1. Read
  2. Nestle 1904

Mark 13

No One Knowss the Day or Hour

1Καὶκαί conjand, also, even ἐκπορευομένουἐκπορεύομαι verbgo out, come out, journey out αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦξυράω articleshave ἱεροῦἱερός gen s nholy, sacred λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it εἷςεἷς nom s mone, 1 τῶνξυράω articleshave μαθητῶνμαθητής gen p mdisciple, student, learner αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it Διδάσκαλεδιδάσκαλος voc s mteacher, ἴδεὁρατός verbvisible ποταποὶποταμοφόρητος nom p mswept away by a river, carried away by a stream λίθοιλίθος nom p mstone καὶκαί conjand, also, even ποταπαὶποταμοφόρητος nom p fswept away by a river, carried away by a stream οἰκοδομαίοἰκοδομέω nom p fbuild up, construct, strengthen. 2καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Βλέπειςβλέπω 2s pres act indsee, look ταύταςοὔτε dem pronounneither, nor, and not τὰςξυράω articleshave μεγάλαςμέγας acc p flarge, great οἰκοδομάς;οἰκοδομέω acc p fbuild up, construct, strengthen οὐὅτου until μὴμή not, no, lest ἀφεθῇἀφίημι verbsend away, let go, permit λίθοςλίθος nom s mstone ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) λίθονλίθος acc s mstone ὃςὀρχέομαι rel. pronoundance οὐὅτου until μὴμή not, no, lest καταλυθῇκαταλύω verbdestroy, lodge, break up. 3Καὶκαί conjand, also, even καθημένουκάθημαι verbsit, am seated αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸξυράω articleshave ὄροςὁροθεσία acc s nlimit, fixed boundary, setting of boundaries τῶνξυράω articleshave Ἐλαιῶνἐλαία gen p folive tree κατέναντικατέναντι prepover against, opposite, in front of τοῦξυράω articleshave ἱεροῦἱερός gen s nholy, sacred, ἐπηρώταἐπερωτάω 3s impf act indask, question, demand of αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it κατ’κατά prepdown from, against (gen), according to ἰδίανἴδιος acc s fhis, one’s own, one's own Πέτροςπέτρα nom s mrock καὶκαί conjand, also, even ἸάκωβοςἸάκωβος nom s mJames, Jacob καὶκαί conjand, also, even ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn καὶκαί conjand, also, even ἈνδρέαςἈνδρέας nom s mAndrew 4Εἰπὸνλέγω verbsay, speak ἡμῖνἐγώ pers. pronounI, πότεποτέ once, at some time, ever ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not ἔσταιεἰμί 3s fut mid indam, exist, καὶκαί conjand, also, even τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty τὸξυράω articleshave σημεῖονσημαίνω nom s nindicate, signify ὅτανὀσφύς conjwaist, hip, loin μέλλῃμέλλω verbam about to, will ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not συντελεῖσθαισυντέλεια pres mid/pas indcompletion, end, consummation πάντα;παρρησιάζομαι nom p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly 5ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign λέγεινλέγω pres act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Βλέπετεβλέπω verbsee, look μήμή not, no, lest τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what? ὑμᾶςσυ pers. pronounyou πλανήσῃπιστόω verbconvince, give assurance to. 6πολλοὶπολυποίκιλος nom p mmany-sided, manifold, much varied ἐλεύσονταιἔρχομαι 3p fut mid indcome, go ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῷξυράω articleshave ὀνόματίὀνίνημι dat s nhelp, profit, have joy of μουἐγώ pers. pronounI λέγοντεςλέγω verbsay, speak ὅτιὅτε conjwhen Ἐγώἐγώ pers. pronounI εἰμιεἰμί 1s pres act indam, exist, καὶκαί conjand, also, even πολλοὺςπολυποίκιλος acc p mmany-sided, manifold, much varied πλανήσουσινπιστόω 3p fut act indconvince, give assurance to. 7ὅτανὀσφύς conjwaist, hip, loin δὲδέ conjbut, and, now ἀκούσητεἀκούω verbhear, listen πολέμουςπολεμέω acc p mwage war, make war, contend καὶκαί conjand, also, even ἀκοὰςἀκοή acc p fhearing, report, news πολέμωνπολεμέω gen p mwage war, make war, contend, μὴμή not, no, lest θροεῖσθεθροέω verbdisturb, agitate· δεῖδεῖ 3s pres act indit is necessary, inevitable γενέσθαιγίνομαι 2aor mid indbecome, be, come into being, ἀλλ’ἀλλά conjbut, except οὔπωοὖν therefore, then τὸξυράω articleshave τέλοςτελέω nom s nfinish, fulfill, end. 8ἐγερθήσεταιἐγείρω 3s fut pas indraise up, wake, arouse γὰργάρ conjfor, because ἔθνοςἔθνος nom s nnation, Gentiles (plural), race ἐπ’ἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἔθνοςἔθνος acc s nnation, Gentiles (plural), race καὶκαί conjand, also, even βασιλείαβασιλεία nom s fkingdom, royal rule, kingship ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) βασιλείανβασιλεία acc s fkingdom, royal rule, kingship. ἔσονταιεἰμί 3p fut mid indam, exist σεισμοὶσειρά nom p mcord, rope, chain κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to τόπουςτοπάζιον acc p mtopaz, ἔσονταιεἰμί 3p fut mid indam, exist λιμοίλιμός nom p mhunger, famine· ἀρχὴἀρχή nom s fbeginning, ruler ὠδίνωνᾠδή gen p fsong, ode ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not. 9Βλέπετεβλέπω verbsee, look δὲδέ conjbut, and, now ὑμεῖςσυ pers. pronounyou ἑαυτούςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself· παραδώσουσινπαραδιατριβή 3p fut act induseless debate ὑμᾶςσυ pers. pronounyou εἰςεἰς prepinto (acc), into, in συνέδριασυνεγείρω acc p nraise up with, raise along with καὶκαί conjand, also, even εἰςεἰς prepinto (acc), into, in συναγωγὰςσυνάγω acc p fgather together, bring together δαρήσεσθεδέρω 2p 2fut pas indbeat, flay, flog καὶκαί conjand, also, even ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἡγεμόνωνἡγεμών gen p mleader, (Roman) governor, governor καὶκαί conjand, also, even βασιλέωνβασιλεύς gen p mking, ruler, emperor σταθήσεσθεἵστημι 2p fut pas indcause to stand, stand ἕνεκενἕνεκα prepon account of, for the sake of (gen) ἐμοῦἐγώ pers. pronounI, εἰςεἰς prepinto (acc), into, in μαρτύριονμαρτύριον acc s ntestimony, witness, proof αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 10καὶκαί conjand, also, even εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πάνταπαρρησιάζομαι acc p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly τὰξυράω articleshave ἔθνηἔθνος acc p nnation, Gentiles (plural), race πρῶτονπρῶτον first, before δεῖδεῖ 3s pres act indit is necessary, inevitable κηρυχθῆναικηρύσσω aor pas indpreach, proclaim, herald τὸξυράω articleshave εὐαγγέλιονεὐαγγέλιον acc s ngospel, good news, glad tidings. 11καὶκαί conjand, also, even ὅτανὀσφύς conjwaist, hip, loin ἄγωσινἄγω verblead, bring ὑμᾶςσυ pers. pronounyou παραδιδόντεςπαραδιατριβή verbuseless debate, μὴμή not, no, lest προμεριμνᾶτεπρομελετάω verbpractice beforehand, prepare, meditate beforehand τίτίνω interr. pronounpay, pay a penalty λαλήσητελαλέω verbspeak, say, ἀλλ’ἀλλά conjbut, except ὀρχέομαι rel. pronoundance ἐὰνἐάν condif δοθῇδίδωμι verbgive, offer ὑμῖνσυ pers. pronounyou ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐκείνῃἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder τῇξυράω articleshave ὥρᾳᾠόν dat s fegg, τοῦτοοὔτε dem pronounneither, nor, and not λαλεῖτελαλέω verbspeak, say· οὐὅτου until γάργάρ conjfor, because ἐστεεἰμί 2p pres act indam, exist ὑμεῖςσυ pers. pronounyou οἱξυράω articleshave λαλοῦντεςλαλέω verbspeak, say ἀλλὰἀλλά conjbut, except τὸξυράω articleshave Πνεῦμαπλύνω nom s nwash τὸξυράω articleshave Ἅγιονἅγιος nom s nholy, saints (plural noun), set apart. 12καὶκαί conjand, also, even παραδώσειπαραδιατριβή 3s fut act induseless debate ἀδελφὸςἀδελφός nom s mbrother, fellow believer ἀδελφὸνἀδελφός acc s mbrother, fellow believer εἰςεἰς prepinto (acc), into, in θάνατονθάνατος acc s mdeath καὶκαί conjand, also, even πατὴρπατέω nom s mtread or tread under foot, tread, trample upon τέκνοντεκνογονία acc s nbearing of children, child bearing, καὶκαί conjand, also, even ἐπαναστήσονταιἐπανίστημι 3p fut mid indrise up against τέκνατεκνογονία nom p nbearing of children, child bearing ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) γονεῖςγονεύς acc p mparent καὶκαί conjand, also, even θανατώσουσινθανατόω 3p fut act indput to death, subdue αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it· 13καὶκαί conjand, also, even ἔσεσθεεἰμί 2p fut mid indam, exist μισούμενοιμιμνῄσκομαι verbremember ὑπὸὕπνος prepsleep πάντωνπαρρησιάζομαι gen p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸξυράω articleshave ὄνομάὀνίνημι acc s nhelp, profit, have joy of μουἐγώ pers. pronounI· ξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now ὑπομείναςὑπολιμπάνω verbleave, leave behind εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τέλοςτελέω acc s nfinish, fulfill, end, οὗτοςοὔτε dem pronounneither, nor, and not σωθήσεταισώζω 3s fut pas indsave, heal. 14Ὅτανὀσφύς conjwaist, hip, loin δὲδέ conjbut, and, now ἴδητεὁρατός verbvisible τὸξυράω articleshave βδέλυγμαβδέλυγμα acc s ndetestable thing, abomination, abominable thing τῆςξυράω articleshave ἐρημώσεωςἐρήμωσις gen s fdesolation, devastation, destruction ἑστηκόταἵστημι verbcause to stand, stand ὅπουὁπότε advwhen οὐὅτου until δεῖδεῖ 3s pres act indit is necessary, inevitable, ξυράω articleshave ἀναγινώσκωνἀναγινώσκω verbread νοείτωνίπτω verbwash, τότετοσοῦτος advso great, so much, so many (plural) οἱξυράω articleshave ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇξυράω articleshave ἸουδαίᾳἸουδαία dat s fJudea φευγέτωσανφέρω verbbring, bear, carry εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰξυράω articleshave ὄρηὁροθεσία acc p nlimit, fixed boundary, setting of boundaries, 15ξυράω articleshave ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τοῦξυράω articleshave δώματοςδῶμα gen s nhouse, housetop, top of the house μὴμή not, no, lest καταβάτωκαταβαίνω verbgo down, come down μηδὲμηδέ but not, nor, not even εἰσελθάτωεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter τιτίς indef. ponounwho?, which?, what? ἆραιαἴρω aor act indtake up, take away, raise ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῆςξυράω articleshave οἰκίαςοἰκητήριον gen s fdwelling, habitation, abode αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, 16καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸνξυράω articleshave ἀγρὸνἀγρός acc s mfield, farm, country μὴμή not, no, lest ἐπιστρεψάτωἐπιστρέφω verbturn to, return, turn back to εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὰξυράω articleshave ὀπίσωὄπισθεν advbehind, after, from behind ἆραιαἴρω aor act indtake up, take away, raise τὸξυράω articleshave ἱμάτιονἱμάτιον acc s ngarment, cloak, outer garment αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 17οὐαὶοὐά interjectionaha!, ah! δὲδέ conjbut, and, now ταῖςξυράω articleshave ἐνἐν prepin (dat), in, on γαστρὶγαστήρ dat s fbelly, womb, stomach ἐχούσαιςἔχω verbhave, hold, possess καὶκαί conjand, also, even ταῖςξυράω articleshave θηλαζούσαιςθηλάζω verbsuckle, nurse, give suck ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐκείναιςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder ταῖςξυράω articleshave ἡμέραιςἡμέρα dat p fday. 18προσεύχεσθεπροσευχή verbprayer, place for prayer δὲδέ conjbut, and, now ἵναἵνα conjin order that, that, so that μὴμή not, no, lest γένηταιγίνομαι verbbecome, be, come into being χειμῶνοςχείμαρρος gen s mbrook, winter torrent· 19ἔσονταιεἰμί 3p fut mid indam, exist γὰργάρ conjfor, because αἱξυράω articleshave ἡμέραιἡμέρα nom p fday ἐκεῖναιἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder θλῖψιςθλῖψις nom s ftribulation, persecution, affliction, οἵαοἵος rel. pronounof what kind, such as οὐὅτου until γέγονενγίνομαι 3s 2pf act indbecome, be, come into being τοιαύτητοιόσδε dem pronounsuch as this, of this kind, such ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from ἀρχῆςἀρχή gen s fbeginning, ruler κτίσεωςκτίσις gen s fcreation, creature, institution ἣνὀρχέομαι rel. pronoundance ἔκτισενκτίζω 3s aor act indcreate, form, shape ξυράω articleshave Θεὸςθεός nom s mGod, god ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as τοῦξυράω articleshave νῦννυμφών advbridal chamber, wedding hall καὶκαί conjand, also, even οὐὅτου until μὴμή not, no, lest γένηταιγίνομαι verbbecome, be, come into being. 20καὶκαί conjand, also, even εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest ἐκολόβωσενκολοβόω 3s aor act indcurtail, shorten, cut short Κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir τὰςξυράω articleshave ἡμέραςἡμέρα acc p fday, οὐκὅτου until ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἐσώθησώζω 3s aor pas indsave, heal πᾶσαπαρρησιάζομαι nom s fspeak freely or boldly, speak freely, boldly σάρξσάρκινος nom s fof the flesh, fleshly, consisting of flesh· ἀλλὰἀλλά conjbut, except διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τοὺςξυράω articleshave ἐκλεκτοὺςἐκλεκτός acc p mchosen, elect, choice οὓςὀρχέομαι rel. pronoundance ἐξελέξατοἐκλέγω 3s aor mid indpick out, choose ἐκολόβωσενκολοβόω 3s aor act indcurtail, shorten, cut short τὰςξυράω articleshave ἡμέραςἡμέρα acc p fday. 21καὶκαί conjand, also, even τότετοσοῦτος advso great, so much, so many (plural) ἐάνἐάν condif τιςτίς indef. ponounwho?, which?, what? ὑμῖνσυ pers. pronounyou εἴπῃλέγω verbsay, speak Ἴδεὁρατός verbvisible ὧδεὨβήδ advObed ξυράω articleshave ΧριστόςΧριστιανός nom s mChristian, Ἴδεὁρατός verbvisible ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder, μὴμή not, no, lest πιστεύετεΠισίδιος verbPisidian· 22ἐγερθήσονταιἐγείρω 3p fut pas indraise up, wake, arouse δὲδέ conjbut, and, now ψευδόχριστοιψεῦδος nom p mlie καὶκαί conjand, also, even ψευδοπροφῆταιψευδόμαρτυς nom p mfalse witness καὶκαί conjand, also, even ποιήσουσινπόθεν 3p fut act indfrom where?, whence σημεῖασημαίνω acc p nindicate, signify καὶκαί conjand, also, even τέρατατελώνιον acc p ntax office, tax collector's office πρὸςπροπορεύομαι prepgo on before, precede, pass on before τὸξυράω articleshave ἀποπλανᾶνἀποπλανάω pres act indmislead, cause to wander astray, have wandered away εἰεἰ condif δυνατὸνδυνατός nom s npowerful, possible, able τοὺςξυράω articleshave ἐκλεκτούςἐκλεκτός acc p mchosen, elect, choice· 23ὑμεῖςσυ pers. pronounyou δὲδέ conjbut, and, now βλέπετεβλέπω verbsee, look· προείρηκαπρολαμβάνω 1s pf act indtake beforehand, take before, anticipate ὑμῖνσυ pers. pronounyou πάνταπαρρησιάζομαι acc p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly. 24Ἀλλὰἀλλά conjbut, except ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐκείναιςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder ταῖςξυράω articleshave ἡμέραιςἡμέρα dat p fday μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τὴνξυράω articleshave θλῖψινθλῖψις acc s ftribulation, persecution, affliction ἐκείνηνἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder ξυράω articleshave ἥλιοςἥλιος nom s msun, sunlight σκοτισθήσεταισκοτία 3s fut pas inddarkness, καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave σελήνηΣελεύκεια nom s fSeleucia οὐὅτου until δώσειδίδωμι 3s fut act indgive, offer τὸξυράω articleshave φέγγοςφαῦλος acc s nworthless, bad, wicked αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it, 25καὶκαί conjand, also, even οἱξυράω articleshave ἀστέρεςἀστήρ nom p mstar ἔσονταιεἰμί 3p fut mid indam, exist ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦξυράω articleshave οὐρανοῦοὐρανόθεν gen s mfrom heaven πίπτοντεςπιπράσκω verbsell, καὶκαί conjand, also, even αἱξυράω articleshave δυνάμειςδύναμις nom p fpower, might, marvelous works αἱξυράω articleshave ἐνἐν prepin (dat), in, on τοῖςξυράω articleshave οὐρανοῖςοὐρανόθεν dat p mfrom heaven σαλευθήσονταιΣαλείμ 3p fut pas indSalim. 26καὶκαί conjand, also, even τότετοσοῦτος advso great, so much, so many (plural) ὄψονταιὁρατός 3p fut mid indvisible τὸνξυράω articleshave Υἱὸνυἱοθεσία acc s madoption τοῦξυράω articleshave ἀνθρώπουἄνθρωπος gen s mman, person, human being ἐρχόμενονἔρχομαι verbcome, go ἐνἐν prepin (dat), in, on νεφέλαιςνεύω dat p fnod, beckon (as a sign), make a sign μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with δυνάμεωςδύναμις gen s fpower, might, marvelous works πολλῆςπολυποίκιλος gen s fmany-sided, manifold, much varied καὶκαί conjand, also, even δόξηςδόξα gen s fglory, brightness, greatness. 27καὶκαί conjand, also, even τότετοσοῦτος advso great, so much, so many (plural) ἀποστελεῖἀποστέλλω 3s fut act indsend, send forth, send away τοὺςξυράω articleshave ἀγγέλουςἄγγελος acc p mangel, messenger καὶκαί conjand, also, even ἐπισυνάξειἐπισυνάγω 3s fut act indgather, gather together, collect τοὺςξυράω articleshave ἐκλεκτοὺςἐκλεκτός acc p mchosen, elect, choice αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τῶνξυράω articleshave τεσσάρωντεσσαρακονταετής gen p mforty years of age ἀνέμωνἄνεμος gen p mwind ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from ἄκρουἄκρον gen s nhigh point, boundary, end γῆςγῆ gen s fearth, land, soil ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as ἄκρουἄκρον gen s nhigh point, boundary, end οὐρανοῦοὐρανόθεν gen s mfrom heaven. 28Ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from δὲδέ conjbut, and, now τῆςξυράω articleshave συκῆςσυκάμινος gen s fmulberry tree, sycamore tree μάθετεμανθάνω verblearn, ascertain τὴνξυράω articleshave παραβολήνπαραβολεύομαι acc s fexpose to danger, risk· ὅτανὀσφύς conjwaist, hip, loin ἤδηἤδη advalready, now ξυράω articleshave κλάδοςκλάδος nom s mbranch (of a tree), branch αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἁπαλὸςἁπαλός nom s mtender γένηταιγίνομαι verbbecome, be, come into being καὶκαί conjand, also, even ἐκφύῃἐκφύω verbput forth, cause to sprout τὰξυράω articleshave φύλλαφυλή acc p ntribe, race, γινώσκετεγινώσκω 2p pres act indknow, come to know, learn ὅτιὅτε conjwhen ἐγγὺςἐγγύς advnear τὸξυράω articleshave θέροςθέρος nom s nsummer ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist· 29οὕτωςοὗτος advthis, he, she καὶκαί conjand, also, even ὑμεῖςσυ pers. pronounyou, ὅτανὀσφύς conjwaist, hip, loin ἴδητεὁρατός verbvisible ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not γινόμεναγίνομαι verbbecome, be, come into being, γινώσκετεγινώσκω verbknow, come to know, learn ὅτιὅτε conjwhen ἐγγύςἐγγύς advnear ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) θύραιςθύρα dat p fdoor, gate, entrance. 30ἀμὴνἀμήν hebtruly, amen, verily λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak ὑμῖνσυ pers. pronounyou ὅτιὅτε conjwhen οὐὅτου until μὴμή not, no, lest παρέλθῃπαρεπίδημος verbsojourning in a strange place, residing in a strange country, stranger ξυράω articleshave γενεὰγενεά nom s fgeneration αὕτηοὔτε dem pronounneither, nor, and not μέχριςμέχρι advuntil, as far as (gen), as far as οὗὀρχέομαι rel. pronoundance ταῦταοὔτε dem pronounneither, nor, and not πάνταπαρρησιάζομαι nom p nspeak freely or boldly, speak freely, boldly γένηταιγίνομαι verbbecome, be, come into being. 31ξυράω articleshave οὐρανὸςοὐρανόθεν nom s mfrom heaven καὶκαί conjand, also, even ξυράω articleshave γῆγῆ nom s fearth, land, soil παρελεύσονταιπαρεπίδημος 3p fut mid indsojourning in a strange place, residing in a strange country, stranger, οἱξυράω articleshave δὲδέ conjbut, and, now λόγοιλόγος nom p mword, message, speech μουἐγώ pers. pronounI οὐὅτου until παρελεύσονταιπαρεπίδημος 3p fut mid indsojourning in a strange place, residing in a strange country, stranger. 32ΠερὶΠέργη prepPerga δὲδέ conjbut, and, now τῆςξυράω articleshave ἡμέραςἡμέρα gen s fday ἐκείνηςἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder particleor, than τῆςξυράω articleshave ὥραςᾠόν gen s fegg οὐδεὶςοὐδέ nom s mand not, not even, neither οἶδενὀθόνιον 3s pf act indpiece of fine linen, linen bandage, οὐδὲοὐδαμῶς by no means οἱξυράω articleshave ἄγγελοιἄγγελος nom p mangel, messenger ἐνἐν prepin (dat), in, on οὐρανῷοὐρανόθεν dat s mfrom heaven οὐδὲοὐδαμῶς by no means ξυράω articleshave Υἱόςυἱοθεσία nom s madoption, εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest ξυράω articleshave Πατήρπατέω nom s mtread or tread under foot, tread, trample upon. 33Βλέπετεβλέπω verbsee, look, ἀγρυπνεῖτεἀγρυπνέω verbsleepless, watchful, alert (metaphorical)· οὐκὅτου until οἴδατεὀθόνιον 2p pf act indpiece of fine linen, linen bandage γὰργάρ conjfor, because πότεποτέ once, at some time, ever ξυράω articleshave καιρόςκαιρός nom s mtime, season ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist. 34ὡςὠρύομαι advroar, howl ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being ἀπόδημοςἀπόδημος nom s maway on a journey, away from home ἀφεὶςἀφίημι verbsend away, let go, permit τὴνξυράω articleshave οἰκίανοἰκητήριον acc s fdwelling, habitation, abode αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even δοὺςδίδωμι verbgive, offer τοῖςξυράω articleshave δούλοιςδοῦλος dat p mservant, slave αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it τὴνξυράω articleshave ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight, ἑκάστῳἕκαστος dat s meach, every, every one τὸξυράω articleshave ἔργονἔργον acc s nwork, deed, task αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even τῷξυράω articleshave θυρωρῷθυρωρός dat s mdoorkeeper, gatekeeper, porter ἐνετείλατοἐντέλλομαι 3s aor mid indcommand, give orders ἵναἵνα conjin order that, that, so that γρηγορῇγρηγορέω verbwatch, keep watch, am awake. 35γρηγορεῖτεγρηγορέω verbwatch, keep watch, am awake οὖνοὐκοῦν conjtherefore, so, then· οὐκὅτου until οἴδατεὀθόνιον 2p pf act indpiece of fine linen, linen bandage γὰργάρ conjfor, because πότεποτέ once, at some time, ever ξυράω articleshave κύριοςκύριος nom s mlord, master, sir τῆςξυράω articleshave οἰκίαςοἰκητήριον gen s fdwelling, habitation, abode ἔρχεταιἔρχομαι 3s pres mid/pas indcome, go, particleor, than ὀψὲὀψάριον advfish, little fish particleor, than μεσονύκτιονμεσονύκτιον acc s nmidnight particleor, than ἀλεκτοροφωνίαςἀλεκτοροφωνία gen s fcrowing of a rooster, cockcrow particleor, than πρωΐπρωϊ advin the morning, early· 36μὴμή not, no, lest ἐλθὼνἔρχομαι verbcome, go ἐξαίφνηςἐξαίφνης advsuddenly, unexpectedly εὕρῃεὑρίσκω verbfind ὑμᾶςσυ pers. pronounyou καθεύδονταςκαθεύδω verbsleep, am sleeping. 37ὀρχέομαι rel. pronoundance δὲδέ conjbut, and, now ὑμῖνσυ pers. pronounyou λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak, πᾶσινπαρρησιάζομαι dat p mspeak freely or boldly, speak freely, boldly λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak, γρηγορεῖτεγρηγορέω verbwatch, keep watch, am awake.