1. Read
  2. Byzantine NT

James 5

Warning to The Rich

1Ἄγεἄγω verblead, bring νῦννῦν advnow, already, at present οἱ articlethe πλουσιοιπλούσιος nom p mrich, κλαυσατεκλαίω verbweep, weep for, mourn ὀλολύζοντεςὀλολύζω verbcry out, wail, howl ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) ταῖς articlethe ταλαιπωριαιςταλαιπωρία dat p fdistress, misery, hardship ὑμῶνσύ pers. pronounyou ταῖς articlethe ἐπερχομέναιςἐπέρχομαι verbcome to or upon, approach, overtake. 2 articlethe πλοῦτοςπλοῦτος nom s mwealth, riches ὑμῶνσύ pers. pronounyou σεσηπενσήπω 3s 2pf act inddecay, rot, cause to rot, καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe ἱμάτιαἱμάτιον nom p ngarment, cloak, outer garment ὑμῶνσύ pers. pronounyou σητοβρωτασητόβρωτος nom p nmoth-eaten γεγονενγίνομαι 3s 2pf act indbecome, be, come into being: 3 articlethe χρυσὸςχρυσός nom s mgold, anything made of gold ὑμῶνσύ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even articlethe ἄργυροςἄργυρος nom s msilver, silver as a metal κατιωταικατιόω 3s pf pas indrust, καὶκαί conjand, also, even articlethe ἰὸςἰός nom s mrust, poison αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in μαρτυριονμαρτύριον acc s ntestimony, witness, proof ὑμῖνσύ pers. pronounyou ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist, καὶκαί conjand, also, even φαγεταιφάγω 3s fut mid indeat τὰς articlethe σαρκαςσάρξ acc p fflesh, body ὑμῶνσύ pers. pronounyou ὡςὡς advas, like, so that πῦρπῦρ nom s nfire, trials. Ἐθησαυρίσατεθησαυρίζω 2p aor act indlay up, store up, treasure ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐσχάταιςἔσχατος dat p flast, at the last, finally ἡμέραιςἡμέρα dat p fday. 4Ἰδούὁράω verbsee, look upon, experience, articlethe μισθὸςμισθός nom s mwages, reward τῶν articlethe ἐργατῶνἐργάτης gen p mworkman, laborer, field laborer τῶν articlethe ἀμησάντωνἀμάω verbharvest, collect, reap τὰς articlethe χωραςχώρα acc p fcountry, region, land ὑμῶνσύ pers. pronounyou, articlethe ἀπεστερημένοςἀποστερέω verbdefraud, deprive of, deprive one of something ἀφ᾽ἀπό prepfrom (gen), away from, from ὑμῶνσύ pers. pronounyou, κραζεικράζω 3s pres act indcry out, cry aloud, shriek: καὶκαί conjand, also, even αἱ articlethe βοαὶβοή nom p foutcry, shout τῶν articlethe θερισαντωνθερίζω verbreap, gather εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰ articlethe ὦταοὖς acc p near κυριουκύριος gen s mlord, master, sir Σαβαὼθσαβαώθ hebhosts, armies, Sabaoth εἰσεληλύθασινεἰσέρχομαι 3p 2pf act indgo into, come in, enter. 5Ἐτρυφήσατετρυφάω 2p aor act indlive for pleasure, revel, carouse ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῆς articlethe γῆςγῆ gen s fearth, land, soil καὶκαί conjand, also, even ἐσπαταλήσατεσπαταλάω 2p aor act indlive extravagantly, live a life of self-indulgent luxury: ἐθρέψατετρέφω 2p aor act indmake to grow, nourish, feed τὰς articlethe καρδιαςκαρδία acc p fheart, inner life, intention ὑμῶνσύ pers. pronounyou ὡςὡς advas, like, so that ἐνἐν prepin (dat), in, on ἡμέρᾳἡμέρα dat s fday σφαγῆςσφαγή gen s fslaughter, sacrifice. 6Κατεδικάσατεκαταδικάζω 2p aor act indpass sentence upon, condemn, ἐφονεύσατεφονεύω 2p aor act indkill, murder τὸν articlethe δικαιονδίκαιος acc s mrighteous, just, right: οὐκοὐ not, no ἀντιτάσσεταιἀντιτάσσομαι 3s pres mid indrange in battle against, oppose, resist ὑμῖνσύ pers. pronounyou.

