1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Matthew 27

Judas Hangs Himself

3Τότε ἰδὼν Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκριθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψεν τὰ τριακοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτεροις, 4λεγων, Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. Οἱ δὲ εἶπον, Τί πρὸς ἡμᾶς; Σὺ ὄψει. 5Καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ, ἀνεχώρησεν: καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 6Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβοντες τὰ ἀργύρια εἶπον, Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν. 7Συμβούλιον δὲ λαβοντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμεως, εἰς ταφὴν τοῖς ξενοις. 8Διὸ ἐκλήθη ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος, ἕως τῆς σημερον. 9Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφητου, λεγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριακοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημενου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ: 10καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμεως, καθὰ συνεταξεν μοι κυριος.

The Release of Barabbas

11 δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ἡγεμών, λεγων, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ, Σὺ λεγεις. 12Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτερων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 13Τότε λεγει αὐτῷ Πιλάτος, Οὐκ ἀκούεις ποσα σου καταμαρτυροῦσιν; 14Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμαζειν τὸν ἡγεμόνα λιαν. 15Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δεσμιον, ὃν ἤθελον. 16Εἶχον δὲ τοτε δεσμιον ἐπίσημον, λεγομενον Βαραββᾶν. 17Συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς Πιλάτος, Τίνα θελετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, Ἰησοῦν τὸν λεγομενον χριστον; 18ᾜδει γὰρ ὅτι διὰ φθονον παρεδωκαν αὐτόν. 19Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βηματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ, λεγουσα, Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ: πολλὰ γὰρ ἔπαθον σημερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν. 20Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβυτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 21Ἀποκριθεὶς δὲ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θελετε ἀπὸ τῶν δυο ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον, Βαραββᾶν. 22Λέγει αὐτοῖς Πιλάτος, Τί οὖν ποιησω Ἰησοῦν τὸν λεγομενον χριστον; Λέγουσιν αὐτῷ παντες, Σταυρωθήτω. 23 δὲ ἡγεμὼν ἔφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον, λεγοντες, Σταυρωθήτω. 24Ἰδὼν δὲ Πιλάτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θορυβος γινεται, λαβὼν ὕδωρ, ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λεγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαιου τουτου: ὑμεῖς ὄψεσθε. 25Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς λαὸς εἶπεν, Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τεκνα ἡμῶν. 26Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν: τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλωσας παρεδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.

The Crucifixion

32Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα: τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 33Καὶ ἐλθόντες εἰς τοπον λεγομενον Γολγοθᾶ, ἐστιν λεγομενος Κρανίου Τόπος, 34ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμενον: καὶ γευσαμενος οὐκ ἤθελεν πιεῖν. 35Σταυρώσαντες δὲ αὐτόν, διεμερισαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βαλλοντες κλῆρον. 36Καὶ καθημενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 37Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμενην, Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 38Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δυο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 39Οἱ δὲ παραπορευομενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, 40καὶ λεγοντες, καταλυων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτον: εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, καταβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματεων καὶ πρεσβυτερων καὶ Φαρισαίων ἔλεγον, 42Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δυναται σῶσαι. Εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβατω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστευσομεν ἐπ᾽ αὐτῷ. 43Πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεον: ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θελει αὐτόν. Εἶπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμι υἱός. 44Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθεντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

The Death of Jesus

45Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκοτος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 46Περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λεγων, Ἠλί, Ἠλί, λιμὰ σαβαχθανι; Τοῦτ᾽ ἔστιν, Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα τι με ἐγκατέλιπες; 47Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος. 48Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπογγον, πλησας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν. 49Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, Ἄφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σωσων αὐτόν. 50 δὲ Ἰησοῦς παλιν κραξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 51Καὶ ἰδού, τὸ καταπετασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δυο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κατω: καὶ γῆ ἐσείσθη: καὶ αἱ πετραι ἐσχίσθησαν: 52καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν: καὶ πολλὰ σωματα τῶν κεκοιμημενων ἁγίων ἠγέρθη: 53καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημειων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πολιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 54 δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενομενα, ἐφοβήθησαν σφοδρα, λεγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 55Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακροθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ, 56ἐν αἷς ἦν Μαρία Μαγδαληνή, καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ μητηρ, καὶ μητηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.