1. Read
  2. Byzantine NT

James 4

Warning Against Worldliness

1Πόθενπόθεν from where?, whence πολεμοιπόλεμος nom p mwar, battle, strife καὶκαί conjand, also, even μαχαιμάχη nom p ffight, conflict, strife ἐνἐν prepin (dat), in, on ὑμῖνσύ pers. pronounyou ; Οὐκοὐ not, no ἐντεῦθενἐντεῦθεν advhence, on each side, thereupon, ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶν articlethe ἡδονῶνἡδονή gen p fpleasure, lust, strong desire ὑμῶνσύ pers. pronounyou τῶν articlethe στρατευομενωνστρατεύομαι verbmake war, hence to serve as a soldier, wage war ἐνἐν prepin (dat), in, on τοῖς articlethe μελεσινμέλος dat p nmember, limb ὑμῶνσύ pers. pronounyou ; 2Ἐπιθυμεῖτεἐπιθυμέω 2p pres act inddesire, long for, covet, καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἔχετεἔχω 2p pres act indhave, hold, possess: φονευετεφονεύω 2p pres act indkill, murder καὶκαί conjand, also, even ζηλοῦτεζηλόω 2p pres act indbe zealous, am jealous, eager for, καὶκαί conjand, also, even οὐοὐ not, no δυνασθεδύναμαι 2p pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful ἐπιτυχεῖνἐπιτυγχάνω 2aor act indobtain, attain, acquire: μαχεσθεμάχομαι 2p pres mid/pas indfight, quarrel, engage in battle καὶκαί conjand, also, even πολεμεῖτεπολεμέω 2p pres act indwage war, make war, contend, οὐκοὐ not, no ἔχετεἔχω 2p pres act indhave, hold, possess διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸ articlethe μὴμή not, no, lest αἰτεῖσθαιαἰτέω pres mid indask, request, beg ὑμᾶςσύ pers. pronounyou: 3αἰτεῖτεαἰτέω 2p pres act indask, request, beg, καὶκαί conjand, also, even οὐοὐ not, no λαμβανετελαμβάνω 2p pres act indtake, receive, διοτιδιότι conjbecause, on this account, for κακῶςκακῶς advbadly, evilly αἰτεῖσθεαἰτέω 2p pres mid indask, request, beg, ἵναἵνα conjin order that, that, so that ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἡδοναῖςἡδονή dat p fpleasure, lust, strong desire ὑμῶνσύ pers. pronounyou δαπανησητεδαπανάω verbspend, spend freely, bear expense. 4Μοιχοὶμοιχός voc p madulterer καὶκαί conjand, also, even μοιχαλιδεςμοιχαλίς voc p fadulteress, οὐκοὐ not, no οἴδατεοἶδα 2p pf act indknow, remember ὅτιὅτι conjthat, because, since articlethe φιλιαφιλία nom s ffriendship, love τοῦ articlethe κοσμουκόσμος gen s mworld, universe ἔχθραἔχθρα nom s fenmity, hostility τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist ; Ὃςὅς rel. pronounwho, which, that ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent οὖνοὖν conjtherefore, then βουληθῇβούλομαι verbwish, will, intend φιλοςφίλος nom s mloving, friend (as a noun), friendly εἶναιεἰμί pres act indam, exist τοῦ articlethe κοσμουκόσμος gen s mworld, universe, ἐχθρὸςἐχθρός nom s mhating, enemy (as a noun), hated τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god καθισταταικαθίστημι 3s pres pas indset, constitute, put in charge. 5 particleor, than δοκεῖτεδοκέω 2p pres act indthink, seem, appear ὅτιὅτι conjthat, because, since κενῶςκενῶς advno purpose, in vain, falsely articlethe γραφὴγραφή nom s fwriting, scripture λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak ; Πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) φθονονφθόνος acc s menvy, grudge ἐπιποθεῖἐπιποθέω 3s pres act indlong for, strain after, desire greatly τὸ articlethe πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind ὅς rel. pronounwho, which, that κατῴκησενκατοικέω 3s aor act indinhabit, dwell, dwell in ἐνἐν prepin (dat), in, on ἡμῖνἐγώ pers. pronounI. 6Μείζοναμέγας acc s flarge, great δὲδέ conjbut, and, now διδωσινδίδωμι 3s pres act indgive, offer χαρινχάρις acc s fgrace, favor, kindness: διὸδιό conjtherefore, wherefore λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak, articlethe θεὸςθεός nom s mGod, god ὑπερηφάνοιςὑπερήφανος dat p marrogant, haughty, proud ἀντιτάσσεταιἀντιτάσσομαι 3s pres mid indrange in battle against, oppose, resist, ταπεινοῖςταπεινός dat p mhumble, downcast, lowly δὲδέ conjbut, and, now διδωσινδίδωμι 3s pres act indgive, offer χαρινχάρις acc s fgrace, favor, kindness. 7Ὑποτάγητεὑποτάσσω verbsubject, put in subjection, place under οὖνοὖν conjtherefore, then τῷ articlethe θεῷθεός dat s mGod, god: ἀντίστητεἀνθίστημι verbresist, oppose, take a stand against δὲδέ conjbut, and, now τῷ articlethe διαβόλῳδιάβολος dat s mslanderer, accuser, Devil, καὶκαί conjand, also, even φευξεταιφεύγω 3s fut mid indflee, escape, shun ἀφ᾽ἀπό prepfrom (gen), away from, from ὑμῶνσύ pers. pronounyou. 8Ἐγγίσατεἐγγίζω verbcome near, approach τῷ articlethe θεῷθεός dat s mGod, god, καὶκαί conjand, also, even ἐγγιεῖἐγγίζω 3s fut act indcome near, approach ὑμῖνσύ pers. pronounyou: καθαρισατεκαθαρίζω verbcleanse, make clean χεῖραςχείρ acc p fhand, ἁμαρτωλοίἁμαρτωλός voc p msinner, καὶκαί conjand, also, even ἁγνίσατεἁγνίζω verbpurify, cleanse καρδιαςκαρδία acc p fheart, inner life, intention, διψυχοιδίψυχος voc p mdouble-minded, hesitating, wavering. 9Ταλαιπωρήσατεταλαιπωρέω verbendure hardship, be miserable, am miserable καὶκαί conjand, also, even πενθησατεπενθέω verbmourn, lament καὶκαί conjand, also, even κλαυσατεκλαίω verbweep, weep for, mourn: articlethe γελωςγέλως nom s mlaughter ὑμῶνσύ pers. pronounyou εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πενθοςπένθος acc s nmourning, sorrow μεταστραφητωμεταστρέφω verbchange, turn (about), distort, καὶκαί conjand, also, even articlethe χαρὰχαρά nom s fjoy, delight, gladness εἰςεἰς prepinto (acc), into, in κατηφειανκατήφεια acc s fgloominess, dejection, downcast countenance. 10Ταπεινώθητεταπεινόω verbhumble, humiliate ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) τοῦ articlethe κυριουκύριος gen s mlord, master, sir, καὶκαί conjand, also, even ὑψώσειὑψόω 3s fut act indlift up, exalt ὑμᾶςσύ pers. pronounyou.

