1. Read
  2. Byzantine NT

James 1

Trials and Temptations

2Πᾶσανπᾶς acc s fall, every, all things χαρὰνχαρά acc s fjoy, delight, gladness ἡγήσασθεἡγέομαι verblead, be chief, think, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI, ὅτανὅταν conjwhenever, when, whensoever πειρασμοῖςπειρασμός dat p mtemptation, trial, testing περιπεσητεπεριπίπτω verbfall in with, strike, encounter ποικιλοιςποικίλος dat p mvaried, manifold, various, 3γινωσκοντεςγινώσκω verbknow, come to know, learn ὅτιὅτι conjthat, because, since τὸ articlethe δοκιμιονδοκίμιον nom s ntesting, test, trial ὑμῶνσύ pers. pronounyou τῆς articlethe πιστεωςπίστις gen s ffaith, belief, trust κατεργαζεταικατεργάζομαι 3s pres mid/pas indwork out, produce, accomplish ὑπομονήνὑπομονή acc s fendurance, perseverance, steadfastness: 4 articlethe δὲδέ conjbut, and, now ὑπομονὴὑπομονή nom s fendurance, perseverance, steadfastness ἔργονἔργον acc s nwork, deed, labor τελειοντέλειος acc s ncomplete, perfect, mature ἐχέτωἔχω verbhave, hold, possess, ἵναἵνα conjin order that, that, so that ἦτεεἰμί verbam, exist τελειοιτέλειος nom p mcomplete, perfect, mature καὶκαί conjand, also, even ὁλόκληροιὁλόκληρος nom p mwhole, complete, complete in every part, ἐνἐν prepin (dat), in, on μηδενὶμηδείς dat s nno one, nothing λειπομενοιλείπω verbleave, leave behind, lack.

5Εἰεἰ condif δεδέ conjbut, and, now τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ὑμῶνσύ pers. pronounyou λειπεταιλείπω 3s pres pas indleave, leave behind, lack σοφιαςσοφία gen s fwisdom, αἰτείτωαἰτέω verbask, request, beg παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τοῦ articlethe διδοντοςδίδωμι verbgive, offer θεοῦθεός gen s mGod, god πᾶσινπᾶς dat p mall, every, all things ἁπλῶςἁπλῶς advsimply, sincerely, generously, καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ὀνειδίζοντοςὀνειδίζω verbreproach, revile, upbraid, καὶκαί conjand, also, even δοθησεταιδίδωμι 3s fut pas indgive, offer αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 6Αἰτείτωαἰτέω verbask, request, beg δὲδέ conjbut, and, now ἐνἐν prepin (dat), in, on πιστειπίστις dat s ffaith, belief, trust, μηδὲνμηδείς acc s nno one, nothing διακρινομενοςδιακρίνω verbdiscriminate, judge, doubt (middle): articlethe γὰργάρ conjfor, because διακρινομενοςδιακρίνω verbdiscriminate, judge, doubt (middle) ἔοικενἔοικα 3s pf act indbe like, am like, resemble κλυδωνικλύδων dat s mrough water, wave θαλασσηςθάλασσα gen s fsea, lake ἀνεμιζομένῳἀνεμίζω verbam blown with the wind καὶκαί conjand, also, even ῥιπιζομένῳῥιπίζω verbtoss to and fro. 7Μὴμή not, no, lest γὰργάρ conjfor, because οἰέσθωοἴμαι verbthink, suppose articlethe ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being ἐκεῖνοςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder ὅτιὅτι conjthat, because, since ληψεταιλαμβάνω 3s fut mid indtake, receive τιτις indef. ponounone, certain one, someone παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τοῦ articlethe κυριουκύριος gen s mlord, master, sir. 8Ἀνὴρἀνήρ nom s mman, husband, male διψυχοςδίψυχος nom s mdouble-minded, hesitating, wavering, ἀκατάστατοςἀκατάστατος nom s munstable, restless, unsettled ἐνἐν prepin (dat), in, on πασαιςπᾶς dat p fall, every, all things ταῖς articlethe ὁδοῖςὁδός dat p froad, way, journey αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it.

9Καυχάσθωκαυχάομαι verbboast, glory δὲδέ conjbut, and, now articlethe ἀδελφὸςἀδελφός nom s mbrother, fellow believer articlethe ταπεινὸςταπεινός nom s mhumble, downcast, lowly ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ὕψειὕψος dat s nheight, heaven αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it: 10 articlethe δὲδέ conjbut, and, now πλουσιοςπλούσιος nom s mrich ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ταπεινωσειταπείνωσις dat s fhumiliation, humble state, abasement αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it: ὅτιὅτι conjthat, because, since ὡςὡς advas, like, so that ἄνθοςἄνθος nom s nflower, bloom χορτουχόρτος gen s mgrass, hay παρελευσεταιπαρέρχομαι 3s fut mid indpass by, go by, pass away. 11Ἀνέτειλενἀνατέλλω 3s aor act indcause to rise, make to rise, rise γὰργάρ conjfor, because articlethe ἥλιοςἥλιος nom s msun, sunlight σὺνσύν prepwith (dat), with τῷ articlethe καυσωνικαύσων dat s mburning heat, scorching heat, hot wind, καὶκαί conjand, also, even ἐξήρανενξηραίνω 3s aor act inddry up, parch, ripen τὸν articlethe χορτονχόρτος acc s mgrass, hay, καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe ἄνθοςἄνθος nom s nflower, bloom αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐξέπεσενἐκπίπτω 3s 2aor act indfall away, fall out, fall off, καὶκαί conjand, also, even articlethe εὐπρέπειαεὐπρέπεια nom s fbeauty, loveliness, gracefulness τοῦ articlethe προσωπουπρόσωπον gen s nface, presence, countenance αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀπώλετοἀπόλλυμι 3s 2aor mid inddestroy, perish (middle), lose: οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner καὶκαί conjand, also, even articlethe πλουσιοςπλούσιος nom s mrich ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe πορειαιςπορεία dat p fjourney, way, pursuit αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it μαρανθησεταιμαραίνω 3s fut pas inddie, wither.

12Μακάριοςμακάριος nom s mblessed, happy ἀνὴρἀνήρ nom s mman, husband, male ὃςὅς rel. pronounwho, which, that ὑπομένειὑπομένω 3s pres act indtarry, endure, remain behind πειρασμονπειρασμός acc s mtemptation, trial, testing: ὅτιὅτι conjthat, because, since δοκιμοςδόκιμος nom s mtested, approved, acceptable γενομενοςγίνομαι verbbecome, be, come into being ληψεταιλαμβάνω 3s fut mid indtake, receive τὸν articlethe στεφανονστέφανος acc s mcrown, garland, Stephen τῆς articlethe ζωῆςζωή gen s flife, ὃνὅς rel. pronounwho, which, that ἐπηγγείλατοἐπαγγέλλομαι 3s aor mid indpromise, profess articlethe κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir τοῖς articlethe ἀγαπῶσινἀγαπάω verblove αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it. 13Μηδεὶςμηδείς nom s mno one, nothing πειραζομενοςπειράζω verbtest, tempt, attempt λεγετωλέγω verbsay, speak ὅτιὅτι conjthat, because, since Ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from θεοῦθεός gen s mGod, god πειραζομαιπειράζω 1s pres pas indtest, tempt, attempt: articlethe γὰργάρ conjfor, because θεὸςθεός nom s mGod, god ἀπείραστόςἀπείραστος nom s munable to be tempted, untried, inexperienced ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist κακῶνκακός gen p nbad, evil, πειραζειπειράζω 3s pres act indtest, tempt, attempt δὲδέ conjbut, and, now αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it οὐδέναοὐδείς acc s mno one, none, nothing: 14ἕκαστοςἕκαστος nom s meach, every, every one δὲδέ conjbut, and, now πειραζεταιπειράζω 3s pres pas indtest, tempt, attempt, ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by τῆς articlethe ἰδίαςἴδιος gen s fhis, one’s own, one's own ἐπιθυμίαςἐπιθυμία gen s feager desire, passion, lust ἐξελκόμενοςἐξέλκω verbdrag away, entice καὶκαί conjand, also, even δελεαζομενοςδελεάζω verblure, entice, allure. 15Εἶταεἶτα advthen, thereafter, next articlethe ἐπιθυμίαἐπιθυμία nom s feager desire, passion, lust συλλαβοῦσασυλλαμβάνω verbtake, conceive, seize τικτειτίκτω 3s pres act indgive birth to, bear, bring forth ἁμαρτίανἁμαρτία acc s fsin: articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἁμαρτίαἁμαρτία nom s fsin ἀποτελεσθεῖσαἀποτελέω verbbring to completion, finish, perform ἀποκύειἀποκυέω 3s pres act indgive birth to, bring forth θανατονθάνατος acc s mdeath. 16Μὴμή not, no, lest πλανᾶσθεπλανάω verbdeceive, lead astray, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI ἀγαπητοίἀγαπητός voc p mbeloved, loved. 17Πᾶσαπᾶς nom s fall, every, all things δοσιςδόσις nom s fgift, giving, gift. ἀγαθὴἀγαθός nom s fgood καὶκαί conjand, also, even πᾶνπᾶς nom s nall, every, all things δωρημαδώρημα nom s ngift, present, bounty τελειοντέλειος nom s ncomplete, perfect, mature ἄνωθένἄνωθεν advfrom above, again, from the beginning ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist, καταβαῖνονκαταβαίνω verbgo down, come down ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦ articlethe πατρὸςπατήρ gen s mfather, ancestor τῶν articlethe φωτωνφῶς gen p nlight, source of light, παρ᾽παρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) ὅς rel. pronounwho, which, that οὐκοὐ not, no ἔνιἔνι 3s pres act indthere is in, is present παραλλαγηπαραλλαγή nom s fchange, variation, particleor, than τροπῆςτροπή gen s fturning, change ἀποσκίασμαἀποσκίασμα nom s nshadow, faint image or copy. 18Βουληθεὶςβούλομαι verbwish, will, intend ἀπεκύησενἀποκυέω 3s aor act indgive birth to, bring forth ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI λόγῳλόγος dat s mword, message, speech ἀληθείαςἀλήθεια gen s ftruth, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe εἶναιεἰμί pres act indam, exist ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI ἀπαρχήνἀπαρχή acc s ffirst fruit τινατις indef. ponounone, certain one, someone τῶν articlethe αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it κτισματωνκτίσμα gen p ncreature, created thing.

Hearing and Doing

19Ὥστεὥστε conjso that, therefore, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI ἀγαπητοίἀγαπητός voc p mbeloved, loved, ἔστωεἰμί verbam, exist πᾶςπᾶς nom s mall, every, all things ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being ταχὺςταχύς nom s mquickly, quick, swift εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe ἀκοῦσαιἀκούω aor act indhear, listen, βραδὺςβραδύς nom s mslow εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe λαλῆσαιλαλέω aor act indspeak, say, βραδὺςβραδύς nom s mslow εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ὀργήνὀργή acc s fwrath, anger, passion: 20ὀργὴὀργή nom s fwrath, anger, passion γὰργάρ conjfor, because ἀνδρὸςἀνήρ gen s mman, husband, male δικαιοσυνηνδικαιοσύνη acc s frighteousness, justice, justness θεοῦθεός gen s mGod, god οὐοὐ not, no κατεργαζεταικατεργάζομαι 3s pres mid/pas indwork out, produce, accomplish. 21Διὸδιό conjtherefore, wherefore ἀποθέμενοιἀποτίθημι verbput off, lay aside, lay off or aside πᾶσανπᾶς acc s fall, every, all things ῥυπαρίανῥυπαρία acc s ffilthiness, vulgarity, filth καὶκαί conjand, also, even περισσειανπερισσεία acc s fsuperfluity, surplus, abundance κακιαςκακία gen s fmalice, evil, wickedness, ἐνἐν prepin (dat), in, on πρᾳΰτητιπρᾳΰτης dat s fmildness, gentleness δεξασθεδέχομαι verbreceive, take, accept τὸν articlethe ἔμφυτονἔμφυτος acc s mimplanted, inborn, ingrown λογονλόγος acc s mword, message, speech, τὸν articlethe δυναμενονδύναμαι verbbe powerful, able, am powerful σῶσαισῴζω aor act indsave, heal τὰς articlethe ψυχὰςψυχή acc p fsoul, life, self ὑμῶνσύ pers. pronounyou. 22Γίνεσθεγίνομαι verbbecome, be, come into being δὲδέ conjbut, and, now ποιηταὶποιητής nom p mmaker, doer, performer λογουλόγος gen s mword, message, speech, καὶκαί conjand, also, even μὴμή not, no, lest μονονμόνον advalone, but, only ἀκροαταίἀκροατής nom p mhearer, hearer of, listener to, παραλογιζομενοιπαραλογίζομαι verbdeceive, delude, beguile ἑαυτούςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself. 23Ὅτιὅτι conjthat, because, since εἴεἰ condif τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ἀκροατὴςἀκροατής nom s mhearer, hearer of, listener to λογουλόγος gen s mword, message, speech ἐστὶνεἰμί 3s pres act indam, exist καὶκαί conjand, also, even οὐοὐ not, no ποιητηςποιητής nom s mmaker, doer, performer, οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she ἔοικενἔοικα 3s pf act indbe like, am like, resemble ἀνδρὶἀνήρ dat s mman, husband, male κατανοοῦντικατανοέω verbobserve, understand, perceive τὸ articlethe προσωπονπρόσωπον acc s nface, presence, countenance τῆς articlethe γενεσεωςγένεσις gen s forigin, birth, genealogy αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐσόπτρῳἔσοπτρον dat s nmirror: 24κατενοησενκατανοέω 3s aor act indobserve, understand, perceive γὰργάρ conjfor, because ἑαυτὸνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself καὶκαί conjand, also, even ἀπελήλυθενἀπέρχομαι 3s 2pf act inddepart, go away, come or go away from, καὶκαί conjand, also, even εὐθέωςεὐθέως advimmediately, soon ἐπελάθετοἐπιλανθάνομαι 3s 2aor mid indforget, neglect ὁποῖοςὁποῖος nom s mwhat sort of, what kind of, of what kind or manner ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist. 25 articlethe δὲδέ conjbut, and, now παρακυψαςπαρακύπτω verbstoop to look, look, stoop εἰςεἰς prepinto (acc), into, in νομοννόμος acc s mlaw τελειοντέλειος acc s mcomplete, perfect, mature τὸν articlethe τῆς articlethe ἐλευθερίαςἐλευθερία gen s fliberty, freedom καὶκαί conjand, also, even παραμειναςπαραμένω verbremain beside, continue, abide, οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she οὐκοὐ not, no ἀκροατὴςἀκροατής nom s mhearer, hearer of, listener to ἐπιλησμονῆςἐπιλησμονή gen s fforgetfulness γενομενοςγίνομαι verbbecome, be, come into being ἀλλὰἀλλά conjbut, except ποιητὴςποιητής nom s mmaker, doer, performer ἔργουἔργον gen s nwork, deed, labor, οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she μακαριοςμακάριος nom s mblessed, happy ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ποιησειποίησις dat s fmaking, doing αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist. 26Εἴεἰ condif τιςτις indef. ponounone, certain one, someone δοκεῖδοκέω 3s pres act indthink, seem, appear θρῆσκοςθρῆσκος nom s mreligious εἶναιεἰμί pres act indam, exist ἐνἐν prepin (dat), in, on ὑμῖνσύ pers. pronounyou, μὴμή not, no, lest χαλιναγωγῶνχαλιναγωγέω verbbridle, hold in check, curb γλῶσσανγλῶσσα acc s ftongue, language, nation αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ἀλλὰἀλλά conjbut, except ἀπατῶνἀπατάω verbdeceive, lead into error καρδιανκαρδία acc s fheart, inner life, intention αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, τουτουοὗτος dem pronounthis, he, she ματαιοςμάταιος nom s fvain, useless, worthless articlethe θρησκειαθρησκεία nom s freligion, worship, ritual worship. 27Θρησκείαθρησκεία nom s freligion, worship, ritual worship καθαρὰκαθαρός nom s fclean, pure, unstained καὶκαί conjand, also, even ἀμίαντοςἀμίαντος nom s fundefiled, untainted παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) θεῷθεός dat s mGod, god καὶκαί conjand, also, even πατρὶπατήρ dat s mfather, ancestor αὕτηοὗτος dem pronounthis, he, she ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist, ἐπισκέπτεσθαιἐπισκέπτομαι pres mid/pas indvisit, have a care for, look upon ὀρφανοὺςὀρφανός acc p morphan, bereaved καὶκαί conjand, also, even χηραςχήρα acc p fwidow ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe θλιψειθλῖψις dat s ftribulation, persecution, affliction αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, ἄσπιλονἄσπιλος acc s mspotless, unstained, undefiled ἑαυτὸνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself τηρεῖντηρέω pres act indkeep, guard, observe ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦ articlethe κοσμουκόσμος gen s mworld, universe.