1. Read
  2. Nestle 1904

Ephesians 4

New Life in The Spirit

1Παρακαλῶπαρακαλέω 1s pres act indurge, exhort, comfort οὖνοὖν conjtherefore, then ὑμᾶςσύ pers. pronounyou ἐγὼἐγώ pers. pronounI articlethe δέσμιοςδέσμιος nom s mprisoner, one bound ἐνἐν prepin (dat), in, on Κυρίῳκύριος dat s mlord, master, sir ἀξίωςἀξίως advworthily, in a manner worthy of περιπατῆσαιπεριπατέω aor act indwalk, conduct my life τῆς articlethe κλήσεωςκλῆσις gen s f(divine) call, invitation, summons ἧςὅς rel. pronounwho, which, that ἐκλήθητεκαλέω 2p aor pas indcall, name invite, invite, 2μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with πάσηςπᾶς gen s fall, every, all things ταπεινοφροσύνηςταπεινοφροσύνη gen s flowliness of mind, humility καὶκαί conjand, also, even πραΰτητοςπρᾳΰτης gen s fmildness, gentleness, μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with μακροθυμίαςμακροθυμία gen s flong-suffering, patience, forbearance, ἀνεχόμενοιἀνέχομαι verbendure, bear with ἀλλήλωνἀλλήλων rcp. pronounone another, each another ἐνἐν prepin (dat), in, on ἀγάπῃἀγάπη dat s flove, 3σπουδάζοντεςσπουδάζω verbhasten, be eager τηρεῖντηρέω pres act indkeep, guard, observe τὴν articlethe ἑνότηταἑνότης acc s foneness, unity τοῦ articlethe Πνεύματοςπνεῦμα gen s nspirit, Spirit, wind ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe συνδέσμῳσύνδεσμος dat s mbond, fetter, band τῆς articlethe εἰρήνηςεἰρήνη gen s fpeace, peace of mind· 4ἓνεἷς nom s none σῶμασῶμα nom s nbody, flesh καὶκαί conjand, also, even ἓνεἷς nom s none Πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind, καθὼςκαθώς advas, just as, even as καὶκαί conjand, also, even ἐκλήθητεκαλέω 2p aor pas indcall, name invite, invite ἐνἐν prepin (dat), in, on μιᾷεἷς dat s fone ἐλπίδιἐλπίς dat s fhope, expectation τῆς articlethe κλήσεωςκλῆσις gen s f(divine) call, invitation, summons ὑμῶνσύ pers. pronounyou· 5εἷςεἷς nom s mone Κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir, μίαεἷς nom s fone πίστιςπίστις nom s ffaith, belief, trust, ἓνεἷς nom s none βάπτισμαβάπτισμα nom s nbaptism, rite or ceremony of baptism· 6εἷςεἷς nom s mone Θεὸςθεός nom s mGod, god καὶκαί conjand, also, even Πατὴρπατήρ nom s mfather, ancestor πάντωνπᾶς gen p mall, every, all things, articlethe ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πάντωνπᾶς gen p mall, every, all things καὶκαί conjand, also, even διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) πάντωνπᾶς gen p mall, every, all things καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on πᾶσινπᾶς dat p mall, every, all things. 7Ἑνὶεἷς dat s mone δὲδέ conjbut, and, now ἑκάστῳἕκαστος dat s meach, every, every one ἡμῶνἐγώ pers. pronounI ἐδόθηδίδωμι 3s aor pas indgive, offer articlethe χάριςχάρις nom s fgrace, favor, kindness κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὸ articlethe μέτρονμέτρον acc s nmeasure, measuring rod τῆς articlethe δωρεᾶςδωρεά gen s fgift, free gift τοῦ articlethe Χριστοῦχριστός gen s mChrist, Messiah, Anointed One. 8διὸδιό conjtherefore, wherefore λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak Ἀναβὰςἀναβαίνω verbascend, go up, mount εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ὕψοςὕψος acc s nheight, heaven ᾐχμαλώτευσεναἰχμαλωτεύω 3s aor act indcapture, lead captive, take captive αἰχμαλωσίαναἰχμαλωσία acc s fcaptivity, host of captives, ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer δόματαδόμα acc p npresent, gift τοῖς articlethe ἀνθρώποιςἄνθρωπος dat p mman, person, human being. 