articlethe προκειμενηςπρόκειμαι verbbe set before, be exhibited, am set before ἐλπίδοςἐλπίς gen s fhope, expectation: 19ἣνὅς rel. pronounwho, which, that ὡςὡς advas, like, so that ἄγκυρανἄγκυρα acc s fanchor ἔχομενἔχω 1p pres act indhave, hold, possess τῆς articlethe ψυχῆςψυχή gen s fsoul, life, self ἀσφαλῆἀσφαλής acc s fcertain, definite, sure τετέ particleand, both καὶκαί conjand, also, even βεβαιανβέβαιος acc s ffirm, secure, steadfast, καὶκαί conjand, also, even εἰσερχομένηνεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe ἐσώτερονἐσώτερος acc s nwithin, inside (gen), inner τοῦ articlethe καταπετασματοςκαταπέτασμα gen s ncurtain or veil, veil, curtain: 20ὅπουὅπου advwhere, whither προδρομοςπρόδρομος nom s mgoing before, forerunner, precursor ὑπὲρὑπέρ prepin behalf of (gen), above (acc), in behalf of ἡμῶνἐγώ pers. pronounI εἰσῆλθενεἰσέρχομαι 3s 2aor act indgo into, come in, enter ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua, κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὴν articlethe ταξιντάξις acc s farranging, order, position ΜελχισεδὲκΜελχισεδέκ indclMelchizedek ἀρχιερεὺςἀρχιερεύς nom s mchief priest, high priest γενομενοςγίνομαι verbbecome, be, come into being εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe αἰῶνααἰών acc s mage, cycle of time.