1. Read
  2. Byzantine NT

James 2

The Sin of Partiality

1Ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI, μὴμή not, no, lest ἐνἐν prepin (dat), in, on προσωποληψιαιςπροσωποληψία dat p fpartiality, favoritism ἔχετεἔχω verbhave, hold, possess τὴν articlethe πιστινπίστις acc s ffaith, belief, trust τοῦ articlethe κυριουκύριος gen s mlord, master, sir ἡμῶνἐγώ pers. pronounI ἸησοῦἸησοῦς gen s mJesus, Joshua χριστοῦχριστός gen s mChrist, Messiah, Anointed One τῆς articlethe δοξηςδόξα gen s fglory, brightness, greatness. 2Ἐὰνἐάν condif γὰργάρ conjfor, because εἰσέλθῃεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe συναγωγὴνσυναγωγή acc s fsynagogue, assembly, congregation ὑμῶνσύ pers. pronounyou ἀνὴρἀνήρ nom s mman, husband, male χρυσοδακτυλιοςχρυσοδακτύλιος nom s mwith a gold ring, adorned with a gold ring ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐσθῆτιἐσθής dat s fclothing, raiment λαμπρᾷλαμπρός dat s fbright, shining, magnificent, εἰσέλθῃεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter δὲδέ conjbut, and, now καὶκαί conjand, also, even πτωχὸςπτωχός nom s mpoor, poor man (as a noun), destitute ἐνἐν prepin (dat), in, on ῥυπαρᾷῥυπαρός dat s ffilthy, soiled, defiled ἐσθῆτιἐσθής dat s fclothing, raiment, 3καὶκαί conjand, also, even ἐπιβλέψητεἐπιβλέπω verblook on (with favor), have regard for, look with favor on ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὸν articlethe φοροῦνταφορέω verbwear, bear, carry τὴν articlethe ἐσθῆταἐσθής acc s fclothing, raiment τὴν articlethe λαμπρανλαμπρός acc s fbright, shining, magnificent, καὶκαί conjand, also, even εἴπητελέγω verbsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it, Σὺσύ pers. pronounyou καθουκάθημαι verbsit, am seated ὧδεὧδε advhere, in this place καλῶςκαλῶς advrightly, well, nobly, καὶκαί conjand, also, even τῷ articlethe πτωχῷπτωχός dat s mpoor, poor man (as a noun), destitute εἴπητελέγω verbsay, speak, Σὺσύ pers. pronounyou στῆθιἵστημι verbcause to stand, stand ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder, particleor, than καθουκάθημαι verbsit, am seated ὧδεὧδε advhere, in this place ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by τὸ articlethe ὑποπόδιόνὑποπόδιον acc s nfootstool μουἐγώ pers. pronounI: 4καὶκαί conjand, also, even οὐοὐ not, no διεκριθητεδιακρίνω 2p aor pas inddiscriminate, judge, doubt (middle) ἐνἐν prepin (dat), in, on ἑαυτοῖςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself, καὶκαί conjand, also, even ἐγένεσθεγίνομαι 2p 2aor mid indbecome, be, come into being κριταὶκριτής nom p mjudge διαλογισμῶνδιαλογισμός gen p mreasoning, questioning, thought πονηρῶνπονηρός gen p mevil, bad, wicked ; 5Ἀκούσατεἀκούω verbhear, listen, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI ἀγαπητοίἀγαπητός voc p mbeloved, loved. Οὐχοὐ not, no articlethe θεὸςθεός nom s mGod, god ἐξελέξατοἐκλέγομαι 3s aor mid indchoose, elect τοὺς articlethe πτωχοὺςπτωχός acc p mpoor, poor man (as a noun), destitute τοῦ articlethe κοσμουκόσμος gen s mworld, universe πλουσιουςπλούσιος acc p mrich ἐνἐν prepin (dat), in, on πιστειπίστις dat s ffaith, belief, trust, καὶκαί conjand, also, even κληρονομουςκληρονόμος acc p mheir, inheritor τῆς articlethe βασιλειαςβασιλεία gen s fkingdom, royal rule, kingship ἧςὅς rel. pronounwho, which, that ἐπηγγείλατοἐπαγγέλλομαι 3s aor mid indpromise, profess τοῖς articlethe ἀγαπῶσινἀγαπάω verblove αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it ; 6Ὑμεῖςσύ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now ἠτιμάσατεἀτιμάζω 2p aor act inddishonor, disgrace τὸν articlethe πτωχονπτωχός acc s mpoor, poor man (as a noun), destitute. Οὐχοὐ not, no οἱ articlethe