1. Read
  2. Nestle 1904

Luke 7

A Sinful Woman Forgiven

1Ἐπειδὴἐπειδή conjsince, because, when ἐπλήρωσενπληροφορία 3s aor act indfull assurance, certainty πάνταπαρρησιάζομαι acc p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly τὰξυράω articleshave ῥήματαῥήγνυμι acc p nbreak apart, throw down, dash αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰςξυράω articleshave ἀκοὰςἀκοή acc p fhearing, report, news τοῦξυράω articleshave λαοῦλαός gen s mpeople, εἰσῆλθενεἰσέρχομαι 3s 2aor act indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ΚαφαρναούμΚαφαρναούμ indclCapernaum. 2Ἑκατοντάρχουἑκατοντάρχης gen s mcenturion δέδέ conjbut, and, now τινοςτίς indef. ponounwho?, which?, what? δοῦλοςδοῦλος nom s mservant, slave κακῶςκακῶς advbadly, evilly ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess ἤμελλενμέλλω 3s impf act indam about to, will τελευτᾶντελεσφορέω pres act indproduce mature fruit, bring fruit to maturity, bring to maturity, ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ἔντιμοςἔντιμος nom s mvalued, precious, highly regarded. 3ἀκούσαςἀκούω verbhear, listen δὲδέ conjbut, and, now περὶΠέργη prepPerga τοῦξυράω articleshave ἸησοῦἸησοῦς gen s mJesus, Joshua ἀπέστειλενἀποστέλλω 3s aor act indsend, send forth, send away πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it πρεσβυτέρουςπρεσβυτέριον acc p mbody of elders, assembly of elders τῶνξυράω articleshave ἸουδαίωνἸουδαῖος gen p mJew, Judea, Jewish, ἐρωτῶνἐρωτάω verbask, request, entreat αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ὅπωςὀπώρα advfruit, autumn, autumnal fruits ἐλθὼνἔρχομαι verbcome, go διασώσῃδιασῴζω verbbring safely through (a danger), save thoroughly τὸνξυράω articleshave δοῦλονδοῦλος acc s mservant, slave αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 4οἱξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now παραγενόμενοιπαραγγέλλω verborder, command, charge πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τὸνξυράω articleshave ἸησοῦνἸησοῦς acc s mJesus, Joshua παρεκάλουνπαρακαθίζω 3p impf act indsit down beside αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it σπουδαίωςσπουδαιοτέρως advmore earnestly, more carefully, λέγοντεςλέγω verbsay, speak ὅτιὅτε conjwhen ἄξιόςἄξιος nom s mworthy, worthy of, deserving ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ὀρχέομαι rel. pronoundance παρέξῃπάρεσις 2s 2fut mid indpassing over, overlooking τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not· 5ἀγαπᾷἀγαπάω 3s pres act indlove γὰργάρ conjfor, because τὸξυράω articleshave ἔθνοςἔθνος acc s nnation, Gentiles (plural), race ἡμῶνἐγώ pers. pronounI καὶκαί conjand, also, even τὴνξυράω articleshave συναγωγὴνσυνάγω acc s fgather together, bring together αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it ᾠκοδόμησενοἰκοδεσπότης 3s aor act indhouseholder, head of a household ἡμῖνἐγώ pers. pronounI. 6ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua ἐπορεύετοπορεία 3s impf mid/pas indjourney, way, pursuit σὺνσύμψυχος prepharmonious, of one mind or spirit, of one accord αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it. ἤδηἤδη advalready, now δὲδέ conjbut, and, now αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it οὐὅτου until μακρὰνμακράν advfar away ἀπέχοντοςἀπέχω verbhave received, be distant, have in full ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῆςξυράω articleshave οἰκίαςοἰκητήριον gen s fdwelling, habitation, abode, ἔπεμψενπέμπτος 3s aor act indfifth φίλουςφιλοπρωτεύω acc p mwish to be first, desire preeminence ξυράω articleshave ἑκατοντάρχηςἑκατοντάρχης nom s mcenturion λέγωνλέγω verbsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Κύριεκύριος voc s mlord, master, sir, μὴμή not, no, lest σκύλλουσκυθρωπός verbsad, gloomy, sad-countenanced· οὐὅτου until γὰργάρ conjfor, because ἱκανόςἱκανός nom s msufficient, able, considerable εἰμιεἰμί 1s pres act indam, exist ἵναἵνα conjin order that, that, so that ὑπὸὕπνος prepsleep τὴνξυράω articleshave στέγηνστάχυς acc s fStachys, head of grain μουἐγώ pers. pronounI εἰσέλθῃςεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter· 7διὸδιό conjtherefore, wherefore οὐδὲοὐδαμῶς by no means ἐμαυτὸνἐμαυτοῦ reflex. pronounof myself ἠξίωσαἀξιόω 1s aor act indconsider worthy, account or treat as worthy πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before σὲσυ pers. pronounyou ἐλθεῖνἔρχομαι 2aor act indcome, go· ἀλλὰἀλλά conjbut, except εἰπὲλέγω verbsay, speak λόγῳλόγος dat s mword, message, speech, καὶκαί conjand, also, even ἰαθήτωἰάομαι verbheal ξυράω articleshave παῖςπαίζω nom s mplay, amuse oneself, sport μουἐγώ pers. pronounI. 8καὶκαί conjand, also, even γὰργάρ conjfor, because ἐγὼἐγώ pers. pronounI ἄνθρωπόςἄνθρωπος nom s mman, person, human being εἰμιεἰμί 1s pres act indam, exist ὑπὸὕπνος prepsleep ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight τασσόμενοςταρταρόω verbcast into Tartarus, cast into hell, thrust down to Tartarus, ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess ὑπ’ὕπνος prepsleep ἐμαυτὸνἐμαυτοῦ reflex. pronounof myself στρατιώταςστρατιά acc p mhost, army, host of angels, καὶκαί conjand, also, even λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak τούτῳοὔτε dem pronounneither, nor, and not Πορεύθητιπορεία verbjourney, way, pursuit, καὶκαί conjand, also, even πορεύεταιπορεία 3s pres mid/pas indjourney, way, pursuit, καὶκαί conjand, also, even ἄλλῳἄλλος dat s mother, another, different Ἔρχουἔρχομαι verbcome, go, καὶκαί conjand, also, even ἔρχεταιἔρχομαι 3s pres mid/pas indcome, go, καὶκαί conjand, also, even τῷξυράω articleshave δούλῳδοῦλος dat s mservant, slave μουἐγώ pers. pronounI Ποίησονπόθεν verbfrom where?, whence τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not, καὶκαί conjand, also, even ποιεῖπόθεν 3s pres act indfrom where?, whence. 9ἀκούσαςἀκούω verbhear, listen δὲδέ conjbut, and, now ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not ξυράω articleshave ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua ἐθαύμασενθαυμάζω 3s aor act indam amazed, marvel at, wonder at αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even στραφεὶςστρεβλόω verbtorment, twist, distort τῷξυράω articleshave ἀκολουθοῦντιἀκολουθέω verbfollow, accompany, attend αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ὄχλῳὀχλοποιέω dat s mform a mob, gather a crowd εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak ὑμῖνσυ pers. pronounyou, οὐδὲοὐδαμῶς by no means ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave ἸσραὴλἸσραήλ indclIsrael τοσαύτηντόπος dem pronounplace πίστινπιστικός acc s fgenuine, pure εὗρονεὑρίσκω 1s 2aor act indfind. 10καὶκαί conjand, also, even ὑποστρέψαντεςὑποστολή verbhesitancy, timidity, shrinking εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave οἶκονοἰκονόμος acc s msteward οἱξυράω articleshave πεμφθέντεςπέμπτος verbfifth εὗρονεὑρίσκω 3p 2aor act indfind τὸνξυράω articleshave δοῦλονδοῦλος acc s mservant, slave ὑγιαίνονταὑβριστής verbviolent, insolent man, insolent. 11Καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave ἑξῆςἑξῆς advnext, next in order, next day ἐπορεύθηπορεία 3s aor pas indjourney, way, pursuit εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πόλινπόλεμος acc s fwar, battle, strife καλουμένηνκαλέω verbcall, name invite, invite ΝαΐνΝαϊν indclNain, καὶκαί conjand, also, even συνεπορεύοντοσυμπολίτης 3p impf mid/pas indfellow citizen αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it οἱξυράω articleshave μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, student, learner αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even ὄχλοςὀχλοποιέω nom s mform a mob, gather a crowd πολύςπολυποίκιλος nom s mmany-sided, manifold, much varied. 12ὡςὠρύομαι advroar, howl δὲδέ conjbut, and, now ἤγγισενἐγγίζω 3s aor act indcome near, approach τῇξυράω articleshave πύλῃπυκτεύω dat s fbox τῆςξυράω articleshave πόλεωςπόλεμος gen s fwar, battle, strife, καὶκαί conjand, also, even ἰδοὺὁρατός verbvisible ἐξεκομίζετοἐκκομίζω 3s impf mid/pas indcarry out τεθνηκὼςθνῄσκω verbdie, am dying, am dead μονογενὴςμονή nom s mdwelling-place, abode, room υἱὸςυἱοθεσία nom s madoption τῇξυράω articleshave μητρὶμήτε dat s fneither, nor, not even αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even αὐτὴαὐτός pers. pronounhe, she, it ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist χήραχερουβίμ nom s fcherubim, καὶκαί conjand, also, even ὄχλοςὀχλοποιέω nom s mform a mob, gather a crowd τῆςξυράω articleshave πόλεωςπόλεμος gen s fwar, battle, strife ἱκανὸςἱκανός nom s msufficient, able, considerable ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist σὺνσύμψυχος prepharmonious, of one mind or spirit, of one accord αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it. 13καὶκαί conjand, also, even ἰδὼνὁρατός verbvisible αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it ξυράω articleshave Κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir ἐσπλαγχνίσθησπλάγχνα 3s aor pas indbowels, compassion, pity ἐπ’ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it Μὴμή not, no, lest κλαῖεκλαίω verbweep, weep for, mourn. 14καὶκαί conjand, also, even προσελθὼνπροσεργάζομαι verbmake more, gain ἥψατοἅπτω 3s aor mid indtouch, kindle, light τῆςξυράω articleshave σοροῦΣολομών gen s fSolomon, οἱξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now βαστάζοντεςβαστάζω verbbear, carry, carry away ἔστησανἵστημι 3p 2aor act indcause to stand, stand, καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Νεανίσκενεανίας voc s myoung man, youth, σοὶσυ pers. pronounyou λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak, ἐγέρθητιἐγείρω verbraise up, wake, arouse. 15καὶκαί conjand, also, even ἀνεκάθισενἀνακαθίζω 3s aor act indsit up ξυράω articleshave νεκρὸςΝεεμάν nom s mNaaman καὶκαί conjand, also, even ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign λαλεῖνλαλέω pres act indspeak, say, καὶκαί conjand, also, even ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it τῇξυράω articleshave μητρὶμήτε dat s fneither, nor, not even αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 16ἔλαβενλαμβάνω 3s 2aor act indtake, receive δὲδέ conjbut, and, now φόβοςφόβητρον nom s mterrible sight, horror, cause of terror πάνταςπαρρησιάζομαι acc p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly, καὶκαί conjand, also, even ἐδόξαζονδοξάζω 3p impf act indglorify, praise, honor τὸνξυράω articleshave Θεὸνθεός acc s mGod, god λέγοντεςλέγω verbsay, speak ὅτιὅτε conjwhen Προφήτηςπροφητεύω nom s mprophesy, foretell μέγαςμέγας nom s mlarge, great ἠγέρθηἐγείρω 3s aor pas indraise up, wake, arouse ἐνἐν prepin (dat), in, on ἡμῖνἐγώ pers. pronounI, καὶκαί conjand, also, even ὅτιὅτε conjwhen Ἐπεσκέψατοἐπισκέπτομαι 3s aor mid indvisit, have a care for, look upon ξυράω articleshave Θεὸςθεός nom s mGod, god τὸνξυράω articleshave λαὸνλαός acc s mpeople αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 17καὶκαί conjand, also, even ἐξῆλθενἐξέρχομαι 3s 2aor act indgo out, come out, go away ξυράω articleshave λόγοςλόγος nom s mword, message, speech οὗτοςοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐνἐν prepin (dat), in, on ὅλῃὀλολύζω dat s fcry out, wail, howl τῇξυράω articleshave ἸουδαίᾳἸουδαία dat s fJudea περὶΠέργη prepPerga αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even πάσῃπαρρησιάζομαι dat s fspeak freely or boldly, speak freely, boldly τῇξυράω articleshave περιχώρῳπεριφρονέω dat s fdisregard, look down on, despise. 18Καὶκαί conjand, also, even ἀπήγγειλανἀπαγγέλλω 3p aor act indannounce, report, bring a report ἸωάνειἸωάννης dat s mJohn οἱξυράω articleshave μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, student, learner αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it περὶΠέργη prepPerga πάντωνπαρρησιάζομαι gen p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly τούτωνοὔτε dem pronounneither, nor, and not. καὶκαί conjand, also, even προσκαλεσάμενοςπροσκαλέομαι verbsummon, call to δύοδύο indcltwo, 2 τινὰςτίς indef. ponounwho?, which?, what? τῶνξυράω articleshave μαθητῶνμαθητής gen p mdisciple, student, learner αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ξυράω articleshave ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn 19ἔπεμψενπέμπτος 3s aor act indfifth πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τὸνξυράω articleshave Κύριονκύριος acc s mlord, master, sir λέγωνλέγω verbsay, speak Σὺσυ pers. pronounyou εἶεἰμί 2s pres act indam, exist ξυράω articleshave ἐρχόμενοςἔρχομαι verbcome, go, particleor, than ἄλλονἄλλος acc s mother, another, different προσδοκῶμεν;προσδέχομαι 1p pres act indreceive, wait for, expect 20παραγενόμενοιπαραγγέλλω verborder, command, charge δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it οἱξυράω articleshave ἄνδρεςἀνήρ nom p mman, husband, male εἶπανλέγω 3p 2aor act indsay, speak ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn ξυράω articleshave Βαπτιστὴςβαπτιστής nom s mbaptist, baptizer, Baptist ἀπέστειλενἀποστέλλω 3s aor act indsend, send forth, send away ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before σὲσυ pers. pronounyou λέγωνλέγω verbsay, speak Σὺσυ pers. pronounyou εἶεἰμί 2s pres act indam, exist ξυράω articleshave ἐρχόμενοςἔρχομαι verbcome, go, particleor, than ἄλλονἄλλος acc s mother, another, different προσδοκῶμεν;προσδέχομαι 1p pres act indreceive, wait for, expect 21ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐκείνῃἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder τῇξυράω articleshave ὥρᾳᾠόν dat s fegg ἐθεράπευσενθεραπεύω 3s aor act indheal, care for, attend πολλοὺςπολυποίκιλος acc p mmany-sided, manifold, much varied ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from νόσωννόσημα gen p ftrouble, disease καὶκαί conjand, also, even μαστίγωνμάστιξ gen p fwhip, scourge, affliction καὶκαί conjand, also, even πνευμάτωνπλύνω gen p nwash πονηρῶνπονηρία gen p niniquity, wickedness, iniquities, καὶκαί conjand, also, even τυφλοῖςΤύρος dat p mTyre πολλοῖςπολυποίκιλος dat p mmany-sided, manifold, much varied ἐχαρίσατοχάραξ 3s aor mid indpointed stake, entrenchment, mound for besieging βλέπεινβλέπω pres act indsee, look. 22καὶκαί conjand, also, even ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Πορευθέντεςπορεία verbjourney, way, pursuit ἀπαγγείλατεἀπαγγέλλω verbannounce, report, bring a report ἸωάνειἸωάννης dat s mJohn ὀρχέομαι rel. pronoundance εἴδετεὁρατός 2p 2aor act indvisible καὶκαί conjand, also, even ἠκούσατεἀκούω 2p aor act indhear, listen· τυφλοὶΤύρος nom p mTyre ἀναβλέπουσινἀναβλέπω 3p pres act indlook up, receive sight, recover my sight, χωλοὶχρώς nom p mskin περιπατοῦσινπεριοχή 3p pres act indpassage (of written text), passage of Scripture, λεπροὶλεπρός nom p mscaly, leprous, leper καθαρίζονταικαθαρίζω 3p pres mid/pas indcleanse, make clean, καὶκαί conjand, also, even κωφοὶκωφός nom p mdeaf, dumb ἀκούουσινἀκούω 3p pres act indhear, listen, νεκροὶΝεεμάν nom p mNaaman ἐγείρονταιἐγείρω 3p pres mid/pas indraise up, wake, arouse, πτωχοὶπτωχεύω nom p mbe (extremely) poor, destitute, am in poverty εὐαγγελίζονταιεὐαγγελίζω 3p pres mid/pas indbring good news, preach good tidings· 23καὶκαί conjand, also, even μακάριόςμακάριος nom s mblessed, happy ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance ἐὰνἐάν condif μὴμή not, no, lest σκανδαλισθῇσιωπάω verbbe silent, keep silence ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐμοίἐγώ pers. pronounI. 24Ἀπελθόντωνἀπέρχομαι verbdepart, go away, come or go away from δὲδέ conjbut, and, now τῶνξυράω articleshave ἀγγέλωνἄγγελος gen p mangel, messenger ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign λέγεινλέγω pres act indsay, speak πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τοὺςξυράω articleshave ὄχλουςὀχλοποιέω acc p mform a mob, gather a crowd περὶΠέργη prepPerga ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn Τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ἐξήλθατεἐξέρχομαι 2p 2aor act indgo out, come out, go away εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴνξυράω articleshave ἔρημονἔρημος acc s fwilderness, desert, desolate land θεάσασθαι;θεάομαι aor mid indbehold, see, contemplate κάλαμονκάλαμος acc s mreed, reed-pen ὑπὸὕπνος prepsleep ἀνέμουἄνεμος gen s mwind σαλευόμενον;Σαλείμ verbSalim 25ἀλλὰἀλλά conjbut, except τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ἐξήλθατεἐξέρχομαι 