1. Read
  2. Byzantine NT

Romans 9

God’s Sovereign Choice

1Ἀλήθειανἀλήθεια acc s ftruth λεγωλέγω 1s pres act indsay, speak ἐνἐν prepin (dat), in, on χριστῷΧριστιανός dat s mChristian, οὐὅτου until ψευδομαιψευδολόγος 1s pres mid/pas indspeaking falsely, lying, speaking lies, συμμαρτυρουσηςσυμμαθητής verbfellow disciple μοιἐγώ pers. pronounI τῆςξυράω articleshave συνειδησεωςσυνέδριον gen s fcouncil, Sanhedrin μουἐγώ pers. pronounI ἐνἐν prepin (dat), in, on πνευματιπλύνω dat s nwash ἁγίῳἅγιος dat s nholy, saints (plural noun), set apart, 2ὅτιὅτε conjwhen λυπηλύπη nom s fpain, grief, sorrow μοιἐγώ pers. pronounI ἐστὶνεἰμί 3s pres act indam, exist μεγαλημέγας nom s flarge, great, καὶκαί conjand, also, even ἀδιάλειπτοςἀδιάλειπτος nom s funceasing, constant, incessant ὀδύνηὀδυνάω nom s ftorment, pain τῇξυράω articleshave καρδίᾳκαρδία dat s fheart, mind μουἐγώ pers. pronounI. 3Εὐχόμηνεὔχομαι 1s impf mid/pas indpray, wish γὰργάρ conjfor, because αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐγὼἐγώ pers. pronounI ἀνάθεμαἀνάθεμα nom s nvotive offering, that which is accursed, curse εἶναιεἰμί pres act indam, exist ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦξυράω articleshave χριστοῦΧριστιανός gen s mChristian ὑπὲρὑπεναντίος prepopposed, contrary, hostile τῶνξυράω articleshave ἀδελφῶνἀδελφός gen p mbrother, fellow believer μουἐγώ pers. pronounI, τῶνξυράω articleshave συγγενῶνσυγγένεια gen p mkinship, relatives, kindred μουἐγώ pers. pronounI κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to σαρκασάρκινος acc s fof the flesh, fleshly, consisting of flesh: 4οἵτινέςὀστέον rel. pronounbone εἰσινεἰμί 3p pres act indam, exist ἸσραηλῖταιἸσραηλίτης nom p mIsraelite, ὧνὀρχέομαι rel. pronoundance ξυράω articleshave υἱοθεσίαὑετός nom s frain καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave δοξαδόξα nom s fglory, brightness, greatness καὶκαί conjand, also, even αἱξυράω articleshave διαθῆκαιδιαθήκη nom p fcovenant, will, testament καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave νομοθεσιανομοδιδάσκαλος nom s fteacher of the law, teacher and interpreter of the Mosaic Law καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave λατρειαλατρεία nom s fservice, divine worship, worship καὶκαί conjand, also, even αἱξυράω articleshave ἐπαγγελίαιἐπαγγελία nom p fpromise, 5ὧνὀρχέομαι rel. pronoundance οἱξυράω articleshave πατερεςπατέω nom p mtread or tread under foot, tread, trample upon, καὶκαί conjand, also, even ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ὧνὀρχέομαι rel. pronoundance ξυράω articleshave χριστὸςΧριστιανός nom s mChristian τὸξυράω articleshave κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to σαρκασάρκινος acc s fof the flesh, fleshly, consisting of flesh, ξυράω articleshave ὢνεἰμί verbam, exist ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) παντωνπαρρησιάζομαι gen p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly, θεὸςθεός nom s mGod, god εὐλογητὸςεὐλογητός nom s mwell spoken of, blessed, worthy of praise εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τοὺςξυράω articleshave αἰῶναςαἰών acc p mage, cycle of time. Ἀμήνἀμήν hebtruly, amen, verily. 