1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

John 7

Jesus at the Feast of Booths

1Καὶ περιεπατει Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ: οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 2Ἦν δὲ ἐγγὺς ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων Σκηνοπηγία. 3Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηται σου θεωρησωσιν τὰ ἔργα σου ποιεῖς. 4Οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ, καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. Εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανερωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. 5Οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 6Λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καιρὸς ἐμὸς οὔπω παρεστιν, δὲ καιρὸς ὑμέτερος παντοτε ἐστιν ἕτοιμος. 7Οὐ δυναται κοσμος μισεῖν ὑμᾶς: ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρα ἐστιν. 8Ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταυτην: ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταυτην, ὅτι καιρὸς ἐμὸς οὔπω πεπληρωται. 9Ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς, ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.

14Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσουσης, ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκεν. 15Καὶ ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι λεγοντες, Πῶς οὗτος γραμματα οἶδεν, μὴ μεμαθηκως; 16Ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πεμψαντος με. 17Ἐάν τις θέλῃ τὸ θελημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνωσεται περὶ τῆς διδαχῆς, ποτερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 18 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δοξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ: δὲ ζητῶν τὴν δοξαν τοῦ πεμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 19Οὐ Μωσῆς δεδωκεν ὑμῖν τὸν νομον, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νομον; Τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 20Ἀπεκρίθη ὄχλος καὶ εἶπεν, Δαιμόνιον ἔχεις: τις σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 21Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἓν ἔργον ἐποίησα, καὶ παντες θαυμαζετε. 22Διὰ τοῦτο Μωσῆς δεδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομην- οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατερων- καὶ ἐν σαββάτῳ περιτεμνετε ἄνθρωπον. 23Εἰ περιτομὴν λαμβανει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ, ἵνα μὴ λυθῇ νομος Μωσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 24Μὴ κρινετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαιαν κρισιν κρινατε.

Officers Sent to Arrest Jesus

25Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; 26Καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λεγουσιν. Μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς χριστος; 27Ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν ποθεν ἐστίν: δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινωσκει ποθεν ἐστίν. 28Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδασκων Ἰησοῦς καὶ λεγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε ποθεν εἰμί: καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς πεμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 29Ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι, κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 30Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιασαι. Καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 31Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι χριστὸς ὅταν ἔλθῃ, μητι πλειονα σημεῖα τουτων ποιησει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 32Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγυζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα: καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα πιασωσιν αὐτόν. 33Εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, Ἔτι μικρὸν χρονον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πεμψαντα με. 34Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε: καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δυνασθε ἐλθεῖν. 35Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μελλει πορευεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; Μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μελλει πορευεσθαι, καὶ διδασκειν τοὺς Ἕλληνας; 36Τίς ἐστιν οὗτος λογος ὃν εἶπεν, Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε: καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δυνασθε ἐλθεῖν;

Division Among the People

37Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν, λεγων, Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω προς με καὶ πινετω. 38 πιστευων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν γραφη, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλιας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 39Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνευματος οὗ ἔμελλον λαμβανειν οἱ πιστευοντες εἰς αὐτόν: οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. 40Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λογον ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφητης. 41Ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν χριστος. Ἄλλοι ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας χριστὸς ἔρχεται; 42Οὐχὶ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπερματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ, τῆς κωμης ὅπου ἦν Δαυίδ, χριστὸς ἔρχεται; 43Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽ αὐτόν. 44Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιασαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας.