1. Read
  2. Nestle 1904

Mark 6

Jesus Heals the Sick in Gennesaret

1Καὶκαί conjand, also, even ἐξῆλθενἐξέρχομαι 3s 2aor act indgo out, come out, go away ἐκεῖθενἐκεῖθεν advfrom there, from that place, thence, καὶκαί conjand, also, even ἔρχεταιἔρχομαι 3s pres mid/pas indcome, go εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe πατρίδαπατρίς acc s fof one's fathers, fatherland αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἀκολουθοῦσινἀκολουθέω 3p pres act indfollow, accompany, attend αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it οἱ articlethe μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, learner, pupil αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 2καὶκαί conjand, also, even γενομένουγίνομαι verbbecome, be, come into being σαββάτουσάββατον gen s nSabbath, week ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign διδάσκεινδιδάσκω pres act indteach ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe συναγωγῇσυναγωγή dat s fsynagogue, assembly, congregation· καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe πολλοὶπολύς nom p mmuch, many, often ἀκούοντεςἀκούω verbhear, listen ἐξεπλήσσοντοἐκπλήσσω 3p impf mid/pas indam thunderstruck, astounded λέγοντεςλέγω verbsay, speak Πόθενπόθεν from where?, whence τούτῳοὗτος dem pronounthis, he, she ταῦταοὗτος dem pronounthis, he, she, καὶκαί conjand, also, even τίςτίς interr. pronounwho?, which?, what? articlethe σοφίασοφία nom s fwisdom articlethe δοθεῖσαδίδωμι verbgive, offer τούτῳ;οὗτος dem pronounthis, he, she καὶκαί conjand, also, even αἱ articlethe δυνάμειςδύναμις nom p fpower, might, marvelous works τοιαῦταιτοιοῦτος dem pronounsuch, of such a kind διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τῶν articlethe χειρῶνχείρ gen p fhand αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it γινόμεναι;γίνομαι verbbecome, be, come into being 3οὐχοὐ not, no οὗτόςοὗτος dem pronounthis, he, she ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist articlethe τέκτωντέκτων nom s mbuilder, carpenter, articlethe υἱὸςυἱός nom s mson, descendent τῆς articlethe ΜαρίαςΜαρία gen s fMary, Miriam καὶκαί conjand, also, even ἀδελφὸςἀδελφός nom s mbrother, fellow believer ἸακώβουἸάκωβος gen s mJames, Jacob καὶκαί conjand, also, even ἸωσῆτοςἸωσῆς gen s mJoses καὶκαί conjand, also, even ἸούδαἸούδας gen s mJudas, Judah, Jude καὶκαί conjand, also, even Σίμωνος;Σίμων gen s mSimon καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no εἰσὶνεἰμί 3p pres act indam, exist αἱ articlethe ἀδελφαὶἀδελφή nom p fsister αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ὧδεὧδε advhere, in this place πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) ἡμᾶς;ἐγώ pers. pronounI καὶκαί conjand, also, even ἐσκανδαλίζοντοσκανδαλίζω 3p impf mid/pas indcause to stumble ἐνἐν prepin (dat), in, on αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 4καὶκαί conjand, also, even ἔλεγενλέγω 3s impf act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe ἸησοῦςἸησοῦς nom s mJesus, Joshua ὅτιὅτι conjthat, because, since Οὐκοὐ not, no ἔστινεἰμί 3s pres act indam, exist προφήτηςπροφήτης nom s mprophet, poet ἄτιμοςἄτιμος nom s mwithout honor, dishonored, despised εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe πατρίδιπατρίς dat s fof one's fathers, fatherland αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on τοῖς articlethe συγγενεῦσινσυγγενής dat p mkindred, relative, kinsman (as a noun) αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe οἰκίᾳοἰκία dat s fhouse, household αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 5καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἐδύνατοδύναμαι 3s impf mid/pas indbe powerful, able, am powerful ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder ποιῆσαιποιέω aor act inddo, make οὐδεμίανοὐδείς acc s fno one, none, nothing δύναμινδύναμις acc s fpower, might, marvelous works, εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest ὀλίγοιςὀλίγος dat p mlittle, few, small ἀρρώστοιςἄρρωστος dat p mfeeble, sickly, infirm ἐπιθεὶςἐπιτίθημι verblay upon, put, place upon τὰς articlethe χεῖραςχείρ acc p fhand ἐθεράπευσενθεραπεύω 3s aor act indheal, care for, attend. 6καὶκαί conjand, also, even ἐθαύμασενθαυμάζω 3s aor act indam amazed, marvel at, wonder at διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τὴν articlethe ἀπιστίανἀπιστία acc s funbelief, unfaithfulness, distrust αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it. Καὶκαί conjand, also, even περιῆγενπεριάγω 3s impf act indlead around, go about, lead about τὰς articlethe κώμαςκώμη acc p fvillage κύκλῳκύκλῳ dat s min a circle, round about διδάσκωνδιδάσκω verbteach. 7Καὶκαί conjand, also, even προσκαλεῖταιπροσκαλέω 3s pres mid/pas indsummon τοὺς articlethe δώδεκαδώδεκα indcltwelve, καὶκαί conjand, also, even ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀποστέλλεινἀποστέλλω pres act indsend, send forth, send away δύοδύο indcltwo δύοδύο indcltwo, καὶκαί conjand, also, even ἐδίδουδίδωμι 3s impf act indgive, offer αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐξουσίανἐξουσία acc s fauthority, power, weight τῶν articlethe πνευμάτωνπνεῦμα gen p nspirit, Spirit, wind τῶν articlethe ἀκαθάρτωνἀκάθαρτος gen p nunclean, impure, 8καὶκαί conjand, also, even παρήγγειλενπαραγγέλλω 3s aor act indorder, command, charge αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἵναἵνα conjin order that, that, so that μηδὲνμηδείς acc s nno one, nothing αἴρωσιναἴρω verbtake up, take away, raise εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ὁδὸνὁδός acc s froad, way, journey εἰεἰ condif μὴμή not, no, lest ῥάβδονῥάβδος acc s fstaff, rod μόνονμόνος advonly, alone, solitary, μὴμή not, no, lest ἄρτονἄρτος acc s mbread, loaf, food, μὴμή not, no, lest πήρανπήρα acc s fleather pouch, bag, sack, μὴμή not, no, lest εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὴν articlethe ζώνηνζώνη acc s fbelt, girdle, purse χαλκόνχαλκός acc s mmoney, copper or bronze, copper, 9ἀλλὰἀλλά conjbut, except ὑποδεδεμένουςὑποδέω verbput on my feet σανδάλιασανδάλιον acc p nsandal, καὶκαί conjand, also, even μὴμή not, no, lest ἐνδύσησθεἐνδύω verbput on, clothe δύοδύο indcltwo χιτῶναςχιτών acc p mtunic, garment, undergarment. 10καὶκαί conjand, also, even ἔλεγενλέγω 3s impf act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Ὅπουὅπου advwhere, whither ἐὰνἐάν condif εἰσέλθητεεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter εἰςεἰς prepinto (acc), into, in οἰκίανοἰκία acc s fhouse, household, ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder μένετεμένω verbremain, abide ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἐξέλθητεἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away ἐκεῖθενἐκεῖθεν advfrom there, from that place, thence. 11καὶκαί conjand, also, even ὃςὅς rel. pronounwho, which, that ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent τόποςτόπος nom s mplace μὴμή not, no, lest δέξηταιδέχομαι verbreceive, take, accept ὑμᾶςσύ pers. pronounyou μηδὲμηδέ but not, nor, not even ἀκούσωσινἀκούω verbhear, listen ὑμῶνσύ pers. pronounyou, ἐκπορευόμενοιἐκπορεύομαι verbgo out, come out, journey out ἐκεῖθενἐκεῖθεν advfrom there, from that place, thence ἐκτινάξατεἐκτινάσσω verbshake off or out, shake off τὸν articlethe χοῦνχοῦς acc s msoil, dust τὸν articlethe ὑποκάτωὑποκάτω advunder, below, down at τῶν articlethe ποδῶνπούς gen p mfoot ὑμῶνσύ pers. pronounyou εἰςεἰς prepinto (acc), into, in μαρτύριονμαρτύριον acc s ntestimony, witness, proof αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 12Καὶκαί conjand, also, even ἐξελθόντεςἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away ἐκήρυξανκηρύσσω 3p aor act indpreach, proclaim, herald ἵναἵνα conjin order that, that, so that μετανοῶσινμετανοέω verbrepent, change my mind, 13καὶκαί conjand, also, even δαιμόνιαδαιμόνιον acc p ndemon, evil spirit πολλὰπολύς acc p nmuch, many, often ἐξέβαλλονἐκβάλλω 3p impf act indthrow out, cast out, drive out, καὶκαί conjand, also, even ἤλειφονἀλείφω 3p impf act indanoint ἐλαίῳἔλαιον dat s nolive oil πολλοὺςπολύς acc p mmuch, many, often ἀρρώστουςἄρρωστος acc p mfeeble, sickly, infirm καὶκαί conjand, also, even ἐθεράπευονθεραπεύω 3p impf act indheal, care for, attend. 14Καὶκαί conjand, also, even ἤκουσενἀκούω 3s aor act indhear, listen articlethe βασιλεὺςβασιλεύς nom s mking, ruler, emperor ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod, φανερὸνφανερός nom s nmanifest, apparent, clear γὰργάρ conjfor, because ἐγένετογίνομαι 3s 2aor mid indbecome, be, come into being τὸ articlethe ὄνομαὄνομα nom s nname, character, reputation αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἔλεγονλέγω 3p impf act indsay, speak ὅτιὅτι conjthat, because, since ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn articlethe Βαπτίζωνβαπτίζω verbbaptize, baptise, dip ἐγήγερταιἐγείρω 3s pf pas indraise up, wake, arouse ἐκἐκ prepout of, from (gen), by νεκρῶννεκρός gen p mdead, corpse, καὶκαί conjand, also, even διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τοῦτοοὗτος dem pronounthis, he, she ἐνεργοῦσινἐνεργέω 3p pres act indwork, effect, accomplish αἱ articlethe δυνάμειςδύναμις nom p fpower, might, marvelous works ἐνἐν prepin (dat), in, on αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it. 15ἄλλοιἄλλος nom p mother, another, different δὲδέ conjbut, and, now ἔλεγονλέγω 3p impf act indsay, speak ὅτιὅτι conjthat, because, since ἩλείαςἨλίας nom s mElijah ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist· ἄλλοιἄλλος nom p mother, another, different δὲδέ conjbut, and, now ἔλεγονλέγω 3p impf act indsay, speak ὅτιὅτι conjthat, because, since προφήτηςπροφήτης nom s mprophet, poet ὡςὡς advas, like, so that εἷςεἷς nom s mone τῶν articlethe προφητῶνπροφήτης gen p mprophet, poet. 16ἀκούσαςἀκούω verbhear, listen δὲδέ conjbut, and, now articlethe ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod ἔλεγενλέγω 3s impf act indsay, speak Ὃνὅς rel. pronounwho, which, that ἐγὼἐγώ pers. pronounI ἀπεκεφάλισαἀποκεφαλίζω 1s aor act indbehead ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn, οὗτοςοὗτος dem pronounthis, he, she ἠγέρθηἐγείρω 3s aor pas indraise up, wake, arouse. 17Αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it γὰργάρ conjfor, because articlethe ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod ἀποστείλαςἀποστέλλω verbsend, send forth, send away ἐκράτησενκρατέω 3s aor act indgrasp, lay hold of, obtain τὸν articlethe ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn καὶκαί conjand, also, even ἔδησενδέω 3s aor act indbind, tie αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on φυλακῇφυλακή dat s fguard, prison, watch διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) ἩρῳδιάδαἩρῳδιάς acc s fHerodias τὴν articlethe γυναῖκαγυνή acc s fwoman, wife ΦιλίππουΦίλιππος gen s mPhilip τοῦ articlethe ἀδελφοῦἀδελφός gen s mbrother, fellow believer αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it, ὅτιὅτι conjthat, because, since αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐγάμησενγαμέω 3s aor act indmarry· 18ἔλεγενλέγω 3s impf act indsay, speak γὰργάρ conjfor, because articlethe ἸωάνηςἸωάννης nom s mJohn τῷ articlethe ἩρῴδῃἩρῴδης dat s mHerod ὅτιὅτι conjthat, because, since Οὐκοὐ not, no ἔξεστίνἔξεστιν 3s pres act indit is lawful, it is permitted, lawful σοισύ pers. pronounyou ἔχεινἔχω pres act indhave, hold, possess τὴν articlethe γυναῖκαγυνή acc s fwoman, wife τοῦ articlethe ἀδελφοῦἀδελφός gen s mbrother, fellow believer σουσύ pers. pronounyou. 19 articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἩρῳδιὰςἩρῳδιάς nom s fHerodias ἐνεῖχενἐνέχω 3s impf act indhave a grudge against, be subject to, bear ill will αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even ἤθελενθέλω 3s impf act indwill, wish, want αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἀποκτεῖναιἀποκτείνω aor act indkill, put to death, καὶκαί conjand, also, even οὐκοὐ not, no ἠδύνατοδύναμαι 3s impf mid/pas indbe powerful, able, am powerful· 20 articlethe γὰργάρ conjfor, because ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod ἐφοβεῖτοφοβέομαι 3s impf mid/pas indfear, am terrified τὸν articlethe ἸωάνηνἸωάννης acc s mJohn, εἰδὼςοἶδα verbknow, remember αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἄνδραἀνήρ acc s mman, husband, male δίκαιονδίκαιος acc s mrighteous, just, right καὶκαί conjand, also, even ἅγιονἅγιος acc s mholy, saints (plural noun), set apart, καὶκαί conjand, also, even συνετήρεισυντηρέω 3s impf act indpreserve, treasure, defend αὐτόναὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even ἀκούσαςἀκούω verbhear, listen αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it πολλὰπολύς acc p nmuch, many, often ἠπόρειἀπορέω 3s impf act indbe at a loss, be perplexed, am in difficulties, καὶκαί conjand, also, even ἡδέωςἡδέως advsweetly, gladly, pleasantly αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἤκουενἀκούω 3s impf act indhear, listen. 21Καὶκαί conjand, also, even γενομένηςγίνομαι verbbecome, be, come into being ἡμέραςἡμέρα gen s fday εὐκαίρουεὔκαιρος gen s ftimely, suitable ὅτεὅτε advwhen ἩρῴδηςἩρῴδης nom s mHerod τοῖς articlethe γενεσίοιςγενέσια dat p nbirthday celebration αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it δεῖπνονδεῖπνον acc s nsupper, dinner, afternoon or evening meal ἐποίησενποιέω 3s aor act inddo, make τοῖς articlethe μεγιστᾶσινμεγιστάν dat p mgreat man, magnate, great one αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even τοῖς articlethe χιλιάρχοιςχιλίαρχος dat p mmilitary tribune, captain, commander καὶκαί conjand, also, even τοῖς articlethe πρώτοιςπρῶτος dat p mfirst, before τῆς articlethe ΓαλιλαίαςΓαλιλαία gen s fGalilee, 22καὶκαί conjand, also, even εἰσελθούσηςεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter τῆς articlethe θυγατρὸςθυγάτηρ gen s fdaughter αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it τῆς articlethe ἩρῳδιάδοςἩρῳδιάς gen s fHerodias καὶκαί conjand, also, even ὀρχησαμένηςὀρχέομαι verbdance, ἤρεσενἀρέσκω 3s aor act indplease, serve τῷ articlethe ἩρῴδῃἩρῴδης dat s mHerod καὶκαί conjand, also, even τοῖς articlethe συνανακειμένοιςσυνανάκειμαι verbrecline with (at table), recline at table with. articlethe δὲδέ conjbut, and, now βασιλεὺςβασιλεύς nom s mking, ruler, emperor εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak τῷ articlethe κορασίῳκοράσιον dat s ngirl, little girl Αἴτησόναἰτέω verbask, request, beg μεἐγώ pers. pronounI ὅς rel. pronounwho, which, that ἐὰνἐάν condif θέλῃςθέλω verbwill, wish, want, καὶκαί conjand, also, even δώσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer σοισύ pers. pronounyou· 23καὶκαί conjand, also, even ὤμοσενὀμνύω 3s aor act indswear, take an oath αὐτῇαὐτός pers. pronounhe, she, it Ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐάνἐάν condif μεἐγώ pers. pronounI αἰτήσῃςαἰτέω verbask, request, beg δώσωδίδωμι 1s fut act indgive, offer σοισύ pers. pronounyou ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as ἡμίσουςἥμισυς gen s nhalf τῆς articlethe βασιλείαςβασιλεία gen s fkingdom, royal rule, kingship μουἐγώ pers. pronounI. 24καὶκαί conjand, also, even ἐξελθοῦσαἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak τῇ articlethe μητρὶμήτηρ dat s fmother αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it Τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? αἰτήσωμαι;αἰτέω verbask, request, beg articlethe δὲδέ conjbut, and, now εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak Τὴν articlethe κεφαλὴνκεφαλή acc s fhead ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn τοῦ articlethe Βαπτίζοντοςβαπτίζω verbbaptize, baptise, dip. 25καὶκαί conjand, also, even εἰσελθοῦσαεἰσέρχομαι verbgo into, come in, enter εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon μετὰμετά prepwith (gen), after (acc), with σπουδῆςσπουδή gen s fhaste, diligence, earnestness πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὸν articlethe βασιλέαβασιλεύς acc s mking, ruler, emperor ᾐτήσατοαἰτέω 3s aor mid indask, request, beg λέγουσαλέγω verbsay, speak Θέλωθέλω 1s pres act indwill, wish, want ἵναἵνα conjin order that, that, so that ἐξαυτῆςἐξαυτῆς advat once, forthwith, immediately δῷςδίδωμι verbgive, offer μοιἐγώ pers. pronounI ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πίνακιπίναξ dat s mboard, dish, platter τὴν articlethe κεφαλὴνκεφαλή acc s fhead ἸωάνουἸωάννης gen s mJohn τοῦ articlethe Βαπτιστοῦβαπτιστής gen s mbaptist, baptizer, Baptist. 26καὶκαί conjand, also, even περίλυποςπερίλυπος nom s mvery sad, very sorrowful γενόμενοςγίνομαι verbbecome, be, come into being articlethe βασιλεὺςβασιλεύς nom s mking, ruler, emperor διὰδιά prepthrough (gen), because of, on account of (acc) τοὺς articlethe ὅρκουςὅρκος acc p moath καὶκαί conjand, also, even τοὺς articlethe ἀνακειμένουςἀνάκειμαι verbrecline (at meals), recline, especially at a dinner-table οὐκοὐ not, no ἠθέλησενθέλω 3s aor act indwill, wish, want ἀθετῆσαιἀθετέω aor act indreject, annul αὐτήναὐτός pers. pronounhe, she, it. 27καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἀποστείλαςἀποστέλλω verbsend, send forth, send away articlethe βασιλεὺςβασιλεύς nom s mking, ruler, emperor σπεκουλάτορασπεκουλάτωρ acc s mcourier, executioner, body-guardsman ἐπέταξενἐπιτάσσω 3s aor act indcommand, give order ἐνέγκαιφέρω 2aor act indbring, bear, carry τὴν articlethe κεφαλὴνκεφαλή acc s fhead αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it. 28καὶκαί conjand, also, even ἀπελθὼνἀπέρχομαι verbdepart, go away, come or go away from ἀπεκεφάλισενἀποκεφαλίζω 3s aor act indbehead αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on τῇ articlethe φυλακῇφυλακή dat s fguard, prison, watch, καὶκαί conjand, also, even ἤνεγκενφέρω 3s aor act indbring, bear, carry τὴν articlethe κεφαλὴνκεφαλή acc s fhead αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) πίνακιπίναξ dat s mboard, dish, platter καὶκαί conjand, also, even ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it τῷ articlethe κορασίῳκοράσιον dat s ngirl, little girl, καὶκαί conjand, also, even τὸ articlethe κοράσιονκοράσιον nom s ngirl, little girl ἔδωκενδίδωμι 3s aor act indgive, offer αὐτὴναὐτός pers. pronounhe, she, it τῇ articlethe μητρὶμήτηρ dat s fmother αὐτῆςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 29καὶκαί conjand, also, even ἀκούσαντεςἀκούω verbhear, listen οἱ articlethe μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, learner, pupil αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἦλθανἔρχομαι 3p 2aor act indcome, go καὶκαί conjand, also, even ἦραναἴρω 3p aor act indtake up, take away, raise τὸ articlethe πτῶμαπτῶμα acc s ndead body, corpse, carcass αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it καὶκαί conjand, also, even ἔθηκαντίθημι 3p aor act indplace, put αὐτὸαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐνἐν prepin (dat), in, on μνημείῳμνημεῖον dat s ntomb, monument, sepulcher. 30Καὶκαί conjand, also, even συνάγονταισυνάγω 3p pres mid/pas indgather together, bring together οἱ articlethe ἀπόστολοιἀπόστολος nom p mapostle, messenger, envoy πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) τὸν articlethe ἸησοῦνἸησοῦς acc s mJesus, Joshua, καὶκαί conjand, also, even ἀπήγγειλανἀπαγγέλλω 3p aor act indannounce, report, bring a report αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it πάνταπᾶς acc p nall, every, all things ὅσαὅσος corr. pronounas great as, as many as, how much ἐποίησανποιέω 3p aor act inddo, make καὶκαί conjand, also, even ὅσαὅσος corr. pronounas great as, as many as, how much ἐδίδαξανδιδάσκω 3p aor act indteach. 31καὶκαί conjand, also, even λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Δεῦτεδεῦτε verbcome!, come hither, come ὑμεῖςσύ pers. pronounyou αὐτοὶαὐτός pers. pronounhe, she, it κατ’κατά prepdown from, against (gen), according to ἰδίανἴδιος acc s fhis, one’s own, one's own εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἔρημονἔρημος acc s mwilderness, desert, desolate land τόποντόπος acc s mplace καὶκαί conjand, also, even ἀναπαύσασθεἀναπαύω verbrefresh, take rest (middle), make to rest ὀλίγονὀλίγος advlittle, few, small. ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist γὰργάρ conjfor, because οἱ articlethe ἐρχόμενοιἔρχομαι verbcome, go καὶκαί conjand, also, even οἱ articlethe ὑπάγοντεςὑπάγω verbdepart, go away πολλοίπολύς nom p mmuch, many, often, καὶκαί conjand, also, even οὐδὲοὐδέ and not, not even, neither φαγεῖνἐσθίω 2aor act indeat εὐκαίρουνεὐκαιρέω 3p impf act indhave opportunity, time, have a good opportunity. 32καὶκαί conjand, also, even ἀπῆλθονἀπέρχομαι 3p 2aor act inddepart, go away, come or go away from ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe πλοίῳπλοῖον dat s nboat, ship, vessel εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἔρημονἔρημος acc s mwilderness, desert, desolate land τόποντόπος acc s mplace κατ’κατά prepdown from, against (gen), according to ἰδίανἴδιος acc s fhis, one’s own, one's own. 33καὶκαί conjand, also, even εἶδονὁράω 3p 2aor act indsee, look upon, experience αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ὑπάγονταςὑπάγω verbdepart, go away καὶκαί conjand, also, even ἐπέγνωσανἐπιγινώσκω 3p 2aor act indrecognise, come to know, discern πολλοίπολύς nom p mmuch, many, often, καὶκαί conjand, also, even πεζῇπεζῇ advby land, on foot ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from πασῶνπᾶς gen p fall, every, all things τῶν articlethe πόλεωνπόλις gen p fcity συνέδραμονσυντρέχω 3p 2aor act indrun together, go with, run with ἐκεῖἐκεῖ advthere, in that place, yonder καὶκαί conjand, also, even προῆλθονπροέρχομαι 3p 2aor act indgo in front, precede, go before αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 34Καὶκαί conjand, also, even ἐξελθὼνἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away εἶδενὁράω 3s 2aor act indsee, look upon, experience πολὺνπολύς acc s mmuch, many, often ὄχλονὄχλος acc s mcrowd, multitude, καὶκαί conjand, also, even ἐσπλαγχνίσθησπλαγχνίζομαι 3s aor pas indhave compassion, have pity on ἐπ’ἐπί prepover, on, at the time of (gen) αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it ὅτιὅτι conjthat, because, since ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist ὡςὡς advas, like, so that πρόβαταπρόβατον nom p nsheep μὴμή not, no, lest ἔχονταἔχω verbhave, hold, possess ποιμέναποιμήν acc s mshepherd, καὶκαί conjand, also, even ἤρξατοἄρχω 3s aor mid indrule, reign διδάσκεινδιδάσκω pres act indteach αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it πολλάπολύς acc p nmuch, many, often. 35Καὶκαί conjand, also, even ἤδηἤδη advalready, now ὥραςὥρα gen s fhour, time of day, occasion πολλῆςπολύς gen s fmuch, many, often γενομένηςγίνομαι verbbecome, be, come into being προσελθόντεςπροσέρχομαι verbcome to, go to, approach αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it οἱ articlethe μαθηταὶμαθητής nom p mdisciple, learner, pupil αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἔλεγονλέγω 3p impf act indsay, speak ὅτιὅτι conjthat, because, since Ἔρημόςἔρημος nom s mwilderness, desert, desolate land ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist articlethe τόποςτόπος nom s mplace, καὶκαί conjand, also, even ἤδηἤδη advalready, now ὥραὥρα nom s fhour, time of day, occasion πολλήπολύς nom s fmuch, many, often· 36ἀπόλυσονἀπολύω verbrelease, set free, divorce αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it, ἵναἵνα conjin order that, that, so that ἀπελθόντεςἀπέρχομαι verbdepart, go away, come or go away from εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τοὺς articlethe κύκλῳκύκλῳ dat s min a circle, round about ἀγροὺςἀγρός acc p mfield, farm, country καὶκαί conjand, also, even κώμαςκώμη acc p fvillage ἀγοράσωσινἀγοράζω verbbuy ἑαυτοῖςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself τίτίς interr. pronounwho?, which?, what? φάγωσινἐσθίω verbeat. 37 articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἀποκριθεὶςἀποκρίνομαι verbanswer, reply εἶπενλέγω 3s 2aor act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Δότεδίδωμι verbgive, offer αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ὑμεῖςσύ pers. pronounyou φαγεῖνἐσθίω 2aor act indeat. καὶκαί conjand, also, even λέγουσινλέγω 3p pres act indsay, speak αὐτῷαὐτός pers. pronounhe, she, it Ἀπελθόντεςἀπέρχομαι verbdepart, go away, come or go away from ἀγοράσωμενἀγοράζω verbbuy δηναρίωνδηνάριον gen p ndenarius διακοσίωνδιακόσιοι gen p ntwo hundred ἄρτουςἄρτος acc p mbread, loaf, food, καὶκαί conjand, also, even δώσομενδίδωμι 1p fut act indgive, offer αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it φαγεῖν;ἐσθίω 2aor act indeat 38 articlethe δὲδέ conjbut, and, now λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Πόσουςπόσος CorrelativeOrInterrogativePronounhow great? how much?, how much, how great ἔχετεἔχω 2p pres act indhave, hold, possess ἄρτους;ἄρτος acc p mbread, loaf, food ὑπάγετεὑπάγω verbdepart, go away ἴδετεὁράω verbsee, look upon, experience. καὶκαί conjand, also, even γνόντεςγινώσκω verbknow, come to know, learn λέγουσινλέγω 3p pres act indsay, speak Πέντεπέντε indclfive, καὶκαί conjand, also, even δύοδύο indcltwo ἰχθύαςἰχθύς acc p mfish. 39καὶκαί conjand, also, even ἐπέταξενἐπιτάσσω 3s aor act indcommand, give order αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀνακλιθῆναιἀνακλίνω aor pas indlay upon, lay down, lie back πάνταςπᾶς acc p mall, every, all things συμπόσιασυμπόσιον acc p nparty, group, drinking party συμπόσιασυμπόσιον acc p nparty, group, drinking party ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῷ articlethe χλωρῷχλωρός dat s mpale green, pale, green χόρτῳχόρτος dat s mgrass, hay. 40καὶκαί conjand, also, even ἀνέπεσανἀναπίπτω 3p 2aor act indrecline, lie down, fall back upon πρασιαὶπρασιά nom p fgroup, company formed into divisions πρασιαὶπρασιά nom p fgroup, company formed into divisions κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to ἑκατὸνἑκατόν indclhundred, one hundred καὶκαί conjand, also, even κατὰκατά prepdown from, against (gen), according to πεντήκονταπεντήκοντα indclfifty. 41καὶκαί conjand, also, even λαβὼνλαμβάνω verbtake, receive τοὺς articlethe πέντεπέντε indclfive ἄρτουςἄρτος acc p mbread, loaf, food καὶκαί conjand, also, even τοὺς articlethe δύοδύο indcltwo ἰχθύαςἰχθύς acc p mfish ἀναβλέψαςἀναβλέπω verblook up, receive sight, recover my sight εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸν articlethe οὐρανὸνοὐρανός acc s mheaven, sky εὐλόγησενεὐλογέω 3s aor act indbless καὶκαί conjand, also, even κατέκλασενκατακλάω 3s aor act indbreak in pieces τοὺς articlethe ἄρτουςἄρτος acc p mbread, loaf, food καὶκαί conjand, also, even ἐδίδουδίδωμι 3s impf act indgive, offer τοῖς articlethe μαθηταῖςμαθητής dat p mdisciple, learner, pupil ἵναἵνα conjin order that, that, so that παρατιθῶσινπαρατίθημι verbset before, entrust (middle), serve αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even τοὺς articlethe δύοδύο indcltwo ἰχθύαςἰχθύς acc p mfish ἐμέρισενμερίζω 3s aor act inddivide, part, share πᾶσινπᾶς dat p mall, every, all things. 42καὶκαί conjand, also, even ἔφαγονἐσθίω 3p 2aor act indeat πάντεςπᾶς nom p mall, every, all things καὶκαί conjand, also, even ἐχορτάσθησανχορτάζω 3p aor pas indeat to the full, be satisfied, be filled· 43καὶκαί conjand, also, even ἦραναἴρω 3p aor act indtake up, take away, raise κλάσματακλάσμα acc p nbroken piece, fragment δώδεκαδώδεκα indcltwelve κοφίνωνκόφινος gen p mbasket, large basket πληρώματαπλήρωμα acc p nfullness, fulfillment, completion καὶκαί conjand, also, even ἀπὸἀπό prepfrom (gen), away from, from τῶν articlethe ἰχθύωνἰχθύς gen p mfish. 44καὶκαί conjand, also, even ἦσανεἰμί 3p impf act indam, exist οἱ articlethe φαγόντεςἐσθίω verbeat τοὺς articlethe ἄρτουςἄρτος acc p mbread, loaf, food πεντακισχίλιοιπεντακισχίλιοι nom p mfive thousand ἄνδρεςἀνήρ nom p mman, husband, male. 45Καὶκαί conjand, also, even εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἠνάγκασενἀναγκάζω 3s aor act indforce, compel, urge τοὺς articlethe μαθητὰςμαθητής acc p mdisciple, learner, pupil αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐμβῆναιἐμβαίνω 2aor act indembark εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe πλοῖονπλοῖον acc s nboat, ship, vessel καὶκαί conjand, also, even προάγεινπροάγω pres act indlead forth, go before εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe πέρανπέραν advon the other side of, beyond (gen), over πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) ΒηθσαϊδάνΒηθσαϊδά indclBethsaida, ἕωςἕως advuntil, as far as (with gen), as far as αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀπολύειἀπολύω 3s pres act indrelease, set free, divorce τὸν articlethe ὄχλονὄχλος acc s mcrowd, multitude. 46καὶκαί conjand, also, even ἀποταξάμενοςἀποτάσσομαι verbset apart, take leave of, withdraw from αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it ἀπῆλθενἀπέρχομαι 3s 2aor act inddepart, go away, come or go away from εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe ὄροςὄρος acc s nmountain προσεύξασθαιπροσεύχομαι aor mid indpray, pray for. 47καὶκαί conjand, also, even ὀψίαςὄψιος gen s flate γενομένηςγίνομαι verbbecome, be, come into being ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist τὸ articlethe πλοῖονπλοῖον nom s nboat, ship, vessel ἐνἐν prepin (dat), in, on μέσῳμέσος dat s nmiddle, in the midst, in the middle τῆς articlethe θαλάσσηςθάλασσα gen s fsea, lake, καὶκαί conjand, also, even αὐτὸςαὐτός pers. pronounhe, she, it μόνοςμόνος nom s monly, alone, solitary ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῆς articlethe γῆςγῆ gen s fearth, land, soil. 48καὶκαί conjand, also, even ἰδὼνὁράω verbsee, look upon, experience αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it βασανιζομένουςβασανίζω verbtorment, torture, buffet ἐνἐν prepin (dat), in, on τῷ articlethe ἐλαύνεινἐλαύνω pres act inddrive or push, row, drive on, ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist γὰργάρ conjfor, because articlethe ἄνεμοςἄνεμος nom s mwind ἐναντίοςἐναντίος nom s mopposite, hostile, opposed αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it, περὶπερί prepconcerning, about (gen), around (acc) τετάρτηντέταρτος acc s ffourth φυλακὴνφυλακή acc s fguard, prison, watch τῆς articlethe νυκτὸςνύξ gen s fnight, night-time ἔρχεταιἔρχομαι 3s pres mid/pas indcome, go πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it περιπατῶνπεριπατέω verbwalk, conduct my life ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῆς articlethe θαλάσσηςθάλασσα gen s fsea, lake· καὶκαί conjand, also, even ἤθελενθέλω 3s impf act indwill, wish, want παρελθεῖνπαρέρχομαι 2aor act indpass by, go by, pass away αὐτούςαὐτός pers. pronounhe, she, it. 49οἱ articlethe δὲδέ conjbut, and, now ἰδόντεςὁράω verbsee, look upon, experience αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τῆς articlethe θαλάσσηςθάλασσα gen s fsea, lake περιπατοῦνταπεριπατέω verbwalk, conduct my life ἔδοξανδοκέω 3p aor act indthink, seem, appear ὅτιὅτι conjthat, because, since φάντασμάφάντασμα nom s napparition, ghost, spirit ἐστινεἰμί 3s pres act indam, exist, καὶκαί conjand, also, even ἀνέκραξανἀνακράζω 3p aor act indcry out, shout aloud· 50πάντεςπᾶς nom p mall, every, all things γὰργάρ conjfor, because αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it εἶδανὁράω 3p 2aor act indsee, look upon, experience καὶκαί conjand, also, even ἐταράχθησανταράσσω 3p aor pas indtrouble, agitate, stir up. articlethe δὲδέ conjbut, and, now εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἐλάλησενλαλέω 3s aor act indspeak, say μετ’μετά prepwith (gen), after (acc), with αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it, καὶκαί conjand, also, even λέγειλέγω 3s pres act indsay, speak αὐτοῖςαὐτός pers. pronounhe, she, it Θαρσεῖτεθαρσέω verbbe of good courage, be of good cheer, ἐγώἐγώ pers. pronounI εἰμιεἰμί 1s pres act indam, exist, μὴμή not, no, lest φοβεῖσθεφοβέομαι verbfear, am terrified. 51καὶκαί conjand, also, even ἀνέβηἀναβαίνω 3s 2aor act indascend, go up, mount πρὸςπρός prepto, towards, with (acc) αὐτοὺςαὐτός pers. pronounhe, she, it εἰςεἰς prepinto (acc), into, in τὸ articlethe πλοῖονπλοῖον acc s nboat, ship, vessel, καὶκαί conjand, also, even ἐκόπασενκοπάζω 3s aor act indstop, abate, cease articlethe ἄνεμοςἄνεμος nom s mwind· καὶκαί conjand, also, even λίανλίαν advgreatly, very, very much ἐκἐκ prepout of, from (gen), by περισσοῦπερισσός advexcessive, abundant, greater ἐνἐν prepin (dat), in, on ἑαυτοῖςἑαυτοῦ reflex. pronounof himself, himself, herself ἐξίσταντοἐξίστημι 3p impf mid/pas indamaze, be amazed, astonish· 52οὐοὐ not, no γὰργάρ conjfor, because συνῆκανσυνίημι 3p aor act indunderstand, consider ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τοῖς articlethe ἄρτοιςἄρτος dat p mbread, loaf, food, ἀλλ’ἀλλά conjbut, except ἦνεἰμί 3s impf act indam, exist αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it articlethe καρδίακαρδία nom s fheart, inner life, intention πεπωρωμένηπωρόω verbharden, render callous. 53Καὶκαί conjand, also, even διαπεράσαντεςδιαπεράω verbcross over ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τὴν articlethe γῆνγῆ acc s fearth, land, soil ἦλθονἔρχομαι 3p 2aor act indcome, go εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ΓεννησαρὲτΓεννησαρέτ indclGennesaret καὶκαί conjand, also, even προσωρμίσθησανπροσορμίζω 3p aor pas indanchor at a place. 54καὶκαί conjand, also, even ἐξελθόντωνἐξέρχομαι verbgo out, come out, go away αὐτῶναὐτός pers. pronounhe, she, it ἐκἐκ prepout of, from (gen), by τοῦ articlethe πλοίουπλοῖον gen s nboat, ship, vessel εὐθὺςεὐθέως advimmediately, soon ἐπιγνόντεςἐπιγινώσκω verbrecognise, come to know, discern αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it 55περιέδραμονπεριτρέχω 3p aor act indrun around, run about ὅληνὅλος acc s fwhole, entire, all τὴν articlethe χώρανχώρα acc s fcountry, region, land ἐκείνηνἐκεῖνος dem pronounthat, that one there, yonder καὶκαί conjand, also, even ἤρξαντοἄρχω 3p aor mid indrule, reign ἐπὶἐπί prepover, on, at the time of (gen) τοῖς articlethe κραβάττοιςκράβαττος dat p mmattress, pallet, bed τοὺς articlethe κακῶςκακῶς advbadly, evilly ἔχονταςἔχω verbhave, hold, possess περιφέρεινπεριφέρω pres act indcarry about, carry around, am driven to and fro, ὅπουὅπου advwhere, whither ἤκουονἀκούω 3p impf act indhear, listen ὅτιὅτι conjthat, because, since ἐστίνεἰμί 3s pres act indam, exist. 56καὶκαί conjand, also, even ὅπουὅπου advwhere, whither ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent εἰσεπορεύετοεἰσπορεύομαι 3s impf mid/pas indenter, journey into, go into εἰςεἰς prepinto (acc), into, in κώμαςκώμη acc p fvillage particleor, than εἰςεἰς prepinto (acc), into, in πόλειςπόλις acc p fcity particleor, than εἰςεἰς prepinto (acc), into, in ἀγροὺςἀγρός acc p mfield, farm, country, ἐνἐν prepin (dat), in, on ταῖς articlethe ἀγοραῖςἀγορά dat p fmarketplace, place of assembly ἐτίθεσαντίθημι 3p impf act indplace, put τοὺς articlethe ἀσθενοῦνταςἀσθενέω verbbe weak, sick, am weak, καὶκαί conjand, also, even παρεκάλουνπαρακαλέω 3p impf act indurge, exhort, comfort αὐτὸναὐτός pers. pronounhe, she, it ἵναἵνα conjin order that, that, so that κἂνκἄν and if, even if τοῦ articlethe κρασπέδουκράσπεδον gen s nborder, tassel, fringe τοῦ articlethe ἱματίουἱμάτιον gen s ngarment, cloak, outer garment αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἅψωνταιἅπτω verbtouch, kindle, light· καὶκαί conjand, also, even ὅσοιὅσος corr. pronounas great as, as many as, how much ἂνἄν particleuntranslatable particle that makes a statement contingent ἥψαντοἅπτω 3p aor mid indtouch, kindle, light αὐτοῦαὐτός pers. pronounhe, she, it ἐσῴζοντοσῴζω 3p impf mid/pas indsave, heal.