9τὸ articlethe δὲδέ conjbut, and, now Ἀνέβηἀναβαίνω 3s 2aor act indascend, go up, mount τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest ὅτιὅτι conjthat, because, since καὶκαί conjand, also, even κατέβηκαταβαίνω 3s 2aor act indgo down, come down εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰ articlethe κατώτερακατώτερος acc p nlower μέρημέρος acc p npart, portion τῆς articlethe γῆς;γῆ gen s fearth, land, soil 10 articlethe καταβὰςκαταβαίνω verbgo down, come down αὐτόςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist καὶκαί conjand, also, even articlethe ἀναβὰςἀναβαίνω verbascend, go up, mount ὑπεράνωὑπεράνω adv(high) above (gen), far above πάντωνπᾶς gen p mall, every, all things τῶν articlethe οὐρανῶνοὐρανός gen p mheaven, sky, ἵναἵνα conjin order that, that, so that πληρώσῃπληρόω verbfill, fulfill, complete τὰ articlethe πάνταπᾶς acc p nall, every, all things. 11καὶκαί conjand, also, even αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer τοὺς articlethe μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly ἀποστόλουςἀπόστολος acc p mapostle, messenger, envoy, τοὺς articlethe δὲδέ conjbut, and, now προφήταςπροφήτης acc p mprophet, poet, τοὺς articlethe δὲδέ conjbut, and, now εὐαγγελιστάςεὐαγγελιστής acc p mevangelist, bringer of good tidings, bearer of good tidings, τοὺς articlethe δὲδέ conjbut, and, now ποιμέναςποιμήν acc p mshepherd καὶκαί conjand, also, even διδασκάλουςδιδάσκαλος acc p mteacher, 12πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὸν articlethe καταρτισμὸνκαταρτισμός acc s mequipment, equipping, perfecting τῶν articlethe ἁγίωνἅγιος gen p mholy, saints (plural noun), set apart εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἔργονἔργον acc s nwork, deed, labor διακονίαςδιακονία gen s fwaiting at table, service, ministry, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in οἰκοδομὴνοἰκοδομή acc s fbuilding, edification, act of building τοῦ articlethe σώματοςσῶμα gen s nbody, flesh τοῦ articlethe Χριστοῦχριστός gen s mChrist, Messiah, Anointed One, 13μέχριμέχρι advuntil, as far as (gen), as far as καταντήσωμενκαταντάω verbcome to, arrive, come down οἱ articlethe πάντεςπᾶς nom p mall, every, all things εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe ἑνότηταἑνότης acc s foneness, unity τῆς articlethe πίστεωςπίστις gen s ffaith, belief, trust καὶκαί conjand, also, even τῆς articlethe ἐπιγνώσεωςἐπίγνωσις gen s fknowledge, discernment, recognition τοῦ articlethe Υἱοῦυἱός gen s mson, descendent τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἄνδραἀνήρ acc s mman, husband, male τέλειοντέλειος acc s mcomplete, perfect, mature, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in μέτρονμέτρον acc s nmeasure, measuring rod ἡλικίαςἡλικία gen s fmaturity, age, stature τοῦ articlethe πληρώματοςπλήρωμα gen s nfullness, fulfillment, completion τοῦ articlethe Χριστοῦχριστός gen s mChrist, Messiah, Anointed One, 14ἵναἵνα conjin order that, that, so that μηκέτιμηκέτι no longer ὦμενεἰμί verbam, exist νήπιοινήπιος nom p minfant, child, unlearned, κλυδωνιζόμενοικλυδωνίζομαι verbbe tossed here and there by waves, am tossed by waves καὶκαί conjand, also, even περιφερόμενοιπεριφέρω verbcarry about, carry around, am driven to and fro παντὶπᾶς dat s mall, every, all things ἀνέμῳἄνεμος dat s mwind τῆς articlethe διδασκαλίαςδιδασκαλία gen s fteaching, doctrine, instruction ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe κυβίᾳκυβεία dat s fcraftiness, trickery, sleight τῶν articlethe ἀνθρώπωνἄνθρωπος gen p mman, person, human being ἐνἐν prepin (dat), in, on πανουργίᾳπανουργία dat s fcleverness, craftiness. Trickery, cunning πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὴν articlethe μεθοδίανμεθοδεία acc s fscheming, craftiness τῆς articlethe πλάνηςπλάνη gen s fwandering, error, 15ἀληθεύοντεςἀληθεύω verbspeak the truth, say, speak truth δὲδέ conjbut, and, now ἐνἐν prepin (dat), in, on ἀγάπῃἀγάπη dat s flove αὐξήσωμεναὐξάνω verbcause to grow, increase, cause to increase εἰςεἰς prepinto (acc), into, in αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it τὰ articlethe πάνταπᾶς acc p nall, every, all things, ὅςὅς rel. pronounwho, which, that ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist articlethe κεφαλήκεφαλή nom s fhead, Χριστόςχριστός nom s mChrist, Messiah, Anointed One, 16ἐξἐκ prepout of, from (gen), by οὗὅς rel. pronounwho, which, that πᾶνπᾶς nom s nall, every, all things τὸ articlethe σῶμασῶμα nom s nbody, flesh συναρμολογούμενονσυναρμολογέω verbfit together καὶκαί conjand, also, even συνβιβαζόμενονσυμβιβάζω verbhold together, instruct, unite διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) πάσηςπᾶς gen s fall, every, all things ἁφῆςἁφή gen s fjoint, band, fastening τῆς articlethe ἐπιχορηγίαςἐπιχορηγία gen s fassistance, provision, supply κατ’κατά prepdown from, against (gen), according to ἐνέργειανἐνέργεια acc s foperative power, working, activity ἐνἐν prepin (dat), in, on μέτρῳμέτρον dat s nmeasure, measuring rod ἑνὸςεἷς gen s none ἑκάστουἕκαστος gen s neach, every, every one μέρουςμέρος gen s npart, portion τὴν articlethe αὔξησιναὔξησις acc s fgrowth, increase, increasing τοῦ articlethe σώματοςσῶμα gen s nbody, flesh ποιεῖταιποιέω 3s pres mid/pas inddo, make εἰςεἰς prepinto (acc), into, in οἰκοδομὴνοἰκοδομή acc s fbuilding, edification, act of building ἑαυτοῦἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself ἐνἐν prepin (dat), in, on ἀγάπῃἀγάπη dat s flove. 17Τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she οὖνοὖν conjtherefore, then λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak καὶκαί conjand, also, even μαρτύρομαιμαρτύρομαι 1s pres mid/pas indaffirm, testify, call to witness ἐνἐν prepin (dat), in, on Κυρίῳκύριος dat s mlord, master, sir, μηκέτιμηκέτι no longer ὑμᾶςσύ pers. pronounyou περιπατεῖνπεριπατέω pres act indwalk, conduct my life καθὼςκαθώς advas, just as, even as καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe ἔθνηἔθνος nom p nnation, Gentiles (plural), race περιπατεῖπεριπατέω 3s pres act indwalk, conduct my life ἐνἐν prepin (dat), in, on ματαιότητιματαιότης dat s fvanity, emptiness, futility τοῦ articlethe νοὸςνοῦς gen s mmind, reasoning faculty αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, 18ἐσκοτωμένοισκοτόω verbdarken τῇ articlethe διανοίᾳδιάνοια dat s fmind, understanding, thought ὄντεςεἰμί verbam, exist, ἀπηλλοτριωμένοιἀπαλλοτριόομαι verbalienate, estrange τῆς articlethe ζωῆςζωή gen s flife τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god, διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὴν articlethe ἄγνοιανἄγνοια acc s fignorance τὴν articlethe οὖσανεἰμί verbam, exist ἐνἐν prepin (dat), in, on αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it, διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὴν articlethe πώρωσινπώρωσις acc s fhardness, obstinancy, hardness of heart τῆς articlethe καρδίαςκαρδία gen