6Οὐχὅτου until οἷονοἴομαι corr. pronounsuppose, expect, think δὲδέ conjbut, and, now ὅτιὅτε conjwhen ἐκπέπτωκενἐκπίπτω 3s pf act indfall away, fall out, fall off ξυράω articleshave λογοςλόγος nom s mword, message, speech τοῦξυράω articleshave θεοῦθεός gen s mGod, god. Οὐὅτου until γὰργάρ conjfor, because παντεςπαρρησιάζομαι nom p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly οἱξυράω articleshave ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἸσραήλἸσραήλ indclIsrael, οὗτοιοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἸσραήλἸσραήλ indclIsrael: 7οὐδ᾽οὐδαμῶς by no means ὅτιὅτε conjwhen εἰσὶνεἰμί 3p pres act indam, exist σπερμασπένδω nom s npour out as a libation ἈβραάμἈβραάμ indclAbraham, παντεςπαρρησιάζομαι nom p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly τεκνατεκνογονία nom p nbearing of children, child bearing: ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except Ἐνἐν prepin (dat), in, on ἸσαὰκἸσαάκ indclIsaac κληθησεταικαλέω 3s fut pas indcall, name invite, invite σοισυ pers. pronounyou σπερμασπένδω nom s npour out as a libation. 8Τοῦτ᾽οὔτε dem pronounneither, nor, and not ἔστινεἰμί 3s pres act indam, exist, οὐὅτου until τὰξυράω articleshave τεκνατεκνογονία nom p nbearing of children, child bearing τῆςξυράω articleshave σαρκοςσάρκινος gen s fof the flesh, fleshly, consisting of flesh, ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not τεκνατεκνογονία nom p nbearing of children, child bearing τοῦξυράω articleshave θεοῦθεός gen s mGod, god: ἀλλὰἀλλά conjbut, except τὰξυράω articleshave τεκνατεκνογονία nom p nbearing of children, child bearing τῆςξυράω articleshave ἐπαγγελίαςἐπαγγελία gen s fpromise λογιζεταιλογίζομαι 3s pres mid/pas indcalculate, consider, account εἰςεἰς prepinto (acc), into, in σπερμασπένδω acc s npour out as a libation. 9Ἐπαγγελίαςἐπαγγελία gen s fpromise γὰργάρ conjfor, because ξυράω articleshave λογοςλόγος nom s mword, message, speech οὗτοςοὔτε dem pronounneither, nor, and not, Κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὸνξυράω articleshave καιρὸνκαιρός acc s mtime, season τοῦτονοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐλεύσομαιἔρχομαι 1s fut mid indcome, go, καὶκαί conjand, also, even ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist τῇξυράω articleshave Σάρρᾳσαρόω dat s fsweep υἱόςυἱοθεσία nom s madoption. 10Οὐὅτου until μονονμονογενής advonly begotten, only, only-begotten δεδέ conjbut, and, now, ἀλλὰἀλλά conjbut, except καὶκαί conjand, also, even ῬεβέκκαῬαχήλ nom s fRachel ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἑνὸςεἷς gen s mone, 1 κοιτηνκοίτη acc s fbed, sexual promiscuity, marriage bed ἔχουσαἔχω verbhave, hold, possess, ἸσαὰκἸσαάκ indclIsaac τοῦξυράω articleshave πατρὸςπατέω gen s mtread or tread under foot, tread, trample upon ἡμῶνἐγώ pers. pronounI - 11μηπωμήποτε never, lest perchance, lest at any time γὰργάρ conjfor, because γεννηθεντωνγεννάω verbgive birth to, beget, bring forth, μηδὲμηδέ but not, nor, not even πραξαντωνπρασιά verbgroup, company formed into divisions τιτίς indef. ponounwho?, which?, what? ἀγαθὸνἀγαθός acc s ngood particleor, than κακονκακός acc s nbad, evil, ἵναἵνα conjin order that, that, so that ξυράω articleshave κατ᾽κατά prepdown from, against (gen), according to ἐκλογὴνἐκλογή acc s f(divine) selection, choice, choosing out προθεσιςπροηγέομαι nom s fgo before, consider better, lead onward by example τοῦξυράω articleshave θεοῦθεός gen s mGod, god μένῃμένω verbremain, abide, οὐκὅτου until ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, task, ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦξυράω articleshave καλοῦντοςκαλέω verbcall, name invite, invite, 12ἐρρήθηἐρεῶ 3s aor pas indsay, speak αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it ὅτιὅτε conjwhen ξυράω articleshave μειζωνμέγας nom s mlarge, great δουλευσειδουλεύω 3s fut act indserve, am a slave, am subject to τῷξυράω articleshave ἐλάσσονιἐλάσσων dat s mlesser, less, smaller. 13Καθὼςκαθώς advas, just as, even as γεγραπταιγράφω 3s pf pas indwrite, Τὸνξυράω articleshave ἸακὼβἸακώβ indclJacob ἠγάπησαἀγαπάω 1s aor act indlove, τὸνξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἨσαῦἨσαῦ indclEsau ἐμίσησαμιμνῄσκομαι 1s aor act indremember.

14Τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then ἐροῦμενἐρεῶ 1p fut act indsay, speak; Μὴμή not, no, lest ἀδικίαἀδικία nom s funrighteousness παρὰπάντως prepaltogether, by all means, entirely τῷξυράω articleshave θεῷθεός dat s mGod, god; Μὴμή not, no, lest γενοιτογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being. 15Τῷξυράω articleshave γὰργάρ conjfor, because Μωϋσῇμωρός dat s mfoolish, stupid λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak, Ἐλεήσωἐλεέω 1s fut act indhave mercy, pity, have mercy on ὃνὀρχέομαι rel. pronoundance ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἐλεῶἐλεέω verbhave mercy, pity, have mercy on, καὶκαί conjand, also, even οἰκτειρήσωοἰκουρός 1s fut act indhousekeeper ὃνὀρχέομαι rel. pronoundance ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent οἰκτείρωοἰκουρός verbhousekeeper. 16Ἄραἄρα particleso, then, therefore οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then οὐὅτου until τοῦξυράω articleshave θελοντοςθέλω verbwill, wish, want, οὐδὲοὐδαμῶς by no means τοῦξυράω articleshave τρεχοντοςτρέφω verbmake to grow, nourish, feed, ἀλλὰἀλλά conjbut, except τοῦξυράω articleshave ἐλεοῦντοςἐλεέω verbhave mercy, pity, have mercy on θεοῦθεός gen s mGod, god. 17Λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak γὰργάρ conjfor, because ξυράω articleshave γραφὴγραφή nom s fwriting, scripture τῷξυράω articleshave Φαραὼφάραγξ indclravine, chasm, valley ὅτιὅτε conjwhen Εἰςεἰς prepinto (acc), into, in αὐτὸαὐτός pers. pronounhe, she, it τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐξήγειράἐξεγείρω 1s aor act indraise, raise up, arouse σεσυ pers. pronounyou, ὅπωςὀπώρα advfruit, autumn, autumnal fruits ἐνδείξωμαιἐνδείκνυμι verbshow forth, show, demonstrate ἐνἐν prepin (dat), in, on σοὶσυ pers. pronounyou τὴνξυράω articleshave δυναμινδύναμις acc s fpower, might, marvelous works μουἐγώ pers. pronounI, καὶκαί conjand, also, even ὅπωςὀπώρα advfruit, autumn, autumnal fruits διαγγελῇδιαγγέλλω verbpublish abroad, proclaim, announce throughout τὸξυράω articleshave ὄνομάὀνίνημι nom s nhelp, profit, have joy of μουἐγώ pers. pronounI ἐνἐν prepin (dat), in, on πάσῃπαρρησιάζομαι dat s fspeak freely or boldly, speak freely, boldly τῇξυράω articleshave γῇγῆ dat s fearth, land, soil. 18Ἄραἄρα particleso, then, therefore οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then ὃνὀρχέομαι rel. pronoundance θελειθέλω 3s pres act indwill, wish, want ἐλεεῖἐλεέω 3s pres act indhave mercy, pity, have mercy on: ὃνὀρχέομαι rel. pronoundance δὲδέ conjbut, and, now θελειθέλω 3s pres act indwill, wish, want σκληρυνεισκληροτράχηλος 3s pres act indstiff-necked, stubborn.