11Μὴμή not, no, lest καταλαλεῖτεκαταλαλέω verbspeak evil of, slander ἀλλήλωνἀλλήλων rcp. pronounone another, each another, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer. articlethe καταλαλῶνκαταλαλέω verbspeak evil of, slander ἀδελφοῦἀδελφός gen s mbrother, fellow believer, καὶκαί conjand, also, even κρινωνκρίνω verbjudge, decide, think good τὸν articlethe ἀδελφὸνἀδελφός acc s mbrother, fellow believer αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καταλαλεῖκαταλαλέω 3s pres act indspeak evil of, slander νομουνόμος gen s mlaw, καὶκαί conjand, also, even κρινεικρίνω 3s pres act indjudge, decide, think good νομοννόμος acc s mlaw: εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now νομοννόμος acc s mlaw κρινειςκρίνω 2s pres act indjudge, decide, think good, οὐκοὐ not, no εἶεἰμί 2s pres act indam, exist ποιητὴςποιητής nom s mmaker, doer, performer νομουνόμος gen s mlaw, ἀλλὰἀλλά conjbut, except κριτηςκριτής nom s mjudge. 12Εἷςεἷς nom s mone ἐστὶνεἰμί 3s pres act indam, exist articlethe νομοθετηςνομοθέτης nom s mlawgiver, legislator, articlethe δυναμενοςδύναμαι verbbe powerful, able, am powerful σῶσαισῴζω aor act indsave, heal καὶκαί conjand, also, even ἀπολέσαιἀπόλλυμι aor act inddestroy, perish (middle), lose: σὺσύ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now τιςτίς interr. pronounwho?, which?, what? εἶεἰμί 2s pres act indam, exist ὃςὅς rel. pronounwho, which, that κρινειςκρίνω 2s pres act indjudge, decide, think good τὸν articlethe ἕτερονἕτερος acc s mother, different, another ;