s fheart, inner life, intention αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, 19οἵτινεςὅστις rel. pronounwho, whoever, what ἀπηλγηκότεςἀπαλγέω verbbecome callous, dead to feeling, be despondent ἑαυτοὺςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself παρέδωκανπαραδίδωμι 3p aor act indhand over, betray, deliver τῇ articlethe ἀσελγείᾳἀσέλγεια dat s flicentiousness, debauchery, sensuality εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἐργασίανἐργασία acc s fprofit, business, work ἀκαθαρσίαςἀκαθαρσία gen s funcleanness, impurity πάσηςπᾶς gen s fall, every, all things ἐνἐν prepin (dat), in, on πλεονεξίᾳπλεονεξία dat s fcovetousness, avarice. 20ὑμεῖςσύ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now οὐχοὐ not, no οὕτωςοὕτω advthus, in this manner ἐμάθετεμανθάνω 2p 2aor act indlearn, ascertain τὸν articlethe Χριστόνχριστός acc s mChrist, Messiah, Anointed One, 21εἴεἰ condif γεγέ particleindeed, at least, really αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἠκούσατεἀκούω 2p aor act indhear, listen καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐδιδάχθητεδιδάσκω 2p aor pas indteach, καθώςκαθώς advas, just as, even as ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ἀλήθειαἀλήθεια nom s ftruth ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ἸησοῦἸησοῦς dat s mJesus, Joshua, 22ἀποθέσθαιἀποτίθημι 2aor mid indput off, lay aside, lay off or aside ὑμᾶςσύ pers. pronounyou κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὴν articlethe προτέρανπρότερος acc s fformer, before (as adverb), before ἀναστροφὴνἀναστροφή acc s fconduct, behavior, manner of life τὸν articlethe παλαιὸνπαλαιός acc s mold, ancient, worn out ἄνθρωπονἄνθρωπος acc s mman, person, human being τὸν articlethe φθειρόμενονφθείρω verbdestroy, corrupt, spoil κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὰς articlethe ἐπιθυμίαςἐπιθυμία acc p feager desire, passion, lust τῆς articlethe ἀπάτηςἀπάτη gen s fdeceit, deceitfulness, deception, 23ἀνανεοῦσθαιἀνανεόω pres mid/pas indrenew., become young again, renew δὲδέ conjbut, and, now τῷ articlethe πνεύματιπνεῦμα dat s nspirit, Spirit, wind τοῦ articlethe νοὸςνοῦς gen s mmind, reasoning faculty ὑμῶνσύ pers. pronounyou, 24καὶκαί conjand, also, even ἐνδύσασθαιἐνδύω aor mid indput on, clothe τὸν articlethe καινὸνκαινός acc s mnew, fresh ἄνθρωπονἄνθρωπος acc s mman, person, human being τὸν articlethe κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to Θεὸνθεός acc s mGod, god κτισθέντακτίζω verbcreate, form, shape ἐνἐν prepin (dat), in, on δικαιοσύνῃδικαιοσύνη dat s frighteousness, justice, justness καὶκαί conjand, also, even ὁσιότητιὁσιότης dat s fpiety, holiness, godliness τῆς articlethe ἀληθείαςἀλήθεια gen s ftruth. 25Διὸδιό conjtherefore, wherefore ἀποθέμενοιἀποτίθημι verbput off, lay aside, lay off or aside τὸ articlethe ψεῦδοςψεῦδος acc s nlie λαλεῖτελαλέω verbspeak, say ἀλήθειανἀλήθεια acc s ftruth ἕκαστοςἕκαστος nom s meach, every, every one μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τοῦ articlethe πλησίονπλησίον advnear, neighbor (as a noun), nearby αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐσμὲνεἰμί 1p pres act indam, exist ἀλλήλωνἀλλήλων rcp. pronounone another, each another μέλημέλος nom p nmember, limb. 26ὀργίζεσθεὀργίζω verbirritate, provoke, am angry καὶκαί conjand, also, even μὴμή not, no, lest ἁμαρτάνετεἁμαρτάνω verbsin· articlethe ἥλιοςἥλιος nom s msun, sunlight μὴμή not, no, lest ἐπιδυέτωἐπιδύω verbset, go down, sink ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) παροργισμῷπαροργισμός dat s mirritation, anger, exasperation ὑμῶνσύ pers. pronounyou, 27μηδὲμηδέ but not, nor, not even δίδοτεδίδωμι verbgive, offer τόποντόπος acc s mplace τῷ articlethe διαβόλῳδιάβολος dat s mslanderer, accuser, Devil. 28 articlethe κλέπτωνκλέπτω verbsteal μηκέτιμηκέτι no longer κλεπτέτωκλέπτω verbsteal, μᾶλλονμᾶλλον advmore, rather δὲδέ conjbut, and, now κοπιάτωκοπιάω verbtoil, labor, grow weary ἐργαζόμενοςἐργάζομαι verbwork, word, trade ταῖς articlethe ἰδίαιςἴδιος dat p fhis, one’s own, one's own χερσὶνχείρ dat p fhand τὸ articlethe ἀγαθόνἀγαθός acc s ngood, ἵναἵνα conjin order that, that, so that ἔχῃἔχω verbhave, hold, possess μεταδιδόναιμεταδίδωμι pres act indgive a share of, share, impart τῷ articlethe χρείανχρεία acc s fneed, necessity, business ἔχοντιἔχω verbhave, hold, possess. 29πᾶςπᾶς nom s mall, every, all things λόγοςλόγος nom s mword, message, speech σαπρὸςσαπρός nom s mrotten, worthless, useless ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦ articlethe στόματοςστόμα gen s nmouth, speech ὑμῶνσύ pers. pronounyou μὴμή not, no, lest ἐκπορευέσθωἐκπορεύομαι verbgo out, come out, journey out, ἀλλὰἀλλά conjbut, except εἴεἰ condif τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ἀγαθὸςἀγαθός nom s mgood πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) οἰκοδομὴνοἰκοδομή acc s fbuilding, edification, act of building τῆς articlethe χρείαςχρεία gen s fneed, necessity, business, ἵναἵνα conjin order that, that, so that δῷδίδωμι verbgive, offer χάρινχάρις acc s fgrace, favor, kindness τοῖς articlethe ἀκούουσινἀκούω verbhear, listen. 30καὶκαί conjand, also, even μὴμή not, no, lest λυπεῖτελυπέω verbgrieve, pain, vex τὸ articlethe Πνεῦμαπνεῦμα acc s nspirit, Spirit, wind τὸ articlethe Ἅγιονἅγιος acc s nholy, saints (plural noun), set apart τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god, ἐνἐν prepin (dat), in, on ὅς rel. pronounwho, which, that ἐσφραγίσθητεσφραγίζω 2p aor pas indseal, set a seal upon εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἡμέρανἡμέρα acc s fday ἀπολυτρώσεωςἀπολύτρωσις gen s fredemption, deliverance. 31πᾶσαπᾶς nom s fall, every, all things πικρίαπικρία nom s fbitterness καὶκαί conjand, also, even θυμὸςθυμός nom s mwrath, outburst of passion καὶκαί conjand, also, even ὀργὴὀργή nom s fwrath, anger, passion καὶκαί conjand, also, even κραυγὴκραυγή nom s foutcry, crying, clamor καὶκαί conjand, also, even βλασφημίαβλασφημία nom s freproach, blasphemy, abusive or scurrilous language ἀρθήτωαἴρω verbtake up, take away, raise ἀφ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from ὑμῶνσύ pers. pronounyou σὺνσύν prepwith (dat), with πάσῃπᾶς dat s fall, every, all things κακίᾳκακία dat s fmalice, evil, wickedness. 32γίνεσθεγίνομαι verbbecome, be, come into being δὲδέ conjbut, and, now εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἀλλήλουςἀλλήλων rcp. pronounone another, each another χρηστοίχρηστός nom p mgood, kind, useful, εὔσπλαγχνοιεὔσπλαγχνος nom p mtender-hearted, merciful, χαριζόμενοιχαρίζομαι verbgive freely, forgive, show favor to ἑαυτοῖςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself καθὼςκαθώς advas, just as, even as καὶκαί conjand, also, even articlethe Θεὸςθεός nom s mGod, god ἐνἐν prepin (dat), in, on Χριστῷχριστός dat s mChrist, Messiah, Anointed One ἐχαρίσατοχαρίζομαι 3s aor mid indgive freely, forgive, show favor to ὑμῖνσύ pers. pronounyou.