1. Read
  2. Nestle 1904

Mark 2

Jesus is Lord of the Sabbath

1Καὶκαί conjand, also, even εἰσελθὼνεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter πάλινπάλιν advback, again, further εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ΚαφαρναοὺμΚαφαρναούμ indclCapernaum δι’διά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ἡμερῶνἡμέρα gen p fday ἠκούσθηἀκούω 3s aor pas indhear, listen ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐνἐν prepin (dat), in, on οἴκῳοἶκος dat s mhouse, household, home ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist. 2καὶκαί conjand, also, even συνήχθησανσυνάγω 3p aor pas indgather together, bring together πολλοὶπολύς nom p mmuch, many, often, ὥστεὥστε conjso that, therefore μηκέτιμηκέτι no longer χωρεῖνχωρέω pres act indmake room for, hold, make room μηδὲμηδέ but not, nor, not even τὰ articlethe πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὴν articlethe θύρανθύρα acc s fdoor, gate, entrance, καὶκαί conjand, also, even ἐλάλειλαλέω 3s impf act indspeak, say αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it τὸν articlethe λόγονλόγος acc s mword, message, speech. 3καὶκαί conjand, also, even ἔρχονταιἔρχομαι 3p pres mid/pas indcome, go φέροντεςφέρω verbbring, bear, carry πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it παραλυτικὸνπαραλυτικός acc s mparalytic, afflicted with paralysis αἰρόμενοναἴρω verbtake up, take away, raise ὑπὸὑπό prepby (gen), under (acc), by τεσσάρωντέσσαρες gen p mfour. 4καὶκαί conjand, also, even μὴμή not, no, lest δυνάμενοιδύναμαι verbbe powerful, able, am powerful προσενέγκαιπροσφέρω 2aor act indbring to, offer αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸν articlethe ὄχλονὄχλος acc s mcrowd, multitude ἀπεστέγασανἀποστεγάζω 3p aor act indunroof, take the roof off τὴν articlethe στέγηνστέγη acc s froof, flat roof of a house ὅπουὅπου advwhere, whither ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist, καὶκαί conjand, also, even ἐξορύξαντεςἐξορύσσω verbdig out, dig through, gouge χαλῶσιχαλάω 3p pres act indslacken, let down, lower τὸν articlethe κράβαττονκράβαττος acc s mmattress, pallet, bed ὅπουὅπου advwhere, whither articlethe παραλυτικὸςπαραλυτικός nom s mparalytic, afflicted with paralysis κατέκειτοκατάκειμαι 3s impf mid/pas indlie down, lie sick, recline (at meals). 5καὶκαί conjand, also, even ἰδὼνὁράω verbsee, look upon, experience articlethe ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua τὴν articlethe πίστινπίστις acc s ffaith, belief, trust αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak τῷ articlethe παραλυτικῷπαραλυτικός dat s mparalytic, afflicted with paralysis· Τέκνοντέκνον voc s nchild, descendent, inhabitant, ἀφίενταίἀφίημι 3p pres mid/pas indsend away, let go, permit σουσύ pers. pronounyou αἱ articlethe ἁμαρτίαιἁμαρτία nom p fsin. 6ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist δέδέ conjbut, and, now τινεςτις indef. ponounone, certain one, someone τῶν articlethe γραμματέωνγραμματεύς gen p mscribe, town clerk, man of learning ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder καθήμενοικάθημαι verbsit, am seated καὶκαί conjand, also, even διαλογιζόμενοιδιαλογίζομαι verbdebate, reason, consider ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe καρδίαιςκαρδία dat p fheart, inner life, intention αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it 7Τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she οὕτωςοὕτω advthus, in this manner λαλεῖ;λαλέω 3s pres act indspeak, say βλασφημεῖβλασφημέω 3s pres act indrevile, blaspheme, speak evil against· τίςτίς interr. pronounwho?, which?, what? δύναταιδύναμαι 3s pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful ἀφιέναιἀφίημι pres act indsend away, let go, permit ἁμαρτίαςἁμαρτία acc p fsin εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest εἷςεἷς nom s mone articlethe Θεός;θεός nom s mGod, god 8καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἐπιγνοὺςἐπιγινώσκω verbrecognise, come to know, discern articlethe ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua τῷ articlethe πνεύματιπνεῦμα dat s nspirit, Spirit, wind αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ὅτιὅτι conjthat, because, since οὕτωςοὕτω advthus, in this manner διαλογίζονταιδιαλογίζομαι 3p pres mid/pas inddebate, reason, consider ἐνἐν prepin (dat), in, on ἑαυτοῖςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself, λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ταῦταοὗτος dem pronounthis, he, she διαλογίζεσθεδιαλογίζομαι 2p pres mid/pas inddebate, reason, consider ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe καρδίαιςκαρδία dat p fheart, inner life, intention ὑμῶν;σύ pers. pronounyou 9τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist εὐκοπώτερονεὔκοπος nom s neasy, only comparative in the NT, εἰπεῖνλέγω 2aor act indsay, speak τῷ articlethe παραλυτικῷπαραλυτικός dat s mparalytic, afflicted with paralysis Ἀφίενταίἀφίημι 3p pres mid/pas indsend away, let go, permit σουσύ pers. pronounyou αἱ articlethe ἁμαρτίαιἁμαρτία nom p fsin, particleor, than εἰπεῖνλέγω 2aor act indsay, speak Ἔγειρεἐγείρω verbraise up, wake, arouse καὶκαί conjand, also, even ἆροναἴρω verbtake up, take away, raise τὸν articlethe κράβαττόνκράβαττος acc s mmattress, pallet, bed σουσύ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even περιπάτει;περιπατέω verbwalk, conduct my life 10ἵναἵνα conjin order that, that, so that δὲδέ conjbut, and, now εἰδῆτεοἶδα verbknow, remember ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight ἔχειἔχω 3s pres act indhave, hold, possess articlethe Υἱὸςυἱός nom s mson, descendent τοῦ articlethe ἀνθρώπουἄνθρωπος gen s mman, person, human being ἀφιέναιἀφίημι pres act indsend away, let go, permit ἁμαρτίαςἁμαρτία acc p fsin ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῆς articlethe γῆς,—γῆ gen s fearth, land, soil λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak τῷ articlethe παραλυτικῷπαραλυτικός dat s mparalytic, afflicted with paralysis 11Σοὶσύ pers. pronounyou λέγωλέγω 1s pres act indsay, speak, ἔγειρεἐγείρω verbraise up, wake, arouse ἆροναἴρω verbtake up, take away, raise τὸν articlethe κράβαττόνκράβαττος acc s mmattress, pallet, bed σουσύ pers. pronounyou καὶκαί conjand, also, even ὕπαγεὑπάγω verbdepart, go away εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe οἶκόνοἶκος acc s mhouse, household, home σουσύ pers. pronounyou. 12καὶκαί conjand, also, even ἠγέρθηἐγείρω 3s aor pas indraise up, wake, arouse καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἄραςαἴρω verbtake up, take away, raise τὸν articlethe κράβαττονκράβαττος acc s mmattress, pallet, bed ἐξῆλθενἐξέρχομαι 3s 2aor act indgo out, come out, go away ἔμπροσθενἔμπροσθεν prepin front of, before (gen), in front πάντωνπᾶς gen p mall, every, all things, ὥστεὥστε conjso that, therefore ἐξίστασθαιἐξίστημι pres mid/pas indamaze, be amazed, astonish πάνταςπᾶς acc p mall, every, all things καὶκαί conjand, also, even δοξάζεινδοξάζω pres act indglorify, praise, honor τὸν articlethe Θεὸνθεός acc s mGod, god λέγονταςλέγω verbsay, speak ὅτιὅτι conjthat, because, since Οὕτωςοὕτω advthus, in this manner οὐδέποτεοὐδέποτε never εἴδαμενὁράω 1p 2aor act indsee, look upon, experience. 13Καὶκαί conjand, also, even ἐξῆλθενἐξέρχομαι 3s 2aor act indgo out, come out, go away πάλινπάλιν advback, again, further παρὰπαρά prepfrom (gen), beside, in the presence of (dat) τὴν articlethe θάλασσανθάλασσα acc s fsea, lake· καὶκαί conjand, also, even πᾶςπᾶς nom s mall, every, all things articlethe ὄχλοςὄχλος nom s mcrowd, multitude ἤρχετοἔρχομαι 3s impf mid/pas indcome, go πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἐδίδασκενδιδάσκω 3s impf act indteach αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 14καὶκαί conjand, also, even παράγωνπαράγω verbpass by, depart, pass away εἶδενὁράω 3s 2aor act indsee, look upon, experience ΛευεὶνΛευί acc s mLevi τὸν articlethe τοῦ articlethe ἈλφαίουἉλφαῖος gen s mAlphaeus καθήμενονκάθημαι verbsit, am seated ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὸ articlethe τελώνιοντελώνιον acc s ntax office, tax collector's office, καὶκαί conjand, also, even λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Ἀκολούθειἀκολουθέω verbfollow, accompany, attend μοιἐγώ pers. pronounI. καὶκαί conjand, also, even ἀναστὰςἀνίστημι verbraise, rise, cause to arise ἠκολούθησενἀκολουθέω 3s aor act indfollow, accompany, attend αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 15Καὶκαί conjand, also, even γίνεταιγίνομαι 3s pres mid/pas indbecome, be, come into being κατακεῖσθαικατάκειμαι pres mid/pas indlie down, lie sick, recline (at meals) αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe οἰκίᾳοἰκία dat s fhouse, household αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even πολλοὶπολύς nom p mmuch, many, often τελῶναιτελώνης nom p mtax collector, collector of taxes καὶκαί conjand, also, even ἁμαρτωλοὶἁμαρτωλός nom p msinner συνανέκειντοσυνανάκειμαι 3p impf mid/pas indrecline with (at table), recline at table with τῷ articlethe ἸησοῦἸησοῦς dat s mJesus, Joshua καὶκαί conjand, also, even τοῖς articlethe μαθηταῖςμαθητής dat p mdisciple, learner, pupil αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist γὰργάρ conjfor, because πολλοὶπολύς nom p mmuch, many, often καὶκαί conjand, also, even ἠκολούθουνἀκολουθέω 3p impf act indfollow, accompany, attend αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 16καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe γραμματεῖςγραμματεύς nom p mscribe, town clerk, man of learning τῶν articlethe ΦαρισαίωνΦαρισαῖος gen p mPharisee ἰδόντεςὁράω verbsee, look upon, experience ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐσθίειἐσθίω 3s pres act indeat μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τῶν articlethe ἁμαρτωλῶνἁμαρτωλός gen p msinner καὶκαί conjand, also, even τελωνῶντελώνης gen p mtax collector, collector of taxes, ἔλεγονλέγω 3p impf act indsay, speak τοῖς articlethe μαθηταῖςμαθητής dat p mdisciple, learner, pupil αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it Ὅτιὅτι conjthat, because, since μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with τῶν articlethe τελωνῶντελώνης gen p mtax collector, collector of taxes καὶκαί conjand, also, even ἁμαρτωλῶνἁμαρτωλός gen p msinner ἐσθίει;ἐσθίω 3s pres act indeat 17καὶκαί conjand, also, even ἀκούσαςἀκούω verbhear, listen articlethe ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Οὐοὐ not, no χρείανχρεία acc s fneed, necessity, business ἔχουσινἔχω 3p pres act indhave, hold, possess οἱ articlethe ἰσχύοντεςἰσχύω verbbe strong, able, am strong ἰατροῦἰατρός gen s mphysician ἀλλ’ἀλλά conjbut, except οἱ articlethe κακῶςκακῶς advbadly, evilly ἔχοντεςἔχω verbhave, hold, possess· οὐκοὐ not, no ἦλθονἔρχομαι 1s 2aor act indcome, go καλέσαικαλέω aor act indcall, name invite, invite δικαίουςδίκαιος acc p mrighteous, just, right ἀλλὰἀλλά conjbut, except ἁμαρτωλούςἁμαρτωλός acc p msinner. 18Καὶκαί conjand, also, even ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist οἱ articlethe μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, learner, pupil ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe ΦαρισαῖοιΦαρισαῖος nom p mPharisee νηστεύοντεςνηστεύω verbfast. καὶκαί conjand, also, even ἔρχονταιἔρχομαι 3p pres mid/pas indcome, go καὶκαί conjand, also, even λέγουσινλέγω 3p pres act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? οἱ articlethe μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, learner, pupil ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, learner, pupil τῶν articlethe ΦαρισαίωνΦαρισαῖος gen p mPharisee νηστεύουσιννηστεύω 3p pres act indfast, οἱ articlethe δὲδέ conjbut, and, now σοὶσός pssv. pronounyour, yours, your own μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, learner, pupil οὐοὐ not, no νηστεύουσιν;νηστεύω 3p pres act indfast 19καὶκαί conjand, also, even εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua Μὴμή not, no, lest δύνανταιδύναμαι 3p pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful οἱ articlethe υἱοὶυἱός nom p mson, descendent τοῦ articlethe νυμφῶνοςνυμφών gen s mbridal chamber, wedding hall ἐνἐν prepin (dat), in, on ὅς rel. pronounwho, which, that articlethe νυμφίοςνυμφίος nom s mbridegroom μετ’μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist νηστεύειν;νηστεύω pres act indfast ὅσονὅσος corr. pronounas great as, as many as, how much χρόνονχρόνος acc s mtime, occasion, particular time ἔχουσινἔχω 3p pres act indhave, hold, possess τὸν articlethe νυμφίοννυμφίος acc s mbridegroom μετ’μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, οὐοὐ not, no δύνανταιδύναμαι 3p pres mid/pas indbe powerful, able, am powerful νηστεύειννηστεύω pres act indfast. 20ἐλεύσονταιἔρχομαι 3p fut mid indcome, go δὲδέ conjbut, and, now ἡμέραιἡμέρα nom p fday ὅτανὅταν conjwhenever, when, whensoever ἀπαρθῇἀπαίρω verbtake away, depart, remove ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe νυμφίοςνυμφίος nom s mbridegroom, καὶκαί conjand, also, even τότετότε advthen, at that time νηστεύσουσιννηστεύω 3p fut act indfast ἐνἐν prepin (dat), in, on ἐκείνῃἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder τῇ articlethe ἡμέρᾳἡμέρα dat s fday. 21Οὐδεὶςοὐδείς nom s mno one, none, nothing ἐπίβλημαἐπίβλημα acc s npatch, patch on a garment ῥάκουςῥάκος gen s nrag, piece of cloth ἀγνάφουἄγναφος gen s nnew, unshrunken, new ἐπιράπτειἐπιράπτω 3s pres act indsew upon ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἱμάτιονἱμάτιον acc s ngarment, cloak, outer garment παλαιόνπαλαιός acc s nold, ancient, worn out· εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now μήμή not, no, lest, αἴρειαἴρω 3s pres act indtake up, take away, raise τὸ articlethe πλήρωμαπλήρωμα acc s nfullness, fulfillment, completion ἀπ’ἀπό prepfrom (gen), away from, from αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it τὸ articlethe καινὸνκαινός nom s nnew, fresh τοῦ articlethe παλαιοῦπαλαιός gen s nold, ancient, worn out, καὶκαί conjand, also, even χεῖρονχείρων nom s nworse σχίσμασχίσμα nom s ntear, division, rent γίνεταιγίνομαι 3s pres mid/pas indbecome, be, come into being. 22καὶκαί conjand, also, even οὐδεὶςοὐδείς nom s mno one, none, nothing βάλλειβάλλω 3s pres act indthrow, put, cast οἶνονοἶνος acc s mwine νέοννέος acc s mnew, young, fresh εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἀσκοὺςἀσκός acc p m(leather) bottle, wineskin, wine-skin παλαιούςπαλαιός acc p mold, ancient, worn out· εἰεἰ condif δὲδέ conjbut, and, now μήμή not, no, lest, ῥήξειῥήγνυμι 3s fut act indbreak apart, throw down, dash articlethe οἶνοςοἶνος nom s mwine τοὺς articlethe ἀσκούςἀσκός acc p m(leather) bottle, wineskin, wine-skin, καὶκαί conjand, also, even articlethe οἶνοςοἶνος nom s mwine ἀπόλλυταιἀπόλλυμι 3s pres mid/pas inddestroy, perish (middle), lose καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe ἀσκοίἀσκός nom p m(leather) bottle, wineskin, wine-skin. ἀλλὰἀλλά conjbut, except οἶνονοἶνος acc s mwine νέοννέος acc s mnew, young, fresh εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἀσκοὺςἀσκός acc p m(leather) bottle, wineskin, wine-skin καινούςκαινός acc p mnew, fresh. 23Καὶκαί conjand, also, even ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on τοῖς articlethe σάββασινσάββατον dat p nSabbath, week παραπορεύεσθαιπαραπορεύομαι pres mid/pas indgo beside or past, go past διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τῶν articlethe σπορίμωνσπόριμος gen p nsown, grain field, sown fields, καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, learner, pupil αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἤρξαντοἄρχω 3p aor mid indrule, reign ὁδὸνὁδός acc s froad, way, journey ποιεῖνποιέω pres act inddo, make τίλλοντεςτίλλω verbpluck, pick, pluck off τοὺς articlethe στάχυαςστάχυς acc p mStachys, head of grain. 24καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe ΦαρισαῖοιΦαρισαῖος nom p mPharisee ἔλεγονλέγω 3p impf act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Ἴδεὁράω verbsee, look upon, experience τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ποιοῦσινποιέω 3p pres act inddo, make τοῖς articlethe σάββασινσάββατον dat p nSabbath, week ὅς rel. pronounwho, which, that οὐκοὐ not, no ἔξεστιν;ἔξεστιν 3s pres act indit is lawful, it is permitted, lawful 25καὶκαί conjand, also, even λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it· Οὐδέποτεοὐδέποτε never ἀνέγνωτεἀναγινώσκω 2p 2aor act indread τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? ἐποίησενποιέω 3s aor act inddo, make ΔαυείδΔαυίδ indclDavid, ὅτεὅτε advwhen χρείανχρεία acc s fneed, necessity, business ἔσχενἔχω 3s 2aor act indhave, hold, possess καὶκαί conjand, also, even ἐπείνασενπεινάω 3s aor act indhunger, am hungry, needy αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe μετ’μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτοῦ;αὐτός pers. pronounhe, she, it 26πῶςπῶς advhow?, how, in what manner εἰσῆλθενεἰσέρχομαι 3s 2aor act indgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe οἶκονοἶκος acc s mhouse, household, home τοῦ articlethe Θεοῦθεός gen s mGod, god ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) ἈβιαθὰρἈβιαθάρ indclAbiathar ἀρχιερέωςἀρχιερεύς gen s mchief priest, high priest καὶκαί conjand, also, even τοὺς articlethe ἄρτουςἄρτος acc p mbread, loaf, food τῆς articlethe προθέσεωςπρόθεσις gen s fsetting forth, purpose, show-bread ἔφαγενἐσθίω 3s 2aor act indeat, οὓςὅς rel. pronounwho, which, that οὐκοὐ not, no ἔξεστινἔξεστιν 3s pres act indit is lawful, it is permitted, lawful φαγεῖνἐσθίω 2aor act indeat εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest τοὺς articlethe ἱερεῖςἱερεύς acc p mpriest, καὶκαί conjand, also, even ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer καὶκαί conjand, also, even τοῖς articlethe σὺνσύν prepwith (dat), with αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it οὖσιν;εἰμί verbam, exist 27καὶκαί conjand, also, even ἔλεγενλέγω 3s impf act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Τὸ articlethe σάββατονσάββατον nom s nSabbath, week διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸν articlethe ἄνθρωπονἄνθρωπος acc s mman, person, human being ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being, καὶκαί conjand, also, even οὐχοὐ not, no articlethe ἄνθρωποςἄνθρωπος nom s mman, person, human being διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὸ articlethe σάββατονσάββατον acc s nSabbath, week· 28ὥστεὥστε conjso that, therefore κύριόςκύριος nom s mlord, master, sir ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist articlethe Υἱὸςυἱός nom s mson, descendent τοῦ articlethe ἀνθρώπουἄνθρωπος gen s mman, person, human being καὶκαί conjand, also, even τοῦ articlethe σαββάτουσάββατον gen s nSabbath, week.