2p 2aor act indgo out, come out, go away ἰδεῖν;ὁρατός 2aor act indvisible ἄνθρωπονἄνθρωπος acc s mman, person, human being ἐνἐν prepin (dat), in, on μαλακοῖςμαλακός dat p nsoft, effeminate ἱματίοιςἱμάτιον dat p ngarment, cloak, outer garment ἠμφιεσμένον;ἀμφιέννυμι verbclothe, dress, put on ἰδοὺὁρατός verbvisible οἱξυράω articleshave ἐνἐν prepin (dat), in, on ἱματισμῷἱματισμός dat s mclothing, raiment ἐνδόξῳἔνδοξος dat s mhonored, glorious, splendid καὶκαί conjand, also, even τρυφῇτρυφάω dat s flive for pleasure, revel, carouse ὑπάρχοντεςὑπάρχοντα verbgoods, property ἐνἐν prepin (dat), in, on τοῖςξυράω articleshave βασιλείοιςβασίλειος dat p nkingly, royal, courtiers εἰσίνεἰμί 3p pres act indam, exist. 26ἀλλὰἀλλά conjbut, except τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ἐξήλθατεἐξέρχομαι 2p 2aor act indgo out, come out, go away ἰδεῖν;ὁρατός 2aor act indvisible προφήτην;προφητεύω acc s mprophesy, foretell ναίΝαθαναήλ particleNathanael, λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak ὑμῖνσυ pers. pronounyou, καὶκαί conjand, also, even περισσότερονπερισσεύω acc s nabound, be rich, exceed προφήτουπροφητεύω gen s mprophesy, foretell. 27οὗτόςοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist περὶΠέργη prepPerga οὗὀρχέομαι rel. pronoundance γέγραπταιγράφω 3s pf pas indwrite Ἰδοὺὁρατός verbvisible ἀποστέλλωἀποστέλλω 1s pres act indsend, send forth, send away τὸνξυράω articleshave ἄγγελόνἄγγελος acc s mangel, messenger μουἐγώ pers. pronounI πρὸΠρίσκιλλα prepPrisca, Priscilla προσώπουπροσωποληψία gen s npartiality, favoritism σουσυ pers. pronounyou, ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance κατασκευάσεικατασκευάζω 3s fut act indprepare, build, make τὴνξυράω articleshave ὁδόνὁδοιπορία acc s fwalking, journey, travel σουσυ pers. pronounyou ἔμπροσθένἔμπροσθεν prepin front of, before (gen), in front σουσυ pers. pronounyou. 28λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak ὑμῖνσυ pers. pronounyou, μείζωνμέγας nom s mlarge, great ἐνἐν prepin (dat), in, on γεννητοῖςγεννητός dat p mborn, begotten γυναικῶνγυνή gen p fwoman, wife ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn οὐδείςοὐδέ nom s mand not, not even, neither ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist· ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now μικρότεροςμικρόν nom s mlittle, little while ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave βασιλείᾳβασιλεία dat s fkingdom, royal rule, kingship τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god μείζωνμέγας nom s mlarge, great αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist. 29καὶκαί conjand, also, even πᾶςπαρρησιάζομαι nom s mspeak freely or boldly, speak freely, boldly ξυράω articleshave λαὸςλαός nom s mpeople ἀκούσαςἀκούω verbhear, listen καὶκαί conjand, also, even οἱξυράω articleshave τελῶναιτέλος nom p mend, purpose, tax ἐδικαίωσανδικαιόω 3p aor act indjustify, pronounce righteous, make righteous τὸνξυράω articleshave Θεόνθεός acc s mGod, god, βαπτισθέντεςβαπτίζω verbbaptize, baptise, dip τὸξυράω articleshave βάπτισμαβάπτισμα acc s nbaptism, rite or ceremony of baptism ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn· 30οἱξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ΦαρισαῖοιΦαρές nom p mPerez καὶκαί conjand, also, even οἱξυράω articleshave νομικοὶνομίζω nom p msuppose, think τὴνξυράω articleshave βουλὴνβουλή acc s fcounsel, purpose, deliberate wisdom τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god ἠθέτησανἀθετέω 3p aor act indreject, annul εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἑαυτούςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself, μὴμή not, no, lest βαπτισθέντεςβαπτίζω verbbaptize, baptise, dip ὑπ’ὕπνος prepsleep αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 31Τίνιτίνω interr. pronounpay, pay a penalty οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then ὁμοιώσωὁμοιότης 1s fut act indlikeness, similarity, resemblance τοὺςξυράω articleshave ἀνθρώπουςἄνθρωπος acc p mman, person, human being τῆςξυράω articleshave γενεᾶςγενεά gen s fgeneration ταύτηςοὔτε dem pronounneither, nor, and not, καὶκαί conjand, also, even τίνιτίνω interr. pronounpay, pay a penalty εἰσὶνεἰμί 3p pres act indam, exist ὅμοιοι;ὁμοιοπαθής nom p mwith the same nature, of like feelings 32ὅμοιοίὁμοιοπαθής nom p mwith the same nature, of like feelings εἰσινεἰμί 3p pres act indam, exist παιδίοιςπαιδιόθεν dat p nfrom childhood τοῖςξυράω articleshave ἐνἐν prepin (dat), in, on ἀγορᾷἀγορά dat s fmarketplace, place of assembly καθημένοιςκάθημαι verbsit, am seated καὶκαί conjand, also, even προσφωνοῦσινπροσφορά verboffering, sacrifice ἀλλήλοιςἀλλήλων rcp. pronounone another, each another ὀρχέομαι rel. pronoundance λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak Ηὐλήσαμεναὐλέω 1p aor act indplay a flute, play the flute, pipe ὑμῖνσυ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even οὐκὅτου until ὠρχήσασθεὀρφανός 2p aor mid indorphan, bereaved· ἐθρηνήσαμενθρηνέω 1p aor act indlament, mourn, sing a dirge καὶκαί conjand, also, even οὐκὅτου until ἐκλαύσατεκλαίω 2p aor act indweep, weep for, mourn. 33ἐλήλυθενἔρχομαι 3s 2pf act indcome, go γὰργάρ conjfor, because ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn ξυράω articleshave Βαπτιστὴςβαπτιστής nom s mbaptist, baptizer, Baptist μὴμή not, no, lest ἐσθίωνἐσθίω verbeat ἄρτονἄρτος acc s mbread, loaf, food μήτεμηρός thigh πίνωνπίναξ verbboard, dish, platter οἶνονοἰνοπότης acc s mdrunkard, excessive wine-drinker, καὶκαί conjand, also, even λέγετελέγω 2p pres act indsay, speak Δαιμόνιονδαιμόνιον acc s ndemon, evil spirit ἔχειἔχω 3s pres act indhave, hold, possess. 34ἐλήλυθενἔρχομαι 3s 2pf act indcome, go ξυράω articleshave Υἱὸςυἱοθεσία nom s madoption τοῦξυράω articleshave ἀνθρώπουἄνθρωπος gen s mman, person, human being ἐσθίωνἐσθίω verbeat καὶκαί conjand, also, even πίνωνπίναξ verbboard, dish, platter, καὶκαί conjand, also, even λέγετελέγω 2p pres act indsay, speak Ἰδοὺὁρατός verbvisible ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being φάγοςὕψωμα nom s mheight, lofty thing, barrier καὶκαί conjand, also, even οἰνοπότηςοἴμαι nom s mthink, suppose, φίλοςφιλοπρωτεύω nom s mwish to be first, desire preeminence τελωνῶντέλος gen p mend, purpose, tax καὶκαί conjand, also, even ἁμαρτωλῶνἁμαρτωλός gen p msinner. 35καὶκαί conjand, also, even ἐδικαιώθηδικαιόω 3s aor pas indjustify, pronounce righteous, make righteous ξυράω articleshave σοφίαΣουσάννα nom s fSusanna, Susannah ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from πάντωνπαρρησιάζομαι gen p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly τῶνξυράω articleshave τέκνωντεκνογονία gen p nbearing of children, child bearing αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 36Ἠρώταἐρωτάω 3s impf act indask, request, entreat δέδέ conjbut, and, now τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what? αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it τῶνξυράω articleshave ΦαρισαίωνΦαρές gen p mPerez ἵναἵνα conjin order that, that, so that φάγῃἐσθίω verbeat μετ’μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it· καὶκαί conjand, also, even εἰσελθὼνεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave οἶκονοἰκονόμος acc s msteward τοῦξυράω articleshave ΦαρισαίουΦαρές gen s mPerez κατεκλίθηκατακλίνω 3s aor pas indmake to lie down, recline, cause to recline. 37καὶκαί conjand, also, even ἰδοὺὁρατός verbvisible γυνὴγυνή nom s fwoman, wife ἥτιςὀστέον rel. pronounbone ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave πόλειπόλεμος dat s fwar, battle, strife ἁμαρτωλόςἁμαρτωλός nom s fsinner, καὶκαί conjand, also, even ἐπιγνοῦσαἐπιγινώσκω verbrecognise, come to know, discern ὅτιὅτε conjwhen κατάκειταικατάκειμαι 3s pres mid/pas indlie down, lie sick, recline (at meals) ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave οἰκίᾳοἰκητήριον dat s fdwelling, habitation, abode τοῦξυράω articleshave ΦαρισαίουΦαρές gen s mPerez, κομίσασακομίζω verbreceive, bring, recover ἀλάβαστρονἀλάβαστρον acc s nalabaster jar, vase for holding perfume μύρουμύριοι gen s nten thousand 38καὶκαί conjand, also, even στᾶσαἵστημι verbcause to stand, stand ὀπίσωὄπισθεν advbehind, after, from behind παρὰπάντως prepaltogether, by all means, entirely τοὺςξυράω articleshave πόδαςΠούδης acc p mPudens αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it κλαίουσακλαίω verbweep, weep for, mourn, τοῖςξυράω articleshave δάκρυσινδάκρυον dat p ntear ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign βρέχεινβρέχω pres act indsend rain, rain, wet τοὺςξυράω articleshave πόδαςΠούδης acc p mPudens αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ταῖςξυράω articleshave θριξὶνθρίξ dat p fhair τῆςξυράω articleshave κεφαλῆςκεφαλή gen s fhead αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐξέμασσενἐκμάσσω 3s impf act indwipe dry, wipe, wipe off thoroughly, καὶκαί conjand, also, even κατεφίλεικαταφιλέω 3s impf act indkiss fervently, kiss affectionately τοὺςξυράω articleshave πόδαςΠούδης acc p mPudens αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even ἤλειφενἀλείφω 3s impf act indanoint τῷξυράω articleshave μύρῳμύριοι dat s nten thousand. 39ἰδὼνὁρατός verbvisible δὲδέ conjbut, and, now ξυράω articleshave ΦαρισαῖοςΦαρές nom s mPerez ξυράω articleshave καλέσαςκαλέω verbcall, name invite, invite αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak ἐνἐν prepin (dat), in, on ἑαυτῷἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself λέγωνλέγω verbsay, speak Οὗτοςοὔτε dem pronounneither, nor, and not εἰεἰ condif ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist προφήτηςπροφητεύω nom s mprophesy, foretell, ἐγίνωσκενγινώσκω 3s impf act indknow, come to know, learn ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent τίςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty καὶκαί conjand, also, even ποταπὴποταμοφόρητος nom s fswept away by a river, carried away by a stream ξυράω articleshave γυνὴγυνή nom s fwoman, wife ἥτιςὀστέον rel. pronounbone ἅπτεταιἅπτω 3s pres mid/pas indtouch, kindle, light αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ὅτιὅτε conjwhen ἁμαρτωλόςἁμαρτωλός nom s fsinner ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist. 40καὶκαί conjand, also, even ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply ξυράω articleshave ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it Σίμωνσιμικίνθιον voc s mapron, ἔχωἔχω 1s pres act indhave, hold, possess σοίσυ pers. pronounyou τιτίς indef. ponounwho?, which?, what? εἰπεῖνλέγω 2aor act indsay, speak. ξυράω articleshave δέδέ conjbut, and, now Διδάσκαλεδιδάσκαλος voc s mteacher, εἰπέλέγω verbsay, speak, φησίνφήμη 3s pres act indreport, news, fame. 41δύοδύο indcltwo, 2 χρεοφειλέταιχρεία nom p mneed, necessity, business ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist δανιστῇδανιστής dat s mcreditor τινιτίς indef. ponounwho?, which?, what?· ξυράω articleshave εἷςεἷς nom s mone, 1 ὤφειλενὀφείλημα 3s impf act inddebt, that which is owed, offense δηνάριαδηνάριον acc p ndenarius πεντακόσιαπεντακισχίλιοι acc p nfive thousand, ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἕτεροςἕτερος nom s mother, different, another πεντήκονταπεντεκαιδέκατος indclfifteenth. 42μὴμή not, no, lest ἐχόντωνἔχω verbhave, hold, possess αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἀποδοῦναιἀποδίδωμι 2aor act indgive back, pay, sell (middle) ἀμφοτέροιςἀμφότεροι dat p mboth, both of two ἐχαρίσατοχάραξ 3s aor mid indpointed stake, entrenchment, mound for besieging. τίςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it πλεῖονπολυποίκιλος acc s nmany-sided, manifold, much varied ἀγαπήσειἀγαπάω 3s fut act indlove αὐτόν;αὐτός pers. pronounhe, she, it 43ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply Σίμωνσιμικίνθιον nom s mapron εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Ὑπολαμβάνωὑποκριτής 1s pres act indhypocrite, pretender ὅτιὅτε conjwhen ὀρχέομαι rel. pronoundance τὸξυράω articleshave πλεῖονπολυποίκιλος acc s nmany-sided, manifold, much varied ἐχαρίσατοχάραξ 3s aor mid indpointed stake, entrenchment, mound for besieging. ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Ὀρθῶςὄρθρος advdaybreak, dawn, early morning ἔκριναςκρίνω 2s aor act indjudge, decide, think good. 44καὶκαί conjand, also, even στραφεὶςστρεβλόω verbtorment, twist, distort πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τὴνξυράω articleshave γυναῖκαγυνή acc s fwoman, wife τῷξυράω articleshave Σίμωνισιμικίνθιον dat s mapron ἔφηφήμη 3s impf act indreport, news, fame Βλέπειςβλέπω 2s pres act indsee, look ταύτηνοὔτε dem pronounneither, nor, and not τὴνξυράω articleshave γυναῖκα;γυνή acc s fwoman, wife εἰσῆλθόνεἰσέρχομαι 1s 2aor act indgo into, come in, enter σουσυ pers. pronounyou εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴνξυράω articleshave οἰκίανοἰκητήριον acc s fdwelling, habitation, abode, ὕδωρὑδρωπικός acc s nsuffering from dropsy or edema, afflicted with dropsy μοιἐγώ pers. pronounI ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πόδαςΠούδης acc p mPudens οὐκὅτου until ἔδωκαςδίδωμι 2s aor act indgive, offer· αὕτηοὔτε dem pronounneither, nor, and not δὲδέ conjbut, and, now τοῖςξυράω articleshave δάκρυσινδάκρυον dat p ntear ἔβρεξένβρέχω 3s aor act indsend rain, rain, wet μουἐγώ pers. pronounI τοὺςξυράω articleshave πόδαςΠούδης acc p mPudens καὶκαί conjand, also, even ταῖςξυράω articleshave θριξὶνθρίξ dat p fhair αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐξέμαξενἐκμάσσω 3s aor act indwipe dry, wipe, wipe off thoroughly. 45φίλημάφιλήδονος acc s nloving pleasure, pleasure loving μοιἐγώ pers. pronounI οὐκὅτου until ἔδωκαςδίδωμι 2s aor act indgive, offer· αὕτηοὔτε dem pronounneither, nor, and not δὲδέ conjbut, and, now ἀφ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from ἧςὀρχέομαι rel. pronoundance εἰσῆλθονεἰσέρχομαι 1s 2aor act indgo into, come in, enter οὐὅτου until διέλειπενδιαλείπω 3s impf act indstop, cease, give over καταφιλοῦσάκαταφιλέω verbkiss fervently, kiss affectionately μουἐγώ pers. pronounI τοὺςξυράω articleshave πόδαςΠούδης acc p mPudens. 46ἐλαίῳἔλαιον dat s nolive oil τὴνξυράω articleshave κεφαλήνκεφαλή acc s fhead μουἐγώ pers. pronounI οὐκὅτου until ἤλειψαςἀλείφω 2s aor act indanoint· αὕτηοὔτε dem pronounneither, nor, and not δὲδέ conjbut, and, now μύρῳμύριοι dat s nten thousand ἤλειψενἀλείφω 3s aor act indanoint τοὺςξυράω articleshave πόδαςΠούδης acc p mPudens μουἐγώ pers. pronounI. 47οὗὀρχέομαι rel. pronoundance χάρινχαρίζομαι prepgive freely, forgive, show favor to λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak σοισυ pers. pronounyou, ἀφέωνταιἀφίημι 3p pf pas indsend away, let go, permit αἱξυράω articleshave ἁμαρτίαιἁμαρτία nom p fsin αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it αἱξυράω articleshave πολλαίπολυποίκιλος nom p fmany-sided, manifold, much varied, ὅτιὅτε conjwhen ἠγάπησενἀγαπάω 3s aor act indlove πολύπολυποίκιλος acc s nmany-sided, manifold, much varied· ὀρχέομαι rel. pronoundance δὲδέ conjbut, and, now ὀλίγονὀλιγόπιστος nom s nof little faith ἀφίεταιἀφίημι 3s pres mid/pas indsend away, let go, permit, ὀλίγονὀλιγόπιστος advof little faith ἀγαπᾷἀγαπάω 3s pres act indlove. 48εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it Ἀφέωνταίἀφίημι 3p pf pas indsend away, let go, permit σουσυ pers. pronounyou αἱξυράω articleshave ἁμαρτίαιἁμαρτία nom p fsin. 49καὶκαί conjand, also, even ἤρξαντοἄρχω 3p aor mid indrule, reign οἱξυράω articleshave συνανακείμενοισυναναβαίνω verbcome or go up with, go up with λέγεινλέγω pres act indsay, speak ἐνἐν prepin (dat), in, on ἑαυτοῖςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself Τίςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty οὗτόςοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist, ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance καὶκαί conjand, also, even ἁμαρτίαςἁμαρτία acc p fsin ἀφίησιν;ἀφίημι 3s pres act indsend away, let go, permit 50εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τὴνξυράω articleshave γυναῖκαγυνή acc s fwoman, wife ξυράω articleshave πίστιςπιστικός nom s fgenuine, pure σουσυ pers. pronounyou σέσωκένσώζω 3s pf act indsave, heal σεσυ pers. pronounyou· πορεύουπορεία verbjourney, way, pursuit εἰςεἰς prepinto (acc), into, in εἰρήνηνεἰρήνη acc s fpeace, peace of mind.