1. Read
  2. Nestle 1904

Luke 1

Zechariah’s Prophecy

1Ἐπειδήπερἐπειδήπερ conjinasmuch as, since πολλοὶπολύς nom p mmuch, many, often ἐπεχείρησανἐπιχειρέω 3p aor act indendeavor, attempt, undertake ἀνατάξασθαιἀνατάσσομαι aor mid indarrange in order, compile, arrange διήγησινδιήγησις acc s fnarrative, account περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) τῶν articlethe πεπληροφορημένωνπληροφορέω verbfulfill, accomplish fully, carry out fully ἐνἐν prepin (dat), in, on ἡμῖνἐγώ pers. pronounI πραγμάτωνπρᾶγμα gen p ndeed, matter, thing, 2καθὼςκαθώς advas, just as, even as παρέδοσανπαραδίδωμι 3p 2aor act indhand over, betray, deliver ἡμῖνἐγώ pers. pronounI οἱ articlethe ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from ἀρχῆςἀρχή gen s fbeginning, ruler αὐτόπταιαὐτόπτης nom p meyewitness καὶκαί conjand, also, even ὑπηρέταιὑπηρέτης nom p mservant, assistant, attendant γενόμενοιγίνομαι verbbecome, be, come into being τοῦ articlethe λόγουλόγος gen s mword, message, speech, 3ἔδοξεδοκέω 3s aor act indthink, seem, appear κἀμοὶκἀγώ pers. pronounand I, also, too παρηκολουθηκότιπαρακολουθέω verbfollow closely, investigate, accompany ἄνωθενἄνωθεν advfrom above, again, from the beginning πᾶσινπᾶς dat p nall, every, all things ἀκριβῶςἀκριβῶς advcarefully, accurately, exactly καθεξῆςκαθεξῆς advsuccessively, in order, just after σοισύ pers. pronounyou γράψαιγράφω aor act indwrite, κράτιστεκράτιστος voc s mmost noble, most excellent ΘεόφιλεΘεόφιλος voc s mTheophilus, 4ἵναἵνα conjin order that, that, so that ἐπιγνῷςἐπιγινώσκω verbrecognise, come to know, discern περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) ὧνὅς rel. pronounwho, which, that κατηχήθηςκατηχέω 2s aor pas indteach by word of mouth, instruct orally λόγωνλόγος gen p mword, message, speech τὴν articlethe ἀσφάλειανἀσφάλεια acc s fcertainty, security, safety. 5Ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἡμέραιςἡμέρα dat p fday ἩρῴδουἩρῴδης gen s mHerod βασιλέωςβασιλεύς gen s mking, ruler, emperor τῆς articlethe ἸουδαίαςἸουδαία gen s fJudea ἱερεύςἱερεύς nom s mpriest τιςτις indef. ponounone, certain one, someone ὀνόματιὄνομα dat s nname, character, reputation ΖαχαρίαςΖαχαρίας nom s mZacharias, Zechariah ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἐφημερίαςἐφημερία gen s fdivision, class (of temple priests), class of priests ἈβιάἈβιά indclAbijah, καὶκαί conjand, also, even γυνὴγυνή nom s fwoman, wife αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶν articlethe θυγατέρωνθυγάτηρ gen p fdaughter ἈαρώνἈαρών indclAaron, καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe ὄνομαὄνομα nom s nname, character, reputation αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth. 6ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist δὲδέ conjbut, and, now δίκαιοιδίκαιος nom p mrighteous, just, right ἀμφότεροιἀμφότεροι nom p mboth, both of two ἐναντίονἐναντίον prepin the sight of, before, in the presence of τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god, πορευόμενοιπορεύομαι verbgo, proceed, travel ἐνἐν prepin (dat), in, on πάσαιςπᾶς dat p fall, every, all things ταῖς articlethe ἐντολαῖςἐντολή dat p fcommandment, ordinance, injunction καὶκαί conjand, also, even δικαιώμασινδικαίωμα dat p nregulation, righteous deed, thing pronounced to be just τοῦ articlethe Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir ἄμεμπτοιἄμεμπτος nom p mblameless. 7καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it τέκνοντέκνον nom s nchild, descendent, inhabitant, καθότικαθότι conjaccording as, because, since ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist articlethe ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth στεῖραστεῖρα nom s fbarren, infertile, καὶκαί conjand, also, even ἀμφότεροιἀμφότεροι nom p mboth, both of two προβεβηκότεςπροβαίνω verbgo forward, advance ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἡμέραιςἡμέρα dat p fday αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist. 8Ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being δὲδέ conjbut, and, now ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ἱερατεύεινἱερατεύω pres act indbe a priest, perform priestly service, serve as priest αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe τάξειτάξις dat s farranging, order, position τῆς articlethe ἐφημερίαςἐφημερία gen s fdivision, class (of temple priests), class of priests αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἔναντιἔναντι prepbefore (gen), before, in the presence of τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god, 9κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὸ articlethe ἔθοςἔθος acc s ncustom τῆς articlethe ἱερατείαςἱερατεία gen s fpriestly office, priesthood, duty of a priest ἔλαχελαγχάνω 3s 2aor act indchose by lot, receive, obtain by lot τοῦ articlethe θυμιᾶσαιθυμιάω aor act indburn or offer incense, burn incense εἰσελθὼνεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe ναὸνναός acc s mtemple, shrine τοῦ articlethe Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir, 10καὶκαί conjand, also, even πᾶνπᾶς nom s nall, every, all things τὸ articlethe πλῆθοςπλῆθος nom s nmultitude ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist τοῦ articlethe λαοῦλαός gen s mpeople, crowd προσευχόμενονπροσεύχομαι verbpray, pray for ἔξωἔξω advoutside (gen), without, outside τῇ articlethe ὥρᾳὥρα dat s fhour, time of day, occasion τοῦ articlethe θυμιάματοςθυμίαμα gen s nincense. 11ὤφθηὁράω 3s aor pas indsee, look upon, experience δὲδέ conjbut, and, now αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ἄγγελοςἄγγελος nom s mangel, messenger Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir ἑστὼςἵστημι verbcause to stand, stand ἐκἐκ prepout of, from (gen), by δεξιῶνδεξιός gen p nright, on the right hand, right hand τοῦ articlethe θυσιαστηρίουθυσιαστήριον gen s naltar τοῦ articlethe θυμιάματοςθυμίαμα gen s nincense. 12καὶκαί conjand, also, even ἐταράχθηταράσσω 3s aor pas indtrouble, agitate, stir up ΖαχαρίαςΖαχαρίας nom s mZacharias, Zechariah ἰδώνὁράω verbsee, look upon, experience, καὶκαί conjand, also, even φόβοςφόβος nom s mfear, terror, reverence ἐπέπεσενἐπιπίπτω 3s 2aor act indfall upon, press upon ἐπ’ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it. 13εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe ἄγγελοςἄγγελος nom s mangel, messenger Μὴμή not, no, lest φοβοῦφοβέομαι verbfear, am terrified, ΖαχαρίαΖαχαρίας voc s mZacharias, Zechariah, διότιδιότι conjbecause, on this account, for εἰσηκούσθηεἰσακούω 3s aor pas indlisten, hear, listen to articlethe δέησίςδέησις nom s fentreaty, prayer, supplication σουσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even articlethe γυνήγυνή nom s fwoman, wife σουσύ pers. pronounyou ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth γεννήσειγεννάω 3s fut act indgive birth to, beget, bring forth υἱόνυἱός acc s mson, descendent σοισύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even καλέσειςκαλέω 2s fut act indcall, name invite, invite τὸ articlethe ὄνομαὄνομα acc s nname, character, reputation αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn· 14καὶκαί conjand, also, even ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist χαράχαρά nom s fjoy, delight, gladness σοισύ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even ἀγαλλίασιςἀγαλλίασις nom s fdelight, great joy, gladness, καὶκαί conjand, also, even πολλοὶπολύς nom p mmuch, many, often ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῇ articlethe γενέσειγένεσις dat s forigin, birth, genealogy αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it χαρήσονταιχαίρω 3p 2fut pas indrejoice, am glad. 15ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist γὰργάρ conjfor, because μέγαςμέγας nom s mlarge, great ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir, καὶκαί conjand, also, even οἶνονοἶνος acc s mwine καὶκαί conjand, also, even σίκερασίκερα indclbeer, liquor, strong drink οὐοὐ not, no μὴμή not, no, lest πίῃπίνω verbdrink, imbibe, καὶκαί conjand, also, even Πνεύματοςπνεῦμα gen s nspirit, Spirit, wind Ἁγίουἅγιος gen s nholy, saints (plural noun), set apart πλησθήσεταιπίμπλημι 3s fut pas indfill ἔτιἔτι advstill, yet, even ἐκἐκ prepout of, from (gen), by κοιλίαςκοιλία gen s fbelly, womb, stomach μητρὸςμήτηρ gen s fmother αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 16καὶκαί conjand, also, even πολλοὺςπολύς acc p mmuch, many, often τῶν articlethe υἱῶνυἱός gen p mson, descendent ἸσραὴλἸσραήλ indclIsrael ἐπιστρέψειἐπιστρέφω 3s fut act indturn to, return, turn back to ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) Κύριονκύριος acc s mlord, master, sir τὸν articlethe Θεὸνθεός acc s mGod, god αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it· 17καὶκαί conjand, also, even αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it προελεύσεταιπροέρχομαι 3s fut mid indgo in front, precede, go before ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on πνεύματιπνεῦμα dat s nspirit, Spirit, wind καὶκαί conjand, also, even δυνάμειδύναμις dat s fpower, might, marvelous works ἩλείαἨλίας gen s mElijah, ἐπιστρέψαιἐπιστρέφω aor act indturn to, return, turn back to καρδίαςκαρδία acc p fheart, inner life, intention πατέρωνπατήρ gen p mfather, ancestor ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τέκνατέκνον acc p nchild, descendent, inhabitant καὶκαί conjand, also, even ἀπειθεῖςἀπειθής acc p mdisobedient, unbelieving ἐνἐν prepin (dat), in, on φρονήσειφρόνησις dat s fway of thinking, insight, intelligence δικαίωνδίκαιος gen p mrighteous, just, right, ἑτοιμάσαιἑτοιμάζω aor act indprepare, make ready Κυρίῳκύριος dat s mlord, master, sir λαὸνλαός acc s mpeople, crowd κατεσκευασμένονκατασκευάζω verbprepare, build, make. 18καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak ΖαχαρίαςΖαχαρίας nom s mZacharias, Zechariah πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὸν articlethe ἄγγελονἄγγελος acc s mangel, messenger Κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? γνώσομαιγινώσκω 1s fut mid indknow, come to know, learn τοῦτο;οὗτος dem pronounthis, he, she ἐγὼἐγώ pers. pronounI γάργάρ conjfor, because εἰμιεἰμί 1s pres act indam, exist πρεσβύτηςπρεσβύτης nom s mold man καὶκαί conjand, also, even articlethe γυνήγυνή nom s fwoman, wife μουἐγώ pers. pronounI προβεβηκυῖαπροβαίνω verbgo forward, advance ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἡμέραιςἡμέρα dat p fday αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 19καὶκαί conjand, also, even ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply articlethe