1. Read
  2. Nestle 1904

Luke 3

The Genealogy of Jesus Christ

1Ἐνἐν prepin (dat), in, on ἔτειἔτος dat s nyear δὲδέ conjbut, and, now πεντεκαιδεκάτῳπέντε dat s nfive, 5 τῆςξυράω articleshave ἡγεμονίαςἡγεμονία gen s frule, management, authority ΤιβερίουΤιβεριάς gen s mTiberias ΚαίσαροςΚαῖσαρ gen s mCaesar, ἡγεμονεύοντοςἡγεμονεύω verbbe governor, rule, govern ΠοντίουΠοντικός gen s mfrom Pontus, belonging to Pontus Πειλάτουπικρῶς gen s mbitterly τῆςξυράω articleshave ἸουδαίαςἸουδαία gen s fJudea, καὶκαί conjand, also, even τετρααρχοῦντοςτέταρτος verbfourth τῆςξυράω articleshave ΓαλιλαίαςΓαλιλαία gen s fGalilee ἩρῴδουἩρῴδης gen s mHerod, ΦιλίππουΦίλιπποι gen s mPhilippi δὲδέ conjbut, and, now τοῦξυράω articleshave ἀδελφοῦἀδελφός gen s mbrother, fellow believer αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it τετρααρχοῦντοςτέταρτος verbfourth τῆςξυράω articleshave ἸτουραίαςἸτουραῖος gen s fIturaea, Ituraean καὶκαί conjand, also, even Τραχωνίτιδοςτραχύς gen s frough, uneven χώραςχωλός gen s flame, deprived of a foot, καὶκαί conjand, also, even ΛυσανίουΛυσανίας gen s mLysanias τῆςξυράω articleshave ἈβιληνῆςἈβιληνή gen s fAbilene τετρααρχοῦντοςτέταρτος verbfourth, 2ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἀρχιερέωςἀρχιερεύς gen s mchief priest, high priest ἌνναἍννας gen s mAnnas καὶκαί conjand, also, even ΚαϊάφαΚαϊάφας gen s mCaiaphas, ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ῥῆμαῥήγνυμι nom s nbreak apart, throw down, dash Θεοῦθεός gen s mGod, god ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn τὸνξυράω articleshave ΖαχαρίουΖαχαρίας gen s mZacharias, Zechariah υἱὸνυἱοθεσία acc s madoption ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave ἐρήμῳἔρημος dat s fwilderness, desert, desolate land. 3καὶκαί conjand, also, even ἦλθενἔρχομαι 3s 2aor act indcome, go εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πᾶσανπαρρησιάζομαι acc s fspeak freely or boldly, speak freely, boldly τὴνξυράω articleshave περίχωρονπεριφρονέω acc s fdisregard, look down on, despise τοῦξυράω articleshave ἸορδάνουἸορδάνης gen s mJordan κηρύσσωνκηρύσσω verbpreach, proclaim, herald βάπτισμαβάπτισμα acc s nbaptism, rite or ceremony of baptism μετανοίαςμετάνοια gen s frepentance, change of mind εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἄφεσινἄφεσις acc s fsending away, remission, deliverance ἁμαρτιῶνἁμαρτία gen p fsin, 4ὡςὠρύομαι advroar, howl γέγραπταιγράφω 3s pf pas indwrite ἐνἐν prepin (dat), in, on βίβλῳβίβλος dat s fbook, written book, roll λόγωνλόγος gen p mword, message, speech ἩσαΐουἨσαϊας gen s mIsaiah τοῦξυράω articleshave προφήτουπροφητεύω gen s mprophesy, foretell Φωνὴφωνέω nom s fcall, crow, shout βοῶντοςβοάω verbcry aloud, shout, call aloud ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave ἐρήμῳἔρημος dat s fwilderness, desert, desolate land Ἑτοιμάσατεἑτοιμάζω verbprepare, make ready τὴνξυράω articleshave ὁδὸνὁδοιπορία acc s fwalking, journey, travel Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir, εὐθείαςεὐθύς acc p fimmediately, at once, straightway ποιεῖτεπόθεν verbfrom where?, whence τὰςξυράω articleshave τρίβουςτρίβολος acc p fthistle, briar αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it· 5πᾶσαπαρρησιάζομαι nom s fspeak freely or boldly, speak freely, boldly φάραγξφάντασμα nom s fapparition, ghost, spirit