1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Matthew 13

Parable of the Sower

1Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θαλασσαν. 2Καὶ συνηχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοι, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι: καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 3Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λεγων, Ἰδού, ἐξῆλθεν σπειρων τοῦ σπειρειν. 4Καὶ ἐν τῷ σπειρειν αὐτόν, μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατεφαγεν αὐτά. 5Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρωδη, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλην: καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βαθος γῆς: 6ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. 8Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλην: καὶ ἐδίδου καρπον, μὲν ἑκατόν, δὲ ἑξήκοντα, δὲ τριακοντα. 9 ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Parable of the Sower Explained

10Καὶ προσελθοντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῷ, Διὰ τι ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 11 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Ὑμῖν δεδοται γνῶναι τὰ μυστηρια τῆς βασιλειας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δεδοται. 12Ὅστις γὰρ ἔχει, δοθησεται αὐτῷ καὶ περισσευθησεται: ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 13Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλεποντες οὐ βλεπουσιν, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσιν. 14Καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς προφητεια Ἠσαΐου, λεγουσα, Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε: καὶ βλεποντες βλεψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 15Ἐπαχύνθη γὰρ καρδια τοῦ λαοῦ τουτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρεως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν: μηποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 16Ὑμῶν δὲ μακαριοι οἱ ὀφθαλμοί, ὅτι βλεπουσιν: καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούει. 17Ἀμὴν γὰρ λεγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δικαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλεπετε, καὶ οὐκ εἶδον: καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 18Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπειροντος. 19Παντὸς ἀκούοντος τὸν λογον τῆς βασιλειας καὶ μὴ συνιεντος, ἔρχεται πονηρος, καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ: οὗτός ἐστιν παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρεις. 20 δὲ ἐπὶ τὰ πετρωδη σπαρεις, οὗτός ἐστιν τὸν λογον ἀκούων, καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβανων αὐτόν: 21οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ προσκαιρος ἐστιν: γενομενης δὲ θλιψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λογον, εὐθὺς σκανδαλιζεται. 22 δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρεις, οὗτός ἐστιν τὸν λογον ἀκούων, καὶ μεριμνα τοῦ αἰῶνος τουτου καὶ ἀπάτη τοῦ πλουτου συμπνιγει τὸν λογον, καὶ ἄκαρπος γινεται. 23 δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρεις, οὗτός ἐστιν τὸν λογον ἀκούων καὶ συνιων: ὃς δὴ καρποφορεῖ, καὶ ποιεῖ μὲν ἑκατόν, δὲ ἑξήκοντα, δὲ τριακοντα.

Parable of the Weeds

24Ἄλλην παραβολὴν παρεθηκεν αὐτοῖς, λεγων, Ὡμοιώθη βασιλεια τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπειροντι καλὸν σπερμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ: 25ἐν δὲ τῷ καθευδειν τοὺς ἀνθρώπους, ἦλθεν αὐτοῦ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρεν ζιζανια ἀνὰ μεσον τοῦ σιτου, καὶ ἀπῆλθεν. 26Ὅτε δὲ ἐβλάστησεν χορτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τοτε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζανια. 27Προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπερμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; Πόθεν οὖν ἔχει ζιζανια; 28 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. Οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλεξομεν αὐτά; 29 δὲ ἔφη, Οὔ: μηποτε, συλλεγοντες τὰ ζιζανια, ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 30Ἄφετε συναυξανεσθαι ἀμφότερα μεχρι τοῦ θερισμοῦ: καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζανια, καὶ δησατε αὐτὰ εἰς δεσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά: τὸν δὲ σῖτον συναγαγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.

Parable of the Weeds Explained

36Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Ἰησοῦς: καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λεγοντες, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανιων τοῦ ἀγροῦ. 37 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, σπειρων τὸ καλὸν σπερμα ἐστὶν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου: 38 δὲ ἀγρός ἐστιν κοσμος: τὸ δὲ καλὸν σπερμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλειας: τὰ δὲ ζιζανια εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ: 39 δὲ ἐχθρὸς σπειρας αὐτά ἐστιν διαβολος: δὲ θερισμὸς συντελεια τοῦ αἰῶνός ἐστιν: οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40Ὥσπερ οὖν συλλεγεται τὰ ζιζανια καὶ πυρὶ καιεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τουτου. 41Ἀποστελεῖ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλεξουσιν ἐκ τῆς βασιλειας αὐτοῦ παντα τὰ σκανδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν καμινον τοῦ πυρος: ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43Τότε οἱ δικαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.