ἄγγελοςἄγγελος nom s mangel, messenger εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Ἐγώἐγώ pers. pronounI εἰμιεἰμί 1s pres act indam, exist ΓαβριὴλΓαβριήλ indclGabriel articlethe παρεστηκὼςπαρίστημι verbbe present, stand by, bring ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god, καὶκαί conjand, also, even ἀπεστάληνἀποστέλλω 1s 2aor pas indsend, send forth, send away λαλῆσαιλαλέω aor act indspeak, say πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) σὲσύ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even εὐαγγελίσασθαίεὐαγγελίζω aor mid indbring good news, preach good tidings σοισύ pers. pronounyou ταῦταοὗτος dem pronounthis, he, she· 20καὶκαί conjand, also, even ἰδοὺὁράω verbsee, look upon, experience ἔσῃεἰμί 2s fut mid indam, exist σιωπῶνσιωπάω verbbe silent, keep silence καὶκαί conjand, also, even μὴμή not, no, lest δυνάμενοςδύναμαι verbbe powerful, able, am powerful λαλῆσαιλαλέω aor act indspeak, say ἄχριἄχρι advas far as, up to (gen), until (as conjunction) ἧςὅς rel. pronounwho, which, that ἡμέραςἡμέρα gen s fday γένηταιγίνομαι verbbecome, be, come into being ταῦταοὗτος dem pronounthis, he, she, ἀνθ’ἀντί prepinstead of, in place of, for (gen) ὧνὅς rel. pronounwho, which, that οὐκοὐ not, no ἐπίστευσαςπιστεύω 2s aor act indbelieve, have faith (in), believe (in) τοῖς articlethe λόγοιςλόγος dat p mword, message, speech μουἐγώ pers. pronounI, οἵτινεςὅστις rel. pronounwho, whoever, what πληρωθήσονταιπληρόω 3p fut pas indfill, fulfill, complete εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe καιρὸνκαιρός acc s mtime, season αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it. 21καὶκαί conjand, also, even ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist articlethe λαὸςλαός nom s mpeople, crowd προσδοκῶνπροσδοκάω verbwait for, look for, expect τὸν articlethe ΖαχαρίανΖαχαρίας acc s mZacharias, Zechariah, καὶκαί conjand, also, even ἐθαύμαζονθαυμάζω 3p impf act indam amazed, marvel at, wonder at ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe χρονίζεινχρονίζω pres act indspend or take time, delay, tarry ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ναῷναός dat s mtemple, shrine αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it. 22ἐξελθὼνἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away δὲδέ conjbut, and, now οὐκοὐ not, no ἐδύνατοδύναμαι 3s impf mid/pas indbe powerful, able, am powerful λαλῆσαιλαλέω aor act indspeak, say αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐπέγνωσανἐπιγινώσκω 3p 2aor act indrecognise, come to know, discern ὅτιὅτι conjthat, because, since ὀπτασίανὀπτασία acc s fvision, supernatural appearance ἑώρακενὁράω 3s pf act indsee, look upon, experience ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ναῷναός dat s mtemple, shrine· καὶκαί conjand, also, even αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist διανεύωνδιανεύω verbmake a sign, nod continually, beckon αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even διέμενενδιαμένω 3s impf act indremain, continue κωφόςκωφός nom s mdeaf, dumb. 23καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ὡςὡς advas, like, so that ἐπλήσθησανπίμπλημι 3p aor pas indfill αἱ articlethe ἡμέραιἡμέρα nom p fday τῆς articlethe λειτουργίαςλειτουργία gen s fservice, ministry, charitable gift αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ἀπῆλθενἀπέρχομαι 3s 2aor act inddepart, go away, come or go away from εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe οἶκονοἶκος acc s mhouse, household, home αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 24Μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with δὲδέ conjbut, and, now ταύταςοὗτος dem pronounthis, he, she τὰς articlethe ἡμέραςἡμέρα acc p fday συνέλαβενσυλλαμβάνω 3s 2aor act indtake, conceive, seize ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth articlethe γυνὴγυνή nom s fwoman, wife αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even περιέκρυβενπερικρύβω 3s impf act indhide, conceal (entirely) ἑαυτὴνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself μῆναςμήν acc p mmonth, certainly πέντεπέντε indclfive, λέγουσαλέγω verbsay, speak 25ὅτιὅτι conjthat, because, since Οὕτωςοὕτω advthus, in this manner μοιἐγώ pers. pronounI πεποίηκενποιέω 3s pf act inddo, make Κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir ἐνἐν prepin (dat), in, on ἡμέραιςἡμέρα dat p fday αἷςὅς rel. pronounwho, which, that ἐπεῖδενἐπεῖδεν 3s 2aor act indlooked upon, regarded ἀφελεῖνἀφαιρέω 2aor act indtake away, smite off ὄνειδόςὄνειδος acc s ndisgrace, reproach, insult μουἐγώ pers. pronounI ἐνἐν prepin (dat), in, on ἀνθρώποιςἄνθρωπος dat p mman, person, human being. 26Ἐνἐν prepin (dat), in, on δὲδέ conjbut, and, now τῷ articlethe μηνὶμήν dat s mmonth, certainly τῷ articlethe ἕκτῳἕκτος dat s msixth ἀπεστάληἀποστέλλω 3s 2aor pas indsend, send forth, send away articlethe ἄγγελοςἄγγελος nom s mangel, messenger ΓαβριὴλΓαβριήλ indclGabriel ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πόλινπόλις acc s fcity τῆς articlethe ΓαλιλαίαςΓαλιλαία gen s fGalilee ὅς rel. pronounwho, which, that ὄνομαὄνομα nom s nname, character, reputation ΝαζαρὲθΝαζαρά indclNazareth, 27πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) παρθένονπαρθένος acc s fvirgin ἐμνηστευμένηνμνηστεύω verbask in marriage ἀνδρὶἀνήρ dat s mman, husband, male ὅς rel. pronounwho, which, that ὄνομαὄνομα nom s nname, character, reputation ἸωσὴφἸωσήφ indclJoseph, ἐξἐκ prepout of, from (gen), by οἴκουοἶκος gen s mhouse, household, home ΔαυείδΔαυίδ indclDavid, καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe ὄνομαὄνομα nom s nname, character, reputation τῆς articlethe παρθένουπαρθένος gen s fvirgin ΜαριάμΜαρία indclMary, Miriam. 28καὶκαί conjand, also, even εἰσελθὼνεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Χαῖρεχαίρω verbrejoice, am glad, κεχαριτωμένηχαριτόω verbbestow favor on, favor highly, favor, articlethe Κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with σοῦσύ pers. pronounyou. 29 articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῷ articlethe λόγῳλόγος dat s mword, message, speech διεταράχθηδιαταράσσω 3s aor pas indtrouble greatly, agitate, καὶκαί conjand, also, even διελογίζετοδιαλογίζομαι 3s impf mid/pas inddebate, reason, consider ποταπὸςποταπός nom s mfrom what country? what kind of?, of what kind εἴηεἰμί 3s pres act indam, exist articlethe ἀσπασμὸςἀσπασμός nom s mgreeting, salutation οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she. 30καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak articlethe ἄγγελοςἄγγελος nom s mangel, messenger αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it Μὴμή not, no, lest φοβοῦφοβέομαι verbfear, am terrified, ΜαριάμΜαρία indclMary, Miriam· εὗρεςεὑρίσκω 2s 2aor act indfind γὰργάρ conjfor, because χάρινχάρις acc s fgrace, favor, kindness παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τῷ articlethe Θεῷθεός dat s mGod, god· 31καὶκαί conjand, also, even ἰδοὺὁράω verbsee, look upon, experience συλλήμψῃσυλλαμβάνω 2s fut mid indtake, conceive, seize ἐνἐν prepin (dat), in, on γαστρὶγαστήρ dat s fbelly, womb, stomach καὶκαί conjand, also, even τέξῃτίκτω 2s fut mid indgive birth to, bear, bring forth υἱόνυἱός acc s mson, descendent, καὶκαί conjand, also, even καλέσειςκαλέω 2s fut act indcall, name invite, invite τὸ articlethe ὄνομαὄνομα acc s nname, character, reputation αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἸησοῦνἸησοῦς acc s mJesus, Joshua. 32οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist μέγαςμέγας nom s mlarge, great καὶκαί conjand, also, even Υἱὸςυἱός nom s mson, descendent Ὑψίστουὕψιστος gen s mhighest, most high, heights κληθήσεταικαλέω 3s fut pas indcall, name invite, invite, καὶκαί conjand, also, even δώσειδίδωμι 3s fut act indgive, offer αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir articlethe Θεὸςθεός nom s mGod, god τὸν articlethe θρόνονθρόνος acc s mthrone, seat ΔαυεὶδΔαυίδ indclDavid τοῦ articlethe πατρὸςπατήρ gen s mfather, ancestor αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 33καὶκαί conjand, also, even βασιλεύσειβασιλεύω 3s fut act indreign, rule, reign over ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὸν articlethe οἶκονοἶκος acc s mhouse, household, home ἸακὼβἸακώβ indclJacob εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τοὺς articlethe αἰῶναςαἰών acc p mage, cycle of time, καὶκαί conjand, also, even τῆς articlethe βασιλείαςβασιλεία gen s fkingdom, royal rule, kingship αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it οὐκοὐ not, no ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist τέλοςτέλος nom s nend, purpose, tax. 34εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now ΜαριὰμΜαρία indclMary, Miriam πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὸν articlethe ἄγγελονἄγγελος acc s mangel, messenger Πῶςπῶς how?, how, in what manner ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she, ἐπεὶἐπεί conjwhen, since, after ἄνδραἀνήρ acc s mman, husband, male οὐοὐ not, no γινώσκω;γινώσκω 1s pres act indknow, come to know, learn 35καὶκαί conjand, also, even ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply articlethe ἄγγελοςἄγγελος nom s mangel, messenger εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it Πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind Ἅγιονἅγιος nom s nholy, saints (plural noun), set apart ἐπελεύσεταιἐπέρχομαι 3s fut mid indcome to or upon, approach, overtake ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) σέσύ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even δύναμιςδύναμις nom s fpower, might, marvelous works Ὑψίστουὕψιστος gen s mhighest, most high, heights ἐπισκιάσειἐπισκιάζω 3s fut act indovershadow, envelop σοισύ pers. pronounyou· διὸδιό conjtherefore, wherefore καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe γεννώμενονγεννάω verbgive birth to, beget, bring forth ἅγιονἅγιος nom s nholy, saints (plural noun), set apart κληθήσεταικαλέω 3s fut pas indcall, name invite, invite Υἱὸςυἱός nom s mson, descendent Θεοῦθεός gen s mGod, god. 36καὶκαί conjand, also, even ἰδοὺὁράω verbsee, look upon, experience ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth articlethe συγγενίςσυγγενίς nom s fkinswoman, relative σουσύ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even αὐτὴαὐτός pers. pronounhe, she, it συνείληφενσυλλαμβάνω 3s 2pf act indtake, conceive, seize υἱὸνυἱός acc s mson, descendent ἐνἐν prepin (dat), in, on γήρειγῆρας dat s nold age αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she μὴνμήν nom s mmonth, certainly ἕκτοςἕκτος nom s msixth ἐστὶνεἰμί 3s pres act indam, exist αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it τῇ articlethe καλουμένῃκαλέω verbcall, name invite, invite στείρᾳστεῖρα dat s fbarren, infertile· 37ὅτιὅτι conjthat, because, since οὐκοὐ not, no ἀδυνατήσειἀδυνατέω 3s fut act indbe unable, be impossible παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god πᾶνπᾶς nom s nall, every, all things ῥῆμαῥῆμα nom s nword, saying, thing spoken. 38εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now ΜαριάμΜαρία indclMary, Miriam Ἰδοὺὁράω verbsee, look upon, experience articlethe δούληδούλη nom s ffemale slave, bondwoman Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir· γένοιτόγίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being μοιἐγώ pers. pronounI κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὸ articlethe ῥῆμάῥῆμα acc s nword, saying, thing spoken σουσύ pers. pronounyou. καὶκαί conjand, also, even ἀπῆλθενἀπέρχομαι 3s 2aor act inddepart, go away, come or go away from ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe ἄγγελοςἄγγελος nom s mangel, messenger. 39Ἀναστᾶσαἀνίστημι verbraise, rise, cause to arise δὲδέ conjbut, and, now ΜαριὰμΜαρία indclMary, Miriam ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἡμέραιςἡμέρα dat p fday ταύταιςοὗτος dem pronounthis, he, she ἐπορεύθηπορεύομαι 3s aor pas indgo, proceed, travel εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe ὀρεινὴνὀρεινός acc s fhill country, mountainous, hilly μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with σπουδῆςσπουδή gen s fhaste, diligence, earnestness εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πόλινπόλις acc s fcity ἸούδαἸούδας gen s mJudas, Judah, Jude, 40καὶκαί conjand, also, even εἰσῆλθενεἰσέρχομαι 3s 2aor act indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe οἶκονοἶκος acc s mhouse, household, home ΖαχαρίουΖαχαρίας gen s mZacharias, Zechariah καὶκαί conjand, also, even ἠσπάσατοἀσπάζομαι 3s aor mid indgreet, salute, pay my respects to τὴν articlethe ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth. 41καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ὡςὡς advas, like, so that ἤκουσενἀκούω 3s aor act indhear, listen τὸν articlethe ἀσπασμὸνἀσπασμός acc s mgreeting, salutation τῆς articlethe ΜαρίαςΜαρία gen s fMary, Miriam articlethe ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth, ἐσκίρτησενσκιρτάω 3s aor act indleap, leap for joy τὸ articlethe βρέφοςβρέφος nom s nunborn or a newborn child, baby, infant ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe κοιλίᾳκοιλία dat s fbelly, womb, stomach αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐπλήσθηπίμπλημι 3s aor pas indfill Πνεύματοςπνεῦμα gen s nspirit, Spirit, wind Ἁγίουἅγιος gen s nholy, saints (plural noun), set apart articlethe ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth, 42καὶκαί conjand, also, even ἀνεφώνησενἀναφωνέω 3s aor act indcry out, call out, shout κραυγῇκραυγή dat s foutcry, crying, clamor μεγάλῃμέγας dat s flarge, great καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Εὐλογημένηεὐλογέω verbbless σὺσύ pers. pronounyou ἐνἐν prepin (dat), in, on γυναιξίνγυνή dat p fwoman, wife, καὶκαί conjand, also, even εὐλογημένοςεὐλογέω verbbless articlethe καρπὸςκαρπός nom s mfruit, result, gain τῆς articlethe κοιλίαςκοιλία gen s fbelly, womb, stomach σουσύ pers. pronounyou. 43καὶκαί conjand, also, even πόθενπόθεν from where?, whence μοιἐγώ pers. pronounI τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she ἵναἵνα conjin order that, that, so that ἔλθῃἔρχομαι verbcome, go articlethe μήτηρμήτηρ nom s fmother τοῦ articlethe Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir μουἐγώ pers. pronounI πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) ἐμέ;ἐγώ pers. pronounI 44ἰδοὺὁράω verbsee, look upon, experience γὰργάρ conjfor, because ὡςὡς advas, like, so that ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being articlethe φωνὴφωνή nom s fsound, voice, noise τοῦ articlethe ἀσπασμοῦἀσπασμός gen s mgreeting, salutation σουσύ pers. pronounyou εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰ articlethe ὦτάοὖς acc p near μουἐγώ pers. pronounI, ἐσκίρτησενσκιρτάω 3s aor act indleap, leap for joy ἐνἐν prepin (dat), in, on ἀγαλλιάσειἀγαλλίασις dat s fdelight, great joy, gladness τὸ articlethe βρέφοςβρέφος nom s nunborn or a newborn child, baby, infant ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe κοιλίᾳκοιλία dat s fbelly, womb, stomach μουἐγώ pers. pronounI. 45καὶκαί conjand, also, even μακαρίαμακάριος nom s fblessed, happy articlethe πιστεύσασαπιστεύω verbbelieve, have faith (in), believe (in) ὅτιὅτι conjthat, because, since ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist τελείωσιςτελείωσις nom s fperfection, fulfillment, completion τοῖς articlethe λελαλημένοιςλαλέω verbspeak, say αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir. 46Καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak ΜαριάμΜαρία indclMary, Miriam Μεγαλύνειμεγαλύνω 3s pres act indmake or declare great, enlarge, exalt articlethe ψυχήψυχή nom s fsoul, life, self μουἐγώ pers. pronounI τὸν articlethe Κύριονκύριος acc s mlord, master, sir, 47καὶκαί conjand, also, even ἠγαλλίασενἀγαλλιάω 3s aor act indrejoice, am full of joy, exult τὸ articlethe πνεῦμάπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind μουἐγώ pers. pronounI ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῷ articlethe Θεῷθεός dat s mGod, god τῷ articlethe Σωτῆρίσωτήρ dat s msavior, deliverer, preserver μουἐγώ pers. pronounI· 48ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐπέβλεψενἐπιβλέπω 3s aor act indlook on (with favor), have regard for, look with favor on ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὴν articlethe ταπείνωσινταπείνωσις acc s fhumiliation, humble state, abasement τῆς articlethe δούληςδούλη gen s ffemale slave, bondwoman αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. ἰδοὺὁράω verbsee, look upon, experience γὰργάρ conjfor, because ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦ articlethe νῦννῦν advnow, already, at present μακαριοῦσίνμακαρίζω 3p fut act indconsider blessed, happy, deem happy μεἐγώ pers. pronounI πᾶσαιπᾶς nom p fall, every, all things αἱ articlethe γενεαίγενεά nom p fgeneration· 49ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐποίησένποιέω 3s aor act inddo, make μοιἐγώ pers. pronounI μεγάλαμέγας acc p nlarge, great articlethe δυνατόςδυνατός nom s mpowerful, possible, able. καὶκαί conjand, also, even ἅγιονἅγιος nom s nholy, saints (plural noun), set apart τὸ articlethe ὄνομαὄνομα nom s nname, character, reputation αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 50καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe ἔλεοςἔλεος nom s npity, mercy, compassion αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in γενεὰςγενεά acc p fgeneration καὶκαί conjand, also, even γενεὰςγενεά acc p fgeneration τοῖς articlethe φοβουμένοιςφοβέομαι verbfear, am terrified αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it. 51Ἐποίησενποιέω 3s aor act inddo, make κράτοςκράτος acc s npower, dominion, strength ἐνἐν prepin (dat), in, on βραχίονιβραχίων dat s marm, strength αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, διεσκόρπισενδιασκορπίζω 3s aor act indscatter, separate, squander ὑπερηφάνουςὑπερήφανος acc p marrogant, haughty, proud διανοίᾳδιάνοια dat s fmind, understanding, thought καρδίαςκαρδία gen s fheart, inner life, intention αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it· 52καθεῖλενκαθαιρέω 3s 2aor act indtake down, pull down, depose δυνάσταςδυνάστης acc p mruler, sovereign, court official ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from θρόνωνθρόνος gen p mthrone, seat καὶκαί conjand, also, even ὕψωσενὑψόω 3s aor act indlift up, exalt ταπεινούςταπεινός acc p mhumble, downcast, lowly, 53πεινῶνταςπεινάω verbhunger, am hungry, needy ἐνέπλησενἐμπίπλημι 3s aor act indfill up, satisfy ἀγαθῶνἀγαθός gen p ngood καὶκαί conjand, also, even πλουτοῦνταςπλουτέω verbbe rich, become rich ἐξαπέστειλενἐξαποστέλλω 3s aor act indsend forth κενούςκενός acc p mempty, vain, hollow. 54ἀντελάβετοἀντιλαμβάνομαι 3s 2aor mid indhelp, take part in, take hold of ἸσραὴλἸσραήλ indclIsrael παιδὸςπαῖς gen s mboy, girl, child αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, μνησθῆναιμιμνήσκομαι aor pas indremember, recall ἐλέουςἔλεος gen s npity, mercy, compassion, 55καθὼςκαθώς advas, just as, even as ἐλάλησενλαλέω 3s aor act indspeak, say πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τοὺς articlethe πατέραςπατήρ acc p mfather, ancestor ἡμῶνἐγώ pers. pronounI, τῷ articlethe ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham καὶκαί conjand, also, even τῷ articlethe σπέρματισπέρμα dat s nseed, offspring αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe αἰῶνααἰών acc s mage, cycle of time. 56Ἔμεινενμένω 3s aor act indremain, abide δὲδέ conjbut, and, now ΜαριὰμΜαρία indclMary, Miriam σὺνσύν prepwith (dat), with αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it ὡςὡς advas, like, so that μῆναςμήν acc p mmonth, certainly τρεῖςτρεῖς acc p mthree, καὶκαί conjand, also, even ὑπέστρεψενὑποστρέφω 3s aor act indreturn, turn back εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe οἶκονοἶκος acc s mhouse, household, home αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 57Τῇ articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἘλεισάβετἘλισάβετ indclElizabeth, Elisabeth ἐπλήσθηπίμπλημι 3s aor pas indfill articlethe χρόνοςχρόνος nom s mtime, occasion, particular time τοῦ articlethe τεκεῖντίκτω 2aor act indgive birth to, bear, bring forth αὐτήναὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐγέννησενγεννάω 3s aor act indgive birth to, beget, bring forth υἱόνυἱός acc s mson, descendent. 58καὶκαί conjand, also, even ἤκουσανἀκούω 3p aor act indhear, listen οἱ articlethe περίοικοιπερίοικος nom p mliving around, in the neighborhood, neighbor καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe συγγενεῖςσυγγενής nom p mkindred, relative, kinsman (as a noun) αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐμεγάλυνενμεγαλύνω 3s impf act indmake or declare great, enlarge, exalt Κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir τὸ articlethe ἔλεοςἔλεος acc s npity, mercy, compassion αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it μετ’μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even συνέχαιρονσυγχαίρω 3p impf act indrejoice with αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it. 59Καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ἡμέρᾳἡμέρα dat s fday τῇ articlethe ὀγδόῃὄγδοος dat s feighth ἦλθονἔρχομαι 3p 2aor act indcome, go περιτεμεῖνπεριτέμνω 2aor act indcircumcize, circumcise τὸ articlethe παιδίονπαιδίον acc s ninfant, child, little child, καὶκαί conjand, also, even ἐκάλουνκαλέω 3p impf act indcall, name invite, invite αὐτὸαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῷ articlethe ὀνόματιὄνομα dat s nname, character, reputation τοῦ articlethe πατρὸςπατήρ gen s mfather, ancestor αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ΖαχαρίανΖαχαρίας acc s mZacharias, Zechariah. 