1. Read
  2. Byzantine NT

Revelation 2

Message to Ephesus

1Τῷ articlethe ἀγγέλῳἄγγελος dat s mangel, messenger τῆς articlethe ἐνἐν prepin (dat), in, on ἘφέσῳἜφεσος dat s fEphesus ἐκκλησίαςἐκκλησία gen s fassembly, congregation, church γραψονγράφω verbwrite, Τάδεὅδε dem pronounthis (here), this here, this λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak articlethe κρατῶνκρατέω verbgrasp, lay hold of, obtain τοὺς articlethe ἑπτὰἑπτά indclseven ἀστέραςἀστήρ acc p mstar ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe δεξιᾷδεξιός dat s fright, on the right hand, right hand αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, articlethe περιπατῶνπεριπατέω verbwalk, conduct my life ἐνἐν prepin (dat), in, on μέσῳμέσος dat s nmiddle, in the midst, in the middle τῶν articlethe ἑπτὰἑπτά indclseven λυχνιῶνλυχνία gen p flampstand τῶν articlethe χρυσῶνχρυσοῦς gen p fgolden: 2Οἶδαοἶδα 1s pf act indknow, remember τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor σουσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even τὸν articlethe κοπονκόπος acc s mlabor, trouble, toil σουσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe ὑπομονήνὑπομονή acc s fendurance, perseverance, steadfastness σουσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even ὅτιὅτι conjthat, because, since οὐοὐ not, no δύνῃδύναμαι 2s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful βαστασαιβαστάζω aor act indbear, carry, carry away κακουςκακός acc p mbad, evil, καὶκαί conjand, also, even ἐπείρασαςπειράζω 2s aor act indtest, tempt, attempt τοὺς articlethe λεγονταςλέγω verbsay, speak ἑαυτοὺςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself ἀποστόλουςἀπόστολος acc p mapostle, messenger, envoy εἶναιεἰμί pres act indam, exist καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no εἰσίνεἰμί 3p pres act indam, exist, καὶκαί conjand, also, even εὗρεςεὑρίσκω 2s 2aor act indfind αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ψευδεῖςψευδής acc p mlying, false, deceitful, 3καὶκαί conjand, also, even ὑπομονὴνὑπομονή acc s fendurance, perseverance, steadfastness ἔχειςἔχω 2s pres act indhave, hold, possess καὶκαί conjand, also, even ἐβάστασαςβαστάζω 2s aor act indbear, carry, carry away διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸ articlethe ὄνομάὄνομα acc s nname, character, reputation μουἐγώ pers. pronounI καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἐκοπίασαςκοπιάω 2s aor act indtoil, labor, grow weary. 4Ἀλλὰἀλλά conjbut, except ἔχωἔχω 1s pres act indhave, hold, possess κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to σοῦσύ pers. pronounyou, ὅτιὅτι conjthat, because, since τὴν articlethe ἀγάπηνἀγάπη acc s flove σουσύ pers. pronounyou τὴν articlethe πρωτηνπρῶτος acc s ffirst, before ἀφῆκαςἀφίημι 2s aor act indsend away, let go, permit. 5Μνημόνευεμνημονεύω verbremember, make mention of οὖνοὖν conjtherefore, then ποθενπόθεν from where?, whence πεπτωκαςπίπτω 2s pf act indfall, fall under, καὶκαί conjand, also, even μετανοησονμετανοέω verbrepent, change my mind, καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe πρῶταπρῶτος acc p nfirst, before ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor ποιησονποιέω verbdo, make: εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now μημή not, no, lest, ἔρχομαίἔρχομαι 1s pres mid/pas indcome, go σοισύ pers. pronounyou ταχυταχύ advquickly, speedily, καὶκαί conjand, also, even κινησωκινέω 1s fut act indmove, stir, excite τὴν articlethe λυχνιανλυχνία acc s flampstand σουσύ pers. pronounyou ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦ articlethe τοπουτόπος gen s mplace αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it, ἐὰνἐάν condif μὴμή not, no, lest μετανοήσῃςμετανοέω verbrepent, change my mind. 6Ἀλλὰἀλλά conjbut, except τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she ἔχειςἔχω 2s pres act indhave, hold, possess, ὅτιὅτι conjthat, because, since μισεῖςμισέω 2s pres act indhate, detest τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor τῶν articlethe ΝικολαϊτῶνΝικολαΐτης gen p mNicolaitan, ὅς rel. pronounwho, which, that κἀγὼκἀγώ pers. pronounand I, also, too μισῶμισέω 1s pres act indhate, detest. 7 articlethe ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess οὖςοὖς acc s near ἀκουσάτωἀκούω verbhear, listen τιτίς interr. pronounwho?, which?, what? τὸ articlethe πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak ταῖς articlethe ἐκκλησίαιςἐκκλησία dat p fassembly, congregation, church. Τῷ articlethe νικῶντινικάω verbovercome, conquer δωσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it φαγεῖνφάγω 2aor act indeat ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦ articlethe ξυλουξύλον gen s nwood, tree, staff τῆς articlethe ζωῆςζωή gen s flife, ὅς rel. pronounwho, which, that ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe παραδείσῳπαράδεισος dat s mparadise, Paradise τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god μουἐγώ pers. pronounI.

Message to Smyrna

8Καὶκαί conjand, also, even τῷ articlethe ἀγγέλῳἄγγελος dat s mangel, messenger τῆς articlethe ἐνἐν prepin (dat), in, on Σμύρνῃσμύρνα dat s fmyrrh (a costly perfume), Smyrna, myrrh ἐκκλησίαςἐκκλησία gen s fassembly, congregation, church γραψονγράφω verbwrite, Τάδεὅδε dem pronounthis (here), this here, this λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak articlethe πρῶτοςπρῶτος nom s mfirst, before καὶκαί conjand, also, even articlethe ἔσχατοςἔσχατος nom s mlast, at the last, finally, ὃςὅς rel. pronounwho, which, that ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being νεκρὸςνεκρός nom s mdead, corpse καὶκαί conjand, also, even ἔζησενζάω 3s aor act indlive: 9Οἶδάοἶδα 1s pf act indknow, remember σουσύ pers. pronounyou τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe θλιψινθλῖψις acc s ftribulation, persecution, affliction καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe πτωχειανπτωχεία acc s fpoverty, beggary, ἀλλὰἀλλά conjbut, except πλουσιοςπλούσιος nom s mrich εἶεἰμί 2s pres act indam, exist: καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe βλασφημιανβλασφημία acc s freproach, blasphemy, abusive or scurrilous language ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶν articlethe λεγοντωνλέγω verbsay, speak ἸουδαίουςἸουδαῖος acc p mJew, Judea, Jewish εἶναιεἰμί pres act indam, exist ἑαυτούςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself, καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no εἰσίνεἰμί 3p pres act indam, exist, ἀλλὰἀλλά conjbut, except συναγωγὴσυναγωγή nom s fsynagogue, assembly, congregation τοῦ articlethe ΣατανᾶΣατανᾶς gen s mSatan, adversary. 10Μηδὲνμηδείς acc s nno one, nothing φοβοῦφοβέομαι verbfear, am terrified ὅς rel. pronounwho, which, that μελλειςμέλλω 2s pres act indam about to, will παθεῖνπάσχω 2aor act indsuffer, am acted upon: ἰδοὺὁράω verbsee, look upon, experience δηδή particlealso, indeed, now, μελλειμέλλω 3s pres act indam about to, will βαλεῖνβάλλω 2aor act indthrow, put, cast articlethe διαβολοςδιάβολος nom s mslanderer, accuser, Devil ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ὑμῶνσύ pers. pronounyou εἰςεἰς prepinto (acc), into, in φυλακηνφυλακή acc s fguard, prison, watch, ἵναἵνα conjin order that, that, so that πειρασθῆτεπειράζω verbtest, tempt, attempt: καὶκαί conjand, also, even ἕξετεἔχω 2p fut act indhave, hold, possess θλιψινθλῖψις acc s ftribulation, persecution, affliction ἡμερῶνἡμέρα gen p fday δεκαδέκα indclten. Γίνουγίνομαι verbbecome, be, come into being πιστὸςπιστός nom s mfaithful, believing, trustworthy ἄχριἄχρι advas far as, up to (gen), until (as conjunction) θανατουθάνατος gen s mdeath, καὶκαί conjand, also, even δωσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer σοισύ pers. pronounyou τὸν articlethe στεφανονστέφανος acc s mcrown, garland, Stephen τῆς articlethe ζωῆςζωή gen s flife. 11 articlethe ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess οὖςοὖς acc s near ἀκουσάτωἀκούω verbhear, listen τιτίς interr. pronounwho?, which?, what? τὸ articlethe πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak ταῖς articlethe ἐκκλησίαιςἐκκλησία dat p fassembly, congregation, church. articlethe νικῶννικάω verbovercome, conquer οὐοὐ not, no μὴμή not, no, lest ἀδικηθῇἀδικέω verbdo wrong, harm, act unjustly towards ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦ articlethe θανατουθάνατος gen s mdeath τοῦ articlethe δευτερουδεύτερος gen s msecond, in the second place, for the second time.

Message to Pergamum

12Καὶκαί conjand, also, even τῷ articlethe ἀγγέλῳἄγγελος dat s mangel, messenger τῆς articlethe ἐνἐν prepin (dat), in, on ΠεργάμῳΠέργαμος dat s fPergamum ἐκκλησίαςἐκκλησία gen s fassembly, congregation, church γραψονγράφω verbwrite, Τάδεὅδε dem pronounthis (here), this here, this λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak articlethe ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess τὴν articlethe ῥομφαίανῥομφαία acc s fsword, piercing grief τὴν articlethe διστομονδίστομος acc s ftwo-edged τὴν articlethe ὀξεῖανὀξύς acc s fsharp, swift, eager: 13Οἶδαοἶδα 1s pf act indknow, remember τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor σουσύ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even ποῦποῦ where? whither?, where, whither κατοικεῖςκατοικέω 2s pres act indinhabit, dwell, dwell in, ὅπουὅπου advwhere, whither articlethe θρονοςθρόνος nom s mthrone, seat τοῦ articlethe ΣατανᾶΣατανᾶς gen s mSatan, adversary: καὶκαί conjand, also, even κρατεῖςκρατέω 2s pres act indgrasp, lay hold of, obtain τὸ articlethe ὄνομάὄνομα acc s nname, character, reputation μουἐγώ pers. pronounI, καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἠρνήσωἀρνέομαι 2s aor mid inddeny, repudiate τὴν articlethe πιστινπίστις acc s ffaith, belief, trust μουἐγώ pers. pronounI ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἡμέραιςἡμέρα dat p fday ἐνἐν prepin (dat), in, on αἷςὅς rel. pronounwho, which, that ἈντίπαςἈντιπᾶς nom s mAntipas articlethe μαρτυςμάρτυς nom s mwitness μουἐγώ pers. pronounI, articlethe πιστοςπιστός nom s mfaithful, believing, trustworthy, ὃςὅς rel. pronounwho, which, that ἀπεκτάνθηἀποκτείνω 3s aor pas indkill, put to death παρ᾽παρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) ὑμῖνσύ pers. pronounyou, ὅπουὅπου advwhere, whither articlethe ΣατανᾶςΣατανᾶς nom s mSatan, adversary κατοικεῖκατοικέω 3s pres act indinhabit, dwell, dwell in. 14Ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except ἔχωἔχω 1s pres act indhave, hold, possess κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to σοῦσύ pers. pronounyou ὀλίγαὀλίγος acc p nlittle, few, small, ὅτιὅτι conjthat, because, since ἔχειςἔχω 2s pres act indhave, hold, possess ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder κρατοῦνταςκρατέω verbgrasp, lay hold of, obtain τὴν articlethe διδαχὴνδιδαχή acc s fteaching, instruction, doctrine ΒαλαάμΒαλαάμ indclBalaam, ὃςὅς rel. pronounwho, which, that ἐδίδαξενδιδάσκω 3s aor act indteach τὸν articlethe ΒαλὰκΒαλάκ indclBalak βαλεῖνβάλλω 2aor act indthrow, put, cast σκανδαλονσκάνδαλον acc s ncause of stumbling, snare, stumbling-block ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) τῶν articlethe υἱῶνυἱός gen p mson, descendent ἸσραήλἸσραήλ indclIsrael, καὶκαί conjand, also, even φαγεῖνφάγω 2aor act indeat εἰδωλόθυταεἰδωλόθυτος acc p nsacrificed to idols, sacrificed to an image καὶκαί conjand, also, even πορνεῦσαιπορνεύω aor act indcommit fornication, fornicate, practice idolatry. 15Οὕτωςοὕτως advthus, so, in this manner ἔχειςἔχω 2s pres act indhave, hold, possess καὶκαί conjand, also, even σὺσύ pers. pronounyou κρατοῦνταςκρατέω verbgrasp, lay hold of, obtain τὴν articlethe διδαχὴνδιδαχή acc s fteaching, instruction, doctrine τῶν articlethe ΝικολαϊτῶνΝικολαΐτης gen p mNicolaitan ὁμοίωςὁμοίως advlikewise, in like manner. 16Μετανόησονμετανοέω verbrepent, change my mind οὖνοὖν conjtherefore, then: εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now μημή not, no, lest, ἔρχομαίἔρχομαι 1s pres mid/pas indcome, go σοισύ pers. pronounyou ταχυταχύ advquickly, speedily, καὶκαί conjand, also, even πολεμησωπολεμέω 1s fut act indwage war, make war, contend μετ᾽μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ῥομφαίᾳῥομφαία dat s fsword, piercing grief τοῦ articlethe στοματοςστόμα gen s nmouth, speech μουἐγώ pers. pronounI. 17 articlethe ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess οὖςοὖς acc s near ἀκουσάτωἀκούω verbhear, listen τιτίς interr. pronounwho?, which?, what? τὸ articlethe πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak ταῖς articlethe ἐκκλησίαιςἐκκλησία dat p fassembly, congregation, church. Τῷ articlethe νικῶντινικάω verbovercome, conquer δωσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it τοῦ articlethe μανναμάννα hebmanna τοῦ articlethe κεκρυμμενουκρύπτω verbconceal, hide, lay up, καὶκαί conjand, also, even δωσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ψῆφονψῆφος acc s fsmall smooth stone, voting pebble, pebble λευκηνλευκός acc s fwhite, bright, καὶκαί conjand, also, even ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὴν articlethe ψῆφονψῆφος acc s fsmall smooth stone, voting pebble, pebble ὄνομαὄνομα acc s nname, character, reputation καινὸνκαινός acc s nnew, fresh γεγραμμενονγράφω verbwrite, ὅς rel. pronounwho, which, that οὐδεὶςοὐδείς nom s mno one, none, nothing οἶδενοἶδα 3s pf act indknow, remember εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest articlethe λαμβανωνλαμβάνω verbtake, receive.

Message to Thyatira

18Καὶκαί conjand, also, even τῷ articlethe ἀγγέλῳἄγγελος dat s mangel, messenger τῆς articlethe ἐνἐν prepin (dat), in, on ΘυατείροιςΘυάτειρα dat p nThyatira ἐκκλησίαςἐκκλησία gen s fassembly, congregation, church γραψονγράφω verbwrite, Τάδεὅδε dem pronounthis (here), this here, this λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak articlethe υἱὸςυἱός nom s mson, descendent τοῦ articlethe θεοῦθεός gen s mGod, god, articlethe ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess τοὺς articlethe ὀφθαλμοὺςὀφθαλμός acc p meye αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ὡςὡς advas, like, so that φλογαφλόξ acc s fflame πυροςπῦρ gen s nfire, trials, καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe ποδεςπούς nom p mfoot αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ὅμοιοιὅμοιος nom p mlike, similar, similar to χαλκολιβάνῳχαλκολίβανον dat s nburnished bronze, orichalcum, or frankincense of a yellow color: 19Οἶδάοἶδα 1s pf act indknow, remember σουσύ pers. pronounyou τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor, καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe ἀγάπηνἀγάπη acc s flove καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe πιστινπίστις acc s ffaith, belief, trust καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe διακονιανδιακονία acc s fwaiting at table, service, ministry καὶκαί conjand, also, even τὴν articlethe ὑπομονήνὑπομονή acc s fendurance, perseverance, steadfastness σουσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor σουσύ pers. pronounyou, τὰ articlethe ἔσχαταἔσχατος acc p nlast, at the last, finally πλειοναπολύς acc p nmuch, many, often τῶν articlethe πρωτωνπρῶτος gen p nfirst, before. 20Ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except ἔχωἔχω 1s pres act indhave, hold, possess κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to σοῦσύ pers. pronounyou ὅτιὅτι conjthat, because, since ἀφεῖςἀφίημι 2s pres act indsend away, let go, permit τὴν articlethe γυναῖκάγυνή acc s fwoman, wife σουσύ pers. pronounyou ἸεζάβελἸεζάβελ indclJezebel, ὅς rel. pronounwho, which, that λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak ἑαυτὴνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself προφῆτινπροφῆτις acc s fprophet, prophetess, καὶκαί conjand, also, even διδασκειδιδάσκω 3s pres act indteach καὶκαί conjand, also, even πλανᾷπλανάω 3s pres act inddeceive, lead astray τοὺς articlethe ἐμοὺςἐμός pssv. pronounmy, mine δουλουςδοῦλος acc p mservant, slave, male slave πορνεῦσαιπορνεύω aor act indcommit fornication, fornicate, practice idolatry καὶκαί conjand, also, even φαγεῖνφάγω 2aor act indeat εἰδωλόθυταεἰδωλόθυτος acc p nsacrificed to idols, sacrificed to an image. 21Καὶκαί conjand, also, even ἔδωκαδίδωμι 1s aor act indgive, offer αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it χρονονχρόνος acc s mtime, occasion, particular time ἵναἵνα conjin order that, that, so that μετανοήσῃμετανοέω verbrepent, change my mind, καὶκαί conjand, also, even οὐοὐ not, no θελειθέλω 3s pres act indwill, wish, want μετανοῆσαιμετανοέω aor act indrepent, change my mind ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆς articlethe πορνειαςπορνεία gen s ffornication, idolatry αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 22Ἰδούὁράω verbsee, look upon, experience, βαλλωβάλλω 1s pres act indthrow, put, cast αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in κλινηνκλίνη acc s fcouch, bed, mat, καὶκαί conjand, also, even τοὺς articlethe μοιχευονταςμοιχεύω verbcommit adultery μετ᾽μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in θλιψινθλῖψις acc s ftribulation, persecution, affliction μεγαληνμέγας acc s flarge, great, ἐὰνἐάν condif μὴμή not, no, lest μετανοησωσινμετανοέω verbrepent, change my mind ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶν articlethe ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, labor αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 23Καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe τεκνατέκνον acc p nchild, descendent, inhabitant αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀποκτενῶἀποκτείνω 1s fut act indkill, put to death ἐνἐν prepin (dat), in, on θανάτῳθάνατος dat s mdeath: καὶκαί conjand, also, even γνωσονταιγινώσκω 3p fut mid indknow, come to know, learn πᾶσαιπᾶς nom p fall, every, all things αἱ articlethe ἐκκλησίαιἐκκλησία nom p fassembly, congregation, church ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐγώἐγώ pers. pronounI εἰμιεἰμί 1s pres act indam, exist articlethe ἐρευνῶνἐρευνάω verbsearch diligently νεφροὺςνεφρός acc p mmind, kidney as a general emotional center καὶκαί conjand, also, even καρδιαςκαρδία acc p fheart, inner life, intention: καὶκαί conjand, also, even δωσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer ὑμῖνσύ pers. pronounyou ἑκάστῳἕκαστος dat s meach, every, every one κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor ὑμῶνσύ pers. pronounyou. 24Ὑμῖνσύ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now λεγωλέγω 1s pres act indsay, speak, τοῖς articlethe λοιποῖςλοιπός dat p mremaining, rest (as a noun), for the rest τοῖς articlethe ἐνἐν prepin (dat), in, on ΘυατείροιςΘυάτειρα dat p nThyatira, ὅσοιὅσος corr. pronounas great as, as many as, how much οὐκοὐ not, no ἔχουσινἔχω 3p pres act indhave, hold, possess τὴν articlethe διδαχὴνδιδαχή acc s fteaching, instruction, doctrine ταυτηνοὗτος dem pronounthis, he, she, οἵτινεςὅστις rel. pronounwho, whoever, what οὐκοὐ not, no ἔγνωσανγινώσκω 3p 2aor act indknow, come to know, learn τὰ articlethe βαθεαβαθύς acc p ndeep, early, profound τοῦ articlethe ΣατανᾶΣατανᾶς gen s mSatan, adversary, ὡςὡς advas, like, so that λεγουσινλέγω 3p pres act indsay, speak, οὐοὐ not, no βαλλωβάλλω 1s pres act indthrow, put, cast ἐφ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) ὑμᾶςσύ pers. pronounyou ἄλλοἄλλος acc s nother, another, different βαροςβάρος acc s nburden, weight. 25Πλὴνπλήν advhowever, but, only ὅς rel. pronounwho, which, that ἔχετεἔχω 2p pres act indhave, hold, possess κρατησατεκρατέω verbgrasp, lay hold of, obtain, ἄχριἄχρι advas far as, up to (gen), until (as conjunction) οὗὅς rel. pronounwho, which, that ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἥξωἥκω verbhave come, am present. 26Καὶκαί conjand, also, even articlethe νικῶννικάω verbovercome, conquer καὶκαί conjand, also, even articlethe τηρῶντηρέω verbkeep, guard, observe ἄχριἄχρι advas far as, up to (gen), until (as conjunction) τελουςτέλος gen s nend, purpose, tax τὰ articlethe ἔργαἔργον acc p nwork, deed, labor μουἐγώ pers. pronounI, δωσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῶν articlethe ἐθνῶνἔθνος gen p nnation, Gentiles (plural), race: 27καὶκαί conjand, also, even ποιμανεῖποιμαίνω 3s fut act indshepherd, rule, tend αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on ῥάβδῳῥάβδος dat s fstaff, rod σιδηρᾷσιδήρεος dat s fmade of iron: ὡςὡς advas, like, so that τὰ articlethe σκευησκεῦος nom p nvessel, goods (plural), vessel to contain liquid τὰ articlethe κεραμικακεραμικός nom p nbelonging to a potter, made of clay, of clay, συντριβησεταισυντρίβω 3s 2fut pas indbreak in pieces, crush, break by crushing: ὡςὡς advas, like, so that κἀγὼκἀγώ pers. pronounand I, also, too εἴληφαλαμβάνω 1s 2pf act indtake, receive παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τοῦ articlethe πατροςπατήρ gen s mfather, ancestor μουἐγώ pers. pronounI: 28καὶκαί conjand, also, even δωσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it τὸν articlethe ἀστέραἀστήρ acc s mstar τὸν articlethe πρωινονπρωϊνός acc s mearly, belonging to the morning. 29 articlethe ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess οὖςοὖς acc s near ἀκουσάτωἀκούω verbhear, listen τιτίς interr. pronounwho?, which?, what? τὸ articlethe πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak ταῖς articlethe ἐκκλησίαιςἐκκλησία dat p fassembly, congregation, church.