1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Luke 22

Institution of The Lords Supper

14Καὶ ὅτε ἐγένετο ὥρα, ἀνέπεσεν, καὶ οἱ δωδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ Πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν: 16λεγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ φαγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 17Καὶ δεξαμενος ποτηριον, εὐχαριστήσας εἶπεν, Λάβετε τοῦτο, καὶ διαμερισατε ἑαυτοῖς: 18λεγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πιω ἀπὸ τοῦ γενηματος τῆς ἀμπέλου, ἕως ὅτου βασιλεια τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 19Καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, λεγων, Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδομενον: τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτηριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λεγων, Τοῦτο τὸ ποτηριον καινὴ διαθηκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον. 21Πλὴν ἰδού, χεὶρ τοῦ παραδιδοντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπεζης. 22Καὶ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πορευεται κατὰ τὸ ὡρισμένον: πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ παραδιδοται. 23Καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τις ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν τοῦτο μελλων πρασσειν.

Jesus Foretells Peter’s Denial

24Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικια ἐν αὐτοῖς τὸ τις αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μειζων. 25 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριευουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 26Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως: ἀλλ᾽ μειζων ἐν ὑμῖν γενεσθω ὡς νεωτερος: καὶ ἡγούμενος ὡς διακονῶν. 27Τίς γὰρ μειζων, ἀνακείμενος διακονῶν; Οὐχὶ ἀνακείμενος; Ἐγὼ δε εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς διακονῶν. 28Ὑμεῖς δε ἐστε οἱ διαμεμενηκοτες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου: 29κἀγὼ διατιθεμαι ὑμῖν, καθὼς διεθετο μοι πατηρ μου, βασιλειαν, 30ἵνα ἐσθίητε καὶ πινητε ἐπὶ τῆς τραπεζης μου καὶ καθισεσθε ἐπὶ θρονων, κρινοντες τὰς δωδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 31Εἶπεν δὲ κυριος, Σίμων, Σίμων, ἰδού, Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς, τοῦ σινιασαι ὡς τὸν σῖτον: 32ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ πιστις σου: καὶ συ ποτε ἐπιστρέψας στηριξον τοὺς ἀδελφούς σου. 33 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θανατον πορευεσθαι. 34 δὲ εἶπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ μὴ φωνήσῃ σημερον ἀλέκτωρ, πρὶν τρὶς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι με.

Betrayal and Arrest of Jesus

47Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ὄχλος καὶ λεγομενος Ἰούδας, εἷς τῶν δωδεκα, προηρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 48 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἰούδα, φιληματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδιδως; 49Ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπον αὐτῷ, Κύριε, εἰ παταξομεν ἐν μαχαίρᾳ; 50Καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ οὖς τὸ δεξιον. 51Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐᾶτε ἕως τουτου. Καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου αὐτοῦ, ἰάσατο αὐτόν. 52Εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομενους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτερους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξεληλύθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξυλων; 53Καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ. Ἀλλ᾽ αὕτη ὑμῶν ἐστιν ὥρα, καὶ ἐξουσία τοῦ σκοτους.

Peter Denies Jesus

54Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον, καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιερέως: δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακροθεν. 55Ἁψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς, καὶ συγκαθισαντων αὐτῶν, ἐκάθητο Πέτρος ἐν μέσῳ αὐτῶν. 56Ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδισκη τις καθημενον πρὸς τὸ φῶς, καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ, εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. 57 δὲ ἠρνήσατο αὐτόν, λεγων, Γύναι, οὐκ οἶδα αὐτόν. 58Καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. δὲ Πέτρος εἶπεν, Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί. 59Καὶ διαστασης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις διισχυριζετο, λεγων, Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν: καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν. 60Εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα λεγεις. Καὶ παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 61Καὶ στραφεὶς κυριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ. Καὶ ὑπεμνήσθη Πέτρος τοῦ λογου τοῦ κυριου, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, ἀπαρνήσῃ με τρις. 62Καὶ ἐξελθὼν ἔξω Πέτρος ἔκλαυσεν πικρῶς.