60καὶκαί conjand, also, even ἀποκριθεῖσαἀποκρίνομαι verbanswer, reply articlethe μήτηρμήτηρ nom s fmother αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Οὐχίοὐχί not, no, by no means, ἀλλὰἀλλά conjbut, except κληθήσεταικαλέω 3s fut pas indcall, name invite, invite ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn. 61καὶκαί conjand, also, even εἶπανλέγω 3p 2aor act indsay, speak πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it ὅτιὅτι conjthat, because, since Οὐδείςοὐδείς nom s mno one, none, nothing ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆς articlethe συγγενείαςσυγγένεια gen s fkinship, relatives, kindred σουσύ pers. pronounyou ὃςὅς rel. pronounwho, which, that καλεῖταικαλέω 3s pres mid/pas indcall, name invite, invite τῷ articlethe ὀνόματιὄνομα dat s nname, character, reputation τούτῳοὗτος dem pronounthis, he, she. 62ἐνένευονἐννεύω 3p impf act indnod, make signs, make a sign to by nodding δὲδέ conjbut, and, now τῷ articlethe πατρὶπατήρ dat s mfather, ancestor αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it τὸ articlethe τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent θέλοιθέλω 3s pres act indwill, wish, want καλεῖσθαικαλέω pres mid/pas indcall, name invite, invite αὐτόαὐτός pers. pronounhe, she, it. 63καὶκαί conjand, also, even αἰτήσαςαἰτέω verbask, request, beg πινακίδιονπινακίδιον acc s nlittle (wooden) tablet (for writing), tablet for writing ἔγραψενγράφω 3s aor act indwrite λέγωνλέγω verbsay, speak ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn ἐστὶνεἰμί 3s pres act indam, exist ὄνομαὄνομα nom s nname, character, reputation αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. καὶκαί conjand, also, even ἐθαύμασανθαυμάζω 3p aor act indam amazed, marvel at, wonder at πάντεςπᾶς nom p mall, every, all things. 64ἀνεῴχθηἀνοίγω 3s aor pas indopen δὲδέ conjbut, and, now τὸ articlethe στόμαστόμα nom s nmouth, speech αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it παραχρῆμαπαραχρῆμα advimmediately, instantly καὶκαί conjand, also, even articlethe γλῶσσαγλῶσσα nom s ftongue, language, nation αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐλάλειλαλέω 3s impf act indspeak, say εὐλογῶνεὐλογέω verbbless τὸν articlethe Θεόνθεός acc s mGod, god. 65Καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πάνταςπᾶς acc p mall, every, all things φόβοςφόβος nom s mfear, terror, reverence τοὺς articlethe περιοικοῦνταςπεριοικέω verbbe in the neighborhood of, dwell around αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on ὅλῃὅλος dat s fwhole, entire, all τῇ articlethe ὀρεινῇὀρεινός dat s fhill country, mountainous, hilly τῆς articlethe ἸουδαίαςἸουδαία gen s fJudea διελαλεῖτοδιαλαλέω 3s impf mid/pas inddiscuss, converse together, talk of πάνταπᾶς nom p nall, every, all things τὰ articlethe ῥήματαῥῆμα nom p nword, saying, thing spoken ταῦταοὗτος dem pronounthis, he, she, 66καὶκαί conjand, also, even ἔθεντοτίθημι 3p 2aor mid indplace, put πάντεςπᾶς nom p mall, every, all things οἱ articlethe ἀκούσαντεςἀκούω verbhear, listen ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe καρδίᾳκαρδία dat s fheart, inner life, intention αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, λέγοντεςλέγω verbsay, speak Τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ἄραἆρα untranslatable interrog. particle implying anxiety or impatience., particle asking a question, expecting a negative response τὸ articlethe παιδίονπαιδίον nom s ninfant, child, little child τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she ἔσται;εἰμί 3s fut mid indam, exist καὶκαί conjand, also, even γὰργάρ conjfor, because χεὶρχείρ nom s fhand Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist μετ’μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 67Καὶκαί conjand, also, even ΖαχαρίαςΖαχαρίας nom s mZacharias, Zechariah articlethe πατὴρπατήρ nom s mfather, ancestor αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐπλήσθηπίμπλημι 3s aor pas indfill Πνεύματοςπνεῦμα gen s nspirit, Spirit, wind Ἁγίουἅγιος gen s nholy, saints (plural noun), set apart καὶκαί conjand, also, even ἐπροφήτευσενπροφητεύω 3s aor act indprophesy, foretell λέγωνλέγω verbsay, speak 68Εὐλογητὸςεὐλογητός nom s mwell spoken of, blessed, worthy of praise Κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir articlethe Θεὸςθεός nom s mGod, god τοῦ articlethe ἸσραήλἸσραήλ indclIsrael, ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐπεσκέψατοἐπισκέπτομαι 3s aor mid indvisit, have a care for, look upon καὶκαί conjand, also, even ἐποίησενποιέω 3s aor act inddo, make λύτρωσινλύτρωσις acc s fransoming, redemption, liberation τῷ articlethe λαῷλαός dat s mpeople, crowd αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 