1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Luke 9

Jesus Feeds the Five Thousand

10Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγησαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν εἰς τοπον ἔρημον πολεως καλουμενης Βηθσαϊδάν. 11Οἱ δὲ ὄχλοι γνοντες ἠκολούθησαν αὐτῷ: καὶ δεξαμενος αὐτούς, ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλειας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρειαν ἔχοντας θεραπειας ἰᾶτο. 12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλινειν: προσελθοντες δὲ οἱ δωδεκα εἶπον αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κύκλῳ κωμας καὶ τοὺς ἀγροὺς καταλυσωσιν, καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν: ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 13Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ εἶπον, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον πεντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δυο, εἰ μητι πορευθεντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς παντα τὸν λαὸν τοῦτον βρωματα. 14Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχιλιοι. Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισιας ἀνὰ πεντηκοντα. 15Καὶ ἐποίησαν οὕτως, καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας. 16Λαβὼν δὲ τοὺς πεντε ἄρτους καὶ τοὺς δυο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατεκλασεν, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθεναι τῷ ὄχλῳ. 17Καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν παντες: καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασματων, κοφινοι δωδεκα.

Take Up Your Cross and Follow Jesus

18Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχομενον καταμονας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηται: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, λεγων, Τίνα με λεγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι; 19Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, Ἰωάννην τὸν βαπτιστην: ἄλλοι δὲ Ἠλίαν: ἄλλοι δὲ ὅτι Προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 20Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τινα με λεγετε εἶναι; Ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν, Τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ. 21 δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρηγγειλεν μηδενὶ εἰπεῖν τοῦτο, 22εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτερων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματεων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 23Ἔλεγεν δὲ πρὸς παντας, Εἴ τις θελει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σωσει αὐτήν. 25Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδησας τὸν κοσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ζημιωθεις; 26Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λογους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 27Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων, οἳ οὐ μὴ γευσωνται θανατου, ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλειαν τοῦ θεοῦ.

The Transfiguration

28Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λογους τουτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσευξασθαι. 29Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσευχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσωπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 30Καὶ ἰδού, ἄνδρες δυο συνελαλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωσῆς καὶ Ἠλίας, 31οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. 32 δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημενοι ὕπνῳ: διαγρηγορησαντες δὲ εἶδον τὴν δοξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δυο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 33Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ διαχωριζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλον ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: καὶ ποιησωμεν σκηνὰς τρεῖς, μιαν σοι, καὶ μιαν Μωσῇ, καὶ μιαν Ἠλίᾳ: μὴ εἰδὼς λεγει. 34Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λεγοντος, ἐγένετο νεφελη καὶ ἐπεσκίασεν αὐτούς: ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφελην. 35Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφελης, λεγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός: αὐτοῦ ἀκούετε. 36Καὶ ἐν τῷ γενεσθαι τὴν φωνην, εὑρέθη Ἰησοῦς μονος. Καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν.

Jesus Again Foretells His Death

37Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθοντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνηντησεν αὐτῷ ὄχλος πολυς. 38Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησεν, λεγων, Διδάσκαλε, δεομαι σου, ἐπίβλεψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενης ἐστίν μοι: 39καὶ ἰδού, πνεῦμα λαμβανει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κραζει, καὶ σπαρασσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μογις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ, συντρῖβον αὐτόν. 40Καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 41Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμενη, ἕως ποτε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; Προσάγαγε τὸν υἱόν σου ὧδε. 42Ἔτι δὲ προσερχομενου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμονιον καὶ συνεσπαραξεν: ἐπετίμησεν δὲ Ἰησοῦς τῷ πνευματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 43Ἐξεπλήσσοντο δὲ παντες ἐπὶ τῇ μεγαλειοτητι τοῦ θεοῦ.

Πάντων δὲ θαυμαζοντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν Ἰησοῦς, εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 44Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λογους τουτους: γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μελλει παραδιδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 45Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμενον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό: καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τουτου.