19Ἐρεῖςἐρεῶ 2s fut act indsay, speak οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then μοιἐγώ pers. pronounI, Τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ἔτιἔτι advstill, yet, even μεμφεταιμέμφομαι 3s pres mid/pas indfind fault with, blame, censure; Τῷξυράω articleshave γὰργάρ conjfor, because βουληματιβούλημα dat s npurpose, will, intention αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it τιςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ἀνθέστηκενἀνθίστημι 3s pf act indresist, oppose, take a stand against; 20Μενοῦνγεμενοῦνγε particleon the contrary, indeed, nay rather, ψώχω interjectionrub, rub to pieces ἄνθρωπεἄνθρωπος voc s mman, person, human being, σὺσυ pers. pronounyou τιςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty εἶεἰμί 2s pres act indam, exist ξυράω articleshave ἀνταποκρινόμενοςἀνταποκρίνομαι verbanswer again, contradict τῷξυράω articleshave θεῷθεός dat s mGod, god; Μὴμή not, no, lest ἐρεῖἐρεῶ 3s fut act indsay, speak τὸξυράω articleshave πλασμαπλάξ nom s ntablet, table, flat surface τῷξυράω articleshave πλασαντιπλάσμα verbimage, figure, that which is molded, Τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty μεἐγώ pers. pronounI ἐποίησαςπόθεν 2s aor act indfrom where?, whence οὕτωςοὕτω advthus, in this manner; 21 particleor, than οὐκὅτου until ἔχειἔχω 3s pres act indhave, hold, possess ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight ξυράω articleshave κεραμεὺςκεραμεύς nom s mpotter τοῦξυράω articleshave πηλοῦπηλίκος gen s mhow large, how great, ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦξυράω articleshave αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it φυραματοςφύλλον gen s nleaf ποιῆσαιπόθεν aor act indfrom where?, whence ὀρχέομαι rel. pronoundance μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τιμὴντιμάω acc s fhonor, value at a price σκεῦοςσκευή acc s nequipment, tackle, gear, ὀρχέομαι rel. pronoundance δὲδέ conjbut, and, now εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἀτιμίανἀτιμία acc s fdishonor, disgrace; 22Εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now θελωνθέλω verbwill, wish, want ξυράω articleshave θεὸςθεός nom s mGod, god ἐνδείξασθαιἐνδείκνυμι aor mid indshow forth, show, demonstrate τὴνξυράω articleshave ὀργήνὁράω acc s fsee, look upon, experience, καὶκαί conjand, also, even γνωρισαιγνωρίζω aor act indmake known, declare, know τὸξυράω articleshave δυνατὸνδυνατός acc s npowerful, possible, able αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ἤνεγκενφελόνης 3s aor act indmantle, cloak ἐνἐν prepin (dat), in, on πολλῇπολυποίκιλος dat s fmany-sided, manifold, much varied μακροθυμίᾳμακροθυμία dat s flong-suffering, patience, forbearance σκευησκευή acc p nequipment, tackle, gear ὀργῆςὁράω gen s fsee, look upon, experience κατηρτισμενακαταρτίζω verbmend, fit, perfect εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἀπώλειανἀπώλεια acc s fdestruction, ruin, loss: 23καὶκαί conjand, also, even ἵναἵνα conjin order that, that, so that γνωρίσῃγνωρίζω verbmake known, declare, know τὸνξυράω articleshave πλοῦτονπλουτίζω acc s menrich, make wealthy, make rich τῆςξυράω articleshave δοξηςδόξα gen s fglory, brightness, greatness αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) σκευησκευή acc p nequipment, tackle, gear ἐλέουςἔλεος gen s npity, mercy, compassion, ὀρχέομαι rel. pronoundance προητοιμασενπροέρχομαι 3s aor act indgo in front, precede, go before εἰςεἰς prepinto (acc), into, in δοξανδόξα acc