69καὶκαί conjand, also, even ἤγειρενἐγείρω 3s aor act indraise up, wake, arouse κέραςκέρας acc s nhorn σωτηρίαςσωτηρία gen s fsalvation, deliverance ἡμῖνἐγώ pers. pronounI ἐνἐν prepin (dat), in, on οἴκῳοἶκος dat s mhouse, household, home ΔαυεὶδΔαυίδ indclDavid παιδὸςπαῖς gen s mboy, girl, child αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 70καθὼςκαθώς advas, just as, even as ἐλάλησενλαλέω 3s aor act indspeak, say διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) στόματοςστόμα gen s nmouth, speech τῶν articlethe ἁγίωνἅγιος gen p mholy, saints (plural noun), set apart ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from αἰῶνοςαἰών gen s mage, cycle of time προφητῶνπροφήτης gen p mprophet, poet αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 71σωτηρίανσωτηρία acc s fsalvation, deliverance ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ἐχθρῶνἐχθρός gen p mhating, enemy (as a noun), hated ἡμῶνἐγώ pers. pronounI καὶκαί conjand, also, even ἐκἐκ prepout of, from (gen), by χειρὸςχείρ gen s fhand πάντωνπᾶς gen p mall, every, all things τῶν articlethe μισούντωνμισέω verbhate, detest ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI, 72ποιῆσαιποιέω aor act inddo, make ἔλεοςἔλεος acc s npity, mercy, compassion μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τῶν articlethe πατέρωνπατήρ gen p mfather, ancestor ἡμῶνἐγώ pers. pronounI καὶκαί conjand, also, even μνησθῆναιμιμνήσκομαι aor pas indremember, recall διαθήκηςδιαθήκη gen s fcovenant, will, testament ἁγίαςἅγιος gen s fholy, saints (plural noun), set apart αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 73ὅρκονὅρκος acc s moath ὃνὅς rel. pronounwho, which, that ὤμοσενὀμνύω 3s aor act indswear, take an oath πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham τὸν articlethe πατέραπατήρ acc s mfather, ancestor ἡμῶνἐγώ pers. pronounI, τοῦ articlethe δοῦναιδίδωμι 2aor act indgive, offer ἡμῖνἐγώ pers. pronounI 74ἀφόβωςἀφόβως advfearlessly ἐκἐκ prepout of, from (gen), by χειρὸςχείρ gen s fhand ἐχθρῶνἐχθρός gen p mhating, enemy (as a noun), hated ῥυσθένταςῥύομαι verbrescue, save, deliver λατρεύεινλατρεύω pres act indserve, worship αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it 75ἐνἐν prepin (dat), in, on ὁσιότητιὁσιότης dat s fpiety, holiness, godliness καὶκαί conjand, also, even δικαιοσύνῃδικαιοσύνη dat s frighteousness, justice, justness ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it πάσαιςπᾶς dat p fall, every, all things ταῖς articlethe ἡμέραιςἡμέρα dat p fday ἡμῶνἐγώ pers. pronounI. 76Καὶκαί conjand, also, even σὺσύ pers. pronounyou δέδέ conjbut, and, now, παιδίονπαιδίον voc s ninfant, child, little child, προφήτηςπροφήτης nom s mprophet, poet Ὑψίστουὕψιστος gen s mhighest, most high, heights κληθήσῃκαλέω 2s fut pas indcall, name invite, invite· προπορεύσῃπροπορεύομαι 2s fut mid indgo on before, precede, pass on before γὰργάρ conjfor, because ἐνώπιονἐνώπιον prepin front of, in the presence of (gen), before (gen) Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir ἑτοιμάσαιἑτοιμάζω aor act indprepare, make ready ὁδοὺςὁδός acc p froad, way, journey αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 77τοῦ articlethe δοῦναιδίδωμι 2aor act indgive, offer γνῶσινγνῶσις acc s fwisdom, knowledge, doctrine σωτηρίαςσωτηρία gen s fsalvation, deliverance τῷ articlethe λαῷλαός dat s mpeople, crowd αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on ἀφέσειἄφεσις dat s fsending away, remission, deliverance ἁμαρτιῶνἁμαρτία gen p fsin αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, 78διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) σπλάγχνασπλάγχνον acc p nbowels, heart, tender mercies ἐλέουςἔλεος gen s npity, mercy, compassion Θεοῦθεός gen s mGod, god ἡμῶνἐγώ pers. pronounI, ἐνἐν prepin (dat), in, on οἷςὅς rel. pronounwho, which, that ἐπισκέψεταιἐπισκέπτομαι 3s fut mid indvisit, have a care for, look upon ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI ἀνατολὴἀνατολή nom s feast, dawn, rising of the sun ἐξἐκ prepout of, from (gen), by ὕψουςὕψος gen s nheight, heaven, 79ἐπιφᾶναιἐπιφαίνω aor act indappear, shine, shine upon τοῖς articlethe ἐνἐν prepin (dat), in, on σκότεισκότος dat s ndarkness καὶκαί conjand, also, even σκιᾷσκιά dat s fshadow, thick darkness, outline θανάτουθάνατος gen s mdeath καθημένοιςκάθημαι verbsit, am seated, τοῦ articlethe κατευθῦναικατευθύνω aor act indlead, direct, guide τοὺς articlethe πόδαςπούς acc p mfoot ἡμῶνἐγώ pers. pronounI εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ὁδὸνὁδός acc s froad, way, journey εἰρήνηςεἰρήνη gen s fpeace, peace of mind. 80Τὸ articlethe δὲδέ conjbut, and, now παιδίονπαιδίον nom s ninfant, child, little child ηὔξανεναὐξάνω 3s impf act indcause to grow, increase, cause to increase καὶκαί conjand, also, even ἐκραταιοῦτοκραταιόω 3s impf mid/pas indstrengthen, confirm, grow strong πνεύματιπνεῦμα dat s nspirit, Spirit, wind, καὶκαί conjand, also, even ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἐρήμοιςἔρημος dat p fwilderness, desert, desolate land ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as ἡμέραςἡμέρα gen s fday ἀναδείξεωςἀνάδειξις gen s fcommissioning, installation, public appearance αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὸν articlethe ἸσραήλἸσραήλ indclIsrael.