Patience in Suffering

7Μακροθυμήσατεμακροθυμέω verbbe patient, suffer long, have patience οὖνοὖν conjtherefore, then, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer, ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as τῆς articlethe παρουσιαςπαρουσία gen s fpresence, coming, arrival τοῦ articlethe κυριουκύριος gen s mlord, master, sir. Ἰδούὁράω verbsee, look upon, experience, articlethe γεωργὸςγεωργός nom s mfarmer, worker of the soil, husbandman ἐκδέχεταιἐκδέχομαι 3s pres mid/pas indawait, expect, wait for τὸν articlethe τιμιοντίμιος acc s mprecious, honorable, of great price καρπὸνκαρπός acc s mfruit, result, gain τῆς articlethe γῆςγῆ gen s fearth, land, soil, μακροθυμῶνμακροθυμέω verbbe patient, suffer long, have patience ἐπ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as λάβῃλαμβάνω verbtake, receive ὑετὸνὑετός acc s mrain πρωιμονπρώϊμος acc s mdawning, early καὶκαί conjand, also, even ὄψιμονὄψιμος acc s mlate rain, spring rain, late in the year. 8Μακροθυμήσατεμακροθυμέω verbbe patient, suffer long, have patience καὶκαί conjand, also, even ὑμεῖςσύ pers. pronounyou, στηριξατεστηρίζω verbestablish, fix firmly, strengthen τὰς articlethe καρδιαςκαρδία acc p fheart, inner life, intention ὑμῶνσύ pers. pronounyou, ὅτιὅτι conjthat, because, since articlethe παρουσιαπαρουσία nom s fpresence, coming, arrival τοῦ articlethe κυριουκύριος gen s mlord, master, sir ἤγγικενἐγγίζω 3s pf act indcome near, approach. 9Μὴμή not, no, lest στεναζετεστενάζω verbgroan (within oneself), sigh deeply, groan κατ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ἀλλήλωνἀλλήλων rcp. pronounone another, each another, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer, ἵναἵνα conjin order that, that, so that μὴμή not, no, lest κριθῆτεκρίνω verbjudge, decide, think good: ἰδούὁράω verbsee, look upon, experience, articlethe κριτὴςκριτής nom s mjudge πρὸπρό prepbefore (gen), before τῶν articlethe θυρῶνθύρα gen p fdoor, gate, entrance ἕστηκενἵστημι 3s pf act indcause to stand, stand. 10Ὑπόδειγμαὑπόδειγμα acc s ncopy, example, figure λαβετελαμβάνω verbtake, receive, ἀδελφοίἀδελφός voc p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI, τῆς articlethe κακοπαθειαςκακοπάθεια gen s fsuffering, affliction, καὶκαί conjand, also, even τῆς articlethe μακροθυμιαςμακροθυμία gen s flong-suffering, patience, forbearance, τοὺς articlethe προφηταςπροφήτης acc p mprophet, poet οἳὅς rel. pronounwho, which, that ἐλάλησανλαλέω 3p aor act indspeak, say τῷ articlethe ὀνόματιὄνομα dat s nname, character, reputation κυριουκύριος gen s mlord, master, sir. 11Ἰδούὁράω verbsee, look upon, experience, μακαριζομενμακαρίζω 1p pres act indconsider blessed, happy, deem happy τοὺς articlethe ὑπομένονταςὑπομένω verbtarry, endure, remain behind: τὴν articlethe ὑπομονὴνὑπομονή acc s fendurance, perseverance, steadfastness ἸὼβἸώβ indclJob ἠκούσατεἀκούω 2p aor act indhear, listen, καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe τελοςτέλος acc s nend, purpose, tax κυριουκύριος gen s mlord, master, sir ἴδετεὁράω verbsee, look upon, experience, ὅτιὅτι conjthat, because, since πολυσπλαγχνοςπολύσπλαγχνος nom s msympathetic, compassionate, merciful ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist καὶκαί conjand, also, even οἰκτίρμωνοἰκτίρμων nom s mmerciful, compassionate.

