1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Romans 15

The Example of Christ

1Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βασταζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2Ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησιον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. 3Καὶ γὰρ χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλά, καθὼς γεγραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμέ. 4Ὅσα γὰρ προεγραφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλιαν προεγραφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλησεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 5 δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλησεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ χριστὸν Ἰησοῦν: 6ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στοματι δοξαζητε τὸν θεὸν καὶ πατερα τοῦ κυριου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ. 7Διὸ προσλαμβανεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ χριστὸς προσελαβετο ὑμᾶς, εἰς δοξαν θεοῦ. 8Λέγω δε, χριστὸν Ἰησοῦν διακονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατερων: 9τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξασαι τὸν θεον, καθὼς γεγραπται, Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. 10Καὶ παλιν λεγει, Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 11Καὶ παλιν, Αἰνεῖτε τὸν κυριον παντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαινέσατε αὐτὸν παντες οἱ λαοι. 12Καὶ παλιν Ἠσαΐας λεγει, Ἔσται ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν: ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 13 δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρωσαι ὑμᾶς πασης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστευειν, εἰς τὸ περισσευειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν δυναμει πνευματος ἁγίου.

Paul The Minister to the Gentiles

14Πέπεισμαι δε, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοι ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμενοι πασης γνωσεως, δυναμενοι καὶ ἄλλους νουθετεῖν. 15Τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀδελφοί, ἀπὸ μερους, ὡς ἐπαναμιμνῄσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χαριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 16εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἰησοῦ χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γενηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνευματι ἁγίῳ. 17Ἔχω οὖν καυχησιν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεον. 18Οὐ γὰρ τολμησω λαλεῖν τι ὧν οὐ κατειργασατο χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ, εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19ἐν δυναμει σημειων καὶ τερατων, ἐν δυναμει πνευματος θεοῦ: ὥστε με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μεχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκεναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ: 20οὕτως δὲ φιλοτιμουμενον εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὅπου ὠνομάσθη χριστος, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμελιον οἰκοδομῶ: 21ἀλλά, καθὼς γεγραπται, Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται: καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συνησουσιν.

Paul’s Visit to Rome

22Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς: 23νυνὶ δὲ μηκετι τοπον ἔχων ἐν τοῖς κλιμασιν τουτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, 24ὡς ἐὰν πορευωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς: ἐλπίζω γὰρ διαπορευομενος θεασασθαι ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μερους ἐμπλησθῶ. 25Νυνὶ δὲ πορευομαι εἰς Ἱερουσαλήμ, διακονῶν τοῖς ἁγίοις. 26Εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνιαν τινὰ ποιησασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. 27Εὐδόκησαν γαρ, καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσιν. Εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 28Τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισαμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾽ ὑμῶν εἰς τὴν Σπανίαν. 29Οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρωματι εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ ἐλεύσομαι.