Boasting About Tomorrow

13Ἄγεἄγω verblead, bring νῦννῦν advnow, already, at present οἱ articlethe λεγοντεςλέγω verbsay, speak, Σήμερονσήμερον advtoday, now καὶκαί conjand, also, even αὔριοναὔριον advtomorrow πορευσωμεθαπορεύομαι verbgo, proceed, travel εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τηνδεὅδε dem pronounthis (here), this here, this τὴν articlethe πολινπόλις acc s fcity, καὶκαί conjand, also, even ποιησωμενποιέω verbdo, make ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder ἐνιαυτὸνἐνιαυτός acc s myear ἕναεἷς acc s mone, καὶκαί conjand, also, even ἐμπορευσώμεθαἐμπορεύομαι verbengage in business, travel as a merchant, engage in trade, καὶκαί conjand, also, even κερδησωμενκερδαίνω verbgain, win, avoid loss: 14οἵτινεςὅστις rel. pronounwho, whoever, what οὐκοὐ not, no ἐπίστασθεἐπίσταμαι 2p pres mid/pas indunderstand, know τὸ articlethe τῆς articlethe αὔριοναὔριον advtomorrow. Ποίαποῖος interr. pronounwhat sort of? what?, of what sort γὰργάρ conjfor, because articlethe ζωὴζωή nom s flife ὑμῶνσύ pers. pronounyou ; Ἀτμὶςἀτμίς nom s fvapor, breath, steam γὰργάρ conjfor, because ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist articlethe πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) ὀλίγονὀλίγος acc s nlittle, few, small φαινομενηφαίνω verbshine, appear, seem, ἔπειταἔπειτα advthen, thereafter, afterwards δὲδέ conjbut, and, now καὶκαί conjand, also, even ἀφανιζομένηἀφανίζω verbdestroy, cause to disappear, hide. 15Ἀντὶἀντί prepinstead of, in place of, for (gen) τοῦ articlethe λεγεινλέγω pres act indsay, speak ὑμᾶςσύ pers. pronounyou, Ἐὰνἐάν condif articlethe κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir θελήσῃθέλω verbwill, wish, want, καὶκαί conjand, also, even ζησωμενζάω verblive, καὶκαί conjand, also, even ποιησωμενποιέω verbdo, make τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she particleor, than ἐκεῖνοἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder. 16Νῦννῦν advnow, already, at present δὲδέ conjbut, and, now καυχᾶσθεκαυχάομαι 2p pres mid/pas indboast, glory ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἀλαζονείαιςἀλαζονεία dat p fpretension, arrogance, boasting ὑμῶνσύ pers. pronounyou: πᾶσαπᾶς nom s fall, every, all things καυχησιςκαύχησις nom s fboasting, act of boasting, exultation τοιαυτητοιοῦτος dem pronounsuch, of such a kind πονηραπονηρός nom s fevil, bad, wicked ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist. 17Εἰδότιοἶδα verbknow, remember οὖνοὖν conjtherefore, then καλὸνκαλός acc s ngood, beautiful, worthy ποιεῖνποιέω pres act inddo, make καὶκαί conjand, also, even μὴμή not, no, lest ποιοῦντιποιέω verbdo, make, ἁμαρτίαἁμαρτία nom s fsin αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist.