1. Read
  2. Byzantine NT

James 3

Taming the Tongue

1Μὴμή not, no, lest πολλοὶπολύς nom p mmuch, many, often διδασκαλοιδιδάσκαλος nom p mteacher γινεσθεγίνομαι verbbecome, be, come into being, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI, εἰδότεςοἶδα verbknow, remember ὅτιὅτι conjthat, because, since μεῖζονμέγας acc s nlarge, great κριμακρίμα acc s njudgment, verdict, lawsuit ληψομεθαλαμβάνω 1p fut mid indtake, receive. 2Πολλὰπολύς acc p nmuch, many, often γὰργάρ conjfor, because πταιομενπταίω 1p pres act indcause to stumble, stumble, fall ἅπαντεςἅπας nom p meach, every, all. Εἴεἰ condif τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ἐνἐν prepin (dat), in, on λόγῳλόγος dat s mword, message, speech οὐοὐ not, no πταιειπταίω 3s pres act indcause to stumble, stumble, fall, οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she τελειοςτέλειος nom s mcomplete, perfect, mature ἀνήρἀνήρ nom s mman, husband, male, δυνατὸςδυνατός nom s mpowerful, possible, able χαλιναγωγῆσαιχαλιναγωγέω aor act indbridle, hold in check, curb καὶκαί conjand, also, even ὅλονὅλος acc s nwhole, entire, all τὸ articlethe σῶμασῶμα acc s nbody, flesh. 3Ἴδεὁράω verbsee, look upon, experience, τῶν articlethe ἵππωνἵππος gen p mhorse τοὺς articlethe χαλινοὺςχαλινός acc p mbit, bridle εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰ articlethe στοματαστόμα acc p nmouth, speech βαλλομενβάλλω 1p pres act indthrow, put, cast πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὸ articlethe πειθεσθαιπείθω pres pas indtrust in, trust, persuade αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἡμῖνἐγώ pers. pronounI, καὶκαί conjand, also, even ὅλονὅλος acc s nwhole, entire, all τὸ articlethe σῶμασῶμα acc s nbody, flesh αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it μεταγομενμετάγω 1p pres act indguide, direct, turn about. 4Ἰδούὁράω verbsee, look upon, experience, καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe πλοῖαπλοῖον nom p nboat, ship, vessel, τηλικαῦτατηλικοῦτος dem pronounso great, so large ὄνταεἰμί verbam, exist, καὶκαί conjand, also, even ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by σκληρῶνσκληρός gen p mhard, rough, strong ἀνέμωνἄνεμος gen p mwind ἐλαυνόμεναἐλαύνω verbdrive or push, row, drive on, μεταγεταιμετάγω 3s pres pas indguide, direct, turn about ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by ἐλαχίστουἐλάχιστος gen s nleast, smallest, very little πηδαλιουπηδάλιον gen s nrudder, rudder of a ship, ὅπουὅπου advwhere, whither ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent articlethe ὁρμὴὁρμή nom s fimpulse, inclination, attempt τοῦ articlethe εὐθύνοντοςεὐθύνω verbmake straight, guide, steer βουληταιβούλομαι verbwish, will, intend. 5Οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner καὶκαί conjand, also, even articlethe γλῶσσαγλῶσσα nom s ftongue, language, nation μικρὸνμικρός nom s nsmall, little μελοςμέλος nom s nmember, limb ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist, καὶκαί conjand, also, even μεγαλαυχεῖμεγαλαυχέω 3s pres act indboast, am arrogant, vaunt. Ἰδούὁράω verbsee, look upon, experience, ὀλίγονὀλίγος nom s nlittle, few, small πῦρπῦρ nom s nfire, trials ἡλίκηνἡλίκος acc s fhow great, how small, of what size ὕληνὕλη acc s fforest, wood, timber ἀνάπτειἀνάπτω 3s pres act indkindle, set on fire. 6Καὶκαί conjand, also, even articlethe γλῶσσαγλῶσσα nom s ftongue, language, nation πῦρπῦρ nom s nfire, trials, articlethe κοσμοςκόσμος nom s mworld, universe τῆς articlethe ἀδικίαςἀδικία gen s funrighteousness: οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner articlethe γλῶσσαγλῶσσα nom s ftongue, language, nation καθισταταικαθίστημι 3s pres pas indset, constitute, put in charge ἐνἐν prepin (dat), in, on τοῖς articlethe μελεσινμέλος dat p nmember, limb ἡμῶνἐγώ pers. pronounI, articlethe σπιλοῦσασπιλόω verbstain, defile, pollute ὅλονὅλος acc s nwhole, entire, all τὸ articlethe σῶμασῶμα acc s nbody, flesh, καὶκαί conjand, also, even φλογιζουσαφλογίζω verbset on fire, inflame, fire with passion τὸν articlethe τροχὸντροχός acc s mwheel, course τῆς articlethe γενεσεωςγένεσις gen s forigin, birth, genealogy, καὶκαί conjand, also, even φλογιζομενηφλογίζω verbset on fire, inflame, fire with passion ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by τῆς articlethe γεεννηςγέεννα gen s fgehenna, Gehenna. 7Πᾶσαπᾶς nom s fall, every, all things γὰργάρ conjfor, because φυσιςφύσις nom s fnature, inherent nature θηριωνθηρίον gen p nwild beast, animal τετέ particleand, both καὶκαί conjand, also, even πετεινῶνπετεινόν gen p nbird, ἑρπετῶνἑρπετόν gen p ncreeping thing, reptile, creeping creature τετέ particleand, both καὶκαί conjand, also, even ἐναλίωνἐνάλιος gen p nbelonging to the sea, marine creatures, living in the sea, δαμαζεταιδαμάζω 3s pres pas indtame, subdue καὶκαί conjand, also, even δεδαμασταιδαμάζω 3s pf pas indtame, subdue τῇ articlethe φυσειφύσις dat s fnature, inherent nature τῇ articlethe ἀνθρωπίνῃἀνθρώπινος dat s fhuman, belonging to human beings: 8τὴν articlethe δὲδέ conjbut, and, now γλῶσσανγλῶσσα acc s ftongue, language, nation οὐδεὶςοὐδείς nom s mno one, none, nothing δυναταιδύναμαι 3s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful ἀνθρώπωνἄνθρωπος gen p mman, person, human being δαμασαιδαμάζω aor act indtame, subdue: ἀκατάσχετονἀκατάσχετος nom s nunrestrainable, unruly, untamable κακονκακός nom s nbad, evil, μεστὴμεστός nom s ffull ἰοῦἰός gen s mrust, poison θανατηφορουθανατηφόρος gen s mdeath-bringing, deadly. 9Ἐνἐν prepin (dat), in, on αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it εὐλογοῦμενεὐλογέω 1p pres act indbless τὸν articlethe θεὸνθεός acc s mGod, god καὶκαί conjand, also, even πατεραπατήρ acc s mfather, ancestor, καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it καταρωμεθακαταράομαι 1p pres mid/pas indcurse τοὺς articlethe ἀνθρώπουςἄνθρωπος acc p mman, person, human being τοὺς articlethe καθ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ὁμοίωσινὁμοίωσις acc s flikeness, resemblance, making like θεοῦθεός gen s mGod, god γεγονοταςγίνομαι verbbecome, be, come into being: 10ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦ articlethe αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it στοματοςστόμα gen s nmouth, speech ἐξέρχεταιἐξέρχομαι 3s pres mid/pas indgo out, come out, go away εὐλογίαεὐλογία nom s fblessing, adulation, praise καὶκαί conjand, also, even καταρακατάρα nom s fcurse, cursing. Οὐοὐ not, no χρηχρή 3s pres act indit is necessary, it ought, proper, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI, ταῦταοὗτος dem pronounthis, he, she οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner γινεσθαιγίνομαι pres mid/pas indbecome, be, come into being. 11Μήτιμήτι interrogative particle in questions expecting a negative answer, if not, unless articlethe πηγὴπηγή nom s fspring, fountain, well ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆς articlethe αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it ὀπῆςὀπή gen s fopening, hole, crevice βρυειβρύω 3s pres act indpour forth, cause to gush forth, send forth τὸ articlethe γλυκὺγλυκύς acc s nsweet καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe πικρονπικρός acc s nbitter, acrid, malignant ; 12Μὴμή not, no, lest δυναταιδύναμαι 3s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI, συκῆσυκῆ nom s ffig tree ἐλαίαςἐλαία acc p folive tree ποιῆσαιποιέω aor act inddo, make, particleor, than ἄμπελοςἄμπελος nom s fvine σῦκασῦκον acc p nfig ; Οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner οὐδεμίαοὐδείς nom s fno one, none, nothing πηγὴπηγή nom s fspring, fountain, well ἁλυκὸνἁλυκός acc s nsalty, saltine, bitter καὶκαί conjand, also, even γλυκὺγλυκύς acc s nsweet ποιῆσαιποιέω aor act inddo, make ὕδωρὕδωρ acc s nwater.

Wisdom from Above

13Τίςτίς interr. pronounwho?, which?, what? σοφὸςσοφός nom s mwise καὶκαί conjand, also, even ἐπιστήμωνἐπιστήμων nom s mexpert, skilled, understanding ἐνἐν prepin (dat), in, on ὑμῖνσύ pers. pronounyou ; Δειξάτωδείκνυμι verbshow, point out ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆς articlethe καλῆςκαλός gen s fgood, beautiful, worthy ἀναστροφῆςἀναστροφή gen s fconduct, behavior, manner of life τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on πρᾳΰτητιπρᾳΰτης dat s fmildness, gentleness σοφιαςσοφία gen s fwisdom. 14Εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now ζῆλονζῆλος acc s mzeal, jealousy, eagerness πικρὸνπικρός acc s mbitter, acrid, malignant ἔχετεἔχω 2p pres act indhave, hold, possess καὶκαί conjand, also, even ἐριθείανἐριθεία acc s frivalry, ambition ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe καρδίᾳκαρδία dat s fheart, inner life, intention ὑμῶνσύ pers. pronounyou, μὴμή not, no, lest κατακαυχᾶσθεκατακαυχάομαι verbexult over, triumph over, boast against καὶκαί conjand, also, even ψευδεσθεψεύδομαι verblie κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τῆς articlethe ἀληθείαςἀλήθεια gen s ftruth. 15Οὐκοὐ not, no ἔστινεἰμί 3s pres act indam, exist αὕτηοὗτος dem pronounthis, he, she articlethe σοφιασοφία nom s fwisdom ἄνωθενἄνωθεν advfrom above, again, from the beginning κατερχομενηκατέρχομαι verbcome down, go down, ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except ἐπίγειοςἐπίγειος nom s fof the earth, earthly, ψυχικηψυχικός nom s fnatural, wordly-minded, animal, δαιμονιωδηςδαιμονιώδης nom s fdemonic, devilish, demon-like. 16Ὅπουὅπου advwhere, whither γὰργάρ conjfor, because ζῆλοςζῆλος nom s mzeal, jealousy, eagerness καὶκαί conjand, also, even ἐριθείαἐριθεία nom s frivalry, ambition, ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder ἀκαταστασίαἀκαταστασία nom s fdistrurbance, disorder, tumult καὶκαί conjand, also, even πᾶνπᾶς nom s nall, every, all things φαῦλονφαῦλος nom s nworthless, bad, wicked πρᾶγμαπρᾶγμα nom s ndeed, matter, thing. 17 articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἄνωθενἄνωθεν advfrom above, again, from the beginning σοφιασοφία nom s fwisdom πρῶτονπρῶτον first, before μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly ἁγνήἁγνός nom s fpure, holy, chaste ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist, ἔπειταἔπειτα advthen, thereafter, afterwards εἰρηνικήεἰρηνικός nom s fpeaceable, peaceful, disposed to peace, ἐπιεικήςἐπιεικής nom s fyielding, gentle, kind, εὐπειθήςεὐπειθής nom s fcompliant, obedient, μεστὴμεστός nom s ffull ἐλέουςἔλεος gen s npity, mercy, compassion καὶκαί conjand, also, even καρπῶνκαρπός gen p mfruit, result, gain ἀγαθῶνἀγαθός gen p mgood, ἀδιάκριτοςἀδιάκριτος nom s funwavering, unambiguous καὶκαί conjand, also, even ἀνυπόκριτοςἀνυπόκριτος nom s fsincere, without hypocrisy, genuine. 18Καρπὸςκαρπός nom s mfruit, result, gain δὲδέ conjbut, and, now τῆς articlethe δικαιοσυνηςδικαιοσύνη gen s frighteousness, justice, justness ἐνἐν prepin (dat), in, on εἰρήνῃεἰρήνη dat s fpeace, peace of mind σπειρεταισπείρω 3s pres pas indsow, spread, scatter τοῖς articlethe ποιοῦσινποιέω verbdo, make εἰρήνηνεἰρήνη acc s fpeace, peace of mind.