The Prayer of Faith

13Κακοπαθεῖκακοπαθέω 3s pres act indsuffer hardship, misfortune, suffer evil τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ἐνἐν prepin (dat), in, on ὑμῖνσύ pers. pronounyou ; Προσευχέσθωπροσεύχομαι verbpray, pray for. Εὐθυμεῖεὐθυμέω 3s pres act indbe cheerful, am cheerful τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ; Ψαλλέτωψάλλω verbsing, sing praise, sing psalms. 14Ἀσθενεῖἀσθενέω 3s pres act indbe weak, sick, am weak τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ἐνἐν prepin (dat), in, on ὑμῖνσύ pers. pronounyou ; Προσκαλεσάσθωπροσκαλέω verbsummon τοὺς articlethe πρεσβυτερουςπρεσβύτερος acc p melder τῆς articlethe ἐκκλησίαςἐκκλησία gen s fassembly, congregation, church, καὶκαί conjand, also, even προσευξασθωσανπροσεύχομαι verbpray, pray for ἐπ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, ἀλείψαντεςἀλείφω verbanoint αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐλαίῳἔλαιον dat s nolive oil ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ὀνόματιὄνομα dat s nname, character, reputation τοῦ articlethe κυριουκύριος gen s mlord, master, sir: 15καὶκαί conjand, also, even articlethe εὐχὴεὐχή nom s fprayer, vow τῆς articlethe πιστεωςπίστις gen s ffaith, belief, trust σωσεισῴζω 3s fut act indsave, heal τὸν articlethe καμνοντακάμνω verbbe weary, ill, am weary, καὶκαί conjand, also, even ἐγερεῖἐγείρω 3s fut act indraise up, wake, arouse αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir: κἂνκἄν and if, even if ἁμαρτίαςἁμαρτία acc p fsin εἰμί verbam, exist πεποιηκωςποιέω verbdo, make, ἀφεθήσεταιἀφίημι 3s fut pas indsend away, let go, permit αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 16Ἐξομολογεῖσθεἐξομολογέω verbconfess, profess, consent fully ἀλλήλοιςἀλλήλων rcp. pronounone another, each another τὰ articlethe παραπτωματαπαράπτωμα acc p ntrespass, falling away, sin, καὶκαί conjand, also, even εὔχεσθεεὔχομαι verbpray, wish ὑπὲρὑπέρ prepin behalf of (gen), above (acc), in behalf of ἀλλήλωνἀλλήλων rcp. pronounone another, each another, ὅπωςὅπως advin order that, that, how ἰαθῆτεἰάομαι verbheal. Πολὺπολύς acc s nmuch, many, often ἰσχύειἰσχύω 3s pres act indbe strong, able, am strong δεησιςδέησις nom s fentreaty, prayer, supplication δικαιουδίκαιος gen s mrighteous, just, right ἐνεργουμένηἐνεργέω verbwork, effect, accomplish. 17ἨλίαςἨλίας nom s mElijah ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist ὁμοιοπαθὴςὁμοιοπαθής nom s mwith the same nature, of like feelings ἡμῖνἐγώ pers. pronounI, καὶκαί conjand, also, even προσευχῇπροσευχή dat s fprayer, place for prayer προσηυξατοπροσεύχομαι 3s aor mid indpray, pray for τοῦ articlethe μὴμή not, no, lest βρεξαιβρέχω aor act indsend rain, rain, wet: καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἔβρεξενβρέχω 3s aor act indsend rain, rain, wet ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῆς articlethe γῆςγῆ gen s fearth, land, soil ἐνιαυτοὺςἐνιαυτός acc p myear τρεῖςτρεῖς acc p mthree καὶκαί conjand, also, even μῆναςμήν acc p mmonth, certainly ἕξἕξ indclsix. 18Καὶκαί conjand, also, even παλινπάλιν advback, again, further προσηυξατοπροσεύχομαι 3s aor mid indpray, pray for, καὶκαί conjand, also, even articlethe οὐρανὸςοὐρανός nom s mheaven, sky ὑετὸνὑετός acc s mrain ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer, καὶκαί conjand, also, even articlethe γῆγῆ nom s fearth, land, soil ἐβλάστησενβλαστάνω 3s aor act indsprout, produce, cause to sprout τὸν articlethe καρπὸνκαρπός acc s mfruit, result, gain αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it.