1. Read
  2. Byzantine NT

Hebrews 7

The Priestly Order of Melchizedek

1Οὗτοςοὔτε dem pronounneither, nor, and not γὰργάρ conjfor, because ξυράω articleshave ΜελχισεδέκΜελχισεδέκ indclMelchizedek, βασιλεὺςβασιλεύς nom s mking, ruler, emperor Σαλήμσαλεύω indclshake, excite, ἱερεὺςἱερεύς nom s mpriest τοῦξυράω articleshave θεοῦθεός gen s mGod, god τοῦξυράω articleshave ὑψίστουὑψηλοφρονέω gen s mbe proud, haughty, conceited, ξυράω articleshave συναντησαςσυναναπαύομαι verbrest with, rest along with ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham ὑποστρέφοντιὑποστολή verbhesitancy, timidity, shrinking ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῆςξυράω articleshave κοπῆςκοπή gen s fmiting, slaughter τῶνξυράω articleshave βασιλεωνβασιλεύς gen p mking, ruler, emperor καὶκαί conjand, also, even εὐλογήσαςεὐλογέω verbbless αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, 2ὀρχέομαι rel. pronoundance καὶκαί conjand, also, even δεκατηνδεκάτη acc s ftenth part, tithe ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from παντωνπαρρησιάζομαι gen p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly ἐμέρισενμερίζω 3s aor act inddivide, part, share ἈβραάμἈβραάμ indclAbraham - πρῶτονπρωτοκλισία chief place, place of honor (at table), chief place at a banquet μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly ἑρμηνευόμενοςἑρμηνεύω verbinterpret, translate βασιλεὺςβασιλεύς nom s mking, ruler, emperor δικαιοσυνηςδικαιοσύνη gen s frighteousness, justice, justness, ἔπειταἔπειτα advthen, thereafter, afterwards δὲδέ conjbut, and, now καὶκαί conjand, also, even βασιλεὺςβασιλεύς nom s mking, ruler, emperor Σαλήμσαλεύω indclshake, excite, ὀρχέομαι rel. pronoundance ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist βασιλεὺςβασιλεύς nom s mking, ruler, emperor εἰρήνηςεἰρήνη gen s fpeace, peace of mind: 3ἀπάτωρἀπάτωρ nom s mfatherless, without a father, without father, ἀμήτωρἀμήτωρ nom s mwithout a mother, whose mother's name is not recorded or known, ἀγενεαλόγητοςἀγενεαλόγητος nom s mwithout genealogy, of unrecorded genealogy, μητεμηρός thigh ἀρχὴνἀρχή acc s fbeginning, ruler ἡμερῶνἡμέρα gen p fday μητεμηρός thigh ζωῆςζωή gen s flife τελοςτελέω acc s nfinish, fulfill, end ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess, ἀφωμοιωμένοςἀφομοιόω verbmake like, assimilate, make like to δὲδέ conjbut, and, now τῷξυράω articleshave υἱῷυἱοθεσία dat s madoption τοῦξυράω articleshave θεοῦθεός gen s mGod, god - μενειμένω 3s pres act indremain, abide ἱερεὺςἱερεύς nom s mpriest εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸξυράω articleshave διηνεκεςδιηνεκής acc s ncontinuous, perpetual, continually.

4Θεωρεῖτεθεωρέω verblook at, look upon, see δὲδέ conjbut, and, now πηλικοςπηδάλιον nom s mrudder, rudder of a ship οὗτοςοὔτε dem pronounneither, nor, and not, ὀρχέομαι rel. pronoundance καὶκαί conjand, also, even δεκατηνδεκάτη acc s ftenth part, tithe ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶνξυράω articleshave ἀκροθινίωνἀκροθίνιον gen p nbooty, spoils, plunder ξυράω articleshave πατριαρχηςπατριά nom s mlineage, family, tribe. 5Καὶκαί conjand, also, even οἱξυράω articleshave μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶνξυράω articleshave υἱῶνυἱοθεσία gen p madoption ΛευῒΛευΐ indclLevi τὴνξυράω articleshave ἱερατείανἱερατεία acc s fpriestly office, priesthood, duty of a priest λαμβανοντεςλαμβάνω verbtake, receive ἐντολὴνἐντολή acc s fcommandment, ordinance, injunction ἔχουσινἔχω 3p pres act indhave, hold, possess ἀποδεκατοῦνἀποδεκατόω pres act indtithe, collect a tithe, take off a tenth part τὸνξυράω articleshave λαὸνλαός acc s mpeople κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὸνξυράω articleshave νομοννομοθέτης acc s mlawgiver, legislator, τοῦτ᾽οὔτε dem pronounneither, nor, and not ἔστινεἰμί 3s pres act indam, exist τοὺςξυράω articleshave ἀδελφοὺςἀδελφός acc p mbrother, fellow believer αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, καιπερκαίπερ conjalthough ἐξεληλυθόταςἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆςξυράω articleshave ὀσφύοςὄσφρησις gen s fsense of smell, nose ἈβραάμἈβραάμ indclAbraham: 6ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now μὴμή not, no, lest γενεαλογουμενοςγενεαλογέω verbtrace descent or ancestry, put into a genealogy, reckon my descent ἐξἐκ prepout of, from (gen), by αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it δεδεκατωκενδεκατόω 3s pf act indcollect or receive tithes, tithe, collect tithe from τὸνξυράω articleshave ἈβραάμἈβραάμ indclAbraham, καὶκαί conjand, also, even τὸνξυράω articleshave ἔχονταἔχω verbhave, hold, possess τὰςξυράω articleshave ἐπαγγελίαςἐπαγγελία acc p fpromise εὐλόγηκενεὐλογέω 3s pf act indbless. 7Χωρὶςχωρίον advplace, field δὲδέ conjbut, and, now πασηςπαρρησιάζομαι gen s fspeak freely or boldly, speak freely, boldly ἀντιλογίαςἀντιλογία gen s fdispute, contradiction, hostility, τὸξυράω articleshave ἔλαττονἐλάσσων nom s nlesser, less, smaller ὑπὸὕπνος prepsleep τοῦξυράω articleshave κρειττονοςκρείττων gen s mstronger, more excellent εὐλογεῖταιεὐλογέω 3s pres pas indbless. 8Καὶκαί conjand, also, even ὧδεὨβήδ advObed μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly δεκαταςδεκάτη acc p ftenth part, tithe ἀποθνῄσκοντεςἀποθνῄσκω verbdie, am dying, am about to die ἄνθρωποιἄνθρωπος nom p mman, person, human being λαμβανουσινλαμβάνω 3p pres act indtake, receive: ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder δεδέ conjbut, and, now, μαρτυρουμενοςμαρτυρέω verbbear witness, testify, witness ὅτιὅτε conjwhen ζῇζάω 3s pres act indlive. 9Καίκαί conjand, also, even, ὡςὠρύομαι advroar, howl ἔποςἔπος acc s nword, so to speak εἰπεῖνλέγω 2aor act indsay, speak, διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham καὶκαί conjand, also, even ΛευῒΛευΐ indclLevi ξυράω articleshave δεκαταςδεκάτη acc p ftenth part, tithe λαμβανωνλαμβάνω verbtake, receive δεδεκατωταιδεκατόω 3s pf pas indcollect or receive tithes, tithe, collect tithe from: 10ἔτιἔτι advstill, yet, even γὰργάρ conjfor, because ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave ὀσφύϊὄσφρησις dat s fsense of smell, nose τοῦξυράω articleshave πατρὸςπατέω gen s mtread or tread under foot, tread, trample upon ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist, ὅτεὅταν advwhenever, when, whensoever συνηντησενσυναναπαύομαι 3s aor act indrest with, rest along with αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ξυράω articleshave ΜελχισεδέκΜελχισεδέκ indclMelchizedek.

Jesus Compared to Melchizedek

11Εἰεἰ condif μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then τελειωσιςτελείως nom s ffully, completely, perfectly διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τῆςξυράω articleshave ΛευϊτικῆςΛευϊτικός gen s fLevitical ἱερωσύνηςἱερωσύνη gen s fpriesthood, priestly office ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist - ξυράω articleshave λαὸςλαός nom s mpeople γὰργάρ conjfor, because ἐπ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it νενομοθετητονομοθετέομαι 3s plpf pas indlegislate, make law - τιςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ἔτιἔτι advstill, yet, even χρειαχράω nom s flend, κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὴνξυράω articleshave ταξινταμεῖον acc s finner room, storeroom, secret chamber ΜελχισεδὲκΜελχισεδέκ indclMelchizedek ἕτερονἕτερος acc s mother, different, another ἀνίστασθαιἀνίστημι pres mid indraise, rise, cause to arise ἱερέαἱερεύς acc s mpriest, καὶκαί conjand, also, even οὐὅτου until κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὴνξυράω articleshave ταξινταμεῖον acc s finner room, storeroom, secret chamber ἈαρὼνἈαρών indclAaron λεγεσθαιλέγω pres pas indsay, speak; 12Μετατιθεμένηςμετατίθημι verbtransfer, change, desert γὰργάρ conjfor, because τῆςξυράω articleshave ἱερωσύνηςἱερωσύνη gen s fpriesthood, priestly office, ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἀνάγκηςἀνάγκη gen s fnecessity, distress, constraint καὶκαί conjand, also, even νομουνομοθέτης gen s mlawgiver, legislator μεταθεσιςμετάθεσις nom s fchange, removal, transformation γινεταιγίνομαι 3s pres mid/pas indbecome, be, come into being. 13Ἐφ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) ὃνὀρχέομαι rel. pronoundance γὰργάρ conjfor, because λεγεταιλέγω 3s pres pas indsay, speak ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not, φυλῆςφυλάσσω gen s fguard, keep, observe ἑτέραςἕτερος gen s fother, different, another μετεσχηκενμετέχω 3s pf act indpartake of, share in, participate in, ἀφ᾽ἀπό prepfrom (gen), away from, from ἧςὀρχέομαι rel. pronoundance οὐδεὶςοὐδέ nom s mand not, not even, neither προσεσχηκενπροσεύχομαι 3s pf act indpray, pray for τῷξυράω articleshave θυσιαστηρίῳθυσιαστήριον dat s naltar. 14Πρόδηλονπρογράφω nom s nwrite before, write previously γὰργάρ conjfor, because ὅτιὅτε conjwhen ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἸούδαἸούδα gen s mJudah, Judas, Jude ἀνατέταλκενἀνατέλλω 3s pf act indcause to rise, make to rise, rise ξυράω articleshave κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir ἡμῶνἐγώ pers. pronounI, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἣνὀρχέομαι rel. pronoundance φυλὴνφυλάσσω acc s fguard, keep, observe οὐδὲνοὐδέ acc s nand not, not even, neither περὶΠέργη prepPerga ἱερωσύνηςἱερωσύνη gen s fpriesthood, priestly office Μωϋσῆςμωρός nom s mfoolish, stupid ἐλάλησενλαλέω 3s aor act indspeak, say. 15Καὶκαί conjand, also, even περισσοτερονπερισσεύω nom s nabound, be rich, exceed ἔτιἔτι advstill, yet, even καταδηλονκατάδηλος nom s nvery clear, quite plain, quite clear ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist, εἰεἰ condif κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὴνξυράω articleshave ὁμοιότηταὅμοιος acc s flike, similar, similar to ΜελχισεδὲκΜελχισεδέκ indclMelchizedek ἀνίσταταιἀνίστημι 3s pres mid indraise, rise, cause to arise ἱερεὺςἱερεύς nom s mpriest ἕτεροςἕτερος nom s mother, different, another, 16ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance οὐὅτου until κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to νομοννομοθέτης acc s mlawgiver, legislator ἐντολῆςἐντολή gen s fcommandment, ordinance, injunction σαρκικῆςΣάρεπτα gen s fZarephath γεγονενγίνομαι 3s 2pf act indbecome, be, come into being, ἀλλὰἀλλά conjbut, except κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to δυναμινδύναμις acc s fpower, might, marvelous works ζωῆςζωή gen s flife ἀκαταλύτουἀκατάλυτος gen s findissoluble, that cannot be broken up, endless: 17μαρτυρεῖμαρτυρέω 3s pres act indbear witness, testify, witness γὰργάρ conjfor, because ὅτιὅτε conjwhen Σὺσυ pers. pronounyou ἱερεὺςἱερεύς nom s mpriest εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave αἰῶνααἰών acc s mage, cycle of time κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὴνξυράω articleshave ταξινταμεῖον acc s finner room, storeroom, secret chamber ΜελχισεδέκΜελχισεδέκ indclMelchizedek. 18Ἀθέτησιςἀθέτησις nom s fsetting aside, annulment, nullification μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly γὰργάρ conjfor, because γινεταιγίνομαι 3s pres mid/pas indbecome, be, come into being προαγουσηςπρό verbbefore (gen), before ἐντολῆςἐντολή gen s fcommandment, ordinance, injunction, διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸξυράω articleshave αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀσθενὲςἀσθενής acc s nweak, infirm, sick καὶκαί conjand, also, even ἀνωφελέςἀνωφελής acc s nunprofitable, useless: 19οὐδὲνοὐδέ acc s nand not, not even, neither γὰργάρ conjfor, because ἐτελείωσεντελειότης 3s aor act indperfection, completeness, maturity ξυράω articleshave νομοςνομοθέτης nom s mlawgiver, legislator, ἐπεισαγωγὴἐπεισαγωγή nom s fbringing in besides, bringing in, introduction δὲδέ conjbut, and, now κρειττονοςκρείττων gen s fstronger, more excellent ἐλπίδοςἐλπίς gen s fhope, expectation, δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ἧςὀρχέομαι rel. pronoundance ἐγγίζομενἐγγίζω 1p pres act indcome near, approach τῷξυράω articleshave θεῷθεός dat s mGod, god. 20Καὶκαί conjand, also, even καθ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ὅσονὀσμή corr. pronounsmell, aroma, fragrance οὐὅτου until χωρὶςχωρίον advplace, field ὁρκωμοσίαςὅρκος gen s foath - οἱξυράω articleshave μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly γὰργάρ conjfor, because χωρὶςχωρίον advplace, field ὁρκωμοσίαςὅρκος gen s foath εἰσὶνεἰμί 3p pres act indam, exist ἱερεῖςἱερεύς nom p mpriest γεγονοτεςγίνομαι verbbecome, be, come into being, 21ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with ὁρκωμοσίαςὅρκος gen s foath, διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τοῦξυράω articleshave λεγοντοςλέγω verbsay, speak πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, Ὤμοσενὄμμα 3s aor act indeye κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir καὶκαί conjand, also, even οὐὅτου until μεταμεληθησεταιμεταμέλομαι 3s fut pas indregret, repent, change my mind, Σὺσυ pers. pronounyou ἱερεὺςἱερεύς nom s mpriest εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave αἰῶνααἰών acc s mage, cycle of time κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὴνξυράω articleshave ταξινταμεῖον acc s finner room, storeroom, secret chamber ΜελχισεδέκΜελχισεδέκ indclMelchizedek - 22κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τοσοῦτοντόπος dem pronounplace κρειττονοςκρείττων gen s fstronger, more excellent διαθηκηςδιαθήκη gen s fcovenant, will, testament γεγονενγίνομαι 3s 2pf act indbecome, be, come into being ἔγγυοςἔγγυος nom s munder good security, surety, security ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua. 23Καὶκαί conjand, also, even οἱξυράω articleshave μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly πλειονεςπολυποίκιλος nom p mmany-sided, manifold, much varied εἰσινεἰμί 3p pres act indam, exist γεγονοτεςγίνομαι verbbecome, be, come into being ἱερεῖςἱερεύς nom p mpriest, διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸξυράω articleshave θανάτῳθάνατος dat s mdeath κωλυεσθαικωλύω pres pas indforbid, hinder, prevent παραμενεινπαραλύω pres act indrelax, enfeeble: 24ξυράω articleshave δεδέ conjbut, and, now, διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸξυράω articleshave μενεινμένω pres act indremain, abide αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave αἰῶνααἰών acc s mage, cycle of time, ἀπαράβατονἀπαράβατος acc s fpermanent, unchangeable, inviolable ἔχειἔχω 3s pres act indhave, hold, possess τὴνξυράω articleshave ἱερωσύνηνἱερωσύνη acc s fpriesthood, priestly office. 25Ὅθενὄζω adv(emit a) smell, give off an odor, stink καὶκαί conjand, also, even σῴζεινσώζω pres act indsave, heal εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸξυράω articleshave παντελὲςπανταχοῦ acc s neverywhere δυναταιδύναμαι 3s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful τοὺςξυράω articleshave προσερχομενουςπροσεργάζομαι verbmake more, gain δι᾽διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it τῷξυράω articleshave θεῷθεός dat s mGod, god, παντοτεπαντοκράτωρ advruler of all, Almighty, ruler of the universe ζῶνζάω verblive εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸξυράω articleshave ἐντυγχάνεινἐντυγχάνω pres act indentreat, intercede, plead ὑπὲρὑπεναντίος prepopposed, contrary, hostile αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it.

26Τοιοῦτοςτοιόσδε dem pronounsuch as this, of this kind, such γὰργάρ conjfor, because ἡμῖνἐγώ pers. pronounI ἔπρεπενπρᾳΰτης 3s impf act indmildness, gentleness ἀρχιερεύςἀρχιερεύς nom s mchief priest, high priest, ὅσιοςὁσάκις nom s mas often as, ἄκακοςἄκακος nom s mguileless, innocent, simple, ἀμίαντοςἀμίαντος nom s mundefiled, untainted, κεχωρισμενοςχωρέω verbmake room for, hold, make room ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῶνξυράω articleshave ἁμαρτωλῶνἁμαρτωλός gen p msinner, καὶκαί conjand, also, even ὑψηλότεροςὑφαντός nom s mwoven τῶνξυράω articleshave οὐρανῶνοὐρανόθεν gen p mfrom heaven γενομενοςγίνομαι verbbecome, be, come into being: 27ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance οὐκὅτου until ἔχειἔχω 3s pres act indhave, hold, possess καθ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ἡμέρανἡμέρα acc s fday ἀνάγκηνἀνάγκη acc s fnecessity, distress, constraint, ὥσπερὩσηέ advHosea οἱξυράω articleshave ἀρχιερεῖςἀρχιερεύς nom p mchief priest, high priest, προτερονπροτείνω stretch out, spread out, tie up ὑπὲρὑπεναντίος prepopposed, contrary, hostile τῶνξυράω articleshave ἰδίωνἴδιος gen p fhis, one’s own, one's own ἁμαρτιῶνἁμαρτία gen p fsin θυσιαςθυσία acc p fsacrifice ἀναφέρεινἀναφέρω pres act indbring up, offer, carry up, ἔπειταἔπειτα advthen, thereafter, afterwards τῶνξυράω articleshave τοῦξυράω articleshave λαοῦλαός gen s mpeople: τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not γὰργάρ conjfor, because ἐποίησενπόθεν 3s aor act indfrom where?, whence ἐφάπαξἐφάπαξ advonce for all, once, ἑαυτὸνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself ἀνενέγκαςἀναφέρω verbbring up, offer, carry up. 28ξυράω articleshave νομοςνομοθέτης nom s mlawgiver, legislator γὰργάρ conjfor, because ἀνθρώπουςἄνθρωπος acc p mman, person, human being καθιστησινκαθίστημι 3s pres act indset, constitute, put in charge ἀρχιερεῖςἀρχιερεύς acc p mchief priest, high priest, ἔχονταςἔχω verbhave, hold, possess ἀσθένειανἀσθένεια acc s fweakness, want of strength, illness: ξυράω articleshave λογοςλόγος nom s mword, message, speech δὲδέ conjbut, and, now τῆςξυράω articleshave ὁρκωμοσίαςὅρκος gen s foath τῆςξυράω articleshave μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τὸνξυράω articleshave νομοννομοθέτης acc s mlawgiver, legislator, υἱὸνυἱοθεσία acc s madoption εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave αἰῶνααἰών acc s mage, cycle of time τετελειωμενοντελειότης verbperfection, completeness, maturity.