1. Read
  2. Nestle 1904

Luke 9

The Cost of Following Jesus

1Συνκαλεσάμενοςσυγκακουχέω verbsuffer ill-treatment with δὲδέ conjbut, and, now τοὺςξυράω articleshave δώδεκαδώδεκα indcltwelve, 12 ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it δύναμινδύναμις acc s fpower, might, marvelous works καὶκαί conjand, also, even ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πάνταπαρρησιάζομαι acc p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly τὰξυράω articleshave δαιμόνιαδαιμόνιον acc p ndemon, evil spirit καὶκαί conjand, also, even νόσουςνόσημα acc p ftrouble, disease θεραπεύεινθεραπεύω pres act indheal, care for, attend· 2καὶκαί conjand, also, even ἀπέστειλενἀποστέλλω 3s aor act indsend, send forth, send away αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it κηρύσσεινκηρύσσω pres act indpreach, proclaim, herald τὴνξυράω articleshave βασιλείανβασιλεία acc s fkingdom, royal rule, kingship τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god καὶκαί conjand, also, even ἰᾶσθαιἰάομαι pres mid/pas indheal, 3καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it Μηδὲνμηδείς acc s nno one, nothing αἴρετεαἴρω verbtake up, take away, raise εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴνξυράω articleshave ὁδόνὁδοιπορία acc s fwalking, journey, travel, μήτεμηρός thigh ῥάβδονῥαβδίζω acc s fbeat with a rod, beat with rods, scourge μήτεμηρός thigh πήρανπηλός acc s fclay, mud μήτεμηρός thigh ἄρτονἄρτος acc s mbread, loaf, food μήτεμηρός thigh ἀργύριονἀργύριον acc s nsilver, shekel, money in general μήτεμηρός thigh ἀνὰἀνά prepupwards, up (acc), each (with numerals) δύοδύο indcltwo, 2 χιτῶναςΧίος acc p mChios ἔχεινἔχω pres act indhave, hold, possess. 4καὶκαί conjand, also, even εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἣνὀρχέομαι rel. pronoundance ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent οἰκίανοἰκητήριον acc s fdwelling, habitation, abode εἰσέλθητεεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter, ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder μένετεμένω verbremain, abide καὶκαί conjand, also, even ἐκεῖθενἐκεῖθεν advfrom there, from that place, thence ἐξέρχεσθεἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away. 5καὶκαί conjand, also, even ὅσοιὀσμή corr. pronounsmell, aroma, fragrance ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent μὴμή not, no, lest δέχωνταιδέχομαι verbreceive, take, accept ὑμᾶςσυ pers. pronounyou, ἐξερχόμενοιἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῆςξυράω articleshave πόλεωςπόλεμος gen s fwar, battle, strife ἐκείνηςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder τὸνξυράω articleshave κονιορτὸνκονιορτός acc s mdust ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῶνξυράω articleshave ποδῶνΠούδης gen p mPudens ὑμῶνσυ pers. pronounyou ἀποτινάσσετεἀποτινάσσω verbshake off εἰςεἰς prepinto (acc), into, in μαρτύριονμαρτύριον acc s ntestimony, witness, proof ἐπ’ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 6ἐξερχόμενοιἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away δὲδέ conjbut, and, now διήρχοντοδιέρχομαι 3p impf mid/pas indcross over, pass through κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τὰςξυράω articleshave κώμαςκώμη acc p fvillage εὐαγγελιζόμενοιεὐαγγελίζω verbbring good news, preach good tidings καὶκαί conjand, also, even θεραπεύοντεςθεραπεύω verbheal, care for, attend πανταχοῦπανταχόθεν advfrom all sides. 7Ἤκουσενἀκούω 3s aor act indhear, listen δὲδέ conjbut, and, now ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod ξυράω articleshave τετραάρχηςτετρααρχέω nom s mbe tetrarch τὰξυράω articleshave γινόμεναγίνομαι verbbecome, be, come into being πάνταπαρρησιάζομαι acc p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly, καὶκαί conjand, also, even διηπόρειδιαπορέω 3s impf act indbe greatly perplexed or at a loss, am in trouble, doubt διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸξυράω articleshave λέγεσθαιλέγω pres mid/pas indsay, speak ὑπόὕπνος prepsleep τινωντίς indef. ponounwho?, which?, what? ὅτιὅτε conjwhen ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn ἠγέρθηἐγείρω 3s aor pas indraise up, wake, arouse ἐκἐκ prepout of, from (gen), by νεκρῶνΝεεμάν gen p mNaaman, 8ὑπόὕπνος prepsleep τινωντίς indef. ponounwho?, which?, what? δὲδέ conjbut, and, now ὅτιὅτε conjwhen ἩλείαςἨλίας nom s mElijah ἐφάνηφαιλόνης 3s 2aor pas indcloak, ἄλλωνἄλλος gen p mother, another, different δὲδέ conjbut, and, now ὅτιὅτε conjwhen προφήτηςπροφητεύω nom s mprophesy, foretell τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what? τῶνξυράω articleshave ἀρχαίωνἀρχαῖος gen p mold, ancient, original ἀνέστηἀνίστημι 3s 2aor act indraise, rise, cause to arise. 9εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn ἐγὼἐγώ pers. pronounI ἀπεκεφάλισαἀποκεφαλίζω 1s aor act indbehead· τίςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty δέδέ conjbut, and, now ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist οὗτοςοὔτε dem pronounneither, nor, and not περὶΠέργη prepPerga οὗὀρχέομαι rel. pronoundance ἀκούωἀκούω 1s pres act indhear, listen τοιαῦτα;τοιόσδε dem pronounsuch as this, of this kind, such καὶκαί conjand, also, even ἐζήτειζητέω 3s impf act indseek, search for, desire ἰδεῖνὁρατός 2aor act indvisible αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it. 10Καὶκαί conjand, also, even ὑποστρέψαντεςὑποστολή verbhesitancy, timidity, shrinking οἱξυράω articleshave ἀπόστολοιἀπόστολος nom p mapostle, messenger, envoy διηγήσαντοδιηγέομαι 3p aor mid indrelate fully, relate in full, describe αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ὅσαὀσμή corr. pronounsmell, aroma, fragrance ἐποίησανπόθεν 3p aor act indfrom where?, whence. Καὶκαί conjand, also, even παραλαβὼνπαρακύπτω verbstoop to look, look, stoop αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ὑπεχώρησενὑποφέρω 3s aor act indendure, bear up under, suffer κατ’κατά prepdown from, against (gen), according to ἰδίανἴδιος acc s fhis, one’s own, one's own εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πόλινπόλεμος acc s fwar, battle, strife καλουμένηνκαλέω verbcall, name invite, invite ΒηθσαϊδάΒηθσαϊδά indclBethsaida. 11οἱξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ὄχλοιὀχλοποιέω nom p mform a mob, gather a crowd γνόντεςγινώσκω verbknow, come to know, learn ἠκολούθησανἀκολουθέω 3p aor act indfollow, accompany, attend αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it· καὶκαί conjand, also, even ἀποδεξάμενοςἀποδέχομαι verbreceive gladly, welcome, receive αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐλάλειλαλέω 3s impf act indspeak, say αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it περὶΠέργη prepPerga τῆςξυράω articleshave βασιλείαςβασιλεία gen s fkingdom, royal rule, kingship τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god, καὶκαί conjand, also, even τοὺςξυράω articleshave χρείανχράω acc s flend ἔχονταςἔχω verbhave, hold, possess θεραπείαςθεραπεία gen s ftreatment, healing, servants ἰᾶτοἰάομαι 3s impf mid/pas indheal. 12ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἡμέραἡμέρα nom s fday ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign κλίνεινκλίνω pres act indcause to bend, bow, rest· προσελθόντεςπροσεργάζομαι verbmake more, gain δὲδέ conjbut, and, now οἱξυράω articleshave δώδεκαδώδεκα indcltwelve, 12 εἶπανλέγω 3p 2aor act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Ἀπόλυσονἀπολύω verbrelease, set free, divorce τὸνξυράω articleshave ὄχλονὀχλοποιέω acc s mform a mob, gather a crowd, ἵναἵνα conjin order that, that, so that πορευθέντεςπορεία verbjourney, way, pursuit εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰςξυράω articleshave κύκλῳκύκλῳ dat s min a circle, round about κώμαςκώμη acc p fvillage καὶκαί conjand, also, even ἀγροὺςἀγρός acc p mfield, farm, country καταλύσωσινκαταλύω verbdestroy, lodge, break up καὶκαί conjand, also, even εὕρωσινεὑρίσκω verbfind ἐπισιτισμόνἐπισιτισμός acc s mprovisions, provision, nourishment, ὅτιὅτε conjwhen ὧδεὨβήδ advObed ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐρήμῳἔρημος dat s mwilderness, desert, desolate land τόπῳτοπάζιον dat s mtopaz ἐσμένεἰμί 1p pres act indam, exist. 13εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it Δότεδίδωμι verbgive, offer αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it φαγεῖνἐσθίω 2aor act indeat ὑμεῖςσυ pers. pronounyou. οἱξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now εἶπανλέγω 3p 2aor act indsay, speak Οὐκὅτου until εἰσὶνεἰμί 3p pres act indam, exist ἡμῖνἐγώ pers. pronounI πλεῖονπολυποίκιλος nom s nmany-sided, manifold, much varied particleor, than ἄρτοιἄρτος nom p mbread, loaf, food πέντεπεντακόσιοι indclfive hundred καὶκαί conjand, also, even ἰχθύεςἰχθύς nom p mfish δύοδύο indcltwo, 2, εἰεἰ condif μήτιμήτηρ mother πορευθέντεςπορεία verbjourney, way, pursuit ἡμεῖςἐγώ pers. pronounI ἀγοράσωμενἀγοράζω verbbuy εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πάνταπαρρησιάζομαι acc s mspeak freely or boldly, speak freely, boldly τὸνξυράω articleshave λαὸνλαός acc s mpeople τοῦτονοὔτε dem pronounneither, nor, and not βρώματαβρῶμα acc p nfood, food of any kind. 14ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist γὰργάρ conjfor, because ὡσεὶὡσαύτως advlikewise ἄνδρεςἀνήρ nom p mman, husband, male πεντακισχίλιοιπεντάκις nom p mfive times. εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τοὺςξυράω articleshave μαθητὰςμαθητής acc p mdisciple, student, learner αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it Κατακλίνατεκατακλίνω verbmake to lie down, recline, cause to recline αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it κλισίαςκλισία acc p fgroup of people eating together, dining couch, group of diners ὡσεὶὡσαύτως advlikewise ἀνὰἀνά prepupwards, up (acc), each (with numerals) πεντήκονταπεντεκαιδέκατος indclfifteenth. 15καὶκαί conjand, also, even ἐποίησανπόθεν 3p aor act indfrom where?, whence οὕτωςοὗτος advthis, he, she καὶκαί conjand, also, even κατέκλινανκατακλίνω 3p aor act indmake to lie down, recline, cause to recline ἅπανταςἅπας acc p meach, every, all. 16λαβὼνλαμβάνω verbtake, receive δὲδέ conjbut, and, now τοὺςξυράω articleshave πέντεπεντακόσιοι indclfive hundred ἄρτουςἄρτος acc p mbread, loaf, food καὶκαί conjand, also, even τοὺςξυράω articleshave δύοδύο indcltwo, 2 ἰχθύαςἰχθύς acc p mfish, ἀναβλέψαςἀναβλέπω verblook up, receive sight, recover my sight εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave οὐρανὸνοὐρανόθεν acc s mfrom heaven εὐλόγησενεὐλογέω 3s aor act indbless αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even κατέκλασενκατακλάω 3s aor act indbreak in pieces, καὶκαί conjand, also, even ἐδίδουδίδωμι 3s impf act indgive, offer τοῖςξυράω articleshave μαθηταῖςμαθητής dat p mdisciple, student, learner παραθεῖναιπαρατήρησις 2aor act indobservation, observance τῷξυράω articleshave ὄχλῳὀχλοποιέω dat s mform a mob, gather a crowd. 17καὶκαί conjand, also, even ἔφαγονἐσθίω 3p 2aor act indeat καὶκαί conjand, also, even ἐχορτάσθησανχορός 3p aor pas ind(choral) dance, dancing, dance πάντεςπαρρησιάζομαι nom p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly, καὶκαί conjand, also, even ἤρθηαἴρω 3s aor pas indtake up, take away, raise τὸξυράω articleshave περισσεῦσανπερίσσευμα verbsuperfluity, abundance αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it κλασμάτωνκλάσμα gen p nbroken piece, fragment κόφινοικόφινος nom p mbasket, large basket δώδεκαδώδεκα indcltwelve, 12. 18Καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave εἶναιεἰμί pres act indam, exist αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it προσευχόμενονπροσευχή verbprayer, place for prayer κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to μόναςμονόομαι acc p fforsake, leave alone συνῆσανσυνείδησις 3p impf act indconscience αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it οἱξυράω articleshave μαθηταίμαθητής nom p mdisciple, student, learner, καὶκαί conjand, also, even ἐπηρώτησενἐπερωτάω 3s aor act indask, question, demand of αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it λέγωνλέγω verbsay, speak Τίνατίνω interr. pronounpay, pay a penalty μεἐγώ pers. pronounI οἱξυράω articleshave ὄχλοιὀχλοποιέω nom p mform a mob, gather a crowd λέγουσινλέγω 3p pres act indsay, speak εἶναι;εἰμί pres act indam, exist 19οἱξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἀποκριθέντεςἀποκρίνομαι verbanswer, reply εἶπανλέγω 3p 2aor act indsay, speak ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn τὸνξυράω articleshave Βαπτιστήνβαπτιστής acc s mbaptist, baptizer, Baptist, ἄλλοιἄλλος nom p mother, another, different δὲδέ conjbut, and, now ἩλείανἨλίας acc s mElijah, ἄλλοιἄλλος nom p mother, another, different δὲδέ conjbut, and, now ὅτιὅτε conjwhen προφήτηςπροφητεύω nom s mprophesy, foretell τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what? τῶνξυράω articleshave ἀρχαίωνἀρχαῖος gen p mold, ancient, original ἀνέστηἀνίστημι 3s 2aor act indraise, rise, cause to arise. 20εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Ὑμεῖςσυ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now τίνατίνω interr. pronounpay, pay a penalty μεἐγώ pers. pronounI λέγετελέγω 2p pres act indsay, speak εἶναι;εἰμί pres act indam, exist Πέτροςπέτρα nom s mrock δὲδέ conjbut, and, now ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Τὸνξυράω articleshave ΧριστὸνΧριστιανός acc s mChristian τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god. 21ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἐπιτιμήσαςἐπιτιμάω verbrebuke, warn, chide αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it παρήγγειλενπαραγγελία 3s aor act indinstruction, command, charge μηδενὶμηδείς dat s mno one, nothing λέγεινλέγω pres act indsay, speak τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not, 22εἰπὼνλέγω verbsay, speak ὅτιὅτε conjwhen Δεῖδεῖ 3s pres act indit is necessary, inevitable τὸνξυράω articleshave Υἱὸνυἱοθεσία acc s madoption τοῦξυράω articleshave ἀνθρώπουἄνθρωπος gen s mman, person, human being πολλὰπολυποίκιλος acc p nmany-sided, manifold, much varied παθεῖνπάσχα 2aor act indpassover (indeclinable), feast of Passover, Passover lamb καὶκαί conjand, also, even ἀποδοκιμασθῆναιἀποδοκιμάζω aor pas indreject, reject after testing, disqualify ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῶνξυράω articleshave πρεσβυτέρωνπρεσβυτέριον gen p mbody of elders, assembly of elders καὶκαί conjand, also, even ἀρχιερέωνἀρχιερεύς gen p mchief priest, high priest καὶκαί conjand, also, even γραμματέωνγραμματεύς gen p mscribe, town clerk, man of learning καὶκαί conjand, also, even ἀποκτανθῆναιἀποκτείνω aor pas indkill, put to death καὶκαί conjand, also, even τῇξυράω articleshave τρίτῃτρισχίλιοι dat s fthree thousand ἡμέρᾳἡμέρα dat s fday ἐγερθῆναιἐγείρω aor pas indraise up, wake, arouse. 23Ἔλεγενλέγω 3s impf act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before πάνταςπαρρησιάζομαι acc p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly Εἴεἰ condif τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what? θέλειθέλω 3s pres act indwill, wish, want ὀπίσωὄπισθεν advbehind, after, from behind μουἐγώ pers. pronounI ἔρχεσθαιἔρχομαι pres mid/pas indcome, go, ἀρνησάσθωἀρνέομαι verbdeny, repudiate ἑαυτὸνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself καὶκαί conjand, also, even ἀράτωαἴρω verbtake up, take away, raise τὸνξυράω articleshave σταυρὸνστατήρ acc s mstater (a coin), Jewish shekel αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καθ’κατά prepdown from, against (gen), according to ἡμέρανἡμέρα acc s fday, καὶκαί conjand, also, even ἀκολουθείτωἀκολουθέω verbfollow, accompany, attend μοιἐγώ pers. pronounI. 24ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance γὰργάρ conjfor, because ἐὰνἐάν condif θέλῃθέλω verbwill, wish, want τὴνξυράω articleshave ψυχὴνψιχίον acc s fcrumb, scrap αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it σῶσαισώζω aor act indsave, heal, ἀπολέσειἀπόλλυμι 3s fut act inddestroy, perish (middle), lose αὐτήναὐτός pers. pronounhe, she, it· ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance δ’δέ conjbut, and, now ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἀπολέσῃἀπόλλυμι verbdestroy, perish (middle), lose τὴνξυράω articleshave ψυχὴνψιχίον acc s fcrumb, scrap αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἕνεκενἕνεκα prepon account of, for the sake of (gen) ἐμοῦἐγώ pers. pronounI, οὗτοςοὔτε dem pronounneither, nor, and not σώσεισώζω 3s fut act indsave, heal αὐτήναὐτός pers. pronounhe, she, it. 25τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty γὰργάρ conjfor, because ὠφελεῖταιὠφέλεια 3s pres mid/pas indbenefit, advantage, usefulness ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being κερδήσαςκερδαίνω verbgain, win, avoid loss τὸνξυράω articleshave κόσμονκόσμος acc s mworld, universe ὅλονὀλολύζω acc s mcry out, wail, howl ἑαυτὸνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself δὲδέ conjbut, and, now ἀπολέσαςἀπόλλυμι verbdestroy, perish (middle), lose particleor, than ζημιωθείς;ζημιόω verbsuffer loss, inflict loss upon, punish 26ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance γὰργάρ conjfor, because ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἐπαισχυνθῇἐπαισχύνομαι verbbe ashamed, am ashamed μεἐγώ pers. pronounI καὶκαί conjand, also, even τοὺςξυράω articleshave ἐμοὺςἐμός pssv. pronounmy, mine λόγουςλόγος acc p mword, message, speech, τοῦτονοὔτε dem pronounneither, nor, and not ξυράω articleshave Υἱὸςυἱοθεσία nom s madoption τοῦξυράω articleshave ἀνθρώπουἄνθρωπος gen s mman, person, human being ἐπαισχυνθήσεταιἐπαισχύνομαι 3s fut pas indbe ashamed, am ashamed, ὅτανὀσφύς conjwaist, hip, loin ἔλθῃἔρχομαι verbcome, go ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave δόξῃδόξα dat s fglory, brightness, greatness αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even τοῦξυράω articleshave Πατρὸςπατέω gen s mtread or tread under foot, tread, trample upon καὶκαί conjand, also, even τῶνξυράω articleshave ἁγίωνἅγιος gen p mholy, saints (plural noun), set apart ἀγγέλωνἄγγελος gen p mangel, messenger. 27λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now ὑμῖνσυ pers. pronounyou ἀληθῶςἀληθῶς advtruly, really, certainly, εἰσίνεἰμί 3p pres act indam, exist τινεςτίς indef. ponounwho?, which?, what? τῶνξυράω articleshave αὐτοῦαὐτοῦ advthere, here ἑστηκότωνἵστημι verbcause to stand, stand οἳὀρχέομαι rel. pronoundance οὐὅτου until μὴμή not, no, lest γεύσωνταιγεύομαι verbtaste, experience θανάτουθάνατος gen s mdeath ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἴδωσινὁρατός verbvisible τὴνξυράω articleshave βασιλείανβασιλεία acc s fkingdom, royal rule, kingship τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god. 28Ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being δὲδέ conjbut, and, now μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τοὺςξυράω articleshave λόγουςλόγος acc p mword, message, speech τούτουςοὔτε dem pronounneither, nor, and not ὡσεὶὡσαύτως advlikewise ἡμέραιἡμέρα nom p fday ὀκτὼὀκταήμερος indclon the eighth day, belonging to the eighth day, καὶκαί conjand, also, even παραλαβὼνπαρακύπτω verbstoop to look, look, stoop Πέτρονπέτρα acc s mrock καὶκαί conjand, also, even ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn καὶκαί conjand, also, even ἸάκωβονἸάκωβος acc s mJames, Jacob ἀνέβηἀναβαίνω 3s 2aor act indascend, go up, mount εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸξυράω articleshave ὄροςὁροθεσία acc s nlimit, fixed boundary, setting of boundaries προσεύξασθαιπροσευχή aor mid indprayer, place for prayer. 29καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave προσεύχεσθαιπροσευχή pres mid/pas indprayer, place for prayer αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it τὸξυράω articleshave εἶδοςεἶδος nom s nform, sight, appearance τοῦξυράω articleshave προσώπουπροσωποληψία gen s npartiality, favoritism αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἕτερονἕτερος nom s nother, different, another καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave ἱματισμὸςἱματισμός nom s mclothing, raiment αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it λευκὸςλευκός nom s mwhite, bright ἐξαστράπτωνἐξαστράπτω verbflash like lightning, flash forth like lightning. 30καὶκαί conjand, also, even ἰδοὺὁρατός verbvisible ἄνδρεςἀνήρ nom p mman, husband, male δύοδύο indcltwo, 2 συνελάλουνσυλάω 3p impf act indrob, plunder αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it, οἵτινεςὀστέον rel. pronounbone ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist Μωϋσῆςμωρός nom s mfoolish, stupid καὶκαί conjand, also, even ἩλείαςἨλίας nom s mElijah, 31οἳὀρχέομαι rel. pronoundance ὀφθέντεςὁρατός verbvisible ἐνἐν prepin (dat), in, on δόξῃδόξα dat s fglory, brightness, greatness ἔλεγονλέγω 3p impf act indsay, speak τὴνξυράω articleshave ἔξοδονἔξοδος acc s fdeparture, exodus, exit αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ἣνὀρχέομαι rel. pronoundance ἤμελλενμέλλω 3s impf act indam about to, will πληροῦνπληροφορία pres act indfull assurance, certainty ἐνἐν prepin (dat), in, on ἹερουσαλήμἹεροσόλυμα indclJerusalem. 32ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now Πέτροςπέτρα nom s mrock καὶκαί conjand, also, even οἱξυράω articleshave σὺνσύμψυχος prepharmonious, of one mind or spirit, of one accord αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist βεβαρημένοιβαρέω verbburden, weigh down, weight ὕπνῳὑπηρέτης dat s mservant, assistant, attendant· διαγρηγορήσαντεςδιαγρηγορέω verbkeep awake, awake fully, awake out of sleep δὲδέ conjbut, and, now εἶδανὁρατός 3p 2aor act indvisible τὴνξυράω articleshave δόξανδόξα acc s fglory, brightness, greatness αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even τοὺςξυράω articleshave δύοδύο indcltwo, 2 ἄνδραςἀνήρ acc p mman, husband, male τοὺςξυράω articleshave συνεστῶταςσυνίημι verbunderstand, consider αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 33καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave διαχωρίζεσθαιδιαχωρίζω pres mid/pas indpart, separate entirely αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak ξυράω articleshave Πέτροςπέτρα nom s mrock πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τὸνξυράω articleshave ἸησοῦνἸησοῦς acc s mJesus, Joshua Ἐπιστάταἐπιστάτης voc s mchief, commander, master, καλόνκαλός nom s ngood, beautiful, worthy ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI ὧδεὨβήδ advObed εἶναιεἰμί pres act indam, exist, καὶκαί conjand, also, even ποιήσωμενπόθεν verbfrom where?, whence σκηνὰςσκεῦος acc p fvessel, goods (plural), vessel to contain liquid τρεῖςΤραχωνῖτις acc p fTrachonitis, μίανεἷς acc s fone, 1 σοὶσυ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even μίανεἷς acc s fone, 1 Μωϋσεῖμωρός dat s mfoolish, stupid καὶκαί conjand, also, even μίανεἷς acc s fone, 1 ἩλείᾳἨλίας dat s mElijah, μὴμή not, no, lest εἰδὼςὀθόνιον verbpiece of fine linen, linen bandage ὀρχέομαι rel. pronoundance λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak. 34ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not δὲδέ conjbut, and, now αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it λέγοντοςλέγω verbsay, speak ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being νεφέληνεύω nom s fnod, beckon (as a sign), make a sign καὶκαί conjand, also, even ἐπεσκίαζενἐπισκιάζω 3s impf act indovershadow, envelop αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it· ἐφοβήθησανφλύαρος 3p aor pas indgossipy, prating, talking foolishly δὲδέ conjbut, and, now ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave εἰσελθεῖνεἰσέρχομαι 2aor act indgo into, come in, enter αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴνξυράω articleshave νεφέληννεύω acc s fnod, beckon (as a sign), make a sign. 35καὶκαί conjand, also, even φωνὴφωνέω nom s fcall, crow, shout ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆςξυράω articleshave νεφέληςνεύω gen s fnod, beckon (as a sign), make a sign λέγουσαλέγω verbsay, speak Οὗτόςοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ξυράω articleshave Υἱόςυἱοθεσία nom s madoption μουἐγώ pers. pronounI ξυράω articleshave ἐκλελεγμένοςἐκλέγω verbpick out, choose, αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀκούετεἀκούω verbhear, listen. 36καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave γενέσθαιγίνομαι 2aor mid indbecome, be, come into being τὴνξυράω articleshave φωνὴνφωνέω acc s fcall, crow, shout εὑρέθηεὑρίσκω 3s aor pas indfind ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua μόνοςμονόομαι nom s mforsake, leave alone. καὶκαί conjand, also, even αὐτοὶαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐσίγησανσιαγών 3p aor act indcheek, jawbone καὶκαί conjand, also, even οὐδενὶοὐδέ dat s mand not, not even, neither ἀπήγγειλανἀπαγγέλλω 3p aor act indannounce, report, bring a report ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐκείναιςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder ταῖςξυράω articleshave ἡμέραιςἡμέρα dat p fday οὐδὲνοὐδέ acc s nand not, not even, neither ὧνὀρχέομαι rel. pronoundance ἑώρακανὁρατός 3p pf act indvisible. 37Ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being δὲδέ conjbut, and, now τῇξυράω articleshave ἑξῆςἑξῆς advnext, next in order, next day ἡμέρᾳἡμέρα dat s fday κατελθόντωνκατέρχομαι verbcome down, go down αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦξυράω articleshave ὄρουςὁροθεσία gen s nlimit, fixed boundary, setting of boundaries συνήντησενσυναναπαύομαι 3s aor act indrest with, rest along with αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ὄχλοςὀχλοποιέω nom s mform a mob, gather a crowd πολύςπολυποίκιλος nom s mmany-sided, manifold, much varied. 38καὶκαί conjand, also, even ἰδοὺὁρατός verbvisible ἀνὴρἀνήρ nom s mman, husband, male ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦξυράω articleshave ὄχλουὀχλοποιέω gen s mform a mob, gather a crowd ἐβόησενβοάω 3s aor act indcry aloud, shout, call aloud λέγωνλέγω verbsay, speak Διδάσκαλεδιδάσκαλος voc s mteacher, δέομαίδέομαι 1s pres mid/pas indask, request, beseech σουσυ pers. pronounyou ἐπιβλέψαιἐπιβλέπω aor act indlook on (with favor), have regard for, look with favor on ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὸνξυράω articleshave υἱόνυἱοθεσία acc s madoption μουἐγώ pers. pronounI, ὅτιὅτε conjwhen μονογενήςμονή nom s mdwelling-place, abode, room μοίἐγώ pers. pronounI ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist, 39καὶκαί conjand, also, even ἰδοὺὁρατός verbvisible πνεῦμαπλύνω nom s nwash λαμβάνειλαμβάνω 3s pres act indtake, receive αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐξαίφνηςἐξαίφνης advsuddenly, unexpectedly κράζεικράζω 3s pres act indcry out, cry aloud, shriek καὶκαί conjand, also, even σπαράσσεισπάομαι 3s pres act inddraw, pull out (a sword) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with ἀφροῦἀφρός gen s mfoam, foaming, froth, καὶκαί conjand, also, even μόλιςμοιχός advadulterer ἀποχωρεῖἀποχωρέω 3s pres act indgo away, depart, leave ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it συντρῖβονσυντρέχω verbrun together, go with, run with αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it· 40καὶκαί conjand, also, even ἐδεήθηνδέομαι 1s aor pas indask, request, beseech τῶνξυράω articleshave μαθητῶνμαθητής gen p mdisciple, student, learner σουσυ pers. pronounyou ἵναἵνα conjin order that, that, so that ἐκβάλωσινἐκβάλλω verbthrow out, cast out, drive out αὐτόαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even οὐκὅτου until ἠδυνήθησανδύναμαι 3p aor pas indbe powerful, able, am powerful. 41ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply δὲδέ conjbut, and, now ξυράω articleshave ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak ψώχω interjectionrub, rub to pieces γενεὰγενεά voc s fgeneration ἄπιστοςἄπιστος voc s funbelieving, faithless, incredulous καὶκαί conjand, also, even διεστραμμένηδιαστρέφω verbdistort, pervert, misinterpret, ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as πότεποτέ once, at some time, ever ἔσομαιεἰμί 1s fut mid indam, exist πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before ὑμᾶςσυ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even ἀνέξομαιἀνέχομαι 1s fut mid indendure, bear with ὑμῶν;συ pers. pronounyou προσάγαγεπροσαγορεύω verbcall by name, designate, address by name ὧδεὨβήδ advObed τὸνξυράω articleshave υἱόνυἱοθεσία acc s madoption σουσυ pers. pronounyou. 42ἔτιἔτι advstill, yet, even δὲδέ conjbut, and, now προσερχομένουπροσεργάζομαι verbmake more, gain αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἔρρηξενῥῆγμα 3s aor act indwreck, ruin, destruction αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it τὸξυράω articleshave δαιμόνιονδαιμόνιον nom s ndemon, evil spirit καὶκαί conjand, also, even συνεσπάραξενσύρω 3s aor act inddraw, drag· ἐπετίμησενἐπιτιμάω 3s aor act indrebuke, warn, chide δὲδέ conjbut, and, now ξυράω articleshave ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua τῷξυράω articleshave πνεύματιπλύνω dat s nwash τῷξυράω articleshave ἀκαθάρτῳἀκάθαρτος dat s nunclean, impure, καὶκαί conjand, also, even ἰάσατοἰάομαι 3s aor mid indheal τὸνξυράω articleshave παῖδαπαίζω acc s mplay, amuse oneself, sport καὶκαί conjand, also, even ἀπέδωκενἀποδίδωμι 3s aor act indgive back, pay, sell (middle) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it τῷξυράω articleshave πατρὶπατέω dat s mtread or tread under foot, tread, trample upon αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 43ἐξεπλήσσοντοἐκπλήσσω 3p impf mid/pas indam thunderstruck, astounded δὲδέ conjbut, and, now πάντεςπαρρησιάζομαι nom p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῇξυράω articleshave μεγαλειότητιμεγαλειότης dat s fsplendor, magnificence, greatness τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god. Πάντωνπαρρησιάζομαι gen p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly δὲδέ conjbut, and, now θαυμαζόντωνθαυμάζω verbam amazed, marvel at, wonder at ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πᾶσινπαρρησιάζομαι dat p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly οἷςὀρχέομαι rel. pronoundance ἐποίειπόθεν 3s impf act indfrom where?, whence εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τοὺςξυράω articleshave μαθητὰςμαθητής acc p mdisciple, student, learner αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it 44ΘέσθεΤιβέριος verbTiberius ὑμεῖςσυ pers. pronounyou εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰξυράω articleshave ὦταΟὐρίας acc p nUriah ὑμῶνσυ pers. pronounyou τοὺςξυράω articleshave λόγουςλόγος acc p mword, message, speech τούτουςοὔτε dem pronounneither, nor, and not· ξυράω articleshave γὰργάρ conjfor, because Υἱὸςυἱοθεσία nom s madoption τοῦξυράω articleshave ἀνθρώπουἄνθρωπος gen s mman, person, human being μέλλειμέλλω 3s pres act indam about to, will παραδίδοσθαιπαραδιατριβή pres mid/pas induseless debate εἰςεἰς prepinto (acc), into, in χεῖραςχειμών acc p fwinter, storm, tempest ἀνθρώπωνἄνθρωπος gen p mman, person, human being. 45οἱξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἠγνόουνἀγνοέω 3p impf act indnot know, be unaware, do not know τὸξυράω articleshave ῥῆμαῥήγνυμι acc s nbreak apart, throw down, dash τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not, καὶκαί conjand, also, even ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist παρακεκαλυμμένονπαρακαλύπτομαι verbhide, conceal ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἵναἵνα conjin order that, that, so that μὴμή not, no, lest αἴσθωνταιαἰσθάνομαι verbnotice, perceive, understand αὐτόαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐφοβοῦντοφλύαρος 3p impf mid/pas indgossipy, prating, talking foolishly ἐρωτῆσαιἐρωτάω aor act indask, request, entreat αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it περὶΠέργη prepPerga τοῦξυράω articleshave ῥήματοςῥήγνυμι gen s nbreak apart, throw down, dash τούτουοὔτε dem pronounneither, nor, and not. 46Εἰσῆλθενεἰσέρχομαι 3s 2aor act indgo into, come in, enter δὲδέ conjbut, and, now διαλογισμὸςδιαλογισμός nom s mreasoning, questioning, thought ἐνἐν prepin (dat), in, on αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it, τὸξυράω articleshave τίςτίνω interr. pronounpay, pay a penalty ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent εἴηεἰμί 3s pres act indam, exist μείζωνμέγας nom s mlarge, great αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it. 47ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua εἰδὼςὀθόνιον verbpiece of fine linen, linen bandage τὸνξυράω articleshave διαλογισμὸνδιαλογισμός acc s mreasoning, questioning, thought τῆςξυράω articleshave καρδίαςκαρδία gen s fheart, mind αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, ἐπιλαβόμενοςἐπιλαμβάνομαι verbtake hold of, seize παιδίονπαιδιόθεν acc s nfrom childhood ἔστησενἵστημι 3s aor act indcause to stand, stand αὐτὸαὐτός pers. pronounhe, she, it παρ’πάντως prepaltogether, by all means, entirely ἑαυτῷἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself, 48καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance ἐὰνἐάν condif δέξηταιδέχομαι verbreceive, take, accept τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not τὸξυράω articleshave παιδίονπαιδιόθεν acc s nfrom childhood ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῷξυράω articleshave ὀνόματίὀνίνημι dat s nhelp, profit, have joy of μουἐγώ pers. pronounI, ἐμὲἐγώ pers. pronounI δέχεταιδέχομαι 3s pres mid/pas indreceive, take, accept· καὶκαί conjand, also, even ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἐμὲἐγώ pers. pronounI δέξηταιδέχομαι verbreceive, take, accept, δέχεταιδέχομαι 3s pres mid/pas indreceive, take, accept τὸνξυράω articleshave ἀποστείλαντάἀποστέλλω verbsend, send forth, send away μεἐγώ pers. pronounI· ξυράω articleshave γὰργάρ conjfor, because μικρότεροςμικρόν nom s mlittle, little while ἐνἐν prepin (dat), in, on πᾶσινπαρρησιάζομαι dat p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly ὑμῖνσυ pers. pronounyou ὑπάρχωνὑπάρχοντα verbgoods, property οὗτόςοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist μέγαςμέγας nom s mlarge, great. 49Ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply δὲδέ conjbut, and, now ξυράω articleshave ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Ἐπιστάταἐπιστάτης voc s mchief, commander, master, εἴδομένὁρατός 1p 2aor act indvisible τινατίς indef. ponounwho?, which?, what? ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave ὀνόματίὀνίνημι dat s nhelp, profit, have joy of σουσυ pers. pronounyou ἐκβάλλονταἐκβάλλω verbthrow out, cast out, drive out δαιμόνιαδαιμόνιον acc p ndemon, evil spirit, καὶκαί conjand, also, even ἐκωλύομενκωλύω 1p impf act indforbid, hinder, prevent αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it, ὅτιὅτε conjwhen οὐκὅτου until ἀκολουθεῖἀκολουθέω 3s pres act indfollow, accompany, attend μεθ’μετά prepwith (gen), after (acc), with ἡμῶνἐγώ pers. pronounI. 50εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua Μὴμή not, no, lest κωλύετεκωλύω verbforbid, hinder, prevent· ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance γὰργάρ conjfor, because οὐκὅτου until ἔστινεἰμί 3s pres act indam, exist καθ’κατά prepdown from, against (gen), according to ὑμῶνσυ pers. pronounyou, ὑπὲρὑπεναντίος prepopposed, contrary, hostile ὑμῶνσυ pers. pronounyou ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist. 51Ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being δὲδέ conjbut, and, now ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷξυράω articleshave συμπληροῦσθαισυμπίπτω pres mid/pas indcollapse, fall together τὰςξυράω articleshave ἡμέραςἡμέρα acc p fday τῆςξυράω articleshave ἀναλήμψεωςἀνάλημψις gen s fascension αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it τὸξυράω articleshave πρόσωπονπροσωποληψία acc s npartiality, favoritism ἐστήρισενστηριγμός 3s aor act indfirmness, steadfastness τοῦξυράω articleshave πορεύεσθαιπορεία pres mid/pas indjourney, way, pursuit εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἹερουσαλήμἹεροσόλυμα indclJerusalem, 52καὶκαί conjand, also, even ἀπέστειλενἀποστέλλω 3s aor act indsend, send forth, send away ἀγγέλουςἄγγελος acc p mangel, messenger πρὸΠρίσκιλλα prepPrisca, Priscilla προσώπουπροσωποληψία gen s npartiality, favoritism αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. καὶκαί conjand, also, even πορευθέντεςπορεία verbjourney, way, pursuit εἰσῆλθονεἰσέρχομαι 3p 2aor act indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in κώμηνκώμη acc s fvillage ΣαμαρειτῶνΣαμαρεῖτις gen p mSamaritan woman, ὥστεὡσπερεί conjlike, as, as though ἑτοιμάσαιἑτοιμάζω aor act indprepare, make ready αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it· 53καὶκαί conjand, also, even οὐκὅτου until ἐδέξαντοδέχομαι 3p aor mid indreceive, take, accept αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, ὅτιὅτε conjwhen τὸξυράω articleshave πρόσωπονπροσωποληψία nom s npartiality, favoritism αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist πορευόμενονπορεία verbjourney, way, pursuit εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἹερουσαλήμἹεροσόλυμα indclJerusalem. 54ἰδόντεςὁρατός verbvisible δὲδέ conjbut, and, now οἱξυράω articleshave μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, student, learner ἸάκωβοςἸάκωβος nom s mJames, Jacob καὶκαί conjand, also, even ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn εἶπανλέγω 3p 2aor act indsay, speak Κύριεκύριος voc s mlord, master, sir, θέλειςθέλω 2s pres act indwill, wish, want εἴπωμενλέγω verbsay, speak πῦρπυνθάνομαι acc s ninquire, ask καταβῆναικαταβαίνω 2aor act indgo down, come down ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τοῦξυράω articleshave οὐρανοῦοὐρανόθεν gen s mfrom heaven καὶκαί conjand, also, even ἀναλῶσαιἀναλίσκω aor act inddestroy, consume, annihilate αὐτούς;αὐτός pers. pronounhe, she, it 55στραφεὶςστρεβλόω verbtorment, twist, distort δὲδέ conjbut, and, now ἐπετίμησενἐπιτιμάω 3s aor act indrebuke, warn, chide αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 56καὶκαί conjand, also, even ἐπορεύθησανπορεία 3p aor pas indjourney, way, pursuit εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἑτέρανἕτερος acc s fother, different, another κώμηνκώμη acc s fvillage. 57Καὶκαί conjand, also, even πορευομένωνπορεία verbjourney, way, pursuit αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave ὁδῷὁδοιπορία dat s fwalking, journey, travel εἶπένλέγω 3s 2aor act indsay, speak τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what? πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it Ἀκολουθήσωἀκολουθέω 1s fut act indfollow, accompany, attend σοισυ pers. pronounyou ὅπουὁπότε advwhen ἐὰνἐάν condif ἀπέρχῃἀπέρχομαι verbdepart, go away, come or go away from. 58καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ξυράω articleshave ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua Αἱξυράω articleshave ἀλώπεκεςἀλώπηξ nom p ffox φωλεοὺςφύω acc p mgrow up, spring up, come up ἔχουσινἔχω 3p pres act indhave, hold, possess καὶκαί conjand, also, even τὰξυράω articleshave πετεινὰπέρυσι nom p nlast year τοῦξυράω articleshave οὐρανοῦοὐρανόθεν gen s mfrom heaven κατασκηνώσειςκατασκήνωσις acc p fplace to live, nest, dwelling-place, ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now Υἱὸςυἱοθεσία nom s madoption τοῦξυράω articleshave ἀνθρώπουἄνθρωπος gen s mman, person, human being οὐκὅτου until ἔχειἔχω 3s pres act indhave, hold, possess ποῦπού somewhere, about, approximately τὴνξυράω articleshave κεφαλὴνκεφαλή acc s fhead κλίνῃκλίνω verbcause to bend, bow, rest. 59Εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before ἕτερονἕτερος acc s mother, different, another Ἀκολούθειἀκολουθέω verbfollow, accompany, attend μοιἐγώ pers. pronounI. ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Ἐπίτρεψόνἐπιτρέπω verbpermit, allow μοιἐγώ pers. pronounI πρῶτονπρῶτον first, before ἀπελθόντιἀπέρχομαι verbdepart, go away, come or go away from θάψαιθάπτω aor act indbury τὸνξυράω articleshave πατέραπατέω acc s mtread or tread under foot, tread, trample upon μουἐγώ pers. pronounI. 60εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Ἄφεςἀφίημι verbsend away, let go, permit τοὺςξυράω articleshave νεκροὺςΝεεμάν acc p mNaaman θάψαιθάπτω aor act indbury τοὺςξυράω articleshave ἑαυτῶνἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself νεκρούςΝεεμάν acc p mNaaman, σὺσυ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now ἀπελθὼνἀπέρχομαι verbdepart, go away, come or go away from διάγγελλεδιαγγέλλω verbpublish abroad, proclaim, announce throughout τὴνξυράω articleshave βασιλείανβασιλεία acc s fkingdom, royal rule, kingship τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god. 61Εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now καὶκαί conjand, also, even ἕτεροςἕτερος nom s mother, different, another Ἀκολουθήσωἀκολουθέω 1s fut act indfollow, accompany, attend σοισυ pers. pronounyou, Κύριεκύριος voc s mlord, master, sir· πρῶτονπρῶτον first, before δὲδέ conjbut, and, now ἐπίτρεψόνἐπιτρέπω verbpermit, allow μοιἐγώ pers. pronounI ἀποτάξασθαιἀποτάσσομαι aor mid indset apart, take leave of, withdraw from τοῖςξυράω articleshave εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave οἶκόνοἰκονόμος acc s msteward μουἐγώ pers. pronounI. 62εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak δὲδέ conjbut, and, now πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ξυράω articleshave ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua Οὐδεὶςοὐδέ nom s mand not, not even, neither ἐπιβαλὼνἐπιβάλλω verblay upon, throw upon, lay τὴνξυράω articleshave χεῖραχειμών acc s fwinter, storm, tempest ἐπ’ἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἄροτρονἄροτρον acc s nplow καὶκαί conjand, also, even βλέπωνβλέπω verbsee, look εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰξυράω articleshave ὀπίσωὄπισθεν advbehind, after, from behind εὔθετόςεὔθετος nom s museful, fit, suitable ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist τῇξυράω articleshave βασιλείᾳβασιλεία dat s fkingdom, royal rule, kingship τοῦξυράω articleshave Θεοῦθεός gen s mGod, god.