πληρωθήσεταιπληροφορία 3s fut pas indfull assurance, certainty καὶκαί conjand, also, even πᾶνπαρρησιάζομαι nom s nspeak freely or boldly, speak freely, boldly ὄροςὁροθεσία nom s nlimit, fixed boundary, setting of boundaries καὶκαί conjand, also, even βουνὸςβουνός nom s mhill, hillock ταπεινωθήσεταιταπεινόφρων 3s fut pas indhumble, καὶκαί conjand, also, even ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist τὰξυράω articleshave σκολιὰσκληρύνω nom p nharden εἰςεἰς prepinto (acc), into, in εὐθείαςεὐθύς acc p fimmediately, at once, straightway καὶκαί conjand, also, even αἱξυράω articleshave τραχεῖαιτράχηλος nom p fneck εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ὁδοὺςὁδοιπορία acc p fwalking, journey, travel λείαςλεῖος acc p fsmooth, level· 6καὶκαί conjand, also, even ὄψεταιὁρατός 3s fut mid indvisible πᾶσαπαρρησιάζομαι nom s fspeak freely or boldly, speak freely, boldly σὰρξσάρκινος nom s fof the flesh, fleshly, consisting of flesh τὸξυράω articleshave σωτήριονσωτηρία acc s nsalvation, deliverance τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god. 7Ἔλεγενλέγω 3s impf act indsay, speak οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then τοῖςξυράω articleshave ἐκπορευομένοιςἐκπορεύομαι verbgo out, come out, journey out ὄχλοιςὀχλοποιέω dat p mform a mob, gather a crowd βαπτισθῆναιβαπτίζω aor pas indbaptize, baptise, dip ὑπ’ὕπνος prepsleep αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it Γεννήματαγέννημα voc p noffspring, child, brood ἐχιδνῶνἔχιδνα gen p fviper, serpent, snake, τίςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ὑπέδειξενὑπόδειγμα 3s aor act indcopy, example, figure ὑμῖνσυ pers. pronounyou φυγεῖνφέρω 2aor act indbring, bear, carry ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῆςξυράω articleshave μελλούσηςμέλλω verbam about to, will ὀργῆς;ὁράω gen s fsee, look upon, experience 8ποιήσατεπόθεν verbfrom where?, whence οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then καρποὺςκαρπός acc p mfruit, result, gain ἀξίουςἄξιος acc p mworthy, worthy of, deserving τῆςξυράω articleshave μετανοίαςμετάνοια gen s frepentance, change of mind· καὶκαί conjand, also, even μὴμή not, no, lest ἄρξησθεἄρχω verbrule, reign λέγεινλέγω pres act indsay, speak ἐνἐν prepin (dat), in, on ἑαυτοῖςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself Πατέραπατέω acc s mtread or tread under foot, tread, trample upon ἔχομενἔχω 1p pres act indhave, hold, possess τὸνξυράω articleshave ἈβραάμἈβραάμ indclAbraham· λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak γὰργάρ conjfor, because ὑμῖνσυ pers. pronounyou ὅτιὅτε conjwhen δύναταιδύναμαι 3s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful ξυράω articleshave Θεὸςθεός nom s mGod, god ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶνξυράω articleshave λίθωνλίθος gen p mstone τούτωνοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐγεῖραιἐγείρω aor act indraise up, wake, arouse τέκνατεκνογονία acc p nbearing of children, child bearing τῷξυράω articleshave ἈβραάμἈβραάμ indclAbraham. 9ἤδηἤδη advalready, now δὲδέ conjbut, and, now καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave ἀξίνηἀξίνη nom s faxe πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τὴνξυράω articleshave ῥίζανῥητῶς acc s fexpressly, explicitly, in so many words τῶνξυράω articleshave δένδρωνδένδρον gen p ntree κεῖταικεῖμαι 3s pres mid/pas indlie, be laid, recline· πᾶνπαρρησιάζομαι nom s nspeak freely or boldly, speak freely, boldly οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then δένδρονδένδρον nom s ntree μὴμή not, no, lest ποιοῦνπόθεν verbfrom where?, whence καρπὸνκαρπός acc s mfruit, result, gain καλὸνκαλός acc s mgood, beautiful, worthy ἐκκόπτεταιἐκκόπτω 3s pres mid/pas indcut out, cut off καὶκαί conjand, also, even εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πῦρπυνθάνομαι acc s ninquire, ask βάλλεταιβάλλω 3s pres mid/pas indthrow, put, cast. 10Καὶκαί conjand, also, even ἐπηρώτωνἐπερωτάω 3p impf act indask, question, demand of αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it οἱξυράω articleshave ὄχλοιὀχλοποιέω nom p mform a mob, gather a crowd λέγοντεςλέγω verbsay, speak Τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then ποιήσωμεν;πόθεν verbfrom where?, whence 11ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply δὲδέ conjbut, and, now ἔλεγενλέγω 3s impf act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ξυράω articleshave ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess δύοδύο indcltwo, 2 χιτῶναςΧίος acc p mChios μεταδότωμεταδίδωμι verbgive a share of, share, impart τῷξυράω articleshave μὴμή not, no, lest ἔχοντιἔχω verbhave, hold, possess, καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess βρώματαβρῶμα acc p nfood, food of any kind ὁμοίωςὁμοίωμα advlikeness, form, appearance ποιείτωπόθεν verbfrom where?, whence. 12ἦλθονἔρχομαι 3p 2aor act indcome, go δὲδέ conjbut, and, now καὶκαί conjand, also, even τελῶναιτέλος nom p mend, purpose, tax βαπτισθῆναιβαπτίζω aor pas indbaptize, baptise, dip καὶκαί conjand, also, even εἶπανλέγω 3p 2aor act indsay, speak πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it Διδάσκαλεδιδάσκαλος voc s mteacher, τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ποιήσωμεν;πόθεν verbfrom where?, whence 13ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it Μηδὲνμηδείς acc s nno one, nothing πλέονπολυποίκιλος acc s nmany-sided, manifold, much varied παρὰπάντως prepaltogether, by all means, entirely τὸξυράω articleshave διατεταγμένονδιατάσσω verbcommand, give orders to, prescribe ὑμῖνσυ pers. pronounyou πράσσετεπρασιά verbgroup, company formed into divisions. 14ἐπηρώτωνἐπερωτάω 3p impf act indask, question, demand of δὲδέ conjbut, and, now αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even στρατευόμενοιστράτευμα verbexpedition, army, company of soldiers λέγοντεςλέγω verbsay, speak Τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ποιήσωμενπόθεν verbfrom where?, whence καὶκαί conjand, also, even ἡμεῖς;ἐγώ pers. pronounI καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Μηδέναμηδείς acc s mno one, nothing διασείσητεδιασείω verbextort, blackmail, extort from μηδὲμηδέ but not, nor, not even συκοφαντήσητεσῦκον verbfig, καὶκαί conjand, also, even ἀρκεῖσθεἀρκέω verbassist, suffice, am sufficient τοῖςξυράω articleshave ὀψωνίοιςὄψις dat p noutward appearance, face, countenance ὑμῶνσυ pers. pronounyou. 15Προσδοκῶντοςπροσδέχομαι verbreceive, wait for, expect δὲδέ conjbut, and, now τοῦξυράω articleshave λαοῦλαός gen s mpeople καὶκαί conjand, also, even διαλογιζομένωνδιαλογίζομαι verbdebate, reason, consider πάντωνπαρρησιάζομαι gen p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖςξυράω articleshave καρδίαιςκαρδία dat p fheart, mind αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it περὶΠέργη prepPerga τοῦξυράω articleshave ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn, μήμή not, no, lest ποτεποτέ advonce, at some time, ever αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it εἴηεἰμί 3s pres act indam, exist ξυράω articleshave ΧριστόςΧριστιανός nom s mChristian, 16ἀπεκρίνατοἀποκρίνομαι 3s aor mid indanswer, reply λέγωνλέγω verbsay, speak πᾶσινπαρρησιάζομαι dat p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly ξυράω articleshave ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn Ἐγὼἐγώ pers. pronounI μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly ὕδατιὑδρωπικός dat s nsuffering from dropsy or edema, afflicted with dropsy βαπτίζωβαπτίζω 1s pres act indbaptize, baptise, dip ὑμᾶςσυ pers. pronounyou· ἔρχεταιἔρχομαι 3s pres mid/pas indcome, go δὲδέ conjbut, and, now ξυράω articleshave ἰσχυρότερόςἰσχυρός nom s mstrong, mighty, powerful μουἐγώ pers. pronounI, οὗὀρχέομαι rel. pronoundance οὐκὅτου until εἰμὶεἰμί 1s pres act indam, exist ἱκανὸςἱκανός nom s msufficient, able, considerable λῦσαιλύω aor act induntie, loose, release τὸνξυράω articleshave ἱμάνταἱμάς acc s mthong, strap τῶνξυράω articleshave ὑποδημάτωνὑποδέω gen p nput on my feet αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it· αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it ὑμᾶςσυ pers. pronounyou βαπτίσειβαπτίζω 3s fut act indbaptize, baptise, dip ἐνἐν prepin (dat), in, on Πνεύματιπλύνω dat s nwash Ἁγίῳἅγιος dat s nholy, saints (plural noun), set apart καὶκαί conjand, also, even πυρίπυνθάνομαι dat s ninquire, ask· 17οὗὀρχέομαι rel. pronoundance τὸξυράω articleshave πτύονΠτολεμαΐς nom s nPtolemais ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave χειρὶχειμών dat s fwinter, storm, tempest αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it διακαθᾶραιδιακαθαίρω aor act indthoroughly purge, clean out τὴνξυράω articleshave ἅλωναἅλων acc s fthreshing floor, smooth flattened area for grinding grain αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even συναγαγεῖνσύν 2aor act indwith (dat), with τὸνξυράω articleshave σῖτονσιτομέτριον acc s mfood allowance, ration, measured portion of grain or food εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴνξυράω articleshave ἀποθήκηνἀποθήκη acc s fstorehouse, barn, repository αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, τὸξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἄχυρονἄχυρον acc s nchaff κατακαύσεικατακαίω 3s fut act indburn up, consume entirely πυρὶπυνθάνομαι dat s ninquire, ask ἀσβέστῳἄσβεστος dat s nunquenchable, inextinguishable. 18Πολλὰπολυποίκιλος acc p nmany-sided, manifold, much varied μὲνμέν particleon the one hand, indeed, truly οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then καὶκαί conjand, also, even ἕτεραἕτερος acc p nother, different, another παρακαλῶνπαρακαθίζω verbsit down beside εὐηγγελίζετοεὐαγγελίζω 3s impf mid/pas indbring good news, preach good tidings τὸνξυράω articleshave λαόνλαός acc s mpeople· 19ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod ξυράω articleshave τετραάρχηςτετρααρχέω nom s mbe tetrarch, ἐλεγχόμενοςἐλέγχω verbconvict, reprove, rebuke ὑπ’ὕπνος prepsleep αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it περὶΠέργη prepPerga ἩρῳδιάδοςἩρῳδιάς gen s fHerodias τῆςξυράω articleshave γυναικὸςγυνή gen s fwoman, wife τοῦξυράω articleshave ἀδελφοῦἀδελφός gen s mbrother, fellow believer αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even περὶΠέργη prepPerga πάντωνπαρρησιάζομαι gen p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly ὧνὀρχέομαι rel. pronoundance ἐποίησενπόθεν 3s aor act indfrom where?, whence πονηρῶνπονηρία gen p niniquity, wickedness, iniquities ξυράω articleshave ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod, 20προσέθηκενπροστάτις 3s aor act indpatron, benefactor, helper καὶκαί conjand, also, even τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πᾶσινπαρρησιάζομαι dat p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly, κατέκλεισενκατακλείω 3s aor act indshut up, lock up, confine τὸνξυράω articleshave ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn ἐνἐν prepin (dat), in, on φυλακῇφυγή dat s fflight. 21Ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being δὲδέ conjbut, and, now ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave βαπτισθῆναιβαπτίζω aor pas indbaptize, baptise, dip ἅπανταἅπας acc s meach, every, all τὸνξυράω articleshave λαὸνλαός acc s mpeople καὶκαί conjand, also, even ἸησοῦἸησοῦς gen s mJesus, Joshua βαπτισθέντοςβαπτίζω verbbaptize, baptise, dip καὶκαί conjand, also, even προσευχομένουπροσευχή verbprayer, place for prayer ἀνεῳχθῆναιἀνοίγω aor pas indopen τὸνξυράω articleshave οὐρανὸνοὐρανόθεν acc s mfrom heaven, 22καὶκαί conjand, also, even καταβῆναικαταβαίνω 2aor act indgo down, come down τὸξυράω articleshave Πνεῦμαπλύνω acc s nwash τὸξυράω articleshave Ἅγιονἅγιος acc s nholy, saints (plural noun), set apart σωματικῷσῶμα dat s nbody, flesh εἴδειεἶδος dat s nform, sight, appearance ὡςὠρύομαι advroar, howl περιστερὰνπερισσῶς acc s fabundantly, exceedingly, beyond measure ἐπ’ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even φωνὴνφωνέω acc s fcall, crow, shout ἐξἐκ prepout of, from (gen), by οὐρανοῦοὐρανόθεν gen s mfrom heaven γενέσθαιγίνομαι 2aor mid indbecome, be, come into being Σὺσυ pers. pronounyou εἶεἰμί 2s pres act indam, exist ξυράω articleshave Υἱόςυἱοθεσία nom s madoption μουἐγώ pers. pronounI ξυράω articleshave ἀγαπητόςἀγαπητός nom s mbeloved, loved, ἐνἐν prepin (dat), in, on σοὶσυ pers. pronounyou εὐδόκησαεὐδοκέω 1s aor act indthink it good, be well pleased with, am resolved. 23Καὶκαί conjand, also, even αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua ἀρχόμενοςἄρχω verbrule, reign ὡσεὶὡσαύτως advlikewise ἐτῶνἔτος gen p nyear τριάκοντατρῆμα indclopening, hole, ὢνεἰμί verbam, exist υἱόςυἱοθεσία nom s madoption, ὡςὠρύομαι advroar, howl ἐνομίζετονομή 3s impf mid/pas indpasture, spreading, pasturage, ἸωσὴφἸωσήφ indclJoseph, τοῦξυράω articleshave Ἡλεὶἠλί indclEli, my God 24τοῦξυράω articleshave ΜατθὰτΜαθθάτ indclMatthat τοῦξυράω articleshave ΛευεὶΛευί indclLevi τοῦξυράω articleshave ΜελχεὶΜελχί indclMelchi τοῦξυράω articleshave ἸανναὶἸανναί indclJannai τοῦξυράω articleshave ἸωσὴφἸωσήφ indclJoseph 25τοῦξυράω articleshave ΜατταθίουΜατταθίας gen s mMattathias τοῦξυράω articleshave ἈμὼςἈμώς indclAmos τοῦξυράω articleshave Ναοὺμναός indcltemple, shrine τοῦξυράω articleshave ἘσλεὶἙσλί indclEsli τοῦξυράω articleshave ΝαγγαὶΝαασσών indclNahshon 26τοῦξυράω articleshave ΜαὰθΜάαθ indclMaath τοῦξυράω articleshave ΜατταθίουΜατταθίας gen s mMattathias τοῦξυράω articleshave Σεμεεὶνσεληνιάζομαι indclbe an epileptic, am a lunatic τοῦξυράω articleshave ἸωσὴχἸωσήχ indclJosech τοῦξυράω articleshave ἸωδὰἸωδά indclJoda 27τοῦξυράω articleshave ἸωανὰνἸωανάν indclJoanan τοῦξυράω articleshave Ῥησὰῥῆμα indclword, saying, thing spoken τοῦξυράω articleshave ΖοροβάβελΖοροβαβέλ indclZerubbabel τοῦξυράω articleshave ΣαλαθιὴλΣαλά indclShelah, Sala τοῦξυράω articleshave ΝηρεὶΝηρεύς indclNereus 28τοῦξυράω articleshave ΜελχεὶΜελχί indclMelchi τοῦξυράω articleshave ἈδδεὶἈδδί indclAddi τοῦξυράω articleshave ΚωσὰμΚωσάμ indclCosam τοῦξυράω articleshave ἘλμαδὰμἘλμαδάμ indclElmadam τοῦξυράω articleshave ἪρἬρ indclEr 29τοῦξυράω articleshave ἸησοῦἸησοῦς gen s mJesus, Joshua τοῦξυράω articleshave ἘλιέζερἘλιέζερ indclEliezer τοῦξυράω articleshave ἸωρεὶμἸωρίμ indclJorim τοῦξυράω articleshave ΜαθθὰτΜαθθάτ indclMatthat τοῦξυράω articleshave ΛευεὶΛευί indclLevi 30τοῦξυράω articleshave Συμεὼνσύμβουλος indcladviser, counsellor, counselor τοῦξυράω articleshave ἸούδαἸούδας gen s mJudas, Judah, Jude τοῦξυράω articleshave ἸωσὴφἸωσήφ indclJoseph τοῦξυράω articleshave ἸωνὰμἸωνάμ indclJonam τοῦξυράω articleshave ἘλιακεὶμἘλιακίμ indclEliakim 31τοῦξυράω articleshave ΜελεὰΜελεά indclMelea τοῦξυράω articleshave ΜεννὰΜεννά indclMenna τοῦξυράω articleshave ΜατταθὰΜατταθά indclMattatha τοῦξυράω articleshave ΝαθὰμΝαζωραῖος indclNazarene, inhabitant of Nazareth τοῦξυράω articleshave ΔαυεὶδΔαυίδ indclDavid 32τοῦξυράω articleshave ἸεσσαὶἸεσσαί indclJesse τοῦξυράω articleshave ἸωβὴδἸωβήδ indclObed τοῦξυράω articleshave ΒοὸςΒόες indclBoaz τοῦξυράω articleshave Σαλὰσάκκος indclsackcloth τοῦξυράω articleshave ΝαασσὼνΜωϋσῆς indclMoses 33τοῦξυράω articleshave ἈμιναδὰβἈμιναδάβ indclAmminadab τοῦξυράω articleshave ἈδμεὶνἈδμίν indclAdmin, Aram τοῦξυράω articleshave ἈρνεὶἈρνί indclArni τοῦξυράω articleshave ἘσρὼμἙσρώμ indclHezron τοῦξυράω articleshave ΦαρὲςΦαραώ indclPharaoh τοῦξυράω articleshave ἸούδαἸούδας gen s mJudas, Judah, Jude 34τοῦξυράω articleshave ἸακὼβἸακώβ indclJacob τοῦξυράω articleshave ἸσαὰκἸσαάκ indclIsaac τοῦξυράω articleshave ἈβραὰμἈβραάμ indclAbraham τοῦξυράω articleshave ΘάραΘάρα indclTerah τοῦξυράω articleshave Ναχὼρναύτης indclsailor, seaman 35τοῦξυράω articleshave ΣεροὺχΣέργιος indclSergius τοῦξυράω articleshave Ῥαγαῦῥαβδοῦχος indclconstable, police officer, lictor τοῦξυράω articleshave Φάλεκφαίνω indclshine, appear, seem τοῦξυράω articleshave ἜβερἜβερ indclHeber τοῦξυράω articleshave Σαλὰσάκκος indclsackcloth 36τοῦξυράω articleshave ΚαϊνὰμΚαϊνάμ indclCainan τοῦξυράω articleshave ἈρφαξὰδἈρφαξάδ indclArphaxad τοῦξυράω articleshave ΣὴμΣήθ indclSeth τοῦξυράω articleshave Νῶενυχθήμερον indclday and a night, twenty-four hours τοῦξυράω articleshave ΛάμεχΛάμεχ indclLamech 37τοῦξυράω articleshave ΜαθουσαλὰΜαθουσαλά indclMethuselah τοῦξυράω articleshave ἘνὼχἙνώχ indclEnoch τοῦξυράω articleshave ἸάρετἸάρετ indclJared τοῦξυράω articleshave ΜαλελεὴλΜαλελεήλ indclMaleleel, Mahalaleel τοῦξυράω articleshave ΚαϊνὰμΚαϊνάμ indclCainan 38τοῦξυράω articleshave ἘνὼςἘνώς indclEnosh τοῦξυράω articleshave ΣὴθΣερούχ indclSerug τοῦξυράω articleshave ἈδὰμἈδάμ indclAdam τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god.