1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

John 8

2Ὄρθρου δὲ παλιν παρεγενετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς λαὸς ἤρχετο: καὶ καθισας ἐδίδασκεν αὐτούς. 3Ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ καταληφθεῖσαν: καὶ στησαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ, 4λεγουσιν αὐτῷ, πειραζοντες, Διδάσκαλε, αὕτη γυνὴ κατεληφθη ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ μοιχευομενη. 5Ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαυτας λιθοβολεῖσθαι: σὺ οὖν τι λεγεις; 6Τοῦτο δὲ ἔλεγον πειραζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς κατω κυψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, μὴ προσποιουμενος. 7Ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνακύψας εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτον ἐπ᾽ αὐτὴν τὸν λιθον βαλετω. 8Καὶ παλιν κατω κυψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 9Οἱ δε, ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ τῆς συνειδησεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτερων: καὶ κατελειφθη μονος Ἰησοῦς, καὶ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 10Ἀνακύψας δὲ Ἰησοῦς, καὶ μηδενα θεασαμενος πλὴν τῆς γυναικος, εἶπεν αὐτῇ, Ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατηγοροι σου; Οὐδείς σε κατεκρινεν; 11 δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κυριε. Εἶπεν δὲ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κρινω: πορευου καὶ μηκετι ἁμάρτανε.

I am the Light of The World

12Πάλιν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς ἐλάλησεν λεγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κοσμου: ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 13Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς: μαρτυρια σου οὐκ ἔστιν ἀληθής. 14Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν μαρτυρια μου: ὅτι οἶδα ποθεν ἦλθον, καὶ ποῦ ὑπάγω: ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε ποθεν ἔρχομαι, καὶ ποῦ ὑπάγω. 15Ὑμεῖς κατὰ τὴν σαρκα κρινετε: ἐγὼ οὐ κρινω οὐδένα. 16Καὶ ἐὰν κρινω δὲ ἐγώ, κρισις ἐμὴ ἀληθής ἐστιν: ὅτι μονος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ πεμψας με πατηρ. 17Καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γεγραπται ὅτι δυο ἀνθρώπων μαρτυρια ἀληθής ἐστιν. 18Ἐγώ εἰμι μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ πεμψας με πατηρ. 19Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν πατηρ σου; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατερα μου: εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατερα μου ᾔδειτε ἄν. 20Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν Ἰησοῦς ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, διδασκων ἐν τῷ ἱερῷ: καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ.

21Εἶπεν οὖν παλιν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἐγὼ ὑπάγω, καὶ ζητησετε με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε: ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δυνασθε ἐλθεῖν. 22Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λεγει, Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δυνασθε ἐλθεῖν; 23Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κατω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί: ὑμεῖς ἐκ τοῦ κοσμου τουτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κοσμου τουτου. 24Εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν: ἐὰν γὰρ μὴ πιστευσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 25Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τις εἶ; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 26Πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρινειν: ἀλλ᾽ πεμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ, ταῦτα λεγω εἰς τὸν κοσμον. 27Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατερα αὐτοῖς ἔλεγεν. 28Εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τοτε γνωσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με πατηρ μου, ταῦτα λαλῶ: 29καὶ πεμψας με μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν: οὐκ ἀφῆκέν με μονον πατηρ, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ παντοτε. 30Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

Before Abraham Was, I Am

31Ἔλεγεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκοτας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μεινητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηται μου ἐστέ: 32καὶ γνωσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 33Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλευκαμεν πωποτε: πῶς σὺ λεγεις ὅτι Ἐλεύθεροι γενησεσθε; 34Ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λεγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 35 δὲ δοῦλος οὐ μενει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα: υἱὸς μενει εἰς τὸν αἰῶνα. 36Ἐὰν οὖν υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37Οἶδα ὅτι σπερμα Ἀβραάμ ἐστε: ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι λογος ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38Ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρι μου, λαλῶ: καὶ ὑμεῖς οὖν ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν, ποιεῖτε. 39Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. Λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τεκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε. 40Νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελαληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ: τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41Ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. Εἶπον οὖν αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνειας οὐ γεγεννημεθα: ἕνα πατερα ἔχομεν, τὸν θεον. 42Εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ: ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω: οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 43Διὰ τι τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινωσκετε; Ὅτι οὐ δυνασθε ἀκούειν τὸν λογον τὸν ἐμόν. 44Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβολου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θελετε ποιεῖν. Ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. Ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ: ὅτι ψευστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 45Ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λεγω, οὐ πιστευετε μοι. 46Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; Εἰ δὲ ἀλήθειαν λεγω, διὰ τι ὑμεῖς οὐ πιστευετε μοι; 47 ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει: διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ. 48Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, Οὐ καλῶς λεγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ συ, καὶ δαιμονιον ἔχεις; 49Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμονιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατερα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 50Ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δοξαν μου: ἔστιν ζητῶν καὶ κρινων. 51Ἀμὴν ἀμὴν λεγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λογον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θανατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 52Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμονιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λεγεις, Ἐάν τις τὸν λογον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γευσηται θανατου εἰς τὸν αἰῶνα. 53Μὴ σὺ μειζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; Καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον: τινα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς; 54Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξαζω ἐμαυτόν, δοξα μου οὐδέν ἐστιν: ἔστιν πατηρ μου δοξαζων με, ὃν ὑμεῖς λεγετε ὅτι Θεὸς ἡμῶν ἐστιν, 55καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν: ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν, καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν, ψευστης: ἀλλ᾽ οἶδα αὐτόν, καὶ τὸν λογον αὐτοῦ τηρῶ. 56Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 57Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις, καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; 58Εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λεγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενεσθαι, ἐγώ εἰμι. 59Ἦραν οὖν λιθους ἵνα βαλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν: Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, διελθὼν διὰ μεσου αὐτῶν: καὶ παρῆγεν οὕτως.