πλουσιοιπλούσιος nom p mrich καταδυναστευουσινκαταδυναστεύω 3p pres act indoppress, overpower, quell ὑμῶνσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even αὐτοὶαὐτός pers. pronounhe, she, it ἕλκουσινἑλκύω 3p pres act inddrag, draw, pull ὑμᾶςσύ pers. pronounyou εἰςεἰς prepinto (acc), into, in κριτηριακριτήριον acc p nlaw court, tribunal, criterion ; 7Οὐκοὐ not, no αὐτοὶαὐτός pers. pronounhe, she, it βλασφημοῦσινβλασφημέω 3p pres act indrevile, blaspheme, speak evil against τὸ articlethe καλὸνκαλός acc s ngood, beautiful, worthy ὄνομαὄνομα acc s nname, character, reputation τὸ articlethe ἐπικληθὲνἐπικαλέω verbcall upon, invoke, call by an additional name ἐφ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) ὑμᾶςσύ pers. pronounyou ; 8Εἰεἰ condif μεντοιμέντοι conjyet, however, indeed νομοννόμος acc s mlaw τελεῖτετελέω 2p pres act indfinish, fulfill, end βασιλικονβασιλικός acc s mroyal, connected with a king, regal, κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὴν articlethe γραφηνγραφή acc s fwriting, scripture, Ἀγαπήσειςἀγαπάω 2s fut act indlove τὸν articlethe πλησιονπλησίον advnear, neighbor (as a noun), nearby σουσύ pers. pronounyou ὡςὡς advas, like, so that σεαυτονσεαυτοῦ reflex. pronounyourself, of you, of yourself, καλῶςκαλῶς advrightly, well, nobly ποιεῖτεποιέω 2p pres act inddo, make: 9εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now προσωποληπτεῖτεπροσωποληπτέω 2p pres act indshow partiality, ἁμαρτίανἁμαρτία acc s fsin ἐργάζεσθεἐργάζομαι 2p pres mid/pas indwork, word, trade, ἐλεγχόμενοιἐλέγχω verbconvict, reprove, rebuke ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by τοῦ articlethe νομουνόμος gen s mlaw ὡςὡς advas, like, so that παραβαταιπαραβάτης nom p mtransgressor. 10Ὅστιςὅστις rel. pronounwho, whoever, what γὰργάρ conjfor, because ὅλονὅλος acc s mwhole, entire, all τὸν articlethe νομοννόμος acc s mlaw τηρησειτηρέω 3s fut act indkeep, guard, observe, πταισειπταίω 3s fut act indcause to stumble, stumble, fall δὲδέ conjbut, and, now ἐνἐν prepin (dat), in, on ἑνίεἷς dat s none, γεγονενγίνομαι 3s 2pf act indbecome, be, come into being παντωνπᾶς gen p nall, every, all things ἔνοχοςἔνοχος nom s minvolved in, liable, guilty. 11 articlethe γὰργάρ conjfor, because εἰπώνλέγω verbsay, speak, Μὴμή not, no, lest μοιχευσειςμοιχεύω 2s fut act indcommit adultery, εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak καικαί conjand, also, even, Μὴμή not, no, lest φονευσειςφονεύω 2s fut act indkill, murder: εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now οὐοὐ not, no μοιχευσειςμοιχεύω 2s fut act indcommit adultery, φονευσειςφονεύω 2s fut act indkill, murder δεδέ conjbut, and, now, γεγοναςγίνομαι 2s 2pf act indbecome, be, come into being παραβατηςπαραβάτης nom s mtransgressor νομουνόμος gen s mlaw. 12Οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner λαλεῖτελαλέω verbspeak, say καὶκαί conjand, also, even οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner ποιεῖτεποιέω verbdo, make, ὡςὡς advas, like, so that διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) νομουνόμος gen s mlaw ἐλευθερίαςἐλευθερία gen s fliberty, freedom μελλοντεςμέλλω verbam about to, will κρινεσθαικρίνω pres pas indjudge, decide, think good. 13 articlethe γὰργάρ conjfor, because κρισιςκρίσις nom s fjudgment, judging, divine judgment ἀνέλεοςἀνέλεος nom s fmerciless, without mercy τῷ articlethe μὴμή not, no, lest ποιησαντιποιέω verbdo, make ἔλεοςἔλεος acc s npity, mercy, compassion: κατακαυχᾶταικατακαυχάομαι 3s pres mid/pas indexult over, triumph over, boast against ἔλεονἔλεος acc s mpity, mercy, compassion κρισεωςκρίσις gen s fjudgment, judging, divine judgment.

Faith Without Works is Dead

14Τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? τὸ articlethe ὄφελοςὄφελος nom s nuse, benefit, good, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI, ἐὰνἐάν condif πιστινπίστις acc s ffaith, belief, trust λέγῃλέγω verbsay, speak τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ἔχεινἔχω pres act indhave, hold, possess, ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor δὲδέ conjbut, and, now μὴμή not, no, lest ἔχῃἔχω verbhave, hold, possess ; Μὴμή not, no, lest δυναταιδύναμαι 3s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful articlethe πιστιςπίστις nom s ffaith, belief, trust σῶσαισῴζω aor act indsave, heal αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it ; 15Ἐὰνἐάν condif δὲδέ conjbut, and, now ἀδελφὸςἀδελφός nom s mbrother, fellow believer particleor, than ἀδελφὴἀδελφή nom s fsister γυμνοὶγυμνός nom p mnaked, wearing only the under-garment, bare ὑπάρχωσινὑπάρχω verbbe, exist, am καὶκαί conjand, also, even λειπομενοιλείπω verbleave, leave behind, lack ὦσινεἰμί verbam, exist τῆς articlethe ἐφημέρουἐφήμερος gen s fdaily, for the day τροφῆςτροφή gen s ffood, nourishment, 16εἴπῃλέγω verbsay, speak δεδέ conjbut, and, now τιςτις indef. ponounone, certain one, someone αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ὑμῶνσύ pers. pronounyou, Ὑπάγετεὑπάγω verbdepart, go away ἐνἐν prepin (dat), in, on εἰρήνῃεἰρήνη dat s fpeace, peace of mind, θερμαινεσθεθερμαίνω verbwarm καὶκαί conjand, also, even χορταζεσθεχορτάζω verbeat to the full, be satisfied, be filled, μὴμή not, no, lest δῶτεδίδωμι verbgive, offer δὲδέ conjbut, and, now αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it τὰ articlethe ἐπιτήδειαἐπιτήδειος acc p nnecessary τοῦ articlethe σωματοςσῶμα gen s nbody, flesh, τιτίς interr. pronounwho?, which?, what? τὸ articlethe ὄφελοςὄφελος nom s nuse, benefit, good ; 17Οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner καὶκαί conjand, also, even articlethe πιστιςπίστις nom s ffaith, belief, trust, ἐὰνἐάν condif μὴμή not, no, lest ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor ἔχῃἔχω verbhave, hold, possess, νεκρανεκρός nom s fdead, corpse ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist καθ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ἑαυτήνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself. 18Ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except ἐρεῖἐρεῶ 3s fut act indsay, speak τιςτις indef. ponounone, certain one, someone, Σὺσύ pers. pronounyou πιστινπίστις acc s ffaith, belief, trust ἔχειςἔχω 2s pres act indhave, hold, possess, κἀγὼκἀγώ pers. pronounand I, also, too ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor ἔχωἔχω 1s pres act indhave, hold, possess: δεῖξόνδείκνυμι verbshow, point out μοιἐγώ pers. pronounI τὴν articlethe πιστινπίστις acc s ffaith, belief, trust σουσύ pers. pronounyou ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor σουσύ pers. pronounyou, κἀγὼκἀγώ pers. pronounand I, also, too δειξωδείκνυμι 1s fut act indshow, point out σοισύ pers. pronounyou ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor μουἐγώ pers. pronounI τὴν articlethe πιστινπίστις acc s ffaith, belief, trust μουἐγώ pers. pronounI. 19Σὺσύ pers. pronounyou πιστευειςπιστεύω 2s pres act indbelieve, have faith (in), believe (in) ὅτιὅτι conjthat, because, since articlethe θεὸςθεός nom s mGod, god εἷςεἷς nom s mone ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist: καλῶςκαλῶς advrightly, well, nobly ποιεῖςποιέω 2s pres act inddo, make: καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe δαιμονιαδαιμόνιον nom p ndemon, evil spirit πιστευουσινπιστεύω 3p pres act indbelieve, have faith (in), believe (in), καὶκαί conjand, also, even φρισσουσινφρίσσω 3p pres act indshudder. 20Θέλειςθέλω 2s pres act indwill, wish, want δὲδέ conjbut, and, now γνῶναιγινώσκω 2aor act indknow, come to know, learn, interjectionOh!, omega, O ἄνθρωπεἄνθρωπος voc s mman, person, human being κενεκενός voc s mempty, vain, hollow, ὅτιὅτι conjthat, because, since articlethe πιστιςπίστις nom s ffaith, belief, trust χωρὶςχωρίς advseparate, apart from (gen), apart from τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor νεκρανεκρός nom s fdead, corpse ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ; 21ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham articlethe πατὴρπατήρ nom s mfather, ancestor ἡμῶνἐγώ pers. pronounI οὐκοὐ not, no ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor ἐδικαιώθηδικαιόω 3s aor pas indjustify, pronounce righteous, make righteous, ἀνενέγκαςἀναφέρω verbbring up, offer, carry up ἸσαὰκἸσαάκ indclIsaac τὸν articlethe υἱὸνυἱός acc s mson, descendent αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὸ articlethe θυσιαστηριονθυσιαστήριον acc s naltar ; 22Βλέπειςβλέπω 2s pres act indsee, look ὅτιὅτι conjthat, because, since articlethe πιστιςπίστις nom s ffaith, belief, trust συνηργεισυνεργέω 3s impf act indwork together τοῖς articlethe ἔργοιςἔργον dat p nwork, deed, labor αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor articlethe πιστιςπίστις nom s ffaith, belief, trust ἐτελειώθητελειόω 3s aor pas indfill, fulfill, make perfect ; 23Καὶκαί conjand, also, even ἐπληρώθηπληρόω 3s aor pas indfill, fulfill, complete articlethe γραφὴγραφή nom s fwriting, scripture articlethe λεγουσαλέγω verbsay, speak, Ἐπίστευσενπιστεύω 3s aor act indbelieve, have faith (in), believe (in) δὲδέ conjbut, and, now ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham τῷ articlethe θεῷθεός dat s mGod, god, καὶκαί conjand, also, even ἐλογίσθηλογίζομαι 3s aor pas indcalculate, consider, account αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in δικαιοσυνηνδικαιοσύνη acc s frighteousness, justice, justness, καὶκαί conjand, also, even φιλοςφίλος nom s mloving, friend (as a noun), friendly θεοῦθεός gen s mGod, god ἐκλήθηκαλέω 3s aor pas indcall, name invite, invite. 24Ὁρᾶτεὁράω 2p pres act indsee, look upon, experience τοινυντοίνυν particleaccordingly, therefore, hence ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor δικαιοῦταιδικαιόω 3s pres pas indjustify, pronounce righteous, make righteous ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being, καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἐκἐκ prepout of, from (gen), by πιστεωςπίστις gen s ffaith, belief, trust μονονμόνον advalone, but, only. 25Ὁμοίωςὁμοίως advlikewise, in like manner δὲδέ conjbut, and, now καὶκαί conjand, also, even ῬαὰβῬαάβ indclRahab articlethe πορνηπόρνη nom s fprostitute οὐκοὐ not, no ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor ἐδικαιώθηδικαιόω 3s aor pas indjustify, pronounce righteous, make righteous, ὑποδεξαμένηὑποδέχομαι verbwelcome, receive, entertain as a guest τοὺς articlethe ἀγγέλουςἄγγελος acc p mangel, messenger, καὶκαί conjand, also, even ἑτέρᾳἕτερος dat s fother, different, another ὁδῷὁδός dat s froad, way, journey ἐκβαλοῦσαἐκβάλλω verbthrow out, cast out, drive out ; 26Ὥσπερὥσπερ advjust as, even as, as γὰργάρ conjfor, because τὸ articlethe σῶμασῶμα nom s nbody, flesh χωρὶςχωρίς advseparate, apart from (gen), apart from πνευματοςπνεῦμα gen s nspirit, Spirit, wind νεκροννεκρός nom s ndead, corpse ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist, οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner καὶκαί conjand, also, even articlethe πιστιςπίστις nom s ffaith, belief, trust χωρὶςχωρίς advseparate, apart from (gen), apart from τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor νεκρανεκρός nom s fdead, corpse ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist.