1. Read
  2. Nestle 1904

Mark 1

Cleansing a Leper

1Ἀρχὴἀρχή nom s fbeginning, ruler τοῦ articlethe εὐαγγελίουεὐαγγέλιον gen s ngospel, good news, glad tidings ἸησοῦἸησοῦς gen s mJesus, Joshua Χριστοῦχριστός gen s mChrist, Messiah, Anointed One (Υἱοῦυἱός gen s mson, descendent Θεοῦ)θεός gen s mGod, god. 2Καθὼςκαθώς advas, just as, even as γέγραπταιγράφω 3s pf pas indwrite ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ἩσαΐᾳἨσαϊας dat s mIsaiah τῷ articlethe προφήτῃπροφήτης dat s mprophet, poet Ἰδοὺὁράω verbsee, look upon, experience ἀποστέλλωἀποστέλλω 1s pres act indsend, send forth, send away τὸν articlethe ἄγγελόνἄγγελος acc s mangel, messenger μουἐγώ pers. pronounI πρὸπρό prepbefore (gen), before προσώπουπρόσωπον gen s nface, presence, countenance σουσύ pers. pronounyou, ὃςὅς rel. pronounwho, which, that κατασκευάσεικατασκευάζω 3s fut act indprepare, build, make τὴν articlethe ὁδόνὁδός acc s froad, way, journey σουσύ pers. pronounyou· 3φωνὴφωνή nom s fsound, voice, noise βοῶντοςβοάω verbcry aloud, shout, call aloud ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ἐρήμῳἔρημος dat s fwilderness, desert, desolate land Ἑτοιμάσατεἑτοιμάζω verbprepare, make ready τὴν articlethe ὁδὸνὁδός acc s froad, way, journey Κυρίουκύριος gen s mlord, master, sir, εὐθείαςεὐθύς acc p fimmediately, at once, straightway ποιεῖτεποιέω verbdo, make τὰς articlethe τρίβουςτρίβος acc p fbeaten track, path, worn path αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 4ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn articlethe βαπτίζωνβαπτίζω verbbaptize, baptise, dip ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ἐρήμῳἔρημος dat s fwilderness, desert, desolate land κηρύσσωνκηρύσσω verbpreach, proclaim, herald βάπτισμαβάπτισμα acc s nbaptism, rite or ceremony of baptism μετανοίαςμετάνοια gen s frepentance, change of mind εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἄφεσινἄφεσις acc s fsending away, remission, deliverance ἁμαρτιῶνἁμαρτία gen p fsin. 5καὶκαί conjand, also, even ἐξεπορεύετοἐκπορεύομαι 3s impf mid/pas indgo out, come out, journey out πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it πᾶσαπᾶς nom s fall, every, all things articlethe ἸουδαίαἸουδαία nom s fJudea χώραχώρα nom s fcountry, region, land καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe ἹεροσολυμεῖταιἹεροσολυμίτης nom p minhabitant of Jerusalem, Jerusalemite πάντεςπᾶς nom p mall, every, all things, καὶκαί conjand, also, even ἐβαπτίζοντοβαπτίζω 3p impf mid/pas indbaptize, baptise, dip ὑπ’ὑπό prepby (gen), under (acc), by αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ἸορδάνῃἸορδάνης dat s mJordan ποταμῷποταμός dat s mriver, stream, torrent ἐξομολογούμενοιἐξομολογέω verbconfess, profess, consent fully τὰς articlethe ἁμαρτίαςἁμαρτία acc p fsin αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it. 6καὶκαί conjand, also, even ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist articlethe ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn ἐνδεδυμένοςἐνδύω verbput on, clothe τρίχαςθρίξ acc p fhair καμήλουκάμηλος gen s fcamel καὶκαί conjand, also, even ζώνηνζώνη acc s fbelt, girdle, purse δερματίνηνδερμάτινος acc s fleather, made of skin, made of hide περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) τὴν articlethe ὀσφὺνὀσφύς acc s fwaist, hip, loin αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἔσθωνἐσθίω verbeat ἀκρίδαςἀκρίς acc p flocust καὶκαί conjand, also, even μέλιμέλι acc s nhoney ἄγριονἄγριος acc s nwild, savage, fierce. 7καὶκαί conjand, also, even ἐκήρυσσενκηρύσσω 3s impf act indpreach, proclaim, herald λέγωνλέγω verbsay, speak Ἔρχεταιἔρχομαι 3s pres mid/pas indcome, go articlethe ἰσχυρότερόςἰσχυρός nom s mstrong, mighty, powerful μουἐγώ pers. pronounI ὀπίσωὀπίσω advbehind, after (gen), after μουἐγώ pers. pronounI, οὗὅς rel. pronounwho, which, that οὐκοὐ not, no εἰμὶεἰμί 1s pres act indam, exist ἱκανὸςἱκανός nom s msufficient, able, considerable κύψαςκύπτω verbbend (oneself) down, stoop, bend λῦσαιλύω aor act induntie, loose, release τὸν articlethe ἱμάνταἱμάς acc s mthong, strap τῶν articlethe ὑποδημάτωνὑπόδημα gen p nsandal, shoe αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 8ἐγὼἐγώ pers. pronounI ἐβάπτισαβαπτίζω 1s aor act indbaptize, baptise, dip ὑμᾶςσύ pers. pronounyou ὕδατιὕδωρ dat s nwater, αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it δὲδέ conjbut, and, now βαπτίσειβαπτίζω 3s fut act indbaptize, baptise, dip ὑμᾶςσύ pers. pronounyou Πνεύματιπνεῦμα dat s nspirit, Spirit, wind Ἁγίῳἅγιος dat s nholy, saints (plural noun), set apart. 9Καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐκείναιςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder ταῖς articlethe ἡμέραιςἡμέρα dat p fday ἦλθενἔρχομαι 3s 2aor act indcome, go ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from ΝαζαρὲτΝαζαρά indclNazareth τῆς articlethe ΓαλιλαίαςΓαλιλαία gen s fGalilee καὶκαί conjand, also, even ἐβαπτίσθηβαπτίζω 3s aor pas indbaptize, baptise, dip εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe ἸορδάνηνἸορδάνης acc s mJordan ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn. 10καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἀναβαίνωνἀναβαίνω verbascend, go up, mount ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦ articlethe ὕδατοςὕδωρ gen s nwater εἶδενὁράω 3s 2aor act indsee, look upon, experience σχιζομένουςσχίζω verbsplit, tear, rend τοὺς articlethe οὐρανοὺςοὐρανός acc p mheaven, sky καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe Πνεῦμαπνεῦμα acc s nspirit, Spirit, wind ὡςὡς advas, like, so that περιστερὰνπεριστερά acc s fdove καταβαῖνονκαταβαίνω verbgo down, come down εἰςεἰς prepinto (acc), into, in αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it· 11καὶκαί conjand, also, even φωνὴφωνή nom s fsound, voice, noise ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶν articlethe οὐρανῶνοὐρανός gen p mheaven, sky Σὺσύ pers. pronounyou εἶεἰμί 2s pres act indam, exist articlethe Υἱόςυἱός nom s mson, descendent μουἐγώ pers. pronounI articlethe ἀγαπητόςἀγαπητός nom s mbeloved, loved, ἐνἐν prepin (dat), in, on σοὶσύ pers. pronounyou εὐδόκησαεὐδοκέω 1s aor act indthink it good, be well pleased with, am resolved. 12Καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon τὸ articlethe Πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐκβάλλειἐκβάλλω 3s pres act indthrow out, cast out, drive out εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe ἔρημονἔρημος acc s fwilderness, desert, desolate land. 13καὶκαί conjand, also, even ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe ἐρήμῳἔρημος dat s fwilderness, desert, desolate land τεσσεράκοντατεσσεράκοντα indclforty ἡμέραςἡμέρα acc p fday πειραζόμενοςπειράζω verbtest, tempt, attempt ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by τοῦ articlethe ΣατανᾶΣατανᾶς gen s mSatan, adversary, καὶκαί conjand, also, even ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τῶν articlethe θηρίωνθηρίον gen p nwild beast, animal, καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe ἄγγελοιἄγγελος nom p mangel, messenger διηκόνουνδιακονέω 3p impf act indserve, minister, wait upon αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 14Καὶκαί conjand, also, even μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τὸ articlethe παραδοθῆναιπαραδίδωμι aor pas indhand over, betray, deliver τὸν articlethe ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn ἦλθενἔρχομαι 3s 2aor act indcome, go articlethe ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe ΓαλιλαίανΓαλιλαία acc s fGalilee κηρύσσωνκηρύσσω verbpreach, proclaim, herald τὸ articlethe εὐαγγέλιονεὐαγγέλιον acc s ngospel, good news, glad tidings τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god 15καὶκαί conjand, also, even λέγωνλέγω verbsay, speak ὅτιὅτι conjthat, because, since Πεπλήρωταιπληρόω 3s pf pas indfill, fulfill, complete articlethe καιρὸςκαιρός nom s mtime, season καὶκαί conjand, also, even ἤγγικενἐγγίζω 3s pf act indcome near, approach articlethe βασιλείαβασιλεία nom s fkingdom, royal rule, kingship τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god· μετανοεῖτεμετανοέω verbrepent, change my mind καὶκαί conjand, also, even πιστεύετεπιστεύω verbbelieve, have faith (in), believe (in) ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe εὐαγγελίῳεὐαγγέλιον dat s ngospel, good news, glad tidings. 16Καὶκαί conjand, also, even παράγωνπαράγω verbpass by, depart, pass away παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τὴν articlethe θάλασσανθάλασσα acc s fsea, lake τῆς articlethe ΓαλιλαίαςΓαλιλαία gen s fGalilee εἶδενὁράω 3s 2aor act indsee, look upon, experience ΣίμωναΣίμων acc s mSimon καὶκαί conjand, also, even ἈνδρέανἈνδρέας acc s mAndrew τὸν articlethe ἀδελφὸνἀδελφός acc s mbrother, fellow believer ΣίμωνοςΣίμων gen s mSimon ἀμφιβάλλονταςἀμφιβάλλω verbcast ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe θαλάσσῃθάλασσα dat s fsea, lake· ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist γὰργάρ conjfor, because ἁλεεῖςἁλιεύς nom p mfisherman. 17καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua Δεῦτεδεῦτε verbcome!, come hither, come ὀπίσωὀπίσω advbehind, after (gen), after μουἐγώ pers. pronounI, καὶκαί conjand, also, even ποιήσωποιέω 1s fut act inddo, make ὑμᾶςσύ pers. pronounyou γενέσθαιγίνομαι 2aor mid indbecome, be, come into being ἁλεεῖςἁλιεύς acc p mfisherman ἀνθρώπωνἄνθρωπος gen p mman, person, human being. 18καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἀφέντεςἀφίημι verbsend away, let go, permit τὰ articlethe δίκτυαδίκτυον acc p nnet, fishing net ἠκολούθησανἀκολουθέω 3p aor act indfollow, accompany, attend αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 19Καὶκαί conjand, also, even προβὰςπροβαίνω verbgo forward, advance ὀλίγονὀλίγος advlittle, few, small εἶδενὁράω 3s 2aor act indsee, look upon, experience ἸάκωβονἸάκωβος acc s mJames, Jacob τὸν articlethe τοῦ articlethe ΖεβεδαίουΖεβεδαῖος gen s mZebedee καὶκαί conjand, also, even ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn τὸν articlethe ἀδελφὸνἀδελφός acc s mbrother, fellow believer αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe πλοίῳπλοῖον dat s nboat, ship, vessel καταρτίζονταςκαταρτίζω verbmend, fit, perfect τὰ articlethe δίκτυαδίκτυον acc p nnet, fishing net, 20καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἐκάλεσενκαλέω 3s aor act indcall, name invite, invite αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it· καὶκαί conjand, also, even ἀφέντεςἀφίημι verbsend away, let go, permit τὸν articlethe πατέραπατήρ acc s mfather, ancestor αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ΖεβεδαῖονΖεβεδαῖος acc s mZebedee ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe πλοίῳπλοῖον dat s nboat, ship, vessel μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τῶν articlethe μισθωτῶνμισθωτός gen p mhired servant ἀπῆλθονἀπέρχομαι 3p 2aor act inddepart, go away, come or go away from ὀπίσωὀπίσω advbehind, after (gen), after αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 21Καὶκαί conjand, also, even εἰσπορεύονταιεἰσπορεύομαι 3p pres mid/pas indenter, journey into, go into εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ΚαφαρναούμΚαφαρναούμ indclCapernaum· καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon τοῖς articlethe σάββασινσάββατον dat p nSabbath, week εἰσελθὼνεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe συναγωγὴνσυναγωγή acc s fsynagogue, assembly, congregation ἐδίδασκενδιδάσκω 3s impf act indteach. 22καὶκαί conjand, also, even ἐξεπλήσσοντοἐκπλήσσω 3p impf mid/pas indam thunderstruck, astounded ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῇ articlethe διδαχῇδιδαχή dat s fteaching, instruction, doctrine αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it· ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist γὰργάρ conjfor, because διδάσκωνδιδάσκω verbteach αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ὡςὡς advas, like, so that ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight ἔχωνἔχω verbhave, hold, possess, καὶκαί conjand, also, even οὐχοὐ not, no ὡςὡς advas, like, so that οἱ articlethe γραμματεῖςγραμματεύς nom p mscribe, town clerk, man of learning. 23Καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe συναγωγῇσυναγωγή dat s fsynagogue, assembly, congregation αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being ἐνἐν prepin (dat), in, on πνεύματιπνεῦμα dat s nspirit, Spirit, wind ἀκαθάρτῳἀκάθαρτος dat s nunclean, impure, καὶκαί conjand, also, even ἀνέκραξενἀνακράζω 3s aor act indcry out, shout aloud 24λέγωνλέγω verbsay, speak Τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ἡμῖνἐγώ pers. pronounI καὶκαί conjand, also, even σοίσύ pers. pronounyou, ἸησοῦἸησοῦς voc s mJesus, Joshua Ναζαρηνέ;Ναζαρηνός voc s mNazarene, of Nazareth ἦλθεςἔρχομαι 2s 2aor act indcome, go ἀπολέσαιἀπόλλυμι aor act inddestroy, perish (middle), lose ἡμᾶςἐγώ pers. pronounI. οἶδάοἶδα 1s pf act indknow, remember σεσύ pers. pronounyou τίςτίς interr. pronounwho?, which?, what? εἶεἰμί 2s pres act indam, exist, articlethe Ἅγιοςἅγιος nom s mholy, saints (plural noun), set apart τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god. 25καὶκαί conjand, also, even ἐπετίμησενἐπιτιμάω 3s aor act indrebuke, warn, chide αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua Φιμώθητιφιμόω verbmuzzle, put to silence, silence καὶκαί conjand, also, even ἔξελθεἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away ἐξἐκ prepout of, from (gen), by αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 26καὶκαί conjand, also, even σπαράξανσπαράσσω verbconvulse, shake to and fro αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it τὸ articlethe πνεῦμαπνεῦμα nom s nspirit, Spirit, wind τὸ articlethe ἀκάθαρτονἀκάθαρτος nom s nunclean, impure καὶκαί conjand, also, even φωνῆσανφωνέω verbcall, crow, shout φωνῇφωνή dat s fsound, voice, noise μεγάλῃμέγας dat s flarge, great ἐξῆλθενἐξέρχομαι 3s 2aor act indgo out, come out, go away ἐξἐκ prepout of, from (gen), by αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 27καὶκαί conjand, also, even ἐθαμβήθησανθαμβέω 3p aor pas indamaze ἅπαντεςἅπας nom p meach, every, all, ὥστεὥστε conjso that, therefore συνζητεῖνσυζητέω pres act inddiscuss, dispute, seek together αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it λέγονταςλέγω verbsay, speak Τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist τοῦτο;οὗτος dem pronounthis, he, she διδαχὴδιδαχή nom s fteaching, instruction, doctrine καινήκαινός nom s fnew, fresh κατ’κατά prepdown from, against (gen), according to ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight· καὶκαί conjand, also, even τοῖς articlethe πνεύμασιπνεῦμα dat p nspirit, Spirit, wind τοῖς articlethe ἀκαθάρτοιςἀκάθαρτος dat p nunclean, impure ἐπιτάσσειἐπιτάσσω 3s pres act indcommand, give order, καὶκαί conjand, also, even ὑπακούουσινὑπακούω 3p pres act indobey, listen αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 28καὶκαί conjand, also, even ἐξῆλθενἐξέρχομαι 3s 2aor act indgo out, come out, go away articlethe ἀκοὴἀκοή nom s fhearing, report, news αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon πανταχοῦπανταχοῦ adveverywhere εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ὅληνὅλος acc s fwhole, entire, all τὴν articlethe περίχωρονπερίχωρος acc s fneighboring τῆς articlethe ΓαλιλαίαςΓαλιλαία gen s fGalilee. 29Καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆς articlethe συναγωγῆςσυναγωγή gen s fsynagogue, assembly, congregation ἐξελθόντεςἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away ἦλθονἔρχομαι 3p 2aor act indcome, go εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe οἰκίανοἰκία acc s fhouse, household ΣίμωνοςΣίμων gen s mSimon καὶκαί conjand, also, even ἈνδρέουἈνδρέας gen s mAndrew μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with ἸακώβουἸάκωβος gen s mJames, Jacob καὶκαί conjand, also, even ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn. 30 articlethe δὲδέ conjbut, and, now πενθερὰπενθερά nom s fmother-in-law ΣίμωνοςΣίμων gen s mSimon κατέκειτοκατάκειμαι 3s impf mid/pas indlie down, lie sick, recline (at meals) πυρέσσουσαπυρέσσω verbsuffer with a fever, am sick with a fever, καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon λέγουσινλέγω 3p pres act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 31καὶκαί conjand, also, even προσελθὼνπροσέρχομαι verbcome to, go to, approach ἤγειρενἐγείρω 3s aor act indraise up, wake, arouse αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it κρατήσαςκρατέω verbgrasp, lay hold of, obtain τῆς articlethe χειρόςχείρ gen s fhand· καὶκαί conjand, also, even ἀφῆκενἀφίημι 3s aor act indsend away, let go, permit αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe πυρετόςπυρετός nom s mfever, καὶκαί conjand, also, even διηκόνειδιακονέω 3s impf act indserve, minister, wait upon αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 32Ὀψίαςὄψιος gen s flate δὲδέ conjbut, and, now γενομένηςγίνομαι verbbecome, be, come into being, ὅτεὅτε advwhen ἔδυσενδύνω 3s aor act indenter, set, go down articlethe ἥλιοςἥλιος nom s msun, sunlight, ἔφερονφέρω 3p impf act indbring, bear, carry πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it πάνταςπᾶς acc p mall, every, all things τοὺς articlethe κακῶςκακῶς advbadly, evilly ἔχονταςἔχω verbhave, hold, possess καὶκαί conjand, also, even τοὺς articlethe δαιμονιζομένουςδαιμονίζομαι verbam demon possessed· 33καὶκαί conjand, also, even ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist ὅληὅλος nom s fwhole, entire, all articlethe πόλιςπόλις nom s fcity ἐπισυνηγμένηἐπισυνάγω verbgather, gather together, collect πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὴν articlethe θύρανθύρα acc s fdoor, gate, entrance. 34καὶκαί conjand, also, even ἐθεράπευσενθεραπεύω 3s aor act indheal, care for, attend πολλοὺςπολύς acc p mmuch, many, often κακῶςκακῶς advbadly, evilly ἔχονταςἔχω verbhave, hold, possess ποικίλαιςποικίλος dat p fvaried, manifold, various νόσοιςνόσος dat p fdisease, malady, καὶκαί conjand, also, even δαιμόνιαδαιμόνιον acc p ndemon, evil spirit πολλὰπολύς acc p nmuch, many, often ἐξέβαλενἐκβάλλω 3s 2aor act indthrow out, cast out, drive out, καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἤφιενἀφίημι 3s impf act indsend away, let go, permit λαλεῖνλαλέω pres act indspeak, say τὰ articlethe δαιμόνιαδαιμόνιον acc p ndemon, evil spirit, ὅτιὅτι conjthat, because, since ᾔδεισανοἶδα 3p 2plpf act indknow, remember αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it. 35Καὶκαί conjand, also, even πρωῒπρωΐ advearly in the morning, at dawn ἔννυχαἔννυχος advby night, at night, in the night λίανλίαν advgreatly, very, very much ἀναστὰςἀνίστημι verbraise, rise, cause to arise ἐξῆλθενἐξέρχομαι 3s 2aor act indgo out, come out, go away καὶκαί conjand, also, even ἀπῆλθενἀπέρχομαι 3s 2aor act inddepart, go away, come or go away from εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἔρημονἔρημος acc s mwilderness, desert, desolate land τόποντόπος acc s mplace, κἀκεῖκἀκεῖ and there, and yonder προσηύχετοπροσεύχομαι 3s impf mid/pas indpray, pray for. 36καὶκαί conjand, also, even κατεδίωξενκαταδιώκω 3s aor act indpursue closely, hunt, hunt down αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ΣίμωνΣίμων nom s mSimon καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe μετ’μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 37καὶκαί conjand, also, even εὗρονεὑρίσκω 3p 2aor act indfind αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even λέγουσινλέγω 3p pres act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ὅτιὅτι conjthat, because, since Πάντεςπᾶς nom p mall, every, all things ζητοῦσίνζητέω 3p pres act indseek, search for, desire σεσύ pers. pronounyou. 38καὶκαί conjand, also, even λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it· Ἄγωμενἄγω verblead, bring ἀλλαχοῦἀλλαχοῦ advelsewhere εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰς articlethe ἐχομέναςἔχω verbhave, hold, possess κωμοπόλειςκωμόπολις acc p fmarket town, country town, large village, ἵναἵνα conjin order that, that, so that καὶκαί conjand, also, even ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder κηρύξωκηρύσσω verbpreach, proclaim, herald· εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she γὰργάρ conjfor, because ἐξῆλθονἐξέρχομαι 1s 2aor act indgo out, come out, go away. 39καὶκαί conjand, also, even ἦλθενἔρχομαι 3s 2aor act indcome, go κηρύσσωνκηρύσσω verbpreach, proclaim, herald εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰς articlethe συναγωγὰςσυναγωγή acc p fsynagogue, assembly, congregation αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ὅληνὅλος acc s fwhole, entire, all τὴν articlethe ΓαλιλαίανΓαλιλαία acc s fGalilee καὶκαί conjand, also, even τὰ articlethe δαιμόνιαδαιμόνιον acc p ndemon, evil spirit ἐκβάλλωνἐκβάλλω verbthrow out, cast out, drive out. 40Καὶκαί conjand, also, even ἔρχεταιἔρχομαι 3s pres mid/pas indcome, go πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it λεπρὸςλεπρός nom s mscaly, leprous, leper παρακαλῶνπαρακαλέω verburge, exhort, comfort αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even γονυπετῶνγονυπετέω verbfall on the knees, kneel down, fall on my knees before λέγωνλέγω verbsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it ὅτιὅτι conjthat, because, since Ἐὰνἐάν condif θέλῃςθέλω verbwill, wish, want δύνασαίδύναμαι 2s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful μεἐγώ pers. pronounI καθαρίσαικαθαρίζω aor act indcleanse, make clean. 41καὶκαί conjand, also, even σπλαγχνισθεὶςσπλαγχνίζομαι verbhave compassion, have pity on ἐκτείναςἐκτείνω verbstretch forth, stretch out, cast forth τὴν articlethe χεῖραχείρ acc s fhand αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἥψατοἅπτω 3s aor mid indtouch, kindle, light καὶκαί conjand, also, even λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Θέλωθέλω 1s pres act indwill, wish, want, καθαρίσθητικαθαρίζω verbcleanse, make clean. 42καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἀπῆλθενἀπέρχομαι 3s 2aor act inddepart, go away, come or go away from ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe λέπραλέπρα nom s fleprosy, καὶκαί conjand, also, even ἐκαθερίσθηκαθαρίζω 3s aor pas indcleanse, make clean. 43καὶκαί conjand, also, even ἐμβριμησάμενοςἐμβριμάομαι verbbe moved with anger, admonish sternly, snort αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἐξέβαλενἐκβάλλω 3s 2aor act indthrow out, cast out, drive out αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, 44καὶκαί conjand, also, even λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Ὅραὁράω verbsee, look upon, experience μηδενὶμηδείς dat s mno one, nothing μηδὲνμηδείς acc s nno one, nothing εἴπῃςλέγω verbsay, speak, ἀλλὰἀλλά conjbut, except ὕπαγεὑπάγω verbdepart, go away σεαυτὸνσεαυτοῦ reflex. pronounyourself, of you, of yourself δεῖξονδείκνυμι verbshow, point out τῷ articlethe ἱερεῖἱερεύς dat s mpriest καὶκαί conjand, also, even προσένεγκεπροσφέρω verbbring to, offer περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) τοῦ articlethe καθαρισμοῦκαθαρισμός gen s mcleansing, purification, purifying σουσύ pers. pronounyou ὅς rel. pronounwho, which, that προσέταξενπροστάσσω 3s aor act indcommand, order, instruct ΜωϋσῆςΜωϋσῆς nom s mMoses εἰςεἰς prepinto (acc), into, in μαρτύριονμαρτύριον acc s ntestimony, witness, proof αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 45 articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἐξελθὼνἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign κηρύσσεινκηρύσσω pres act indpreach, proclaim, herald πολλὰπολύς acc p nmuch, many, often καὶκαί conjand, also, even διαφημίζεινδιαφημίζω pres act indspread abroad, report, publish abroad τὸν articlethe λόγονλόγος acc s mword, message, speech, ὥστεὥστε conjso that, therefore μηκέτιμηκέτι no longer αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it δύνασθαιδύναμαι pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful φανερῶςφανερῶς advopenly, publicly, clearly εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πόλινπόλις acc s fcity εἰσελθεῖνεἰσέρχομαι 2aor act indgo into, come in, enter, ἀλλ’ἀλλά conjbut, except ἔξωἔξω advoutside (gen), without, outside ἐπ’ἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἐρήμοιςἔρημος dat p mwilderness, desert, desolate land τόποιςτόπος dat p mplace ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist· καὶκαί conjand, also, even ἤρχοντοἔρχομαι 3p impf mid/pas indcome, go πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it πάντοθενπάντοθεν advon all sides, from all sides.