1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Mark 10

Teaching about Divorce

1Κἀκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας διὰ τοῦ περαν τοῦ Ἰορδάνου: καὶ συμπορευονται παλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν: και, ὡς εἰώθει, παλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 2Καὶ προσελθοντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτησαν αὐτόν, Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειραζοντες αὐτόν. 3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωσῆς; 4Οἱ δὲ εἶπον, Μωσῆς ἐπέτρεψεν βιβλιον ἀποστασίου γραψαι, καὶ ἀπολῦσαι. 5Καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδιαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταυτην: 6ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτισεως, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς θεος. 7Ἕνεκεν τουτου καταλειψει ἄνθρωπος τὸν πατερα αὐτοῦ καὶ τὴν μητερα, καὶ προσκολληθησεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 8καὶ ἔσονται οἱ δυο εἰς σαρκα μιαν. Ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δυο, ἀλλὰ μια σαρξ. 9 οὖν θεὸς συνεζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζετω. 10Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ παλιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν αὐτόν. 11Καὶ λεγει αὐτοῖς, Ὃς ἐὰν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν: 12καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται.

23Καὶ περιβλεψαμενος Ἰησοῦς λεγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκολως οἱ τὰ χρηματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλειαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λογοις αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς παλιν ἀποκριθεὶς λεγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δυσκολον ἐστιν τοὺς πεποιθοτας ἐπὶ χρημασιν εἰς τὴν βασιλειαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 25Εὐκοπώτερόν ἐστιν καμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, πλουσιον εἰς τὴν βασιλειαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 26Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λεγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τις δυναται σωθῆναι; 27Ἐμβλέψας δὲ αὐτοῖς Ἰησοῦς λεγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ θεῷ: παντα γὰρ δυνατα ἐστιν παρὰ τῷ θεῷ. 28Ἤρξατο Πέτρος λεγειν αὐτῷ, Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν παντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. 29Ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀμὴν λεγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἀδελφούς, ἀδελφάς, πατερα, μητερα, γυναῖκα, τεκνα, ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητερας καὶ τεκνα καὶ ἀγρούς, μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 31Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

The Request of James and John

35Καὶ προσπορευονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λεγοντες, Διδάσκαλε, θελομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμεν, ποιήσῃς ἡμῖν. 36 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θελετε ποιῆσαί με ὑμῖν; 37Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθισωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 38 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τι αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτηριον ἐγὼ πινω, καὶ τὸ βαπτισμα ἐγὼ βαπτιζομαι βαπτισθῆναι; 39Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Δυνάμεθα. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτηριον ἐγὼ πινω πιεσθε, καὶ τὸ βαπτισμα ἐγὼ βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε: 40τὸ δὲ καθισαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 41Καὶ ἀκούσαντες οἱ δεκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 42 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσαμενος αὐτοὺς λεγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριευουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγαλοι αὐτῶν κατεξουσιαζουσιν αὐτῶν. 43Οὐχ οὕτως δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν: ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ γενεσθαι μεγας ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διακονος: 44καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενεσθαι πρῶτος, ἔσται παντων δοῦλος. 45Καὶ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λυτρον ἀντὶ πολλῶν.

Jesus Heals the Blind Bartimaeus

46Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ: καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχώ, καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. 47Καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς Ναζωραῖός ἐστιν, ἤρξατο κραζειν καὶ λεγειν, υἱὸς Δαυίδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. 48Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοι, ἵνα σιωπήσῃ: δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 49Καὶ στὰς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι: καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλον, λεγοντες αὐτῷ, Θάρσει: ἔγειραι, φωνεῖ σε. 50 δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 51Καὶ ἀποκριθεὶς λεγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Τί θελεις ποιησω σοι; δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββουνί, ἵνα ἀναβλέψω. 52 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε: πιστις σου σεσωκεν σε. Καὶ εὐθέως ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ἐν τῇ ὁδῷ.