s fglory, brightness, greatness, 24οὓςὀρχέομαι rel. pronoundance καὶκαί conjand, also, even ἐκάλεσενκαλέω 3s aor act indcall, name invite, invite ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI οὐὅτου until μονονμονογενής advonly begotten, only, only-begotten ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἸουδαίωνἸουδαῖος gen p mJew, Judea, Jewish, ἀλλὰἀλλά conjbut, except καὶκαί conjand, also, even ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἐθνῶνἔθνος gen p nnation, Gentiles (plural), race; 25Ὡςὠρύομαι advroar, howl καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave Ὡσηὲὡσεί indcllike, about, as if λεγειλέγω 3s pres act indsay, speak, Καλέσωκαλέω 1s fut act indcall, name invite, invite τὸνξυράω articleshave οὐὅτου until λαονλαός acc s mpeople μουἐγώ pers. pronounI λαονλαός acc s mpeople μουἐγώ pers. pronounI: καὶκαί conjand, also, even τὴνξυράω articleshave οὐκὅτου until ἠγαπημένηνἀγαπάω verblove ἠγαπημένηνἀγαπάω verblove. 26Καὶκαί conjand, also, even ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist, ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave τόπῳτοπάζιον dat s mtopaz οὗοὐ advnot, no ἐρρήθηἐρεῶ 3s aor pas indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it, Οὐὅτου until λαοςλαός nom s mpeople μουἐγώ pers. pronounI ὑμεῖςσυ pers. pronounyou, ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder κληθησονταικαλέω 3p fut pas indcall, name invite, invite υἱοὶυἱοθεσία nom p madoption θεοῦθεός gen s mGod, god ζῶντοςζάω verblive. 27ἨσαΐαςἨσαϊας nom s mIsaiah δὲδέ conjbut, and, now κραζεικράζω 3s pres act indcry out, cry aloud, shriek ὑπὲρὑπεναντίος prepopposed, contrary, hostile τοῦξυράω articleshave ἸσραήλἸσραήλ indclIsrael, Ἐὰνἐάν condif εἰμί verbam, exist ξυράω articleshave ἀριθμὸςἀριθμός nom s mnumber, total τῶνξυράω articleshave υἱῶνυἱοθεσία gen p madoption ἸσραὴλἸσραήλ indclIsrael ὡςὠρύομαι advroar, howl ξυράω articleshave ἄμμοςἄμμος nom s fsand τῆςξυράω articleshave θαλασσηςθάλασσα gen s fsea, lake, τὸξυράω articleshave καταλειμμακατάλειμμα nom s nremnant, small residue σωθησεταισώζω 3s fut pas indsave, heal: 28λογονλόγος acc s mword, message, speech γὰργάρ conjfor, because συντελῶνσυντέλεια verbcompletion, end, consummation καὶκαί conjand, also, even συντεμνωνσυντελέω verbcomplete, accomplish, finish ἐνἐν prepin (dat), in, on δικαιοσύνῃδικαιοσύνη dat s frighteousness, justice, justness: ὅτιὅτε conjwhen λογονλόγος acc s mword, message, speech συντετμημενονσυντελέω verbcomplete, accomplish, finish ποιησειπόθεν 3s fut act indfrom where?, whence κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῆςξυράω articleshave γῆςγῆ gen s fearth, land, soil. 29Καὶκαί conjand, also, even καθὼςκαθώς advas, just as, even as προειρηκενπρολαμβάνω 3s pf act indtake beforehand, take before, anticipate ἨσαΐαςἨσαϊας nom s mIsaiah, Εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest κυριοςκύριος nom s mlord, master, sir Σαβαὼθσαβαχθανί hebthou hast forsaken me ἐγκατέλιπενἐγκαταλείπω 3s 2aor act indleave behind, forsake, abandon ἡμῖνἐγώ pers. pronounI σπερμασπένδω acc s npour out as a libation, ὡςὠρύομαι advroar, howl Σόδομασμυρνίζω nom s fmix with myrrh, mingle with myrrh ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἐγενήθημενγίνομαι 1p aor pas indbecome, be, come into being, καὶκαί conjand, also, even ὡςὠρύομαι advroar, howl ΓόμορραΓόμορρα nom s fGomorrah ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ὡμοιώθημενὁμοιότης 1p aor pas indlikeness, similarity, resemblance.

