CSV

If you would like your study history to be saved, sign in or sign up first.

 1. Flashcards
 2. Mark 4

Mark 4 Flashcards

214 Not Yet Studied 0 Learning

0 Already Learnt 214 Total Words

Not Yet Studied

 • Μυσία Mysia
 • Οὐρίας Uriah
 • Πέργη Perga
 • Πέτρος Peter
 • Πρόχορος Prochorus
 • Σατᾶν Satan
 • Σινᾶ Sinai
 • Σιών Zion
 • Τιβέριος Tiberius
 • Φάλεκ Peleg
 • Χαναναῖος Canaanite
 • αἴρω take uptake awayraiselift up
 • αἰών agecycle of time
 • ἄκανθα thornthorn bushprickly plant
 • ἄκαρπος unfruitfulbarren
 • ἀκούω hearlisten
 • ἀλλά butexcept
 • ἀλλήλων one anothereach another
 • ἄλλος otheranotherdifferent
 • ἁμάρτημα sinfaultevil deed
 • ἄν untranslatable particle that makes a statement contingent
 • ἀναβαίνω ascendgo upmount
 • ἀνατέλλω cause to risemake to riseriseshine
 • ἄνεμος wind
 • ἄνθρωπος manpersonhuman being
 • ἀπάτη deceitdeceitfulnessdeception
 • ἀπό from (gen)away fromfrom
 • ἀπόκρυφος hiddensecrethidden away
 • ἀπόλλυμι I ruinI destroyI perish
 • ἀποστέλλω sendsend forthsend awaydismiss
 • ἆρα untranslatable interrog. particle implying anxiety or impatience.particle asking a questionexpecting a negative response
 • ἄρχομαι begin
 • αὐξάνω cause to growincreasecause to increasebecome greatergrow
 • αὐτόματος by itselfof its own accord
 • αὐτός hesheithimselfherselfitselfsametheythem
 • ἀφίημι send awaylet gopermitforgivereleaseremit
 • βάθος depthdeep
 • βάλλω throwputcastrushplacedrop
 • βασιλεία kingdomroyal rulekingshipsovereignty
 • βλαστάνω sproutproducecause to sproutmake to grow up
 • βλέπω seelook
 • γαλήνη calm
 • γάρ forbecause
 • γεμίζω fillload
 • γῆ earthlandsoil
 • γίνομαι becomebecome into beingam born
 • γινώσκω knowcome to knowlearnrealize
 • δέ butandnow
 • δειλός cowardlytimid
 • διά through (gen)because ofon account of (acc)throughon account of
 • διδάσκαλος teacher
 • διδάσκω teach
 • διδαχή teachinginstructiondoctrine
 • δίδωμι giveoffer
 • διεγείρω arouse completelystir upwake out of sleeparouse
 • διέρχομαι cross overpass through
 • διωγμός persecution
 • δρέπανον sicklepruning hook
 • δύναμαι be powerfulableam powerfulam able
 • δώδεκα twelve12
 • ἐάν if
 • ἑαυτοῦ of himselfhimselfherselfitself
 • ἐγείρω raise upwakearouse
 • εἰ if
 • εἰμί amexist
 • εἰς into (acc)intoinamongtillfor
 • εἰσπορεύομαι enterjourney intogo into
 • εἶτα thenthereafternext
 • ἑκατόν hundredone hundred
 • ἐκεῖνος thatthat one thereyonder
 • ἐμβαίνω embark
 • ἐν in (dat)inonamong
 • ἐξανατέλλω spring upspring up out
 • ἐξέρχομαι go outcome outgo away
 • ἑξήκοντα sixty
 • ἔξω outside (gen)withoutoutside
 • ἐπί overonat the time of (gen)on the basis ofat (dat)toagainst (acc)againstat
 • ἐπιβάλλω lay uponthrow uponlaystrike upon
 • ἐπιθυμία eager desirepassionlustdesireeagerness forinordinate desire
 • ἐπιλύω explainsettleinterpretdecide
 • ἐπιστρέφω turn toreturnturn back to
 • ἐπιτίθημι I put uponI place uponI attack
 • ἐπιτιμάω rebukewarnchideadmonish
 • ἔρχομαι comego
 • ἐρωτάω askrequestentreatquestion
 • εὐθέως immediatelysoon
 • ἔχω haveholdpossess
 • orthan
 • ἤδη alreadynow
 • ἥλιος sunsunlight
 • ἡμέρα day
 • θάλασσα sealake
 • θεός Godgod
 • θερισμός harvestreaping
 • θλῖψις tribulationpersecutionafflictiondistress
 • ἴδιος hisone’s ownone's ownprivatepersonal
 • ἵνα in order thatthatso that
 • καθεύδω sleepam sleeping
 • κάθημαι sitam seated
 • καθώς asjust aseven as
 • καί andalsoevennow
 • καλός goodbeautifulworthy
 • καρδία heartmind
 • καρπός fruitresultgain
 • καρποφορέω bear fruit
 • κατά down fromagainst (gen)according toduringthroughout (acc)againstthroughout
 • καταμόνας aloneapartin private
 • κατασκηνόω cause to dwellsettleabideencamptabernacledwell
 • κατεσθίω eat updevoureat till it is finished
 • καυματίζω burn upscorchburn
 • κλάδος branch (of a tree)branch
 • κλίνη couchbedmatstretcher
 • κόκκος grainseedkernel
 • κοπάζω stopabateceasedrop
 • κρυπτός hiddensecret
 • κῦμα wave
 • λαῖλαψ hurricanestormgalesudden stormsquall
 • λαλέω speaksay
 • λαμβάνω takereceive
 • λάχανον garden herbvegetableherbgarden plant
 • λέγω sayspeak
 • λόγος wordmessagespeechstatement
 • λοιπός remainingrest (as a noun)for the resthenceforth (as an adverb)leftleft behindremainder
 • λυχνία lampstand
 • λύχνος lamplanterntorch
 • μαθητής disciplestudentlearner
 • μέγας largegreat
 • μέλει it is a careit concerns
 • μέν on the one handindeedtruly
 • μέριμνα careanxietyworry
 • μετά with (gen)after (acc)withafter
 • μετρέω measureestimate
 • μέτρον measuremeasuring rod
 • μή notnolest
 • μηκύνω lengthengrow
 • μηνύω make knownreportinformreveal
 • μήτηρ mother
 • μικρόν littlelittle while
 • μόγις hardlyscarcelywith difficulty
 • νυνί nowalreadyat present
 • ξέστης pitcherjugRoman measure
 • ξυράω shave
 • ὁδοιπορία walkingjourneytravel
 • ὀθόνιον piece of fine linenlinen bandage
 • ὁμοιότης likenesssimilarityresemblance
 • ὁμοίωμα likenessformappearancesimilitude
 • ὁπότε when
 • ὁρατός visible
 • ὀρχέομαι dance
 • ὀστέον bone
 • ὀσφύς waisthiploinloins
 • ὅταν wheneverwhenwhensoever
 • ὅτε when
 • ὅτου until
 • οὐδαμῶς by no means
 • οὐρανόθεν from heaven
 • οὔτε neithernorand not
 • οὕτω thusin this manner
 • ὀχλοποιέω form a mobgather a crowd
 • ὄψιμος late rainspring rainlate in the year
 • παλιγγενεσία renewalrebirthregenerationnew birth
 • πάντως altogetherby all meansentirelyin every waycertainly
 • παραβαίνω go asidetransgress
 • παραβολεύομαι expose to dangerrisk
 • παράδεισος paradiseParadise
 • παραδιατριβή useless debate
 • παρακύπτω stoop to looklookstooppeer inlook down
 • παρίημι neglectweakenomitslacken
 • παρρησιάζομαι speak freely or boldlyspeak freelyboldly
 • περαιτέρω furtherbeyond
 • πέρυσι last year
 • πιπράσκω sell
 • πιστικός genuinepure
 • πλήν howeverbutonlyneverthelessexcept (gen)
 • πλήσσω strikesmite
 • πλοιάριον small boatlittle boat
 • πλουτίζω enrichmake wealthymake rich
 • πόθεν from where?whence
 • ποίμνιον flocklittle flock
 • πολυποίκιλος many-sidedmanifoldmuch varied
 • προπορεύομαι go on beforeprecedepass on before
 • προσήλυτος proselyteconvert
 • προσκαρτέρησις perseverancesteadfastness
 • προστάτις patronbenefactorhelperfemale guardianprotector
 • πρωτοκλισία chief placeplace of honor (at table)chief place at a banquet
 • πώς at allsomehowin any way
 • ῥητῶς expresslyexplicitlyin so many words
 • σιτομέτριον food allowancerationmeasured portion of grain or food
 • σιωπάω be silentkeep silence
 • σκήνωμα tentdwelling
 • σπεῖρα cohort
 • σπένδω pour out as a libation
 • σπόριμος sowngrain fieldsown fields
 • σταφυλή grapebunch of grapesgrape
 • συ you
 • συμπληρόω fulfillbe swampedapproachfill completely
 • σύμψυχος harmoniousof one mind or spiritof one accord
 • σύν with (dat)with
 • συνθρύπτω break in piecescrushthoroughly weaken
 • τίνω paypay a penalty
 • τίς who?which?what?why?who? which? what? why?whowhichwhat
 • τοιόσδε such as thisof this kindsuch
 • τρῆμα openinghole
 • ὑπακοή obedience
 • ὕπνος sleep
 • φανερός manifestapparentclearvisibleclearly
 • φελόνης mantlecloak
 • φιλόφρων friendlykindly
 • φλύαρος gossipypratingtalking foolishly
 • φόβητρον terrible sighthorrorcause of terror
 • χόρτασμα foodsustenance
 • χωρίον placefield
 • ὠρύομαι roarhowl
 • ὡσπερεί likeasas thoughjust as ifas it were

Learning

 • No words are currently being studied.

Already Learnt

 • No words are marked as already learnt.