Israel’s Unbelief

30Τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then ἐροῦμενἐρεῶ 1p fut act indsay, speak; Ὅτιὅτε conjwhen ἔθνηἔθνος nom p nnation, Gentiles (plural), race τὰξυράω articleshave μὴμή not, no, lest διωκονταδιώκω verbpursue, persecute δικαιοσυνηνδικαιοσύνη acc s frighteousness, justice, justness, κατελαβενκαταλαμβάνω 3s 2aor act indovertake, apprehend, seize tight hold of δικαιοσυνηνδικαιοσύνη acc s frighteousness, justice, justness, δικαιοσυνηνδικαιοσύνη acc s frighteousness, justice, justness δὲδέ conjbut, and, now τὴνξυράω articleshave ἐκἐκ prepout of, from (gen), by πιστεωςπιστικός gen s fgenuine, pure: 31ἸσραὴλἸσραήλ indclIsrael δεδέ conjbut, and, now, διωκωνδιώκω verbpursue, persecute νομοννομοθέτης acc s mlawgiver, legislator δικαιοσυνηςδικαιοσύνη gen s frighteousness, justice, justness, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in νομοννομοθέτης acc s mlawgiver, legislator δικαιοσυνηςδικαιοσύνη gen s frighteousness, justice, justness οὐκὅτου until ἔφθασενΦῆστος 3s aor act indFestus. 32Διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τιτίνω interr. pronounpay, pay a penalty; Ὅτιὅτε conjwhen οὐκὅτου until ἐκἐκ prepout of, from (gen), by πιστεωςπιστικός gen s fgenuine, pure, ἀλλ᾽ἀλλά conjbut, except ὡςὠρύομαι advroar, howl ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἔργωνἔργον gen p nwork, deed, task νομουνομοθέτης gen s mlawgiver, legislator: προσεκοψανπροσκοπή 3p aor act indcause for offense, occasion of stumbling, cause of stumbling γὰργάρ conjfor, because τῷξυράω articleshave λίθῳλίθος dat s mstone τοῦξυράω articleshave προσκομματοςπροσκολλάω gen s njoin closely, cleave to, 33καθὼςκαθώς advas, just as, even as γεγραπταιγράφω 3s pf pas indwrite, Ἰδοὺὁρατός verbvisible τιθημιΤιβέριος 1s pres act indTiberius ἐνἐν prepin (dat), in, on Σιὼνσῖτος indclwheat, grain λιθονλίθος acc s mstone προσκομματοςπροσκολλάω gen s njoin closely, cleave to καὶκαί conjand, also, even πετρανπέτομαι acc s ffly σκανδαλουσκανδαλίζω gen s ncause to stumble: καὶκαί conjand, also, even πᾶςπαρρησιάζομαι nom s mspeak freely or boldly, speak freely, boldly ξυράω articleshave πιστευωνΠισίδιος verbPisidian ἐπ᾽ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it οὐὅτου until καταισχυνθησεταικαταισχύνω 3s fut pas indput to shame, shame, disgrace.